Junta General Mutua Universal

Publicat el: 24/04/2020
Junta General

En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona d'1 de juny de 2021 s'ha publicat la convocatòria, per part de la Junta Directiva de Mutua Universal, a la Junta General ordinària que se celebrarà el dia 15 de juliol de 2021 en l'Auditori situat en avinguda Tibidabo, 17-19, de Barcelona, a les 11.30 hores, en primera convocatòria, i a les 12.00 hores, en segona, segons la següent ordre del dia:

  1. Aprovació, si escau, dels Comptes Anuals corresponents a l'exercici 2020, així com el destí i distribució del resultat econòmic positiu anual.
  2. Aprovació, si escau, de l'Avantprojecte de Pressupost de l'exercici de l'any 2022.
  3. Reelecció de membres de la Junta Directiva que correspon renovar i designació de càrrecs d'acord amb l'article 27 dels Estatuts vigents.
  4. Ratificació dels acords adoptats per la Junta Directiva i l'aprovació consegüent de la gestió dels òrgans rectors.
  5. Designació de dos associats assistents a la Junta General que han de signar l'acta.

La Junta General és l'òrgan superior de govern de l'entitat i està integrada per una representació de tots els associats. La composició, les competències i el funcionament estan establerts en els articles 26 al 34 dels vigents Estatuts de Mutua Universal. Així mateix, forma part de la Junta General un representant dels treballadors al servei de l'entitat.

Publicat el: 24/04/2020

Delegació de vot

Tenen dret a vot tots els associats que estiguin al corrent en el compliment de les seves obligacions socials. En cas que no pugueu assistir a l'esmentada junta, podeu delegar la representació a favor d'un altre associat d'aquesta Mútua, a través de la nostra aplicació mitjançant la vostra signatura digital, la del vostre representant o apoderat amb poder suficient, i especificant les instruccions per a l'exercici del dret de vot. 

Les condicions aplicables per a l'acreditació de la legitimació, l'assistència i el vot, tant propi com per representació, seran les previstes en els articles 26 i següents dels Estatuts Socials. 

La representació s'acreditarà, si escau, mitjançant l'exhibició del Document d'Associació o del Document de Proposició d'Associació. La personalitat s'acreditarà mitjançant l'exhibició de qualsevol document vàlid en dret.

Per resoldre qualsevol dubte sobre això, els associats poden contactar amb el seu interlocutor habitual de Mutua Universal.