"

Reial decret llei 30/2020
de 29 de setembre, de mesures socials en defensa del treball

Publicat el: 30/09/2020

TÍTOL I III ACORD SOCIAL EN DEFENSA DE L'OCUPACIÓ

 1. DELS EXPEDIENTS DE REGULACIÓ TEMPORAL DE TREBALL VINCULATS A LA COVID-19 I LES SEVES MESURES EXTRAORDINÀRIES (CAP I, art. 1 a 7) Els expedients de regulació temporal de treball vigents, basats en l'article 22 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, es prorrogaran automàticament fins al 31 de gener de 2021.

 2. DE LES MESURES EXTRAORDINÀRIES DE PROTECCIÓ DE LES PERSONES TREBALLADORES (Cap. II, art. 8 a 12). Es recull un conjunt de mesures extraordinàries per a la protecció per desocupació de les persones treballadores, incloent-hi la prestació extraordinària per fi de campanya per a persones amb contracte fix discontinu, persones incloses en expedients de regulació d'ocupació que no siguin beneficiàries de prestacions per desocupació, compatibilitat de les prestacions i compensació econòmica en determinats supòsits de treball temps parcial.

TÍTOL II MESURES DE SUPORT ALS TREBALLADORS AUTÒNOMS


Es regulen dos supòsits: 

Suspensió d'activitat:

A partir de l'1/10/20 els treballadors autònoms que es vegin obligats a suspendre totes les seves activitats com a conseqüència d'una resolució adoptada per l'autoritat competent com a mesura de contenció en la propagació del virus COVID-19, tindran dret a una prestació econòmica de cessament d'activitat de naturalesa extraordinària en els termes i requisits que s'estableixen a continuació.

Requisits:

 1. Estar afiliats i donats d'alta en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o, si escau, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar, almenys 30 dies naturals abans de la data de la resolució que acordi el cessament d'activitat.
 2. Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social.
  Si en la data de la suspensió de l'activitat no es complís aquest requisit, l'òrgan gestor convidarà el treballador autònom al pagament perquè, en el termini improrrogable de trenta dies naturals, ingressi les quotes degudes. La regularització del descobert produeix plens efectes per a l'adquisició del dret a la protecció. 

Quantia

 • 50% de la base mínima de cotització que correspongui per l'activitat desenvolupada. 
 • Aquesta quantitat s'incrementarà en un 20% si el treballador autònom té reconeguda la condició de membre d'una família nombrosa i els únics ingressos de la unitat familiar o anàloga durant aquest període procedeixen de la seva activitat suspesa. 
 • Quan convisquin en un mateix domicili persones unides per vincle familiar o unitat anàloga de convivència fins al primer grau de parentesc per consanguinitat o afinitat, i dos membres o més tinguin dret a aquesta prestació extraordinària de cessament d'activitat, la quantia de cadascuna de les prestacions serà del 40%, no sent aplicable la previsió establerta a l'apartat anterior per a famílies nombroses. 

Naixement del dret i durada

Des de l'endemà de l'adopció de la mesura de tancament d'activitat adoptada per l'autoritat competent i finalitzarà l'últim dia del mes en què s'acordi l'aixecament d'aquesta.

El temps de percepció de la prestació no reduirà els períodes de prestació per cessament d'activitat als quals el beneficiari pugui tenir dret en el futur.

Manteniment Alta i Exoneració cotització

 • Durant el temps que romangui l'activitat suspesa es mantindrà l'alta en el règim especial corresponent, quedant el treballador autònom exonerat de l'obligació de cotitzar. L'exoneració de l'ingrés de les quotes s'estendrà des del primer dia del mes en què s'adopta la mesura de tancament d'activitat fins a l'últim dia del mes següent al que s'aixequi aquesta mesura. 
 • El període durant el qual el treballador autònom estigui exempt de l'obligació de cotitzar s'entendrà com a cotitzat. 
 • Les cotitzacions que corresponguin a aquest seran assumides per les entitats amb càrrec als pressupostos de les quals es cobreixi la prestació corresponent. 
 • La base de cotització aplicable durant tot el període de percepció d'aquesta prestació extraordinària serà, en qualsevol cas, l'establerta en el moment d'inici d'aquesta prestació. 
 • La durada màxima i la resta de condicions d'aplicació de les deduccions en la cotització a les quals pugui tenir dret el treballador beneficiari d'aquesta prestació extraordinària per cessament en l'activitat no es modificaran per la percepció d'aquesta última. 
 • Les mútues col·laboradores i l'ISM proporcionaran al TGSS la informació necessària, a través dels procediments que aquesta estableixi, tant en el moment del reconeixement provisional de la prestació com en la revisió posterior.

 Incompatibilitat

 La percepció de la prestació serà incompatible amb: 

 • La percepció d'una retribució pel desenvolupament d'un treball per compte d'altri, llevat que els ingressos del treball per compte d'altri siguin inferiors a 1,25 vegades l'import de l'SMI.
 • Amb l'acompliment d'una altra activitat per compte propi
 • Amb la percepció de rendiments procedents de la societat l'activitat de la qual s'hagi vist afectada pel tancament.
 • Amb la percepció d'una prestació de Seguretat Social llevat d'aquella que el beneficiari estigui percebent per ser compatible amb l'acompliment de l'activitat que desenvolupava.
 • Treballadors per compte propi inclosos en el Règim Especial dels Treballadors del Mar: la prestació per cessament d'activitat serà incompatible, a més, amb les ajudes per paralització de la flota.

Socis treballadors de les cooperatives de treball associat

Aquells que hagin optat pel seu enquadrament com a treballadors per compte propi en el règim especial que correspongui tindran dret igualment a aquesta prestació extraordinària, sempre que reuneixin els requisits establerts en aquest apartat.

Gestió

La gestió d'aquesta prestació correspon a les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social o a l'ISM. 

Sol·licitud 

Termini:

 1. Dins els primers 15 dies següents a l'entrada en vigor de l'acord o resolució de tancament d'activitat. 
 2. Sol·licitud extemporània: Si la sol·licitud es presenta fora del termini establert, el dret a la prestació s'iniciarà el dia de la sol·licitud. No obstant això, el treballador quedarà exempt de l'obligació de cotitzar des del primer dia del mes en què l'autoritat governativa hagi determinat la prohibició de l'activitat, per bé que en aquest cas el període anterior a la data de sol·licitud no s'entendrà com a cotitzat, no assumint la cotització les entitats que cobreixin les prestacions respectives.
 3. Acord o resolució provisional: Les entitats encarregades de la gestió d'aquesta prestació, d'acord amb la sol·licitud presentada i els documents aportats, si escau, dictaran la resolució provisional que sigui procedent, estimant o desestimant el dret. Finalitzada la mesura de tancament d'activitat, es procedirà a revisar totes les resolucions provisionals adoptades. En cas que es desprengui que l'interessat no té dret a la prestació, s'iniciaran els tràmits de reclamació de les quantitats indegudament percebudes, havent d'ingressar, a més, en aquests casos les cotitzacions corresponents a tot el període de percepció indeguda de la prestació, aplicant-se el procediment de gestió recaptatòria del sistema de la Seguretat Social en tots els seus termes.

Contingut:

 L'interessat haurà de comunicar a la mútua o a l'entitat gestora de la prestació:

 1. Els membres que integren la unitat familiar
 2. Si algun d'ells és o pot ser perceptor de la prestació de cessament d'activitat
 3. Si compta amb algun altre tipus d'ingressos.

Juntament amb la sol·licitud s'aportarà una declaració jurada dels ingressos que es perceben, si escau, com a conseqüència del treball per compte d'altri

L'entitat gestora podrà sol·licitar-li la presentació de:

 1. Un certificat d'empresa
 2. La declaració de la renda

 

Reducció d'ingressos

A partir de l'1 d'octubre de 2020, podran accedir a una prestació econòmica de cessament d'activitat de naturalesa extraordinària els treballadors autònoms que compleixin:

Requisits

 1. Estar donat d'alta i al corrent en el pagament de les cotitzacions en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors del Mar com a treballador per compte propi des d'abans de l'1 d'abril de 2020.
  No obstant això, si en la data de la presentació de la sol·licitud no es complís el requisit d'estar al corrent en el pagament de les cotitzacions, l'òrgan gestor convidarà el treballador autònom al pagament perquè, en el termini improrrogable de 30 dies naturals, ingressi les quotes degudes. La regularització del descobert produeix plens efectes per a l'adquisició del dret a la protecció. 
 2. No tenir dret a la prestació de cessament d'activitat que es regula a la disposició addicional quarta de la norma o a la prestació de cessament d'activitat regulada en els articles 327 i següents de la LGSS per no reunir els requisits de carència exigits en la norma. 
 3. No tenir ingressos procedents de l'activitat per compte propi durant l'últim trimestre de l'exercici 2020 superiors a l'SMI. 
 4. Tenir, durant el quart trimestre del 2020, una reducció en els ingressos de l'activitat per compte propi d'almenys el 50% amb relació als ingressos existents durant el primer trimestre del 2020.
  Per al càlcul de la reducció d'ingressos es tindrà en compte el període en alta durant el primer trimestre de l'any 2020 i es compararà amb la part proporcional dels ingressos existents durant el quart trimestre pel mateix temps.

Quantia 

 1. Serà del 50% de la base mínima de cotització que correspongui per l'activitat desenvolupada.
 2. No obstant això, quan convisquin en un mateix domicili persones unides per vincle familiar o unitat anàloga de convivència fins al primer grau de parentesc per consanguinitat o afinitat, i dos o més membres tinguin dret a aquesta prestació extraordinària de cessament d'activitat, la quantia de cadascuna de les prestacions serà del 40 per cent.

Naixement del dret i durada 

Podrà començar a meritar-se amb efectes d'1 d'octubre de 2020 i tindrà una durada màxima de 4 mesos, sempre que la sol·licitud es presenti dins els primers quinze dies naturals d'octubre. En cas contrari, els efectes queden fixats durant el primer dia del mes següent al de la presentació de la sol·licitud i la seva durada no pot excedir el 31 de gener de 2021.

Incompatibilitat

La percepció de la prestació serà incompatible amb: 

 1. La percepció d'una retribució pel desenvolupament d'un treball per compte d'altri, llevat que els ingressos del treball per compte d'altri siguin inferiors a 1,25 vegades l'import de l'SMI.
 2. Amb l'acompliment d'una altra activitat per compte propi
 3. Amb la percepció de rendiments procedents de la societat l'activitat de la qual s'hagi vist afectada pel tancament.
 4. Amb la percepció d'una prestació de Seguretat Social llevat d'aquella que el beneficiari estigui percebent per ser compatible amb l'acompliment de l'activitat que desenvolupava.
 5. Treballadors per compte propi inclosos en el Règim Especial dels Treballadors del Mar: la prestació per cessament d'activitat serà incompatible, a més, amb les ajudes per paralització de la flota.

Manteniment Alta i Exoneració cotització 

 • Durant el temps de percepció de la prestació es mantindrà l'alta en el règim especial corresponent i el treballador autònom quedarà exonerat de l'obligació de cotitzar. 
 • El període durant el qual el treballador autònom estigui exempt de l'obligació de cotitzar s'entendrà com a cotitzat. 
 • Les cotitzacions que corresponguin a aquest seran assumides per les entitats amb càrrec als pressupostos de les quals es cobreixi la prestació corresponent. 
 • La base de cotització aplicable durant tot el període de percepció d'aquesta prestació extraordinària serà, en qualsevol cas, l'establerta en el moment d'inici d'aquesta prestació. 
 • La durada màxima i la resta de condicions d'aplicació de les deduccions en la cotització a les quals pugui tenir dret el treballador beneficiari d'aquesta prestació extraordinària per cessament en l'activitat no es modificaran per la percepció d'aquesta última.
 •  Les mútues col·laboradores i l'ISM proporcionaran al TGSS la informació necessària, a través dels procediments que aquesta estableixi, tant en el moment del reconeixement provisional de la prestació com en la revisió posterior. 
 • Els treballadors autònoms que percebin aquesta prestació i no estiguin cotitzant per cessament d'activitat estaran obligats a cotitzar per aquest concepte a partir del mes següent en què finalitzi la percepció de la prestació.

Extinció

S'extingirà el dret a aquesta prestació si durant la percepció d'aquesta concorren els requisits per tenir dret a la prestació de cessament d'activitat establerta a la disposició addicional quarta d'aquesta norma o a la prestació de cessament d'activitat regulada als articles 327 i següents de la LGSS, sens perjudici del dret que assisteix l'interessat a sol·licitar la prestació corresponent.

Socis treballadors de les cooperatives de treball associat

Si han optat pel seu enquadrament com a treballadors per compte propi en el règim especial que correspongui, tindran dret igualment a aquesta prestació extraordinària en els termes establerts, sempre que reuneixin els requisits d'aquest apartat.

Gestió 

La gestió d'aquesta prestació correspon a les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social o a l'ISM.

Sol·licitud

Les entitats encarregades de la gestió d'aquesta prestació, d'acord amb la sol·licitud presentada i els documents aportats, si escau, dictaran la resolució provisional que sigui procedent, estimant o desestimant el dret. 

Juntament amb la sol·licitud s'aportarà una declaració jurada dels ingressos que es perceben, si escau, com a conseqüència del treball per compte d'altri 

L'entitat gestora podrà sol·licitar-li la presentació de:

 1. Un certificat d'empresa
 2. La declaració de la renda

En el moment de sol·licitar la prestació, l'interessat ha de comunicar a la mútua o a l'entitat gestora de la prestació els membres que integren la unitat familiar i si algun d'ells és o pot ser perceptor de la prestació de cessament d'activitat o si compten amb algun altre tipus d'ingressos.

Revisió provisionals adoptades 

1. A partir de l'1 de març de 2021 es procedirà a revisar totes les resolucions provisionals. Per a això les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social, sempre que tinguin el consentiment dels interessats, o l'ISM recolliran del Ministeri d'Hisenda les dades tributàries corresponents a l'any 2020 dels treballadors autònoms.

Si les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social o l'ISM no poden tenir accés a les dades que consten a les administracions tributàries, els treballadors autònoms hauran d'aportar a la mútua col·laboradora:

 • Còpia del model 390 de declaració resum anual IVA de l'any 2020.
 • Còpia del model 130 corresponent a l'autoliquidació en pagament fraccionat de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) de l'any 2020.
 • Declaració de la renda de les persones físiques o certificat d'empreses on constin les retribucions percebudes per compte d'altri.
 • Els treballadors autònoms que tributin en l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) per estimació objectiva (model 131) han d'aportar la documentació necessària per acreditar els ingressos exigits en aquest precepte.

2. En cas que es desprengui que l'interessat no té dret a la prestació, s'iniciaran els tràmits de reclamació de les quantitats indegudament percebudes.

Per a això l'entitat competent per al reconeixement de la prestació dictarà resolució fixant l'import de la quantitat a reintegrar que haurà de fer-se sense interessos o recàrrec en el termini que es determini en la resolució.
Transcorregut el termini fixat en la resolució que a l'efecte es dicti, el TGSS procedirà a reclamar el deute pendent, amb els recàrrecs i interessos que procedeixin de conformitat amb el procediment administratiu de recaptació establert en el Reglament general de recaptació de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 1415/2004, d'11 de juny.

Renúncia o devolució 

El treballador autònom que hagi sol·licitat el pagament de la prestació regulada en aquest apartat podrà: 

 • Renunciar-hi en qualsevol moment abans del 31 de gener de 2021, tenint efectes la renúncia el mes següent a la seva comunicació.
 • Tornar per iniciativa pròpia la prestació per cessament d'activitat, sense necessitat d'esperar a la reclamació de la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social o de l'entitat gestora, quan consideri que els ingressos percebuts durant el quart trimestre de 2020 o la caiguda de la facturació en aquell mateix període superaran els llindars establerts a l'apartat 2 amb la corresponent pèrdua del dret a la prestació.

Definició treballador de temporada

A l'efecte d'aquest precepte es consideren treballadors de temporada aquells treballadors autònoms l'únic treball dels quals durant els últims dos anys s'hagi desenvolupat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors del Mar durant els mesos de juny a desembre.

Es considerarà que el treballador autònom ha desenvolupat un únic treball durant els mesos de juny a desembre de 2018 i 2019 sempre que, d'haver estat d'alta en un règim de Seguretat Social com a treballador per compte d'altri, aquesta alta no superi els 120 dies durant aquells dos anys.

Requisits 

 • Haver estat d'alta i cotitzat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors del Mar com a treballador per compte propi durant almenys quatre mesos durant el període comprès entre els mesos de juny a desembre de cadascun dels anys 2018 i 2019.
 • No haver estat en alta o assimilat a l'alta com a treballador per compte d'altri en el règim de Seguretat Social corresponent més de 120 dies durant el període comprès entre l'1 de juny de 2018 i el 31 de juliol de 2020.
 • No haver desenvolupat activitat ni haver estat donat en alta o assimilat a l'alta des de l'1 de març al 31 de maig de 2020.
 • No haver percebut cap prestació del sistema de Seguretat Social durant els mesos de gener a juny de 2020, llevat que aquesta sigui compatible amb l'exercici d'una activitat com a treballador autònom.
 • No haver obtingut durant l'any 2020 uns ingressos que superin els 23.275 euros.
 • Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant això, si no es complís aquest requisit, l'òrgan gestor convidarà al pagament al treballador autònom perquè en el termini improrrogable de trenta dies naturals ingressi les quotes degudes. La regularització del descobert produeix plens efectes per a l'adquisició del dret a la protecció.

Quantia

Serà l'equivalent al 70% de la base mínima de cotització que correspongui per l'activitat desenvolupada en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o, si escau, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar.

Naixement i durada

Podrà començar a meritar-se amb efectes d'1 d'octubre de 2020 i tindrà una durada màxima de 4 mesos, sempre que la sol·licitud es presenti dins els primers quinze dies naturals d'octubre. En cas contrari els efectes queden fixats l'endemà de la presentació de la sol·licitud.

Manteniment, alta, no obligació de cotitzar

 1. Durant la percepció de la prestació no existirà obligació de cotitzar, romanent el treballador en situació d'alta o assimilada a l'alta en el règim de Seguretat Social corresponent. 
 2. Les cotitzacions per les quals no existeixi obligació de cotitzar seran assumides per les entitats amb càrrec a dels quals pressuposats es cobreixi la corresponent prestació.

Incompatibilitat

Serà incompatible amb: 

 1. El treball per compte d'altri
 2. Amb qualsevol prestació de Seguretat Social que el beneficiari estigui percebent, llevat que sigui compatible amb l'acompliment de l'activitat com a treballador per compte propi.
 3. Amb el treball per compte propi
 4. Amb la percepció de rendiments procedents de la societat l'activitat de la qual s'hagi vist afectada pel tancament, quan els ingressos que es percebin durant l'any 2020 superin els 23.275 euros.
 5. Pel que fa als treballadors per compte propi inclosos en el Règim Especial dels Treballadors del Mar, la prestació per cessament d'activitat serà incompatible a més amb la percepció de les ajudes per paralització de la flota.

Socis treballadors cooperatives de treball associat

Els socis treballadors de les cooperatives de treball associat que hagin optat pel seu enquadrament com a treballadors per compte propi en el règim especial que correspongui tindran dret, en les mateixes condicions, a aquesta prestació extraordinària, sempre que reuneixin els requisits establerts.

Gestió

 • La gestió d'aquesta prestació correspon a les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social o a l'ISM.
 • El reconeixement de la prestació regulada en aquest article podrà sol·licitar-se en qualsevol moment durant el període comprès entre l'entrada en vigor de la norma i el mes de gener de 2021. 
 • Les entitats gestores, d'acord amb la sol·licitud presentada i els documents si escau aportats, dictarà la resolució provisional que sigui procedent, estimant o desestimant el dret.

Revisió provisionals adoptades

1. A partir de l'1 de març de 2021 es procedirà a revisar totes les resolucions provisionals
Per a això les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social, sempre que tinguin el consentiment dels interessats, o l'ISM recolliran del Ministeri d'Hisenda les dades tributàries corresponents a l'any 2020 dels treballadors autònoms.
Si les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social o l'ISM no poden tenir accés a les dades que consten a les administracions tributàries, els treballadors autònoms hauran d'aportar a la mútua col·laboradora: 

 • Còpia del model 390 de declaració resum anual IVA de l'any 2020.
 • Còpia del model 130 corresponent a l'autoliquidació en pagament fraccionat de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) de l'any 2020.
 • Declaració de la renda de les persones físiques o certificat d'empreses on constin les retribucions percebudes per compte d'altri.
 • Els treballadors autònoms que tributin en l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) per estimació objectiva (model 131) han d'aportar la documentació necessària per acreditar els ingressos exigits en aquest precepte.

2. En cas que es desprengui que l'interessat no té dret a la prestació, s'iniciaran els tràmits de reclamació de les quantitats indegudament percebudes.

Per a això l'entitat competent per al reconeixement de la prestació dictarà resolució fixant l'import de la quantitat a reintegrar que haurà de fer-se sense interessos o recàrrec en el termini que es determini en la resolució. 

Transcorregut el termini fixat en la resolució que a l'efecte es dicti, el TGSS procedirà a reclamar el deute pendent, amb els recàrrecs i interessos que procedeixin de conformitat amb el procediment administratiu de recaptació establert en el Reglament general de recaptació de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 1415/2004, d'11 de juny.

Renúncia o devolució

El treballador autònom que hagi sol·licitat el pagament de la prestació regulada en aquest apartat podrà: 

 • Renunciar-hi en qualsevol moment abans del 31 de gener de 2021, tenint efectes la renúncia el mes següent a la seva comunicació.
 • Tornar per iniciativa pròpia la prestació per cessament d'activitat, sense necessitat d'esperar a la reclamació de la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social o de l'entitat gestora, quan consideri que els ingressos percebuts durant el quart trimestre de 2020 o la caiguda de la facturació en aquell mateix període superaran els llindars establerts a l'apartat 2 amb la corresponent pèrdua del dret a la prestació.

Els treballadors autònoms que estiguessin percebent a l'entrada en vigor d'aquesta norma la prestació per cessament d'activitat prevista a l'article 9 del Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació del treball i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial podran continuar percebent-la fins al 31 de gener de 2021, sempre que durant el quart trimestre de l'any 2020 mantinguin els requisits que es van establir per a la seva concessió.

Així mateix, els treballadors autònoms que no hagin percebut aquesta prestació durant el tercer trimestre de 2020 podran sol·licitar la prestació per cessament d'activitat prevista a l'article 327 de la LGSS, sempre que concorrin els requisits establerts als apartats a), b), d) i e) de l'article 330.1 de la norma i hagin percebut fins al 30 de juny la prestació extraordinària per cessament d'activitat prevista a l'article 17 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19. 

Requisits

L'accés a aquesta pròrroga de la prestació o, si escau, a la prestació exigirà acreditar una reducció en la facturació durant el quart trimestre de l'any 2020 d'almenys el 75% en relació amb el mateix període de l'any 2019, així com no haver obtingut durant el trimestre indicat de 2020 uns rendiments nets superiors a 5.818,75 euros.

Per determinar el dret a la prestació mensual es prorratejaran els rendiments nets del quart trimestre, no podent excedir la quantitat de 1.939,58 euros mensuals.

En el cas dels treballadors autònoms que tinguin un treballador o més a càrrec seu, s'haurà d'acreditar en el moment de sol·licitar la prestació el compliment de totes les obligacions laborals i de Seguretat Social que tinguin assumides. Per a això emetran una declaració responsable, podent ser requerits per les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social o per l'entitat gestora perquè aportin els documents precisos que acreditin aquest extrem. 

Durada

Aquesta prestació es podrà percebre com a màxim fins al 31 de gener de 2021, sempre que el treballador hi tingui dret en els termes fixats a l'article 338 de la LGSS.

Així mateix, percebran aquesta prestació fins al 31 de gener de 2021 aquells treballadors autònoms que a 31 d'octubre estiguin percebent la prestació de cessament d'activitat reconeguda a l'empara de l'article 9 del Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny i vegin esgotat el seu dret al cessament previst en el precepte esmentat abans del 31 de desembre de 2020, sempre que reuneixin els requisits exigits a l'efecte.

A partir del 31 de gener de 2021 només es podrà continuar percebent aquesta prestació de cessament d'activitat si concorren tots els requisits de l'article 330 de la LGSS 

Reconeixement

El reconeixement a la prestació serà dut a terme per les mútues col·laboradores o l'ISM amb caràcter provisional amb efecte d'1 d'octubre de 2020 si se sol·licita abans del 15 d'octubre, o amb efecte des de l'endemà de la sol·licitud en un altre cas, havent de ser regularitzada a partir de l'1 de març de 2021. 

Dades tributàries

A partir de l'1 de març de 2021, les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social, sempre que tinguin el consentiment dels interessats atorgat en la sol·licitud, o l'ISM recolliran del Ministeri d'Hisenda les dades tributàries dels exercicis 2019 i 2020 necessàries per al seguiment i control de les prestacions reconegudes.

Si les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social o l'ISM no poden tenir accés a les dades que consten en les administracions tributàries, els treballadors autònoms hauran d'aportar a la mútua col·laboradora durant els deu dies següents al seu requeriment:

 • Còpia del model 303 d'autoliquidació de l'impost sobre el valor afegit (IVA), corresponent a les declaracions del quart trimestre dels anys 2019 i 2020.
 • Còpia del model 130 corresponent a l'autoliquidació en pagament fraccionat de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) del segon i quart trimestre dels anys 2019 i 2020, a l'efecte de poder determinar el que correspon al quart trimestre d'aquells anys.
 • Els treballadors autònoms que tributin en l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) per estimació objectiva (model 131) han d'aportar la documentació necessària o qualsevol altre mitjà de prova que serveixi per acreditar els ingressos exigits en aquest precepte. 

Prestacions indegudes

Comprovades les dades per l'entitat col·laboradora o gestora competent per al reconeixement de la prestació, es procedirà a reclamar les prestacions percebudes per aquells treballadors autònoms que superin els límits d'ingressos establerts en aquest precepte, o que no acreditin una reducció en la facturació durant el quart trimestre de l'any 2020 d'almenys el 75 per cent en relació amb el mateix període de l'any 2019.

L'entitat competent per a la reclamació fixés la data d'ingrés de les quantitats reclamades que hauran de fer-se sense interessos o recàrrec.
Transcorregut el termini fixat en la resolució que a l'efecte es dicti, el TGSS procedirà a reclamar el deute pendent, amb els recàrrecs i interessos que procedeixin de conformitat amb el procediment administratiu de recaptació establert en el Reglament general de recaptació de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 1415/2004, d'11 de juny. 

Cotitzacions

El treballador autònom, durant el temps que estigui percebent la prestació, haurà d'ingressar al TGSS la totalitat de les cotitzacions aplicant els tipus vigents a la base de cotització corresponent.

La mútua col·laboradora o, si escau, l'Institut Social de la Marina, abonarà al treballador, juntament amb la prestació per cessament en l'activitat, l'import de les cotitzacions per contingències comunes que li hagi correspost ingressar si el treballador autònom està sense desenvolupar cap activitat, en aplicació del que disposa l'article 329 de la LGSS. 

Cessament definitiu activitat

En els supòsits de cessament definitiu en l'activitat amb anterioritat al 31 de desembre de 2020, els límits dels requisits fixats en aquest apartat es prendran de manera proporcional al temps de la durada de l'activitat. A aquests efectes, el càlcul es farà computant-se íntegrament el mes en què es produeixi la baixa en el règim de Seguretat Social en què estigui enquadrat. 

Renúncia o devolució

El treballador autònom que hagi sol·licitat el pagament de la prestació regulada en aquest article podrà: 

 • Renunciar-hi en qualsevol moment abans del 31 de gener de 2021, tenint efectes la renúncia el mes següent a la seva comunicació. 
 • Tornar per iniciativa pròpia la prestació per cessament d'activitat, sense necessitat d'esperar a la reclamació de la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social o de l'entitat gestora, quan consideri que els ingressos percebuts durant el quart trimestre de 2020 o la caiguda de la facturació en aquell mateix període superaran els llindars establerts a l'apartat 2 amb la corresponent pèrdua del dret a la prestació. 

Compatibilitat

La prestació de cessament d'activitat podrà ser compatible amb el treball per compte d'altri, sent les condicions aplicables en aquest supòsit les següents: 

 • Els ingressos nets procedents del treball per compte propi i els ingressos procedents del treball per compte d'altri no poden superar 2,2 vegades el salari mínim interprofessional. En la determinació d'aquest còmput, els ingressos procedents del treball per compte d'altri no poden superar 1,25 vegades l'import del salari mínim interprofessional.
 • La quantia de la prestació serà el 50% de la base de cotització mínima que li correspongui en funció de l'activitat.
 • Juntament amb la sol·licitud s'aportarà una declaració jurada dels ingressos que es perceben com a conseqüència del treball per compte d'altri, sens perjudici de l'obligació que assisteix de presentar un certificat d'empresa i la declaració de la renda a l'entitat gestora de la prestació.

MODIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL, APROVAT PEL REIAL DECRET LEGISLATIU 8/2015, DE 30 D'octubre. Disposició final tercera.

S'introdueixen modificacions en matèria de prestacions no contributives de Seguretat Social.

 

VIGOR: 30 de setembre de 2020