"

Real decreto-lei 30/2020
do 29 de setembro, de medidas sociais en defensa do emprego

Publicado o: 30/09/2020

TÍTULO I III ACORDO SOCIAL EN DEFENSA DO EMPREGO

 1. DOS EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPREGO VINCULADO Á COVID-19 E AS SÚAS MEDIDAS EXTRAORDINARIAS (CAP I, arts. 1 a 7) Os expedientes de regulación temporal de emprego vixente, baseados no artigo 22 do Real decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, prorrogaranse automaticamente ata o 31 de xaneiro de 2021.

 2. DAS MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE PROTECCIÓN DAS PERSOAS TRABALLADORAS (Cap. II, arts. 8 a 12). Recóllese un conxunto de medidas extraordinarias para a protección por desemprego das persoas traballadoras, incluída a prestación extraordinaria por fin de campaña para persoas con contrato fixo descontinuo, persoas incluídas en expedientes de regulación de emprego que non sexan beneficiarias de prestacións por desemprego, compatibilidade das prestacións e compensación económica en determinados supostos de traballo tempo parcial.

TÍTULO II MEDIDAS DE APOIO AOS TRABALLADORES AUTÓNOMOS


Regúlanse dous supostos: 

Suspensión de actividade:

A partir do 1/10/20 os traballadores autónomos que véxanse obrigados a suspender todas as súas actividades como consecuencia dunha resolución adoptada pola autoridade competente como medida de contención na propagación do virus COVID-19, terán dereito a unha prestación económica de cesamento de actividade de natureza extraordinaria nos termos e requisitos que se establecen a continuación.

Requisitos:

 1. Estar afiliados e en alta no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónoma ou, se é o caso, no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar, polo menos 30 días naturais antes da data da resolución que acorde o cesamento de actividade.
 2. Acharse ao corrente no pagamento das cotas á Seguridade Social.
  Se na data da suspensión da actividade non se cumprise este requisito, o órgano xestor convidará ao pagamento ao traballador autónomo para que no prazo improrrogable de trinta días naturais ingrese as cotas debidas. A regularización do descuberto producirá plenos efectos para a adquisición do dereito á protección. 

Contía

 • 50 % da base mínima de cotización que corresponda pola actividade desenvolvida. 
 • Esta cantidade incrementarase nun 20 %se o traballador autónomo ten recoñecida a condición de membro dunha familia numerosa e os únicos ingresos da unidade familiar ou análoga durante ese período proceden da súa actividade suspendida. 
 • Cando convivan nun mesmo domicilio persoas unidas por vínculo familiar ou unidade análoga de convivencia ata o primeiro grao de parentesco por consanguinidade ou afinidade, e dous ou máis membros teñan dereito a esta prestación extraordinaria de cesamento de actividade, a contía de cada unha das prestacións será do 40 %, non sendo de aplicación a previsión contemplada no apartado anterior para familias numerosas. 

Nacimiento do dereito e duración

Desde o día seguinte á adopción da medida de peche de actividade adoptada pola autoridade competente e finalizará o último día do mes en que se acorde o levantamento da mesma.

O tempo de percepción da prestación non reducirá os períodos de prestación por cesamento de actividade aos que o beneficiario poida ter dereito no futuro.

Mantemento Alto e Exoneración Cotización

 • Durante o tempo que permaneza a actividade suspendida manterase a alta no réxime especial correspondente quedando o traballador autónomo exonerado da obriga de cotizar. A exoneración do ingreso das cotas estenderase desde o primeiro día do mes en que se adopta a medida de peche de actividade ata o último día do mes seguinte ao que se erga a devandita medida. 
 • O período durante o cal o traballador autónomo estea exento da obriga de cotizar entenderase como cotizado. 
 • As cotizacións que correspondan ao mesmo serán asumidas polas entidades con cargo a cuxos orzamentos se cubra a correspondente prestación. 
 • A base de cotización aplicable durante todo o período de percepción desta prestación extraordinaria será en todo caso a establecida no momento de inicio da prestación. 
 • A duración máxima e o resto das condicións de aplicación das deducións na cotización ás que poida ter dereito o traballador beneficiario desta prestación extraordinaria por cesamento na actividade non se modificarán polo percibimento desta última. 
 • As mutuas colaboradoras e o ISM, proporcionarán á TXSS a información necesaria, a través dos procedementos que estableza esta, tanto no momento do recoñecemento provisional da prestación como na revisión posterior.

 Incompatibilidade

 O percibo da prestación será incompatible con: 

 • A percepción dunha retribución polo desenvolvemento dun traballo por conta allea, non sendo que os ingresos do traballo por conta allea sexan inferiores a 1,25 veces o importe do SMI.
 • Co desempeño doutra actividade por conta propia
 • Coa percepción de rendementos procedentes da sociedade cuxa actividade se vise afectada polo peche.
 • Coa percepción dunha prestación de Seguridade Social agás aquela que o beneficiario viñese percibindo por ser compatible co desempeño da actividade que desenvolvía.
 • Traballadores por conta propia incluídos no Réxime Especial dos Traballadores do Mar: a prestación por cesamento de actividade será ademais incompatible coas axudas por paralización da frota.

Socios trabjadores das cooperativas de traballo asociado

Aqueles que optasen polo seu encadramento como traballadores por conta propia no réxime especial que corresponda terán dereito igualmente a esta prestación extraordinaria, sempre que reúnen os requisitos establecidos neste apartado.

Xestión

A xestión desta prestación corresponderá ás mutuas colaboradoras coa Seguridade Social ou ao ISM. 

Solicitude 

Prazo:

 1. Dentro dos primeiros 15 días seguintes á entrada en vigor do acordo ou resolución de peche de actividade. 
 2. Solicitude extemporánea: Se a solicitude se presenta fóra do prazo establecido, o dereito á prestación iniciarase o día da solicitude. Non obstante, o traballador quedará exento da obriga de cotizar desde o primeiro día do mes en que a autoridade gobernativa determinase a prohibición da actividade, aínda que nese caso o período anterior á data de solicitude non se entenderá como cotizado, non asumindo a cotización as entidades que cubran as respectivas prestacións.
 3. Acordo ou resolución provisional: As entidades encargadas da xestión desta prestación, de acordo coa solicitude presentada e os documentos se é o caso achegados, ditará a resolución provisional que sexa procedente, estimando ou desestimando o dereito. Finalizada a medida de peche de actividade procederase a revisar todas as resolucións provisionais adoptadas. No suposto de que se desprenda que o interesado non ten dereito á prestación, iniciaranse os trámites de reclamación das cantidades indebidamente percibidas, debendo ademais nestes casos ingresar as cotizacións correspondentes a todo o período de percepción indebida da prestación, aplicandose o procedemento de xestión recadadora do sistema da Seguridade Social en todos os seus termos.

Contido:

 O interesado deberá comunicar á mutua ou á entidade xestora da prestación:

 1. Os membros que integran a unidade familiar
 2. Se algún deles é ou pode ser perceptor da prestación de cesamento de actividade
 3. Se conta con algún outro tipo de ingresos.

Xunto coa solicitude achegarase unha declaración xurada dos ingresos que se perciben, se é o caso, como consecuencia do traballo por conta allea

A entidade xestora poderá solicitarlle a presentación de:

 1. Un certificado de empresa
 2. A declaración da renda

 

Redución de ingresos

A partir do 1 de outubro de 2020, poderán acceder a unha prestación económica de cesamento de actividade de natureza extraordinaria os traballadores autónomos que cumpran:

Requisitos

 1. Estar dado de alta e ao corrente no pagamento das cotizacións no Réxime Especial de Traballadores Autónomos ou no Réxime Especial de Traballadores do Mar como traballador por conta propia desde antes do 1 de abril de 2020.
  Non obstante, se na data da presentación da solicitude non se cumprise o requisito de estar ao corrente no pagamento das cotizacións, o órgano xestor convidará ao pagamento ao traballador autónomo para que no prazo improrrogable de 30 días naturais ingrese as cotas debidas. A regularización do descuberto producirá plenos efectos para a adquisición do dereito á protección. 
 2. Non ter dereito á prestación de cesamento de actividade que se regula na disposición adicional cuarta da norma ou á prestación de cesamento de actividade regulada nos artigos 327 e seguintes da LGSS por non reunir os requisitos de carencia esixidos na norma. 
 3. Non ter ingresos procedentes da actividade por conta propia no último trimestre do exercicio 2020 superiores ao SMI. 
 4. Sufrir, no cuarto trimestre do 2020, unha redución nos ingresos da actividade por conta propia de polo menos o 50% en relación aos ingresos habidos no primeiro trimestre do 2020.
  Para o cálculo da redución de ingresos tera en contase o período en alta no primeiro trimestre do ano 2020 e compararase coa parte proporcional dos ingresos habidos no cuarto trimestre polo mesmo tempo.

Contía 

 1. Será do 50 %da base mínima de cotización que corresponda pola actividade desenvolvida.
 2. Non obstante, cando convivan nun mesmo domicilio persoas unidas por vínculo familiar ou unidade análoga de convivencia ata o primeiro grao de parentesco por consanguinidade ou afinidade, e dous ou máis membros teñan dereito a esta prestación extraordinaria de cesamento de actividade, a contía de cada unha das prestacións será do 40 por cento.

Nacimiento do dereito e duración 

Poderá comezar a devengarse con efectos do 1 de outubro de 2020 e terá unha duración máxima de 4 meses, sempre que a solicitude se presente dentro dos primeiros quince días naturais de outubro. En caso contrario, os efectos quedan fixados no primeiro día do mes seguinte ao da presentación da solicitude e a súa duración non poderá exceder do 31 de xaneiro de 2021.

Incompatibilidade

O percibo da prestación será incompatible con: 

 1. A percepción dunha retribución polo desenvolvemento dun traballo por conta allea, non sendo que os ingresos do traballo por conta allea sexan inferiores a 1,25 veces o importe do SMI.
 2. Co desempeño doutra actividade por conta propia
 3. Coa percepción de rendementos procedentes da sociedade cuxa actividade se vise afectada polo peche.
 4. Coa percepción dunha prestación de Seguridade Social agás aquela que o beneficiario viñese percibindo por ser compatible co desempeño da actividade que desenvolvía.
 5. Traballadores por conta propia incluídos no Réxime Especial dos Traballadores do Mar: a prestación por cesamento de actividade será ademais incompatible coas axudas por paralización da frota.

Mantemento Alto e Exoneración Cotización 

 • Durante o tempo de percepción da prestación manterase a alta no réxime especial correspondente quedando o traballador autónomo exonerado da obriga de cotizar. 
 • O período durante o cal o traballador autónomo estea exento da obriga de cotizar entenderase como cotizado. 
 • As cotizacións que correspondan ao mesmo serán asumidas polas entidades con cargo a cuxos orzamentos se cubra a correspondente prestación. 
 • A base de cotización aplicable durante todo o período de percepción desta prestación extraordinaria será en todo caso a establecida no momento de inicio da prestación. 
 • A duración máxima e o resto das condicións de aplicación das deducións na cotización ás que poida ter dereito o traballador beneficiario desta prestación extraordinaria por cesamento na actividade non se modificarán polo percibimento desta última.
 •  As mutuas colaboradoras e o ISM, proporcionarán á TXSS a información necesaria, a través dos procedementos que estableza esta, tanto no momento do recoñecemento provisional da prestación como na revisión posterior. 
 • Os traballadores autónomos que perciban esta prestación e non estivesen cotizando por cesamento de actividade virán obrigados a cotizar por este concepto a partir do mes seguinte en que finalice a percepción da prestación.

Extinción

Extinguirase o dereito á esta prestación se durante a percepción da mesma concorren os requisitos para causar dereito á prestación de cesamento de actividade contemplada na disposición adicional cuarta desta norma ou á prestación de cesamento de actividade regulada nos artigos 327 e seguintes da LGSS sen prexuízo do dereito que asiste o interesado a solicitar a prestación correspondente.

Socios traballadores das cooperativas de traballo asociado

Se optaron polo seu encadramento como traballadores por conta propia no réxime especial que corresponda terán dereito igualmente a esta prestación extraordinaria nos termos establecidos, sempre que reúnen os requisitos deste apartado.

Xestión 

A xestión desta prestación corresponderá ás mutuas colaboradoras coa Seguridade Social ou ao ISM.

Solicitude

As entidades encargadas da xestión desta prestación, de acordo coa solicitude presentada e os documentos se é o caso achegados, ditará a resolución provisional que sexa procedente, estimando ou desestimando o dereito. 

Xunto coa solicitude achegarase unha declaración xurada dos ingresos que se perciben, se é o caso, como consecuencia do traballo por conta allea 

A entidade xestora poderá solicitarlle a presentación de:

 1. Un certificado de empresa
 2. A declaración da renda

Ao tempo de solicitar a prestación, o interesado deberá comunicar á mutua ou á entidade xestora da prestación os membros que integran a unidade familiar e se algún deles é ou pode ser perceptor da prestación de cesamento de actividade ou se contan con algún outro tipo de ingresos.

Revisión provisional adoptadas 

1. A partir do 1 de marzo de 2021 procederase a revisar todas as resolucións provisionales.Para iso as mutuas colaboradoras coa Seguridade Social, sempre que teñan o consentimento dos interesados, ou o ISM conseguisen do Ministerio de Facenda os datos tributarios correspondentes ao ano 2020 dos traballadores autónomos.

Se as mutuas colaboradoras coa Seguridade Social ou o ISM non puidesen ter acceso aos datos que constan nas administracións tributarias, os traballadores autónomos deberán achegar á mutua colaboradora:

 • Copia do modelo 390 de declaración resumo anual IVE do ano 2020.
 • Copia do modelo 130 correspondente á autoliquidación en pagamento fraccionado do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF) do ano 2020.
 • Declaración da renda das persoas físicas ou certificado de empresas onde consten as retribucións percibidas por conta allea.
 • Os traballadores autónomos que tributen no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF) por estimación obxectiva (modelo 131) deberán achegar a documentación necesaria para acreditar os ingresos esixidos neste precepto.

2. No suposto de que se desprenda que o interesado non ten dereito á prestación, iniciaranse os trámites de reclamación das cantidades indebidamente percibidas.

Para iso a entidade competente para o recoñecemento da prestación ditará resolución fixando o importe da cantidade a reintegrar que deberá facerse sen xuros ou recarga no prazo que se determine na resolución.
Transcorrido o prazo fixado na resolución que para ese fin dítese, a TXSS procederá a reclamar a débeda pendente, coas recargas e intereses que procedan conforme ao procedemento administrativo de recadación establecida no Regulamento Xeral de Recadación da Seguridade Social, aprobado polo Real decreto 1415/2004, do 11 de xuño.

Renuncia ou devolución 

O traballador autónomo que solicitase o pagamento da prestación regulada neste apartado poderá: 

 • Renunciar a ela en calquera momento antes do 31 de xaneiro de 2021, provendo efectos a renuncia o mes seguinte á súa comunicación.
 • Devolver por iniciativa propia a prestación por cesamento de actividade, sen necesidade de esperar á reclamación da mutua colaboradora coa Seguridade Social ou da entidade xestora, cando considere que os ingresos percibidos durante o cuarto trimestre de 2020 ou a caída da facturación nese mesmo período superarán os limiares establecidos no apartado 2 coa correspondente perda do dereito á prestación.

Definición traballadora de tempada

Aos efectos deste precepto considéranse traballadores de tempada aqueles traballadores autónomos cuxo único traballo ao longo dos últimos dous anos desenvolvésese no Réxime Especial de Traballadores Autónomos ou no Réxime Especial de Traballadores do Mar durante os meses de xuño a decembro.

Considerarase que o traballador autónomo desenvolveu un único traballo durante os meses de xuño a decembro de 2018 e 2019 sempre que, de estar de alta nun réxime de seguridade social como traballador por conta allea, esta alta non supere os 120 días ao longo deses dous anos.

Requisitos 

 • Estar de alto e cotizado no Réxime Especial de Traballadores Autónomos ou no Réxime Especial de Traballadores do Mar como traballador por conta propia durante polo menos catro meses no período comprendido entre os meses de xuño a decembro de cada un dos anos 2018 e 2019.
 • Non estar en alta ou asimilado á alta como traballador por conta allea no réxime de Seguridade Social correspondente máis de 120 días durante o período comprendido entre o 1 de xuño de 2018 e o 31 de xullo de 2020.
 • Non desenvolver actividade nin estar dado en alta ou asimilado á alta desde o 1 de marzo ao 31 de maio de 2020.
 • Non percibir prestación algunha do sistema de Seguridade Social durante os meses de xaneiro a xuño de 2020, non sendo que a mesma fóra compatible co exercicio dunha actividade como traballador autónomo.
 • Non obter durante o ano 2020 uns ingresos que superen os 23.275 euros.
 • Acharse ao corrente no pagamento das cotas á Seguridade Social. Non obstante, se non se cumprise este requisito, o órgano xestor convidará ao pagamento ao traballador autónomo para que no prazo improrrogable de trinta días naturais ingrese as cotas debidas. A regularización do descuberto producirá plenos efectos para a adquisición do dereito á protección.

Contía

Será o equivalente ao 70 por % da base mínima de cotización que corresponda pola actividade desempeñada no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónoma ou, se é o caso, no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar.

Nacimiento e duración

Poderá comezar a devengarse con efectos do 1 de outubro de 2020 e terá unha duración máxima de 4 meses, sempre que a solicitude se presente dentro dos primeiros quince días naturais de outubro. En caso contrario os efectos quedan fixados ao día seguinte da presentación da solicitude.

Mantemento, alta, non obriga de cotizar

 1. Durante a percepción da prestación non existirá obriga de cotizar, permanecendo o traballador en situación de alta ou asimilada á alta no réxime de Seguridade Social correspondente. 
 2. As cotizacións polas que non exista obriga de cotizar serán asumidas polas entidades con cargo a cuxos orzamentos se cubra a correspondente prestación.

Incompatibilidade

Será incompatible con: 

 1. O traballo por conta allea
 2. Con calquera prestación de Seguridade Social que o beneficiario viñese percibindo non sendo que fóra compatible co desempeño da actividade como traballador por conta propia.
 3. Co traballo por conta propia
 4. Coa percepción de rendementos procedentes da sociedade cuxa actividade se vise afectada polo peche, cando os ingresos que se perciban durante o ano 2020 superen os 23.275 euros.
 5. Polo que se refire aos traballadores por conta propia incluídos no Réxime Especial dos Traballadores do Mar, a prestación por cesamento de actividade será incompatible ademais coa percepción das axudas por paralización da frota.

Socios traballadores cooperativas de traballo asociado

Os socios traballadores das cooperativas de traballo asociado que optasen polo seu encadramento como traballadores por conta propia no réxime especial que corresponda terán dereito, nas mesmas condicións, a esta prestación extraordinaria, sempre que reúnen os requisitos establecidos.

Xestión

 • A xestión desta prestación corresponderá ás mutuas colaboradoras coa Seguridade Social ou ao ISM.
 • O recoñecemento da prestación regulada neste artigo poderá solicitarse en calquera momento durante o período comprendido entre a entrada en vigor da norma e o mes de xaneiro de 2021. 
 • As entidades xestoras, de acordo coa solicitude presentada e os documentos se é o caso achegados, ditará a resolución provisional que sexa procedente, estimando ou desestimando o dereito.

Revisión provisional adoptadas

1. A partir do 1 de marzo de 2021 procederase a revisar todas as resolucións provisionais
Para iso as mutuas colaboradoras coa Seguridade Social, sempre que teñan o consentimento dos interesados, ou o ISM conseguisen do Ministerio de Facenda os datos tributarios correspondentes ao ano 2020 dos traballadores autónomos.
Se as mutuas colaboradoras coa Seguridade Social ou o ISM non puidesen ter acceso aos datos que constan nas administracións tributarias, os traballadores autónomos deberán achegar á mutua colaboradora: 

 • Copia do modelo 390 de declaración resumo anual IVE do ano 2020.
 • Copia do modelo 130 correspondente á autoliquidación en pagamento fraccionado do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF) do ano 2020.
 • Declaración da renda das persoas físicas ou certificado de empresas onde consten as retribucións percibidas por conta allea.
 • Os traballadores autónomos que tributen no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF) por estimación obxectiva (modelo 131) deberán achegar a documentación necesaria para acreditar os ingresos esixidos neste precepto.

2. No suposto de que se desprenda que o interesado non ten dereito á prestación, iniciaranse os trámites de reclamación das cantidades indebidamente percibidas.

Para iso a entidade competente para o recoñecemento da prestación ditará resolución fixando o importe da cantidade a reintegrar que deberá facerse sen xuros ou recarga no prazo que se determine na resolución. 

Transcorrido o prazo fixado na resolución que para ese fin dítese, a TXSS procederá a reclamar a débeda pendente, coas recargas e intereses que procedan conforme ao procedemento administrativo de recadación establecida no Regulamento Xeral de Recadación da Seguridade Social, aprobado polo Real decreto 1415/2004, do 11 de xuño.

Renuncia ou devolución

O traballador autónomo que solicitase o pagamento da prestación regulada neste apartado poderá: 

 • Renunciar a ela en calquera momento antes do 31 de xaneiro de 2021, provendo efectos a renuncia o mes seguinte á súa comunicación.
 • Devolver por iniciativa propia a prestación por cesamento de actividade, sen necesidade de esperar á reclamación da mutua colaboradora coa Seguridade Social ou da entidade xestora, cando considere que os ingresos percibidos durante o cuarto trimestre de 2020 ou a caída da facturación nese mesmo período superarán os limiares establecidos no apartado 2 coa correspondente perda do dereito á prestación.

Os traballadores autónomos que viñesen percibindo á entrada en vigor desta norma a prestación por cesamento de actividade prevista no artigo 9 do Real decreto-lei 24/2020, do 26 de xuño, de medidas sociais de reactivación do emprego e protección do traballo autónomo e de competitividade do sector industrial poderán continuar percibindoa ata o 31 de xaneiro de 2021, sempre que durante o cuarto trimestre do ano 2020 manteñan os requisitos que se estableceron para a súa concesión.

Así mesmo, os traballadores autónomos que non percibisen esta prestación durante o terceiro trimestre de 2020 poderán solicitar a prestación por cesamento de actividade prevista no artigo 327 da LGSS, sempre que concorran os requisitos establecidos nos apartados a), b), d) e e) do artigo 330.1 da norma e percibisen ata o 30 de xuño, a prestación extraordinaria por cesamento de actividade prevista no artigo 17 do Real decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19. 

Requisitos

O acceso a esta prórroga da prestación ou, se é o caso, á prestación esixirá acreditar unha redución na facturación durante o cuarto trimestre do ano 2020 de polo menos o 75 % en relación co mesmo período do ano 2019, así como non obter durante o trimestre indicado de 2020 uns rendementos netos superiores a 5.818,75 euros.

Para determinar o dereito á prestación mensual ratearanse os rendementos netos do cuarto trimestre, non podendo exceder de 1.939,58 euros mensuais.

No caso dos traballadores autónomos que teñan un ou máis traballadores ao seu cargo, deberá acreditarse ao tempo de solicitar a prestación o cumprimento de todas as obrigas laborais e de Seguridade Social que teñan asumidas. Para iso emitirán unha declaración responsable, podendo ser requiridos polas mutuas colaboradoras coa Seguridade Social ou pola entidade xestora para que acheguen os documentos precisos que acrediten este extremo. 

Duración

Esta prestación poderá percibirse como máximo ata o 31 de xaneiro de 2021, sempre que o traballador teña dereito a ela nos termos fixados no artigo 338 da LGSS.

Así mesmo, percibirán esta prestación ata o 31 de xaneiro de 2021 aqueles traballadores autónomos que a 31 de outubro viñesen percibindo a prestación de cesamento de actividade recoñecida ao abeiro do artigo 9 do Real decreto-lei 24/2020, do 26 de xuño e vexan esgotado o seu dereito ao cesamento previsto no citado precepto antes do 31 de decembro de 2020, sempre que reúnen os requisitos esixidos para ese fin.

A partir do 31 de xaneiro de 2021 só poderase continuar percibindo esta prestación de cesamento de actividade se concorren todos os requisitos do artigo 330 da LGSS 

Recoñecemento

O recoñecemento á prestación levarase a cabo polas mutuas colaboradoras ou o ISM con carácter provisional con efectos do 1 de outubro de 2020 se se solicita antes do 15 de outubro, ou con efecto desde o día seguinte á solicitude noutro caso, debendo ser regularizada a partir do 1 de marzo de 2021. 

Datos tributarios

A partir do 1 de marzo de 2021, as mutuas colaboradoras coa Seguridade Social, sempre que teñan o consentimento dos interesados outorgado na solicitude, ou o ISM conseguisen do Ministerio de Facenda os datos tributarios dos exercicios 2019 e 2020 necesarios para o seguimento e control das prestacións recoñecidas.

Se as mutuas colaboradoras coa Seguridade Social ou o ISM non puidesen ter acceso aos datos que constan nas administracións tributarias, os traballadores autónomos deberán achegar á mutua colaboradora nos dez días seguintes ao seu requirimento:

 • Copia do modelo 303 de autoliquidación do Imposto sobre o Valor Engadido (IVE), correspondente ás declaracións do cuarto trimestre dos anos 2019 e 2020.
 • Copia do modelo 130 correspondente á autoliquidación en pagamento fraccionado do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF) do segundo e cuarto trimestre dos anos 2019 e 2020, aos efectos de poder determinar o que corresponde ao cuarto trimestre deses anos.
 • Os traballadores autónomos que tributen no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF) por estimación obxectiva (modelo 131) deberán achegar a documentación necesaria ou calquera outro medio de proba que sirva para acreditar os ingresos esixidos neste precepto. 

Prestacións indebidas

Comprobados os datos pola entidade colaboradora ou xestora competente para o recoñecemento da prestación, procederase a reclamar as prestacións percibidas por aqueles traballadores autónomos que superen os límites de ingresos establecidos neste precepto, ou que non acrediten unha redución na facturación durante o cuarto trimestre do ano 2020 de polo menos o 75 por cento en relación co mesmo período do ano 2019.

A entidade competente para a reclamación fixase a data de ingreso das cantidades reclamadas que deberán facerse sen xuros ou recarga.
Transcorrido o prazo fixado na resolución que para ese fin dítese, a TXSS procederá a reclamar a débeda pendente, coas recargas e intereses que procedan conforme ao procedemento administrativo de recadación establecida no Regulamento Xeral de Recadación da Seguridade Social, aprobado polo Real decreto 1415/2004, do 11 de xuño. 

Cotizacións

O traballador autónomo, durante o tempo que estea percibindo a prestación, deberá ingresar na TXSS a totalidade das cotizacións aplicando os tipos vixentes á base de cotización correspondente.

A mutua colaboradora ou, se é o caso, o Instituto Social da Mariña, aboará ao traballador canda a prestación por cesamento na actividade, o importe das cotizacións por continxencias comúns que lle correspondese ingresar de encontrarse o traballador autónomo sen desenvolver actividade algunha, en aplicación do que se dispón no artigo 329 da LGSS. 

Cesamento definitivo actividade

Nos supostos de cesamento definitivo na actividade con anterioridade ao 31 de decembro de 2020, os límites dos requisitos fixados neste apartado tomaranse de maneira proporcional ao tempo da duración da actividade, para estes fins o cálculo farase computandose na súa integridade o mes en que se produza baíxaa no réxime de Seguridade Social en que estivese encadrado. 

Renuncia ou devolución

O traballador autónomo que solicitase o pagamento da prestación regulada neste artigo poderá: 

 • Renunciar a ela en calquera momento antes do 31 de xaneiro de 2021, provendo efectos a renuncia o mes seguinte á súa comunicación. 
 • Devolver por iniciativa propia a prestación por cesamento de actividade, sen necesidade de esperar á reclamación da mutua colaboradora coa Seguridade Social ou da entidade xestora, cando considere que os ingresos percibidos durante o cuarto trimestre de 2020 ou a caída da facturación nese mesmo período superarán os limiares establecidos no apartado 2 coa correspondente perda do dereito á prestación. 

Compatibilidade

A prestación de cesamento de actividade poderá ser compatible co traballo por conta allea, sendo as condicións aplicables neste suposto as seguintes: 

 • Os ingresos netos procedentes do traballo por conta propia e os ingresos procedentes do traballo por conta allea non poderá superar 2,2 veces o salario mínimo interprofesional. Na determinación deste cómputo, os ingresos procedentes do traballo por conta allea non superarán 1,25 veces o importe do salario mínimo interprofesional.
 • A contía da prestación será o 50% da base de cotización mínima que lle corresponda en función da actividade.
 • Xunto coa solicitude achegarase unha declaración xurada dos ingresos que se perciben como consecuencia do traballo por conta allea, sen prexuízo da obriga que asiste de presentar un certificado de empresa e a declaración da renda á entidade xestora da prestación.

MODIFICACIÓN DO TEXTO REFUNDIDO DA LEI XERAL DA SEGURIDADE SOCIAL, APROBADO POLO REAL DECRETO LEXISLATIVO 8/2015, DO 30 DE OUTUBRO. Disposición final terceira.

Introdúcense modificacións en materia de prestacións non contributivas de Seguridade Social.

 

VIGOR: 30 de setembro de 2020