Novidades ERTE’s introducidas polo RD Lei 30/2020, do 29 de setembro

Publicado o: 01/04/2020

Artigo 1. Prórroga automática dos ERTE por forza maior

Os Expedientes de regulación emporal de emprego (ERTE) por forza maior regulado no artigo 22. do Real decreto Lei 8/2020 e que a data de entrada en vigor do Real decreto Lei 30/2020, 29 de setembro quedan prorrogados automaticamente.

Aspectos importantes :

 • Antes do 20.10.2020 terán que formular ante o Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) unha nova solicitude colectiva de prestacións por desemprego para os seus traballadores e traballadoras.
 • Salvagarda do emprego: as empresas que prorroguen os ERTE e benefíciense das exoneracións das cotas quedarán obrigados a manter o volume de emprego durante seis meses máis.
 • Exoneracións de cotas: a prórroga automática do ERTE non implica o seguir aplicando as exoneracións de cotas.

Expedientes de regulación temporal de mpleo por forza maior con exoneracións: para aquelas empresas cuxa actividade está encadrada dentro das 42 actividades que recolle o anexo do Real decreto Lei 30 / 2020, de 29 setembro, ou son integrantes da cadea de valor ou dependentes indirectamente da empresa cuxa Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) considérase como actividade de elevada taxa de cobertura polos ERTE e reducida taxa de recuperación de actividade.


Artigo 2. Expedientes de regulación temporal de emprego por impedimento ou limitacións da actividade

Do ERTE por rexermole regulado no Real decreto Lei 24/2020 do 26 de xuño, tómase como base para os dous novos tipos de ERTE:

2.1.ERTE por impedimento

Aplicable a empresas de calquera sector ou actividade que vexan impedida o desenvolvemento da súa actividade nalgúns dos seus centros de traballo, como consecuencia das novas restricións ou medidas de contención sanitaria adoptadas a partir do 01.10.2020, previa autorización dun expediente de regulación temporal de emprego.

 

2.2 ERTE forza maior por limitacións

Aplicable a empresas de calquera sector ou actividade que vexan limitado o desenvolvemento normalizado da súa actividade (exemplo redución de aforamento), como consecuencia das novas restricións ou medidas de contención sanitaria adoptadas a partir do 01.10.2020, previa autorización dun expediente de regulación temporal de emprego.


Artigo 3. Os ERTE ETOP (por causas económicas, técnicas, organizativas e de produción vinculada á COVID-19).

 • Os vixentes antes do 30.09.2020

  Seguirálles sendo aplicables nos termos previstos na comunicación final e ata o termo referido na mesma, non obstante, caberá a prórroga dun ERTE ETOP que finalice durante a vixencia do Real decreto Lei 30/2020, sempre que se acade o acordo para iso no período de consultas. A prórroga non é automática e deberá ser tramitado o expediente temporal de regulación de emprego ante a autoridade laboral receptora da comunicación final do expediente inicial.

 • Os iniciados desde 30.09.2020 ata o 31.01.2021, serálles de aplicación o art.23 do Real decreto Lei 8/2020, 17 de marzo coas seguintes especialidades

  A tramitación dun ERTE ETOP poderá iniciarse mentres estea vixente un ERTE por forza maior (segundo o que se dispón no art. 1 do Real decreto Lei 30/2020, 29 setembro).

  Cando se inicie a tramitación dun ERTE ETOP tras a finalización dun ERTE por forza maior, a data de efectos do ERTE ETOP retrotraeranse á finalización do ERTE por forza maior.

 • Exoneracións

  Os ERTE ETOP iniciados desde o 30.09.2020 ata o 31.02.2021, só terán exoneracións se a empresa transitou dun ERTE por forza maior a un ERTE ETOP e cuxa actividade se clasifique nalgún dos códigos do CNAE-09 recollidos no anexo de Real decreto Lei 30/2020, do 30 de setembro. Tamén terán dereito ás exoneracións as empresas que sexan cualificadas como dependentes ou integrantes da cadea de valor, e que, igualmente, transiten desde un expediente de regulación temporal de emprego por causas de forza maior a un por causas económicas, técnicas, organizativas ou de produción.


Disposición adicional primeira. Empresas pertencentes a sectores cunha elevada taxa de cobertura por expedientes de regulación temporal de emprego e unha reducida taxa de recuperación de actividade

Establécense uns beneficios en materia de cotización para aquelas empresas pertencentes segundo o anexo do Real decreto Lei 30/2020, do 29 de setembro a sectores con elevada taxa de cobertura de ERTE e reducida taxa de recuperación de actividade, esta exoneración de cotas tamén se aplica ás empresas que son integrantes da cadea de valor ou dependentes indirectamente das empresas referidas como sectores de reducida taxa de recuperación de actividade.

Empresas integrantes da cadea de valor ou dependentes indirectamente das empresas cuxo CNAE está recollido no anexo deste Real decreto Lei:

Considéranse empresas integrantes da cadea de valor ou dependentes indirectamente das empresas cuxo CNAE está recollido no anexo deste Real decreto Lei, aquelas cuxa facturación durante o ano 2019, xerásese en polo menos un 50%, en operacións realizadas de forma directa coas empresas ou ben a súa actividade real dependa indirectamente da desenvolvida efectivamente polas empresas incluídas nos códigos CNAE do anexo deste Real decreto Lei.

A solicitude de declaración de empresa dependente ou integrante da cadea de valor deberá ser presentada entre os días 5 e 19 de outubro de 2020 e tramitarase e resolverá de acordo co seguinte procedemento:

 • O procedemento iniciarase mediante solicitude da empresa ante a autoridade laboral que ditase a resolución expresa ou tácita do expediente de regulación temporal de emprego prorrogado, á que se acompañará dun informe ou memoria explicativa da concorrencia, e se é o caso, da correspondente documentación acreditativa. A empresa deberá comunicar a súa solicitude ás persoas traballadoras e trasladar o informe anterior e a documentación acreditativa, en caso de existir, á representación destas.
 • A resolución da autoridade laboral ditarase no prazo de cinco días contado desde a presentación da solicitude, previa solicitude de informe da Inspección de Traballo e Seguridade Social, e deberá limitarse a constatar a condición de empresa integrante da cadea de valor ou dependente indirectamente, nos termos definidos por esta disposición adicional. Transcorrido o devandito prazo sen que recaese resolución expresa, a empresa poderá entender estimada a solicitude presentada por silencio administrativo.
 • O informe da Inspección de Traballo e Seguridade Social se evacuará no prazo improrrogable de cinco días.

Trámites ante o SEPE (aspectos importantes):

A partir do 01.10.2020 tanto para os novos ERTE (durante os primeiros 15 días hábiles desde que se autorice o ERTE ou ben tras resolución estimatoria por silencio administrativo) como para os ERTE prorrogados xa vixentes (antes do 20.10.2020), tanto se estes teñen acceso a exoneración de cotas ou non, hai que realizar a solicitude colectiva de prestacións ante o SEPE (no cadro de persoal habilitado para iso e dispoñible na páxina web deste organismo) a través da Sede Electrónica do SEPE. É importante este trámite para que as persoas traballadoras poidan cobrar as prestacións por desemprego.

Baixa en prestacións por desemprego: a comunicación da baixa na prestación de desemprego de traballadores e traballadoras tanto temporal coma definitiva, comunicarase a través do ficheiro XML, de comunicación de períodos de actividade. Se se comunicou baíxaa a través do ficheiro Excel ou por outro medio e o SEPE continúa aboando a prestación ás persoas traballadoras, pódese cursar de novo a través do cadro de persoal dos períodos de actividade.

Cadro de persoal de períodos de actividade: a mes vencido (do 1 ao 20 de cada mes) deberase enviar o cadro de persoal cos períodos de actividade de traballadores e traballadoras; para aqueles que causaron baixa na prestación por desemprego por recuperar na súa totalidade a xornada que tiñan establecida no seu contrato, non cómpre informar no cadro de persoal de actividade ata que non volvan estar afectados por ERTE.

Se no mes en curso tense a información da actividade do cadro de persoal traballadora durante ese mes, pódense informar nese mes en real e incluso admítense dous cadros de persoal no mesmo mes (exemplo podo informar a mes vencido da actividade do mes anterior e noutro cadro de persoal da actividade que van ter do mes en curso se dispoño da devandita información).


Para facilitar os cálculos dos días de actividade e xerar o ficheiro XML que se deberá enviar a través do certific@2, o SEPE pon a disposición na súa páxina web un asistente de axuda.


Este xerador XML, ten en conta as horas da xornada habitual que ten a persoa traballadora por contrato, indicando cada día as horas non traballadas, dá o resultado dos días totais de NON ACTIVIDADE que son os días de desemprego que pagará como prestación o SEPE.

Comunicación das modificacións no calendario e horario de traballo: as empresas deberán comunicar con carácter previo para a actuación inspectora, as modificacións no calendario e horario de traballo (artigo 298 TRLGSS e OM ESS 982/2013), é información que se remite ao SEPE a través da súa sede electrónica pero é información destinada para a Inspección de Traballo, coa devandita información ante as visitas ás empresas poden comprobar que traballadores e traballadoras por horario e calendario deben de estar no centro de traballo. 

Importante: antes do Real decreto Lei 24/2020 do 26 de xuño, por cada variación as empresas debían comunicar o cadro de persoal de comunicación de baixa, a solicitude colectiva de prestacións e o cadro de persoal de períodos de actividade.

Tras o Real decreto Lei 24/2020 do 26 de xuño, por cada variación soa cómpre o envío do cadro de persoal de períodos de actividade.


Exencións de cotización á Seguridade Social en empresas dos sectores de turismo, hostalaría e comercio (COVID-19)

Anexamos información relevante incluída no RDL 36/2020 e o boletín de noticias rede 21/2020, en relación aos sectores de turismo, hostalaría e comercio.