Prestación por cesamento de actividade para autónomos

Publicado o: 11/02/2016
Publicado o: 11/01/2019

Regula o sistema específico de protección para os traballadores autónomos, agrarios ou do mar que cesaren temporal ou definitivamente na súa actividade económica ou profesional.

Que condicións tes que cumprir para acceder á prestación?

 • Cotizar como mínimo os 12 meses inmediatamente anteriores ao cesamento da actividade.
 • Cesar totalmente na túa actividade.
 • Non cumprir a idade legal de xubilación.
 • Estar ao corrente de pagamento de cotas á Seguridade Social.
 • Estar dado de alta no Servizo Público de Emprego.

En que consiste a prestación?

 • Prestación económica mensual igual ao 70 %do termo medio das 12 últimas cotizacións.
 • Formación e orientación laboral.

Cando poderás solicitar cobrar a prestación?

 • Perdas nun ano completo superiores ao 10% dos ingresos.
 • Execucións xudiciais ou administrativas para cobrar débedas, que sexan superiores ao 30 %dos ingresos do exercicio anterior.
 • Declaración xudicial de concurso que impida continuar actividade.
 • Forza maior.
 • Perda de licenza administrativa.
 • Violencia de xénero.
 • Divorcio ou acordo de separación matrimonial nos supostos de axuda familiar no negocio.

Se es TRADE (traballador autónomo economicamente dependente), cando poderás cobrar a prestación?

 • Terminación do contrato.
 • Incumprimento grave por parte do teu cliente.
 • Rescisión xustificada ou inxustificada por parte do teu cliente.
 • Por morte, incapacidade ou xubilación do teu cliente.

Durante canto tempo cobrarei a prestación?

 • Depende do tempo cotizado.
 • Para poder ter dereito a esta prestación o traballador autónomo deberá de haber cotizado un mínimo de entre 12 e 17 meses continuados e inmediatamente anteriores ao cesamento da actividade.