Preguntes freqüents sobre els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO)

Publicat el: 01/04/2020

Criteri sobre l'aplicació de les mesures de suspensió i reducció de jornada durant la fase de desconfinament de l'estat d'alarma.

Document aclaridor de la Direcció General de Treball sobre la pròrroga de l'ERTO.


Què és un ERTO, concretament en les situacions de COVID-19?

És el procediment que han de fer les empreses quan, com a conseqüència de causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, hagin de suspendre temporalment la totalitat o una part de la seva activitat, amb la consegüent suspensió dels contractes de treball o la reducció temporal de la jornada de treball de les persones treballadores en aquesta empresa.

L'abast i durada de les mesures de suspensió dels contractes o de reducció de jornada s'adequaran a la situació conjuntural que es pretén superar, en aquest cas a la situació derivada de la COVID-19.

En ser una mesura temporal, l'empresa no haurà d'abonar cap indemnització a les persones treballadores afectades, sense perjudici del dret d'aquestes a percebre les prestacions de desocupació corresponents.


Definició i aclariment del concepte de força major

El Reial Decret llei 8/2020 especifica en què consisteix la força major temporal derivat de la Covid-19: 

Les suspensions de contracte i reduccions de jornada que tinguin la seva causa directa en pèrdues d'activitat com a conseqüència directa de la COVID-19, inclosa la declaració de l'estat d'alarma, que impliquin: 

 • suspensió o cancel·lació d'activitats,
 • tancament temporal de locals d'afluència pública,
 • restriccions en el transport públic i de la mobilitat de persones i/o mercaderies,
 • falta de subministraments que impedeixin greument continuar amb el desenvolupament ordinari de l'activitat,

i també les situacions urgents i extraordinàries degudes al contagi de la plantilla o l'adopció de mesures d'aïllament preventiu decretats per l'autoritat sanitària.


Quina data d'efecte tenen l'ERTO que tinguin la seva causa directa com a conseqüència de la COVID 19?

La data d'efectes és la data de la sol·licitud de l'ERTO, podent coincidir o no amb la data de declaració de l'estat d'alarma. A la comunicació de l'ERTO es deu complimentar la data d'inici i la data de fi de l'ERTO, havent de fer la mateixa comunicació de data d'inici i data de fi al SEPE en el certificat d'empresa, una vegada aprovat per l'autoritat laboral.


Com presento un ERTO si no tinc certificat electrònic?

L'empresa remetrà un correu electrònic a sgrl@mitramiss.es indicant un telèfon de contacte, l'adreça dels centres de treball i una relació de persones treballadores per centre de treball. Des d'aquest correu se li facilitarà informació sobre la manera de procedir.


Quin és el procediment per a la tramitació d'un ERTO per força major derivada de la COVID-19?

 • L'empresa presentarà una sol·licitud davant l'autoritat laboral competent, que s'acompanyarà d'un informe que justifiqui la pèrdua d'activitat com a conseqüència de la COVID-19, així com, si escau, de la corresponent documentació acreditativa. A títol d'exemple, en aquelles empreses dedicades a alguna activitat comercial que l'hagin hagut de cessar totalment en estar compreses a l'annex del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma, serà suficient la presentació de qualsevol document justificatiu de l'activitat de l'empresa.
 • Així mateix, l'empresa haurà de comunicar la sol·licitud d'ERTO a les persones treballadores i, en cas que n'hi hagi, a la representació sindical.
 • L'autoritat laboral verificarà l'existència de força major com a causa motivadora de suspensió dels contractes o de la reducció de la jornada sol·licitada i dictarà la resolució declarativa de l'existència o no de la força major en el termini de cinc dies des de la presentació de la sol·licitud. Únicament en aquells supòsits en els quals l'autoritat laboral ho consideri necessari se sol·licitarà un informe previ a la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
 • Una vegada rebuda la resolució de l'autoritat laboral reconeixent la situació de força major, l'empresa comunicarà a les persones treballadores les mesures de suspensió dels contractes o la reducció de jornada adoptada. Aquestes mesures tindran efecte des de la data del fet causant de la força major.
 • Després d'aquesta comunicació, a les persones treballadores se'ls podrà reconèixer la prestació de desocupació. A aquests efectes, es pot obtenir informació complementària a la pàgina web del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE).

Si no sé en quina data l'empresa podrà reprendre l'activitat, quina és la data final que he de posar en el document de presentació?

Lògicament si l'ERTO està derivat del coronavirus, la durada de l'ERTO ha de ser la mateixa que la de l'estat d'alarma, incloses les seves possibles pròrrogues.


Qualsevol empresa que faci un ERTO es podrà beneficiar de l'exoneració de cotitzacions socials?

Sí, qualsevol empresa que faci un ERTO per força major a causa de la COVID-19 és beneficiària de l'exoneració.

 • Si l'empresa té menys de 50 treballadors, la cotització pels contractes suspesos i les jornades reduïdes és de zero.
 • Si té més de 50 treballadors, únicament haurà de cotitzar pel 25% d'aquests contractes suspesos o d'aquestes jornades reduïdes.

Quant hauria de pagar si no s'hagués aprovat aquesta exoneració?

En cas d'ERTO l'empresa continua pagant la part empresarial de les cotitzacions dels treballadors mentre duri la suspensió o reducció de jornada.

Amb l'exoneració inclosa en el Reial decret s'alleuja gran part o tota aquesta càrrega a les empreses.


És igual el sector perquè es concedeixi l'ERTO?

El sector ha d'estar afectat per la declaració de l'estat d'alarma i pel Coronavirus.


Durant el període establert a l'ERTO, l'empresa ha de pagar retribucions o quotes de la Seguretat Social als seus treballadors i treballadores?

 • Durant el període fixat a l'ERTO l'empresa no ha d'abonar retribucions a les persones treballadores afectades per la suspensió. Així mateix, en el supòsit en el qual l'ERTO tingui en compte la reducció de jornada, l'empresa únicament abonarà la part proporcional corresponent a la jornada realitzada.
 • Respecte a les quotes de Seguretat Social i, de manera exclusiva per als casos de força major motivats per la COVID-19 i mentre duri el període de suspensió de contractes o reducció de jornada: la Tresoreria General de la Seguretat Social exonerarà l'empresa de l'abonament de les quotes empresarials, així com pel que fa a les quotes per conceptes de recaptació conjunta, sempre que l'empresa, a 29 de febrer de 2020, tingués menys de 50 persones treballadores en situació d'alta a la Seguretat Social. Si l'empresa tingués 50 persones treballadores o més, l'exoneració de l'obligació de cotitzar arribarà al 75% de l'aportació empresarial.
 • Quant a les persones treballadores, aquest període es tindrà com a efectivament cotitzat amb caràcter general.
 • L'exoneració de quotes l'aplicarà la Tresoreria General de la Seguretat Social a instàncies de l'empresa, prèvia comunicació de la identificació dels treballadors i de les treballadores, i del període de la suspensió o reducció de jornada. Quant al control de l'exoneració de quotes, n'hi haurà prou amb la verificació que el Servei Públic d'Ocupació Estatal ha procedit al reconeixement de la corresponent prestació per desocupació pel període de què es tracti. Més informació al Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

El silenci administratiu es considera positiu per als ERTO sol·licitats a partir del 18/03/2020?

Sí, es considera positiu. El Reial Decret llei 8/2020, a l'article 22 no estableix cap peculiaritat diferent respecte al que ha regulat amb anterioritat.


Hi ha formularis i models de documents per a la presentació de la sol·licitud d'ERTO?

Una vegada que s'entra en la Seu Electrònica del Ministeri de Treball i Economia Social en el procediment per a la presentació d'ERTO derivats de COVID-19 s'obre un petit formulari en alta de sol·licitud que ha d'emplenar-se. A continuació, se sol·liciten la resta de documents obligatoris que s'hauran de presentar. Per a aquests documents no hi ha cap model establert, per la qual cosa l'empresa els pot confeccionar com consideri més adequat. En cas que algun estigui incomplet, durant la tramitació de l'expedient se'n sol·licitarà l'esmena.


La cotització per desocupació d'un ERTO per emergència es tindrà en compte per al càlcul de prestacions futures?

No, aquest cobrament no es tindrà en compte en el càlcul de possibles prestacions futures, serà com si no s'hagués produït.


Les institucions del tercer sector es poden beneficiar de l'exoneració de quotes?

Sí, les institucions del tercer sector també estan cobertes per aquest decret i els seran aplicables les mesures que s'hi inclouen.


Quines activitats poden i no poden presentar l'ERTO per força major derivades de la COVID-19?

Poden presentar l'ERTO per força major:

1) Totes les empreses a les quals tant abans com després de la declaració de l'estat d'alarma no els resulta possible desenvolupar la seva activitat per una decisió adoptada per part de l'Administració Pública.

2) Les afectades per raons extraordinàries i urgents vinculades amb el contagi o aïllament preventiu (decretat per les autoritats sanitàries).

3) Totes aquelles que es vegin obligades a suspendre la seva activitat com a conseqüència del tancament de locals d'afluència pública, restriccions del transport públic o falta de subministraments que impedeixi greument la continuïtat de l'activitat, sempre que aquestes causes siguin conseqüència directa de la COVID-19.

A aquests efectes quedarien incloses les activitats següents:

 1. Museus.
 2. Arxius.
 3. Biblioteques.
 4. Monuments
 5. Espectacles públics.
 6. Esbargiment i diversió.
 7. Cafè espectacle.
 8. Circs.
 9. Locals d'exhibicions.
 10. Sales de festa.
 11. Restaurant espectacle.
 12. Altres locals o instal·lacions semblants als esmentats.
 13. Culturals i artístics: auditoris, cinemes, places, recintes i instal·lacions taurines.
 14. Altres recintes i instal·lacions: pavellons de congressos, sales de concerts, sales de conferències, sales d'exposicions, sales multiusos, teatres.
 15. Esportius: locals o recintes tancats; camps de futbol, rugbi, beisbol i semblants; camps de bàsquet, handbol, voleibol i semblants; camps de tir al plat, de coloms i semblants; galeries de tir, pistes de tennis i semblants; pistes de patinatge, hoquei sobre gel, sobre patins i semblants; piscines, locals de boxa, lluita, judo i semblants; circuits permanents de motocicletes, automòbils i semblants; velòdroms, hipòdroms, canòdroms i semblants; frontons, trinquets, pistes d'esquaix i semblants; poliesportius, pistes de bitlles i semblants; sales de billar i semblants; gimnasos, pistes d'atletisme, estadis, altres locals, instal·lacions o activitats semblants als esmentats.
 16. Espais oberts i vies públiques: recorreguts de carreres pedestres, recorreguts de proves ciclistes, motociclistes, automobilístiques i semblants; recorreguts de motocròs, trial i semblants; proves i exhibicions nàutiques, proves i exhibicions aeronàutiques; altres locals, instal·lacions o activitats semblants als esmentats.
 17. Activitats recreatives de ball: discoteques i sales de ball, sales de joventut.
 18. Activitats recreatives i esportivorecreatives: locals o recintes, sense espectadors, destinats a la pràctica esportiva i recreativa d'ús públic, en qualsevol de les seves modalitats.
 19. Jocs i apostes: casinos, establiments de jocs col·lectius de diners i d'atzar, sales de joc, sales recreatives, rifes i tómboles, altres locals i instal·lacions semblants als de l'activitat recreativa de jocs i apostes de conformitat amb el que estableixi la normativa sectorial en matèria de joc, locals específics d'apostes.
 20. Culturals i d'oci: parcs d'atraccions, fires i semblants; parcs aquàtics, vestidors de fira, parcs zoològics, parcs recreatius infantils.
 21. Recintes oberts i vies públiques: revetlles, desfilades i festes populars o manifestacions folklòriques.
 22. D'oci i diversió - bars especials: bars de copes sense actuacions musicals en directe, bars de copes amb actuacions musicals en directe.
 23. D'oci i diversió - d'hostaleria i restauració: tavernes i cellers, cafeteries, bars, cafès bar i semblants; xocolateries, gelateries, sales de te, croissanteries i semblants; restaurants, autoserveis de restauració i semblants; bars restaurant, bars i restaurants d'hotels, excepte per donar servei als seus hostes, sales de banquets, terrasses.
 24. Col·legis, universitats i els centres de formació, en els termes de l'article 9 del Reial decret pel qual es declara l'estat d'alarma.
 25. Així com qualssevulla altres activitats:

(I) que hagin quedat suspeses, cancel·lades o restringides pel Reial decret pel qual es declara l'estat d'alarma i el Reial decret pel qual el modifica i

(II) que s'hagin hagut de suspendre a causa de la falta de subministraments, al contagi de la plantilla o l'adopció de mesures d'aïllament preventiu decretades per l'autoritat sanitària.

Les empreses restants que es vegin obligades a presentar un ERTO per la disminució de la seva activitat com a conseqüència de circumstàncies diferents de les anteriors hauran de justificar a la memòria de presentació de l'ERTO les raons per les quals consideren que l'ERTO és de força major, les quals seran valorades per l'òrgan competent per a la seva resolució.


Quins efectes té l'ERTO sobre les persones treballadores?

 • Les persones treballadores afectades per l'ERTO tindran dret al reconeixement de la prestació per desocupació, encara que no tinguin el període d'ocupació cotitzat mínim necessari per a això.
 • En aquests casos, el temps en què es percebi la prestació per desocupació de nivell contributiu per aquests ERTO no computarà a efectes de consumir els períodes màxims de prestació legalment establerts.
 • Per tal de facilitar la tramitació de les prestacions, per part del Servei Públic d'Ocupació Estatal s'està treballant en la regulació d'un procediment que permeti la tramitació de la desocupació sense necessitat de presentació de sol·licitud individual. Per això, els treballadors i les treballadores afectats per l'ERTO, de moment, no han de presentar cap sol·licitud, fins que s'informi dels tràmits durant els propers dies.

Quin ERTO es pot presentar a través de la seu electrònica del Ministeri de Treball i Economia Social?

 • A través de la seu electrònica del Ministeri de Treball i Economia Social únicament es poden presentar els ERTO competència d'aquest Ministeri. És a dir, aquells que afectin treballadors i treballadores que presten serveis en centres de treball de més d'una comunitat autònoma.
 • Hi ha una excepció, quan l'ERTO afecti treballadors que presten serveis en centres de treball de més d'una comunitat autònoma, si almenys el 85% dels treballadors de la plantilla total pertany a centres situats en una comunitat autònoma i hi ha afectats en aquesta comunitat, aquesta és la competent per a la tramitació de l'ERTO.

Quina data d'efecte tenen els ERTO que tinguin la seva causa directa com a conseqüència de la COVID-19?

La data d'efecte és la data de la sol·licitud podent coincidir o no amb la data de declaració de l'estat d'alarma, es tracta de quan l'empresari adopta a la decisió de suspendre els contractes o de reduir la jornada, en la comunicació de l'ERTO deuen complimentar la data d'inici i de fi de l'ERTO havent de fer la mateixa comunicació de data d'inici i data de fi al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) en el certificat d'empresa una vegada aprovat per l'autoritat laboral.


Als ERTO realitzats amb anterioritat a la publicació del RD Llei 8/2020 del 18 de març, sempre que estiguin relacionats amb la COVID-19, els serà aplicable aquesta normativa?

Si, l'apartat 2 de la disposició transitòria primera del RD – llei 8/2020 disposa que aquestes mesures seran també d'aplicació als afectats pels procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada comunicats, autoritzats o iniciats, amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest Reial Decret llei, sempre que derivin directament de la COVID 19.


Quin és la durada de les mesures extraordinàries de protecció per desocupació?

Es distingeixen dues situacions pel que fa a la durada de la desocupació:

 1. Els expedients de regulació d'ocupació autoritzats a l'empara de l'article 22 (Reial Decret llei 8/2020) – per força major, la seva durada màxima serà la de l'estat d'alarma.
 2. Els expedients de regulació d'ocupació autoritzats a l'empara de l'article 23 (Reial Decret llei 8/2020)-per motius ETOP originats per la COVID-19, la seva durada màxima serà fins a la data fi decidida per l'empresari.

Si una empresa s'ha presentat un ERTO incloent a part de la plantilla i, posteriorment, es considera necessari que l'ERTO afecti a més treballadors/es per circumstàncies relacionades amb la COVID-19, pot l'empresa sol·licitar l'increment de l'ERTO inicialment presentat o ha de presentar un ERTO nou per la resta de treballadors/es?

No és possible incrementar el nombre de treballadors/es afectats en un ERTO ja presentat. Per això, si en un primer moment no és possible determinar el número total d'afectats i la manera en què anirà aplicant-se l'ERTO, l'empresa haurà de presentar un segon ERTO.


Què passa si l'empresa estava tancada en el moment d'entrada en vigor de l'estat d'alarma i no puc aconseguir que els meus treballadors signin que els he comunicat la presentació de l'ERTO?

En aquest cas, n'hi haurà prou amb la presentació de qualsevol document que acrediti que l'empresa ha fet aquesta comunicació, encara que no estigui signada la recepció pels treballadors com, per exemple, un correu electrònic.


S'han d'incloure a l'ERTO els treballadors/es que estan en incapacitat temporal?

Sí, perquè passaran a cobrar la prestació per desocupació quan finalitzi la seva situació d'incapacitat temporal. Aquest extrem haurà de reflectir-se en la relació de persones treballadores afectades per l'ERTE.

Les normes dictades per a la situació excepcional no han establert cap especificitat per a l'ERTO pel que fa als treballadors que ja es troben en situació d'incapacitat temporal. Per tant, no s'habilita res extraordinari pel que fa a aquesta situació. El treballador en situació d'incapacitat temporal ja té suspès el seu contracte de treball. De moment, no s'habilita aquesta opció, encara que haurem d'estar pendents de si es produís alguna regulació o algun desenvolupament sobre la situació dels treballadors en incapacitat temporal a les empreses que s'acullen a l'expedient de regulació temporal d'ocupació. L'empresa manté l'obligació de continuar amb l'abonament de la prestació econòmica en règim de pagament delegat com a conseqüència de la col·laboració obligatòria en la gestió de la Seguretat Social (art. 3.1.a de l'Ordre de 25 de novembre de 1966), fins a l'alta mèdica.


Es pagarà la desocupació a tots els treballadors de l'ERTO?

Sí, tots els afectats podran cobrar la desocupació, encara que no hagin cotitzat el període mínim necessari per a això.


Es pot presentar un ERTO per força major que agrupi mesures de suspensió de contracte i reducció de jornada?

Si, es pot presentar un ERTO que agrupi ambdues mesures.


He de donar de baixa els treballadors/es de l'empresa a la Seguretat Social?

Durant els ERTO no s'ha de donar de baixa als treballadors a la Seguretat Social, ja que segueixen d'alta, independentment del fet que, de conformitat amb el que preveu el Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19, l'empresa pugui estar exonerada del pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social.


Els treballadors inclosos en un ERTO, han de sol·licitar individualment la prestació per desocupació?

No. L'empresa fa una sol·licitud col·lectiva de la prestació per desocupació per a tots els treballadors inclosos a l'ERTO utilitzant el model publicat al web del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE).


Si una empresa va presentar un ERTO per causes productives a l'inici de la crisi i posteriorment s'han transformat en força major, pot modificar l'ERTO?

No, ha de desistir de l'ERTO presentat i presentar un nou per força major. Des del web oficial del Ministeri es recomana que el desistiment es comuniqui a través del Registre General de l'Administració General de l'Estat.