Certificacións e políticas dunha entidade centenaria

Publicado o: 21/09/2015
Coñece as certificacións e políticas de calidade de Mutua Universal
Publicado o: 19/02/2016

Certificacións de xestión, calidade e eficiencia

Mutua Universal obtivo a certificación do Sistema de Xestión Integrada (SGI) de acordo coas normas ISO 9001:2015, ISO14001:2015 e ISO 45001:2018 pola entidade certificadora BUREAU VERITAS.


A norma ISO 45001 substitúe á xa obtida anteriormente OHSAS 18001, e é o estándar internacional en prevención de riscos laborais de máis alto nivel. A nova norma específica os requisitos para proporcionar un lugar de traballo seguro e saudable, eliminando os riscos e incentivando a promoción e protección da saúde.

A implantación e mantemento do novo Sistema de Xestión reforza certos aspectos con respecto á súa antecesora OHSAS:

  • Compártese a estrutura de alto nivel, o que facilita a integración cos sistemas ISO 9001:2015 e a ISO 14001:2015 proporcionando unha xestión máis eficiente e menos burocratizada.
  • Importancia do desenvolvemento do contexto, así como do liderado e compromiso da Alta Dirección.
  • Remárcase na consulta e participación das persoas traballadoras.
  • Aposta por xestión de riscos máis efectiva, en que se consideren tanto os riscos coma as oportunidades.
  • Fomenta a cultura preventiva nas organizacións, en todos os niveis e xerarquías.
  • Dá maior valor e seguridade das partes interesadas.

A obtención da certificación ISO 45001 é un paso máis cara á excelencia e sostibilidade da nosa Entidade e supón un recoñecemento ao esforzo realizado polo enderezo, o servizo de prevención propio, calidade e medio ambiente e toda o cadro de persoal de profesionais ao longo de todos estes anos.

Deste xeito, Mutua Universal obtén unha certificación superior, cuxo alcance abarca toda a organización incluíndo os seus centros de traballo e persoas traballadoras repartidas por todo o territorio nacional.

ISO 9001 - Asistencia Primaria e Hospitalaria, e Traballo Social Sanitario e Prestacións Económicas

Mutua Universal mantén o seu compromiso coa prestación dun servizo suxeito aos principios da eficacia e calidade obtendo un ano máis a renovación do selo de Calidade ISO 9001:2015 para a Asistencia Primaria e Hospitalaria, Traballo Social Sanitario e as Prestacións Económicas. 

Sistema de Xestión da Responsibilidad Social

Mutua Universal coa certificación do seu Sistema de Xestión de Responsabilidade Social Corporativa baseada no estándar internacional IQNet SR10, outorgado pola certificadora AENOR, garante a xestión transversal da responsabilidade social en todos os procesos e centros de traballo da entidade, permitindo reducir riscos e incrementando a satisfacción, as expectativas e a confianza do noso colectivo protexido, cadro de persoal e o resto dos grupos de interese. 

UNE 16880 – Primeira empresa certificada de España en excelencia no servizo

Mutua Universal é a primeira entidade certificada en España con esta norma que acredita a prestación dun servizo óptimo ás súas empresas asociadas. Esta certificación ten como obxectivo deseñar e implementar melloras no servizo, para crear experiencias excepcionais do cliente/usuario e superar as expectativas creadas. A través dun journey map desenvólvense os puntos de contacto de pacientes coas prestacións asistenciais e administrativas e analízase a súa experiencia nos distintos servizos recibidos.

Con esta certificación, Mutua Universal pon en valor a súa vocación de excelencia para ofrecer o mellor servizo e a maior calidade asistencial á súa empresa asociada. 

ISO 14001 - Sistema de Xestión Ambiental

Mutua Universal iniciou no ano 2006 a implantación e certificación do Sistema de Xestión Ambiental, nas súas instalacións a nivel nacional de forma progresiva. Actualmente conta con 129 centros certificados segundo norma UNE-EN-ISO 14001:2015. 

UNE 19601 - Compliance Penal

Mutua Universal obtivo en 2023 a acreditación do Sistema de Xestión de Compliance Penal conforme á norma UNE 19601 pola certificadora AENOR INTERNACIONAL SAU co obxectivo principal de previr a comisión de delitos e reducir o risco penal na Entidade, favorecendo unha cultura ética, de bo goberno corporativo e de cumprimento da Lei. Así como dar resposta co que se establece no artigo 31 bis do Código Penal español e coas recomendacións indicadas nas diferentes Circulares emitidas pola Fiscalía Xeral do Estado que lle son de aplicación.

Certificación Bequal

Mutua Universal obtivo o Selo Bequal, concedido pola Fundación Bequal, que certifica as políticas empresariais que favorecen a inclusión das persoas con discapacidade. Distingue ás empresas socialmente responsables coa discapacidade, ofrecendo unha ferramenta ás organizacións para integrar políticas sobre discapacidade en todas as áreas da empresa.

Selo Madrid Excelente

Mutua Universal obtivo o selo Madrid Excelente por parte da Fundación Madrid pola Competitividade, unha certificación global que avalía todas as áreas de xestión dunha empresa de acordo con catro fundamentos: Propósito, Planeta, Persoas e Progreso. A avaliación externa, realizada por parte da AENOR, inclúe dez áreas que compoñen estes catro fundamentos do modelo de Madrid Excelente. 

Este selo recoñece as empresas que coidan o planeta, melloran a vida das persoas, buscan o progreso e teñen un propósito que lles dá sentido.

Publicado o: 19/02/2016

Políticas

Deseño e aplicación de políticas propias en materia de calidade, seguridade e saúde no traballo, sostibilidade, xestión de riscos ou respecto á igualdade, entre outras.

Política integrada de calidade, seguridade e saúde no traballo, medio ambiente e responsabilidade social corporativa

Coa sinatura deste documento, Mutua Universal comprométese a:

  • Prestar unha asistencia sanitaria primaria, hospitalaria e rehabilitadora e xestionar as súas prestacións económicas e sociais de forma integral eficiente e sostible. Potenciando a innovación e a mellora continua en ambas as dúas actividades.
  • Promover unha actitude proactiva coa seguridade e a saúde na entidade, para proporcionar un ambiente de traballo seguro e saudable ao cadro de persoal e a grupos de interese.
  • Reforzar o compromiso da Mutua Universal coa responsabilidade social corporativa e a sostibilidade, respectando a diversidade das persoas e fomentando ambientes inclusivos, accesibles e equitativos.
  • Potenciar que todas aquelas iniciativas e accións desenvolvidas pola Entidade favorezan a preservación do medio, mediante a concienciación da importancia do respecto ao medio natural e a prevención da contaminación.

declaración de respecto á persoa e á súa diversidade

Pon de manifesto o compromiso adquirido por Mutua Universal con respecto á igualdade entre todas as persoas e a importancia da non discriminación, así como o compromiso no establecemento e desenvolvemento de políticas que integren a igualdade de trato e oportunidades entre mulleres e homes, sen discriminar directa ou indirectamente por razón de xénero.

Política de seguridade da información 

Co obxectivo de preservar a confidencialidade da información e garantir a súa dispoñibilidade e integridade, ten como finalidade crear un marco estable e servir como base para o desenvolvemento dun sistema de xestión da seguridade da información na nosa entidade.  

política de xestión de riscos

O obxecto desta política é establecer o marco conceptual de actuación para o control e xestión de riscos de calquera natureza que poidan afectar á Entidade. O mapa de riscos corporativo actualízase anualmente en función da evolución dos principais indicadores e das condicións do medio.

Política de cumprimento normativo 

A política de cumprimento recolle o compromiso dos órganos de goberno da Entidade de proporcionar os recursos necesarios para apoiar o proceso de xestión de cumprimento, o cal é competencia de todos os membros de Mutua Universal que deben coñecer os procesos, procedementos, controis e demais actividades que se desenvolveron e implantaron para cumprir coas obrigas legais e voluntarias.

Declaración sobre a Política de Prevención de Delitos

Ten por obxectivo transmitir ao cadro de persoal de Mutua Universal, así como a particulares, empresas e organismos que se relacionen con esta entidade, unha mensaxe rotunda de oposición á comisión de calquera conduta ou acto ilícito penal ou de calquera outro tipo que poida ir en contra da ética e dos valores que sutentan Mutua Universal, así como o firme vontade de combater e previr os devanditos actos ilícitos no seu seo.

Mutua Universal asume o compromiso de vixilancia e sanción das condutas ou actos que poidan producirse no seu ámbito e a creación e mantemento de mecanismos efectivos de comunicación e concienciación de todas as persoas que integran Mutua Universal, desenvolvendo unha cultura empresarial ética e honesta, cun estrito cumprimento da legalidade vixente no desenvolvemento da función que lle foi encomendada como Entidade Colaboradora coa Seguridade Social.