Novetats ERTE’s introduïdes pel RD Llei 30/2020, de 29 de setembre

Publicat el: 01/04/2020

Article 1. Pròrroga automàtica de l'ERTO per força major

Els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) per força major regulats a l'article 22. del Reial decret llei 8/2020 i que, a la data d'entrada en vigor del Reial decret llei 30/2020, 29 de setembre queden prorrogats automàticament.

Aspectes importants ,

 • Abans del 20/10/2020, hauran de formular davant del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) una nova sol·licitud col·lectiva de prestacions per desocupació per als seus treballadors i treballadores.
 • Salvaguarda del treball, les empreses que prorroguin l'ERTO i es beneficiïn de les exoneracions de les quotes estaran obligades a mantenir el volum d'ocupació durant sis mesos més.
 • Exoneracions de quotes, la pròrroga automàtica de l'ERTO no implica el seguir aplicant les exoneracions de quotes.

Expedients de regulació temporal d'ocupació per força major amb exoneracions, per a aquelles empreses l'activitat de les quals està enquadrada dins de les 42 activitats que recull l'annex del Reial decret llei 30/2020, de 29 setembre, o són integrants de la cadena de valor o dependents indirectament de l'empresa la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE) de la qual es considera com a activitat d'elevada taxa de cobertura pels ERTO i reduïda taxa de recuperació d'activitat.


Article 2. Expedients de regulació temporal d'ocupació per impediment o limitacions de l'activitat

De l'ERTO per rebrot regulat al Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny, es pren com a base per als dos nous tipus d'ERTO:

2.1. ERTO per impediment

Aplicable a empreses de qualsevol sector o activitat que vegin impedida el desenvolupament de la seva activitat en alguns dels seus centres de treball, com a conseqüència de les noves restriccions o mesures de contenció sanitàries adoptades a partir del 01.10.2020, prèvia autorització d'un expedient de regulació temporal de treball.

 

2.2. ERTO per força major per limitacions

Aplicable a empreses de qualsevol sector o activitat que vegin limitat el desenvolupament normalitzat de la seva activitat (exemple reducció d'aforament), com a conseqüència de les noves restriccions o mesures de contenció sanitàries adoptades a partir del 01.10.2020, prèvia autorització d'un expedient de regulació temporal de treball.


Article 3. Els ERTO ETOP (per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció vinculades a la COVID-19).

 • Els vigents abans del 30/09/2020

  Seguiran sent aplicables en els termes previstos en la comunicació final i fins al terme que s'hi refereix; no obstant això, és possible la pròrroga d'un ERTO ETOP que finalitzi durant la vigència del Reial decret llei 30/2020, sempre que s'arribi l'acord per a això durant el període de consultes. La pròrroga no és automàtica i haurà de ser tramitat l'expedient temporal de regulació de treball davant l'autoritat laboral receptora de la comunicació final de l'expedient inicial.

 • Als iniciats des del 30/09/2020 fins al 31/01/2021, els serà aplicable l'art. 23 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, amb les especialitats següents

  La tramitació d'un ERTO ETOP es podrà iniciar mentre estigui vigent un ERTO per força major (segons el que disposa l'art. 1 del Reial decret llei 30/2020, de 29 setembre).

  Quan s'iniciï la tramitació d'un ERTO ETOP després de la finalització d'un ERTO per força major, la data d'efectes de l'ERTO ETOP es retrotrauran a la finalització de l'ERTO per força major.

 • Exoneracions

  Els ERTO ETOP iniciats des del 30/09/2020 fins al 31/02/2021, només tindran exoneracions si l'empresa ha transitat d'un ERTO per força major a un ERTO ETOP i l'activitat de la qual es classifiqui en algun dels codis de la CNAE-09 recollits a l'annex del Reial decret llei 30/2020, de 30 de setembre. També tindran dret a les exoneracions les empreses que siguin qualificades de dependents o integrants de la cadena de valor, i que, igualment, transitin des d'un expedient de regulació temporal de treball per causes de força major a un per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció.


Disposició addicional primera. Empreses pertanyents a sectors amb una elevada taxa de cobertura per expedients de regulació temporal d'ocupació i una reduïda taxa de recuperació de l'activitat

S'estableixen uns beneficis en matèria de cotització per a aquelles empreses que pertanyen, segons l'annex del Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, a sectors amb una elevada taxa de cobertura d'ERTO i una reduïda taxa de recuperació de l'activitat; aquesta exoneració de quotes també s'aplica a les empreses que són integrants de la cadena de valor o dependents indirectament de les empreses referides com a sectors de taxa reduïda de recuperació de l'activitat.

Empreses integrants de la cadena de valor o dependents indirectament de les empreses el CNAE de les quals està recollit a l'annex d'aquest Reial decret llei:

Es consideren empreses integrants de la cadena de valor o dependents indirectament de les empreses el CNAE de les quals està recollit a l'annex d'aquest Reial decret llei, aquelles la facturació de les quals, durant l'any 2019, s'hagi generat en almenys un 50%, en operacions dutes a terme de manera directa amb les empreses o bé la seva activitat real depengui indirectament de la desenvolupada efectivament per les empreses incloses en els codis CNAE de l'annex d'aquest Reial decret llei.

La sol·licitud de declaració d'empresa dependent o integrant de la cadena de valor haurà de ser presentada entre els dies 5 i 19 d'octubre de 2020 i es tramitarà i resoldrà d'acord amb el següent procediment,

 • El procediment s'iniciarà mitjançant sol·licitud de l'empresa davant l'autoritat laboral que hagués dictat la resolució expressa o tàcita de l'expedient de regulació temporal de treball prorrogat, a què s'acompanyarà d'un informe o memòria explicativa de la concurrència, i si escau, de la corresponent documentació acreditativa. L'empresa haurà de comunicar la seva sol·licitud a les persones treballadores i traslladar l'informe anterior i la documentació acreditativa, en cas d'existir, a la representació d'aquestes.
 • La resolució de l'autoritat laboral es dictarà en el termini de cinc dies a comptar de la presentació de la sol·licitud, amb prèvia solicitud d'informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, i haurà de limitar-se a constatar la condició d'empresa integrant de la cadena de valor o dependent indirectament, en els termes definits per aquesta disposició addicional. Transcorregut aquest termini sense que hagi recaigut resolució expressa, l'empresa podrà entendre estimada la sol·licitud presentada per silenci administratiu.
 • L'informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social s'evacuarà en el termini improrrogable de cinc dies.

Tràmits davant el SEPE (aspectes importants):

A partir de l'01/10/2020, tant per als nous ERTO (durant els primers 15 dies hàbils des que s'autoritzi l'ERTO o bé després de la resolució estimatòria per silenci administratiu) com per als ERTO prorrogats ja vigents (abans del 20/10/2020), tant si aquests tenen accés a exoneració de quotes o no, cal dur a terme la sol·licitud col·lectiva de prestacions davant el SEPE (en la plantilla habilitada per a això i disponible en la pàgina web d'aquest organisme) a través de la Seu Electrònica del SEPE. És important aquest tràmit perquè les treballadores o treballadors puguin cobrar les prestacions per desocupació.

Baixa en prestacions per desocupació, la comunicació de la baixa en la prestació de desocupació de treballadors o treballadores, tant temporal com definitiva, es comunicarà a través del fitxer XML, de comunicació de períodes d'activitat. Si s'ha comunicat la baixa a través del fitxer Excel o per un altre mitjà i el SEPE continua abonant la restació a les treballadores o treballadors, es pot cursar novament a través de la plantilla dels períodes d'activitat.

Plantilla de períodes d'activitat, a mes vençut (de l'1 al 20 de cada mes) s'haurà d'enviar la plantilla amb els períodes d'activitat de treballadors i treballadores; per a aquells que han causat baixa en la prestació per desocupació per haver recuperat en la seva totalitat la jornada que tenien establerta en el seu contracte, no és necessari informar en la plantilla d'activitat fins que no tornin a estar afectats per ERTO.

Si en el mes en curs es té la informació de l'activitat de la plantilla treballadora, es pot informar durant aquest mes en real i fins i tot s'admeten dues plantilles durant el mateix mes (exemple: puc informar a mes vençut de l'activitat del mes anterior i en una altra plantilla de l'activitat que tindran del mes en curs, si disposo d'aquesta informació).


Per facilitar els càlculs dels dies d'activitat i generar el fitxer XML que s'haurà d'enviar a través del certific@2, el SEPE posa a disposició en la seva pàgina web un assistent d'ajuda.


Aquest generador XML té en compte les hores de la jornada habitual que té el treballador o treballadora per contracte; so s'indica cada dia les hores no treballades, dona el resultat dels dies totals de NO ACTIVITAT, que són els dies de desocupació que pagarà com a prestació el SEPE.

Comunicació de les modificacions en el calendari i horari de treball, les empreses hauran de comunicar, prèviament a l'actuació inspectora, les modificacions al calendari i l'horari de treball (article 298 TRLGSS i OM ESS 982/2013); és una informació que es remet al SEPE a través de la seva seu electrònica, però està destinada a la Inspecció de Treball; amb aquesta informació, durant les visites a les empreses, poden comprovar quins treballadors i treballadores per horari i calendari han de ser al centre de treball. 

Important, abans del Reial decret llei 24/2020, del 26 de juny, per cada variació les empreses havien de comunicar la plantilla de comunicació de baixa, la sol·licitud col·lectiva de prestacions i la plantilla de períodes d'activitat.

Després del Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny, per cada variació només cal l'enviament de la plantilla dels períodes d'activitat.


Exempcions de cotització a la Seguretat Social en empreses dels sectors de turisme, hostaleria i comerç (COVID-19)

Adjuntem informació rellevant inclosa al RDL 36/2020 i al butlletí de notícies RED 21/2020, amb relació als sectors de turisme, hostaleria i comerç.