Certificacións e políticas dunha entidade centenaria

Publicado o: 21/09/2015
Coñece as certificacións e políticas de calidade de Mutua Universal
Publicado o: 19/02/2016

Certificacións de xestión, calidade e eficiencia

Mutua Universal obtivo a certificación do Sistema de Xestión Integrada (SGI) de acordo coas normas ISO 9001:2015, ISO14001:2015 e ISO 45001:2018 pola entidade certificadora BUREAU VERITAS.


A norma ISO 45001 substitúe á xa obtida anteriormente OHSAS 18001, e é o estándar internacional en prevención de riscos laborais de máis alto nivel. A nova norma específica os requisitos para proporcionar un lugar de traballo seguro e saudable, eliminando os riscos e incentivando a promoción e protección da saúde.

A implantación e mantemento do novo Sistema de Xestión reforza certos aspectos con respecto á súa antecesora OHSAS:

  • Compártese a estrutura de alto nivel, o que facilita a integración cos sistemas ISO 9001:2015 e a ISO 14001:2015 proporcionando unha xestión máis eficiente e menos burocratizada.
  • Importancia do desenvolvemento do contexto, así como do liderado e compromiso da Alta Dirección.
  • Remárcase na consulta e participación das persoas traballadoras.
  • Aposta por xestión de riscos máis efectiva, en que se consideren tanto os riscos coma as oportunidades.
  • Fomenta a cultura preventiva nas organizacións, en todos os niveis e xerarquías.
  • Dá maior valor e seguridade das partes interesadas.

A obtención da certificación ISO 45001 é un paso máis cara á excelencia e sostibilidade da nosa Entidade e supón un recoñecemento ao esforzo realizado polo enderezo, o servizo de prevención propio, calidade e medio ambiente e toda o cadro de persoal de profesionais ao longo de todos estes anos.

Deste xeito, Mutua Universal obtén unha certificación superior, cuxo alcance abarca toda a organización incluíndo os seus centros de traballo e persoas traballadoras repartidas por todo o territorio nacional.

ISO 9001 - Asistencia Primaria e Hospitalaria, e Traballo Social Sanitario e Prestacións Económicas

Mutua Universal mantén o seu compromiso coa prestación dun servizo suxeito aos principios da eficacia e calidade obtendo un ano máis a renovación do selo de Calidade ISO 9001:2015 para a Asistencia Primaria e Hospitalaria, Traballo Social Sanitario e as Prestacións Económicas. 

UNE 16880 – Primeira empresa certificada de España en excelencia no servizo

Mutua Universal é a primeira entidade certificada en España con esta norma que acredita a prestación dun servizo óptimo ás súas empresas asociadas. Esta certificación ten como obxectivo deseñar e implementar melloras no servizo, para crear experiencias excepcionais do cliente/usuario e superar as expectativas creadas. A través dun journey map desenvólvense os puntos de contacto de pacientes coas prestacións asistenciais e administrativas e analízase a súa experiencia nos distintos servizos recibidos.

Con esta certificación, Mutua Universal pon en valor a súa vocación de excelencia para ofrecer o mellor servizo e a maior calidade asistencial á súa empresa asociada. 

ISO 14001 - Sistema de Xestión Ambiental

Mutua Universal iniciou no ano 2006 a implantación e certificación do Sistema de Xestión Ambiental, nas súas instalacións a nivel nacional de forma progresiva. Actualmente conta con 129 centros certificados segundo norma UNE-EN-ISO 14001:2015. 

UNE 19601 - Compliance Penal

Mutua Universal obtivo en 2023 a acreditación do Sistema de Xestión de Compliance Penal conforme á norma UNE 19601 pola certificadora AENOR INTERNACIONAL SAU co obxectivo principal de previr a comisión de delitos e reducir o risco penal na Entidade, favorecendo unha cultura ética, de bo goberno corporativo e de cumprimento da Lei. Así como dar resposta co que se establece no artigo 31 bis do Código Penal español e coas recomendacións indicadas nas diferentes Circulares emitidas pola Fiscalía Xeral do Estado que lle son de aplicación.

Certificación Bequal

Mutua Universal obtivo o Selo Bequal, concedido pola Fundación Bequal, que certifica as políticas empresariais que favorecen a inclusión das persoas con discapacidade. Distingue ás empresas socialmente responsables coa discapacidade, ofrecendo unha ferramenta ás organizacións para integrar políticas sobre discapacidade en todas as áreas da empresa.

Publicado o: 19/02/2016

Políticas

Deseño e aplicación de políticas propias en materia de calidade, seguridade e saúde no traballo, sostibilidade, xestión de riscos ou respecto á igualdade, entre outras.

Política integrada de calidade, seguridade e saúde no traballo, medio ambiente e responsabilidade social corporativa

Coa sinatura deste documento, Mutua Universal comprométese a:

  • Prestar unha asistencia sanitaria primaria, hospitalaria e rehabilitadora e xestionar as súas prestacións económicas e sociais de forma integral eficiente e sostible. Potenciando a innovación e a mellora continua en ambas as dúas actividades.
  • Promover unha actitude proactiva coa seguridade e a saúde na entidade, para proporcionar un ambiente de traballo seguro e saudable ao cadro de persoal e a grupos de interese.
  • Reforzar o compromiso da Mutua Universal coa responsabilidade social corporativa e a sostibilidade, respectando a diversidade das persoas e fomentando ambientes inclusivos, accesibles e equitativos.
  • Potenciar que todas aquelas iniciativas e accións desenvolvidas pola Entidade favorezan a preservación do medio, mediante a concienciación da importancia do respecto ao medio natural e a prevención da contaminación.

declaración de respecto á persoa e á súa diversidade

Pon de manifesto o compromiso adquirido por Mutua Universal con respecto á igualdade entre todas as persoas e a importancia da non discriminación, así como o compromiso no establecemento e desenvolvemento de políticas que integren a igualdade de trato e oportunidades entre mulleres e homes, sen discriminar directa ou indirectamente por razón de xénero.

Política de seguridade da información 

Co obxectivo de preservar a confidencialidade da información e garantir a súa dispoñibilidade e integridade, ten como finalidade crear un marco estable e servir como base para o desenvolvemento dun sistema de xestión da seguridade da información na nosa entidade.  

política de xestión de riscos

O obxecto desta política é establecer o marco conceptual de actuación para o control e xestión de riscos de calquera natureza que poidan afectar á Entidade. O mapa de riscos corporativo actualízase anualmente en función da evolución dos principais indicadores e das condicións do medio.

Política de cumprimento normativo 

A política de cumprimento recolle o compromiso dos órganos de goberno da Entidade de proporcionar os recursos necesarios para apoiar o proceso de xestión de cumprimento, o cal é competencia de todos os membros de Mutua Universal que deben coñecer os procesos, procedementos, controis e demais actividades que se desenvolveron e implantaron para cumprir coas obrigas legais e voluntarias.

Política de prevención de delitos

Ten por obxectivo transmitir ao cadro de persoal de Mutua Universal, así como a particulares, empresas e organismos que se relacionen con esta entidade, unha mensaxe rotunda de oposición á comisión de calquera conduta ou acto ilícito penal ou de calquera outro tipo que poida ir en contra da ética e dos valores que sutentan Mutua Universal, así como o firme vontade de combater e previr os devanditos actos ilícitos no seu seo.

Mutua Universal asume o compromiso de vixilancia e sanción das condutas ou actos que poidan producirse no seu ámbito e a creación e mantemento de mecanismos efectivos de comunicación e concienciación de todas as persoas que integran Mutua Universal, desenvolvendo unha cultura empresarial ética e honesta, cun estrito cumprimento da legalidade vixente no desenvolvemento da función que lle foi encomendada como Entidade Colaboradora coa Seguridade Social.