Tramitar baíxaa laboral por coronavirus

Publicado o: 16/03/2020
baixa por coronavirus

 

Puntos clave no tocante á baíxaa do traballador e os seus trámites, motivada por illamento ou contaxio provocado por Covid-19:


Períodos de illamento ou contaxio

Os períodos de illamento ou contaxio dos traballadores, provocados por Covid-19, aínda que sexan procesos de Continxencia Común, considéranse como situación asimilada ao Accidente de Traballo, exclusivamente aos efectos de prestación económica por incapacidade temporal, polo que os traballadores cobran desde o primeiro día da baixa, estando a cargo do empresario o pagamento do salario íntegro correspondente ao día da devandita baixa.


Carencia

Non se esixe carencia. A data do feito causante será a data en que se acorde o illamento ou enfermidade do traballador, sen prexuízo de que o parte de baixa se emita con posterioridade a esa data.


Partes

A emisión dos partes de baixa, confirmación e alta corresponderá en todo caso ao Servizo Público de Saúde – SPS - ao que estea vinculado o traballador en función do seu domicilio e, a pesar de que fosen expedidos inicialmente como enfermidade común, terán efectos económicos como AT. A información do parte que se comunique a través do Sistema RED-ficheiro FDI ou servizos en liña - deberá realizarse de acordo aos datos que figuren nos citados partes do SPS correspondente (especialmente canto á continxencia).

Se houbese algunha modificación por parte do INSS sobre os datos remitidos, informarase a través do ficheiro INSS-empresas (FIE), que conterá a información que figura nas bases de datos do INSS para ese proceso. Se existise discrepancia entre os datos remitidos inicialmente pola empresa e os comunicados no FIE, especialmente no relativo ao tipo de continxencia, deberase proceder ao envío dunha nova comunicación a través do Ficheiro FDI, anotando o tipo de continxencia que corresponda e incluíndo, no caso de que a continxencia sexa cualificada como AT, o termo medio das horas extraordinarias realizadas no ano anterior.

En todo caso, a cotización deberá ser coherente (no referente a continxencia, base reguladora e contía) co parte de baixa expedido polo SPS, non sendo que este modificásese por parte do INSS e comunicado mediante ficheiro FIE


Partes anteriores ao Real decreto-lei 6/2020

Os partes emitidos con anterioridade á entrada en vigor do Real decreto-lei 6/2020 serán reconvertidos de oficio polo INSS á continxencia de accidente de traballo, desde que o parte de baixa se corresponda cun diagnóstico relacionado co COVID-19.


Constancia da empresa

Cando o traballador notifica o illamento sen que a empresa teña constancia inicial da existencia dun parte de baixa, esta pódese pór en contacto coa Inspección Médica do Serivico Público de Saúde para que confirme se existe esa situación de illamento decretado pola autoridade sanitaria competente da Comunidade Autónoma, e se procede ou non a emisión do parte en cada caso.

Lémbrase que a empresa non é un interlocutor válido para solicitar ás autoridades competentes das Consellerías de Sanidade a expedición de partes médicos de baixa, confirmación ou alta, que deberán proceder a expediros nos termos e conforme aos procedementos fixados para ese fin.


Tramitación baixa

Baíxaa tramítase polo Sistema RED conforme á continxencia reflectida no parte, neste caso Continxencia Común e non precisa tramitar Parte de Accidente de Traballo por Delta.

No caso de que se teña coñecemento da baixa directamente polo ficheiro FIE ou IDC do traballador, e esta fóra Continxencia Laboral, tramitarase como tal.

Se existise discrepancia entre os datos remitidos inicialmente pola empresa e os comunicados no FIE, no relativo ao tipo de continxencia, deberase proceder ao envío dunha nova comunicación a trravés do ficheiro FDI, anotando o tipo de continxencia que corresponda e incluíndo, no caso de que a continxencia sexa cualificada como AT, o termo medio das horas extraordinarias realizadas no ano anterior.


Como podo identificar as baixas por contaxio ou illamentos de COVID-19

 1 - Mediante o ficheiro FIE* pódense consultar todas as baixas/altas dos traballadores. Neste ficheiro aparecen todas as baixas, incluídas as dos diagnósticos relativos ao coronavirus (illamento ou contaxio), os cales serán identificados coa continxencia 3 - Accidente de Traballo.

* O ficheiro FIE é o ficheiro mediante o cal o Instituto Nacional da Seguridade Social comunica aos usuarios do Sistema RED a información sobre as variacións que experimentan as prestacións de Seguridade Social das súas persoas traballadoras, tanto subsidios (prestacións a curto prazo), como outras prestacións que afecten ao seu contrato de traballo ou ás obrigas empresariais coa Seguridade Social.

Este ficheiro será enviado aos usuarios do Sistema RED a través dos programas da TXSS (SILTRA/Winsuite32).

O Ficheiro INSS-empresas (FIE) está diariamente a disposición dos Autorizados RED de cada empresa a través de SILTRA, ou, se é o caso, a través de EDITRAN.

Este ficheiro está preparado para ser incorporado nas aplicacións de xestión nóminas das empresas.

2 – Tamén poden comprobaro a través do IDC do traballador "Informe de Datos para a Cotización".

Aparecerá aberto o tramo para deducir a partir do día seguinte á data da baixa, e co tipo de peculiaridade: 23 IT.AT. Pagamento delegado, desta maneira pódese proceder ao pagamento delegado por accidente de traballo.


Ámbito de cotización

No ámbito de cotización realizarase como incapacidade temporal derivada de continxencias profesionais. Identifícase, polo tanto, coa PEC 23 “IT pagamento delegado AT e EP” e aplícase ao concepto económico 663 “Compensación IT polo AT e EP”. No IDC do traballador indícase como pagamento delegado por Accidente de Traballo.


Convivencia

Cando un traballador convive cun caso confirmado ten rango de contacto estreito e, polo tanto, debe comunicaro polas canles estipuladas polo Ministerio de Sanidade. As autoridades sanitarias farán unha valoración individualizada, incluíndo medidas como o cesamento temporal da actividade laboral do traballador e a aplicación de corentena.


Permiso coidado de maiores con risco e menores

No momento actual e mentres non haxa novidades lexislativas ao respecto, nos casos en que o traballador requira un permiso para coidado de maiores con risco e de menores, a empresa, a opción e decisión propia, poderá outorgar un permiso retribuído ao seu empregado.


Prestación do Risco durante o Embarazo e a Lactación

Dada a situación de excepción en que nos encontramos e, aínda que os servizos sanitarios públicos habilitaron medios para facilitar ás traballadoras os correspondentes informes médicos, partes de alta, baixa e confirmación segundo a prestación que proceda, en caso de encontrarnos con algunha traballadora que non poida achegar o correspondente informe emitido polo Servizo Público de Saúde, aceptarase “provisionalmente” informe emitido por un médico privado se dispón do mesmo ou asumiremos a semana de xestación que informe a propia traballadora no formulario, a expensas de que con posterioridade, unha vez finalizada a situación de excepcionalidade, deba presentarnos o correspondente informe médico emitido polo Servizo Público de Saúde.

Este certificado queda vinculado á vixencia do Real decreto-lei 463/2020 polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, polo que ante a imposibilidade de cumprir co que se establece no artigo 39.1 do RD 295/2009 (artigo 47.1 para RETA), certifícase provisionalmente o risco laboral durante a situación de embarazo, debendo presentar o correspondente informe emitido polo facultativo do Servizo Púbico de Saúde tan pronto resólvase a actual situación de excepción. Esta entidade resérvase o dereito de reclamar a prestación ante o incumprimento do mesmo por parte da traballadora solicitante”.