Certificacions i polítiques d'una entitat centenària

Publicat el: 21/09/2015
Coneix les certificacions i polítiques de qualitat de Mutua Universal
Publicat el: 19/02/2016

Certificacions de gestió, qualitat i eficiència

Mutua Universal ha obtingut la certificació del Sistema de gestió integrat (SGI) partint de les normes ISO 9001:2015, ISO14001:2015 i ISO 45001:2018 per l'entitat certificadora BUREAU VERITAS.


La norma ISO 45001 substitueix la ja obtinguda anteriorment OHSAS 18001, i és l'estàndard internacional en prevenció de riscos laborals de més alt nivell. La nova norma especifica els requisits per proporcionar un lloc de treball segur i saludable, amb l'eliminació dels riscos i la incentivació de la promoció i protecció de la salut.

La implementació i manteniment del nou Sistema de Gestió reforça certs aspectes respecte a la seva antecessora OHSAS:

  • Es comparteix l'estructura d'alt nivell, cosa que facilita la integració amb els sistemes ISO 9001:2015 i l'ISO 14001:2015, proporcionant una gestió més eficient i menys burocratitzada.
  • Importància del desenvolupament del context, així com del lideratge i compromís de l'Alta Direcció.
  • S'emfatitza en la consulta i participació de les persones treballadores.
  • Aposta per una gestió de riscos més efectiva, en què es considerin tant els riscos com les oportunitats.
  • Fomenta la cultura preventiva en les organitzacions, en tots els nivells i jerarquies.
  • Dona més valor i seguretat a les parts interessades.

L'obtenció de la certificació ISO 45001 és un pas més cap a l'excel·lència i sostenibilitat de la nostra entitat i suposa un reconeixement a l'esforç efectuat per la direcció, el servei de prevenció propi, qualitat i medi ambient i tota la plantilla de professionals durant tots aquests anys.

D'aquesta manera, Mutua Universal obté una certificació superior, l'abast de la qual comprèn tota l'organització incloent-hi els seus centres de treball i persones treballadores repartides per tot el territori nacional.

ISO 9001 - Assistència primària i hospitalària, i treball social sanitari i prestacions econòmiques

Mutua Universal manté el seu compromís amb la prestació d'un servei subjecte als principis de l'eficàcia i qualitat i ha obtingut, un any més, la renovació del segell de qualitat ISO 9001:2015 per a l'assistència primària i hospitalària, treball social sanitari i les prestacions econòmiques. 

UNE 16880 – Primera empresa certificada d'Espanya en excel·lència en el servei

Mutua Universal és la primera entitat certificada a Espanya amb aquesta norma que acredita la prestació d'un servei òptim a les seves empreses associades. Aquesta certificació té com a objectiu dissenyar i implementar millores en el servei, per crear experiències excepcionals del client/usuari i superar les expectatives creades. A través d'un recorregut planificat, es desenvolupen els punts de contacte per a pacients amb les prestacions assistencials i administratives i s'analitza la seva experiència en els diferents serveis rebuts.

Amb aquesta certificació, Mutua Universal destaca la seva vocació d'excel·lència per oferir el millor servei i qualitat assistencial a les empreses associades. 

ISO 14001 - Sistema de gestió ambiental

Mutua Universal va iniciar l'any 2006 la implantació i certificació del sistema de gestió mediambiental a les seves instal·lacions a l'àmbit nacional de manera progressiva. Actualment, té 129 centres certificats segons la norma UNE-EN-ISO 14001:2015. 

Certificació "IURISCERT"" - Sistema de gestió per a la prevenció de delictes

Mutua Universal va obtenir el 2017 l'acreditació del sistema de gestió per a la prevenció de delictes basant-se en les especificacions tècniques recollides en el model 'IURISCERT' per la certificadora AENOR amb l'objectiu principal de prevenir la comissió de delictes i reduir el risc penal en l'entitat, afavorint una cultura ètica i de compliment de la Llei. Així com per donar resposta al que estableix l'article 31 bis del Codi penal espanyol i les recomanacions indicades en la Circular 1/2016 de la Fiscalia General de l'Estat que li són aplicables.

Certificació Bequal

Mutua Universal ha obtingut el Segell Bequal, concedit per la Fundació Bequal, que certifica les polítiques empresarials que afavoreixen la inclusió de les persones amb discapacitat. Distingeix les empreses socialment responsables amb la discapacitat, oferint una eina a les organitzacions per integrar polítiques sobre discapacitat en totes les àrees de l'empresa.

Publicat el: 19/02/2016

Polítiques

Disseny i aplicació de polítiques pròpies en matèria de qualitat, seguretat i salut en el treball, gestió de riscos o respecte a la igualtat, entre d'altres.

Política de Responsabilitat Social Corporativa i Sostenibilitat

Mutua Universal a través de la signatura d'aquesta política reforça el compromís de l'Entitat amb la Responsabilitat Social Corporativa i la Sostenibilitat i ens impulsa a millorar com a Entitat en una gestió diària més eficient i sostenible, sota criteris de transparència, ètica, compromís, innovació i excel·lència.  

Política Integrada Qualitat, Seguretat i Salut en el Treball i Mediambiental

 Amb la signatura d'aquest document, Mutua Universal es compromet a:

─ Prestar una assistència sanitària primària, hospitalària i rehabilitadora i gestionar les seves prestacions econòmiques i socials de manera integral eficient i sostenible. Potenciant la innovació i la millora contínua en ambdues activitats.
- Promoure una actitud proactiva cap a la seguretat i salut en l'Entitat, per proporcionar un ambient de treball assegurança i saludable a lla plantilla i grups d'interès.
─ Potenciar que totes aquelles iniciatives i accions desenvolupades per l'entitat afavoreixin la preservació de l'entorn, mitjançant la conscienciació de la importància del respecte al medi ambient i la prevenció de la contaminació.

declaració de respecte a la persona i la seva diversitat

Posa de manifest el compromís adquirit per Mutua Universal respecte a la igualtat entre totes les persones i la importància de la no discriminació, així com el compromís en l'establiment i el desenvolupament de polítiques que integrin la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes, sense discriminar directament o indirectament per raó de gènere.

Política de seguretat de la informació 

Amb l'objectiu de preservar la confidencialitat de la informació i garantir la seva disponibilitat i integritat, té com a finalitat crear un marc estable i servir com a base per al desenvolupament d'un Sistema de Gestió de la Seguretat de la Informació a la nostra entitat.  

política de gestió de riscos

L'objecte d'aquesta política és establir el marc conceptual d'actuació per al control i la gestió de riscos de qualsevol naturalesa que puguin afectar l'entitat. El mapa de riscos corporatiu s'actualitza anualment en funció de l'evolució dels principals indicadors i de les condicions de l'entorn.

Política de compliment normatiu 

La política de compliment recull el compromís dels òrgans de govern de l'entitat de proporcionar els recursos necessaris per donar suport al procés de gestió de compliment, el qual és competència de tots els membres de Mutua Universal, que han de conèixer els processos, procediments, controls i altres activitats que s'han dut a terme i s'han implantat per complir les obligacions legals i voluntàries.

Política de prevenció de delictes

Té per objectiu transmetre a la plantilla de Mutua Universal, així com a particulars, empreses i organismes que es relacionin amb aquesta entitat, un missatge rotund d'oposició a la comissió de qualsevol conducta o acte il·lícit penal o de qualsevol altre tipus que pugui anar en contra de l'ètica i dels valors que sutentan Mutua Universal, així com la ferma voluntat de combatre i prevenir aquests actes il·lícits en el seu pit.

Mutua Universal assumeix el compromís de vigilància i sanció de les conductes o actes que es puguin donar en el seu àmbit i la creació i manteniment de mecanismes efectius de comunicació i conscienciació de totes les persones que integren Mutua Universal desenvolupant una cultura empresarial ètica i honesta, amb un estricte compliment de la legalitat vigent en el desenvolupament de la funció que li ha estat encomanada com a entitat col·laboradora amb la Seguretat Social.