Fomentamos a saúde social

Publicado o: 28/12/2015
Publicado o: 19/02/2016

Compromiso coas persoas

En Mutua Universal impulsamos accións e proxectos que pretenden repercutir positivamente tanto nas persoas que forman a nosa entidade, como en traballadores protexidos, autónomos e na sociedade en xeral.

En Mutua Universal existe un forte compromiso coas persoas, por este motivo realízanse accións orientadas a mellorar a calidade de vida e benestar dos seus empregados nos postos de traballo; fomentando un medio de traballo saudable, a igualdade de oportunidades, a formación e facilitando a conciliación da vida laboral e persoal-familiar.

  • O noso compromiso coa Igualdade das persoas materialízase mediante o Plan de Igualdade de Mutua Universal e da Comisión de Igualdade, como plataforma de diálogo cos representantes legais dos traballadores, e na colaboración co Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais E Igualdade para avanzar cara a unha maior e máis equilibrada participación das mulleres nos postos de responsabilidade das empresas.
  • O noso compromiso coa Conciliación reafírmase no Plan de Conciliación que, seguindo o modelo de xestión EFR (Empresa Familiarmente Responsable), reúne unha serie de medidas que fomentan a conciliación dos empregados da súa vida laboral e familiar.
  • O noso compromiso coa Diversidade reafírmase na Declaración de respecto á persoa e á súa diversidade e na adhesión ao Chárter de Diversidade, un proxecto de dimensión europea que comporta un compromiso voluntario das empresas para apoiar e promulgar os principios da inclusión da diversidade e a non-discriminación no medio laboral.
  • O noso compromiso co medio laboral saudable reafírmase na Política de seguridade e saúde no traballo e na adhesión de Mutua Universal na Declaración de Luxemburgo da Rede Europea de Promoción da Saúde no Traballo. Esta adhesión supón a aceptación duns principios básicos de actuación e un marco de referencia dunha boa xestión da saúde dos traballadores na empresa.

En Mutua Universal non só promovemos accións en beneficio das persoas a nivel interno, senón que tamén recoñecemos as súas empresas asociadas que están comprometidas coa promoción da saúde e mellora da calidade de vida das persoas e o liderado no desenvolvemento de medios de traballo, non só seguros, senón tamén saudables.

Por este motivo creamos os Premios Innovación e Saúde Mutua Universal (saber máis), co obxecto de distinguir e premiar o labor daquelas empresas altamente comprometidas coa promoción da saúde e que levaron a cabo proxecto ou accións innovadoras que representan unha mellora na calidade de vida e a saúde dos seus traballadores, máis alá do cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais.


Compromiso coa sociedade

A mellor contribución de Mutua Universal á sociedade realízase desde o valor responsable que ten a actividade que nos é propia, ao promover a saúde laboral e a prevención no noso país, como elementos básicos para o desenvolvemento humano e fomentando, polo tanto, o estado de benestar na sociedade. Exemplos de iniciativas cun claro compoñente de valor social son: 

  • O noso Programa de Reinserción Sociolaboral, dirixido á reorientación e integración social e laboral das persoas que sufriron un accidente de traballo ou unha enfermidade que lles imposibilita seguir desempeñando o seu traballo e colectivos en risco de exclusión social.
  • A Comisión de Prestacións Especiais , que xestiona o Orzamento de Asistencia Social, estudando e atendendo situacións de especial necesidade mediante accións concretas orientadas a mellorar a protección dos traballadores e / ou os seus familiares.
  • O Programa Prevexa, co obxectivo de reducir a sinistralidade en empresas asociadas.

Mutua Universal vai máis alá da súa actividade laboral, creando programas e accións que favorecen toda a sociedade, como a adhesión á iniciativa “Empresas por unha Sociedade Libre de Violencia de Xénerodo Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais E Igualdade. Esta adhesión supón o apoio e involucración nas campañas de sensibilización en contra da violencia de xénero.

Ademais, desde o ano 2005, participamos no Pacto Mundial das Nacións Unidas , un compromiso de 10 principios relativos a dereitos laborais, sociais, ambientais e non corrupción impulsado pola Nacións Unidas para que as empresas e diversas organizacións implíquense na sostibilidade e Responsabilidade Social Corporativa a nivel mundial.


Acción social

En Mutua Universal fomentamos a participación dos empregados en campañas solidarias a favor de colectivos máis desfavorecidos da nosa sociedade, colaborando con entidades sen ánimo de lucro. Tamén realizamos doazóns de mobiliario, equipos e materiais (amortizados e previamente dados de baixa, para cumprir coa lexislación que nos aplica) que poidan ser reutilizables. Este procedemento está enmarcado no noso Circuíto de Doazóns, co obxectivo de dar unha segunda vida a estes materiais, minimizando o volume de residuos que xera Mutua Universal e favorecendo colectivos minoritarios.

Ademais dispomos dun Programa de Voluntariado Corporativo, cuxo obxectivo é promover unha cultura de colaboración e sensibilizar o cadro de persoal sobre as necesidades sociais doutros colectivos.