Certificacións e políticas dunha entidade centenaria

Publicado o: 21/09/2015
Certificacións e políticas dunha entidade centenaria
Publicado o: 19/02/2016

Certificacións de xestión, calidade e eficiencia

Mutua Universal obtivo a certificación do Sistema de Xestión Integrada (SGI) de acordo coas normas ISO 9001:2015, ISO14001:2015 e OHSAS18001:2007 pola entidade certificadora AENOR.


OHSAS 18001 – Sistema de Xestión da Seguridade e Saúde no Traballo
En 2013, Mutua Universal obtivo a certificación OHSAS 18001:2007 para o Sistema de Xestión da Seguridade e Saúde no Traballo en todos os seus centros, sendo unha das primeiras Mutuas Colaboradoras coa Seguridade Social en obter a devandita certificación acreditada polo ENAC.

ISO 9001 – Asistencia Primaria e Hospitalaria, e Traballo Social Sanitario e Prestacións Económicas
Mutua Universal mantén o seu compromiso coa prestación dun servizo suxeito aos principios da eficacia e calidade obtendo un ano máis a renovación do selo de Calidade ISO 9001:2015 para a Asistencia Primaria e Hospitalaria, Traballo Social Sanitario e as Prestacións Económicas.

ISO 14001 – Sistema de Xestión Ambiental
Mutua Universal iniciou no ano 2006 a implantación e certificación do Sistema de Xestión Ambiental, nas súas instalacións a nivel nacional de forma progresiva. Actualmente conta con 101 centros certificados segundo norma UNE-EN-ISO 14001:2015.

Certificación "IURISCERT" - Sistema de xestión para a prevención de delitos
Mutua Universal obtivo en 2017 a acreditación do sistema de xestión para a prevención de delitos de acordo coas especificacións técnicas recollidas no modelo 'IURISCERT' pola certificadora AENOR co obxectivo principal de previr a comisión de delitos e reducir o risco penal na Entidade, favorecendo unha cultura ética e de cumprimento da Lei. Así como dar resposta co que se establece no artigo 31 bis do Código Penal español e coas recomendacións indicadas na Circular 1/2016 da Fiscalía Xeral do Estado que lle son de aplicación. 

 

Publicado o: 19/02/2016

Políticas

Deseño e aplicación de políticas propias en materia de calidade, seguridade e saúde no traballo, xestión de riscos ou respecto á igualdade, entre outras.

Política Integrada Calidade, Seguridade e Saúde no Traballo e Ambiental
Coa sinatura deste documento, Mutua Universal comprométese a:
-Prestar unha asistencia sanitaria primaria, hospitalaria e rehabilitadora e xestionar as súas prestacións económicas e sociais de forma integral eficiente e sostible. Potenciando a innovación e a mellora continua en ambas as dúas actividades.
- Promover unha actitude proactiva cara á seguridade e saúde na Entidade, para proporcionar un ambiente de traballo seguro e saudable aos empregados e grupos de interese.
-Potenciar que todas aquelas iniciativas e accións desenvolvidas pola Entidade favorezan a preservación do medio, mediante a concienciación da importancia do respecto ao medio natural e a prevención da contaminación.

declaración de respecto á persoa e á súa diversidade 
Pon de manifesto o compromiso adquirido por Mutua Universal con respecto á igualdade entre todas as persoas e a importancia da non discriminación, así como o compromiso no establecemento e desenvolvemento de políticas que integren a igualdade de trato e oportunidades entre mulleres e homes, sen discriminar directa ou indirectamente por razón de xénero.

Política de seguridade da información 
Co obxectivo de preservar a confidencialidade da información e garantir a súa dispoñibilidade e integridade, ten como finalidade crear un marco estable e servir como base para o desenvolvemento dun sistema de xestión da seguridade da información na nosa entidade.  

política de xestión de riscos
O obxecto desta política é establecer o marco conceptual de actuación para o control e xestión de riscos de calquera natureza que poidan afectar á Entidade. O mapa de riscos corporativo actualízase anualmente en función da evolución dos principais indicadores e das condicións do medio.

Política de cumprimento normativo 
A política de cumprimento recolle o compromiso dos órganos de goberno da Entidade de proporcionar os recursos necesarios para apoiar o proceso de xestión de cumprimento, o cal é competencia de todos os membros de Mutua Universal que deben coñecer os procesos, procedementos, controis e demais actividades que se desenvolveron e implantaron para cumprir coas obrigas legais e voluntarias.

Política de prevención de delitos 
Ten por obxectivo transmitir aos empregados de Mutua Universal, así como a particulares, empresas e organismos que se relacionen con esta entidade, unha mensaxe rotunda de oposición á comisión de calquera conduta ou acto ilícito penal ou de calquera outro tipo que poida ir en contra da ética e dos valores que sutentan Mutua Universal, así como o firme vontade de combater e previr os devanditos actos ilícitos no seu seo.

Mutua Universal asume o compromiso de vixilancia e sanción das condutas ou actos que poidan producirse no seu ámbito e a creación e mantemento de mecanismos efectivos de comunicación e concienciación de todas as persoas que integran Mutua Universal, desenvolvendo unha cultura empresarial ética e honesta, cun estrito cumprimento da legalidade vixente no desenvolvemento da función que lle foi encomendada como Entidade Colaboradora coa Seguridade Social.