Tramitar la baixa laboral per coronavirus

Publicat el: 16/03/2020
baixa per coronavirus

 

Punts clau pel que fa a la baixa del treballador i els seus tràmits, motivada per aïllament o contagi provocats per Covid-19:


Períodes d'aïllament o contagi

Els períodes d'aïllament o contagi dels treballadors, provocats per Covid-19, encara que siguin processos de Contingència Comuna, es consideren com a situació assimilada a l'Accident de Treball, exclusivament als efectes de prestació econòmica per incapacitat temporal, per la qual cosa els treballadors cobren des del primer dia de la baixa, estant a càrrec de l'empresari el pagament del salari íntegre corresponent al dia d'aquesta baixa.


Carència

No s'exigeix carència. La data del fet causant serà la data en què se'n recordi l'aïllament o malaltia del treballador, sense perjudici que el comunicat de baixa s'emeti amb posterioritat a aquesta data.


Comunicats

L'emissió dels comunicats de baixa, confirmació i alta correspondrà en qualsevol cas al Servei Públic de Salut – SPS - a què estigui vinculat el treballador en funció del seu domicili i, malgrat que fossin expedits inicialment com malaltia comuna, tindran efectes econòmics com AT. La informació de la part que es comuniqui a través del Sistema RED-fitxer FDI o serveis en línia - haurà de fer-se d'acord amb les dades que figurin en les esmentades parts de l'SPS corresponent (especialment en el que fa referència a la contingència).

Si hi hagués alguna modificació per part de l'INSS sobre les dades enviades, s'informarà a través del fitxer INSS-empreses (FIE), que contindrà la informació que figura en les bases de dades de l'INSS per a aquest procés. Si existís discrepància entre les dades enviades inicialment per l'empresa i els comunicats en el FIE, especialment pel que fa al tipus de contingència, s'haurà de procedir a l'enviament d'una nova comunicació a través del Fitxer FDI, anotant el tipus de contingència que correspongui i incloent, en cas que la contingència sigui qualificada d'AT, la mitjana de les hores extraordinàries realitzades l'any anterior.

En qualsevol cas, la cotització haurà de ser coherent (pel que fa a contingència, base reguladora i quantia) amb el comunicat de baixa expedit per l'SPS, llevat que aquest s'hagi modificat per part de l'INSS i comunicat mitjançant fitxer FIE


Parts anteriors al Reial Decret llei 6/2020

Les parts emeses amb anterioritat a l'entrada en vigor del Reial decret llei 6/2020 seran reconvertits d'ofici per l'INSS a la contingència d'accident de treball, sempre que el comunicat de baixa es correspongui amb un diagnòstic relacionat amb la COVID-19.


Constància de l'empresa

Quan el treballador notifica l'aïllament sense que l'empresa tingui constància inicial de l'existència d'un comunicat de baixa, aquesta es pot posar en contacte amb la Inspecció Mèdica del Serivico Públic de Salut perquè confirmi si existeix aquesta situació d'aïllament decretada per l'autoritat sanitària competent de la Comunitat Autònoma, i si escau o no l'emissió de la part en cada cas.

Es recorda que l'empresa no és un interlocutor vàlid per sol·licitar a les autoritats competents de les Conselleries de Sanitat l'expedició d'informes mèdics de baixa, confirmació o alta, que hauran de procedir a expedir-los en els termes i de conformitat amb els procediments fixats a l'efecte.


Tramitació baixa

La baixa es tramita per Sistema RED de conformitat amb la contingència reflectida en la part, en aquest cas Contingència Comuna i no precisa tramitar Comunicat d'accident de Treball per Delta.

En cas que es tingui coneixement de la baixa directament pel fitxer FIE o IDC del treballador, i aquesta fora Contingència Laboral, es tramitarà com a tal.

Si existís discrepància entre les dades enviades inicialment per l'empresa i els comunicats en el FIE, pel que fa al tipus de contingència, s'haurà de procedir a l'enviament d'una nova comunicació a trravés del fitxer FDI, anotant el tipus de contingència que correspongui i incloent, en cas que la contingència sigui qualificada d'AT, la mitjana de les hores extraordinàries realitzades l'any anterior.


Com puc identificar les baixes per contagi o aïllaments de COVID-19

 1 - Mitjançant el fitxer FIE* es poden consultar totes les baixes/altes dels treballadors. En aquest fitxer apareixen totes les baixes, incloses les dels diagnòstics relatius al coronavirus (aïllament o contagi), els quals seran identificats amb la contingència 3 - Accident de Treball.

* El fitxer FIE és el fitxer mitjançant el qual l'Institut Nacional de la Seguretat Social comunica als usuaris del Sistema RED la informació sobre les variacions que experimenten les prestacions de Seguretat Social de les seves persones treballadores, tant subsidis (prestacions a curt termini), com a unes altres prestacions que afectin al seu contracte de treball o a les obligacions empresarials amb la Seguretat Social.

Aquest fitxer serà enviat als usuaris del Sistema RED a través dels programes del TGSS (SILTRA/Winsuite32).

El Fitxer INSS-empreses (FIE) està diàriament a disposició de les Autoritzades XARXA de cada empresa a través de SILTRA, o, si escau, a través d'EDITRAN.

Aquest fitxer està preparat per ser incorporat en les aplicacions de gestió nòmines de les empreses.

2 – També poden comprovar-ho a través de l'IDC del treballador "Informe de Dades per a la Cotització".

Apareixerà obert el tram per deduir a partir de l'endemà de la data de la baixa, i amb el tipus de peculiaritat: 23 IT.AT. Pagament Delegat, d'aquesta manera es pot procedir al pagament delegat per accident de treball.


Àmbit de cotització

En l'àmbit de cotització es farà com a incapacitat temporal derivada de contingències professionals. S'identifica, per tant, amb la PEC 23 “IT pago delegat AT i EP” i s'aplica al concepte econòmic 663 “Compensació IT per AT i EP”. En l'IDC del treballador s'indica com a pagament delegat per Accident de Treball.


Convivència

Quan un treballador conviu amb un cas confirmat té rang de contacte estret i, per tant, ha de comunicar-ho pels canals estipulats pel Ministeri de Sanitat. Les autoritats sanitàries faran una valoració individualitzada, incloent mesures com el cessament temporal de l'activitat laboral del treballador i l'aplicació de quarantena.


Permís atenció de majors amb risc i menors

En el moment actual i mentre no hi hagi novetats legislatives sobre això, en els casos en què el treballador requereixi un permís per a atenció de majors amb risc i de menors, l'empresa, a opció i decisió pròpia, podrà atorgar un permís retribuït al seu empleat.


Prestació del Risc durant l'Embaràs i la Lactància

Donada la situació d'excepció en què ens trobem i, encara que els serveis sanitaris públics han habilitat mitjans per facilitar a les treballadores els corresponents informes mèdics, parts d'alta, baixa i confirmació segons la prestació que procedeixi, en cas de trobar-nos amb alguna treballadora que no pugui aportar el corresponent informe emès pel Servei Públic de Salut, s'acceptarà “provisionalment” informe emès per un metge privat si disposa del mateix o assumirem la setmana de gestació que informi la pròpia treballadora en el formulari, a costa de que amb posterioritat, una vegada finalitzada la situació d'excepcionalitat, hagi de presentar-nos el corresponent informe mèdic emès pel Servei Públic de Salut.

Aquest certificat queda vinculat a la vigència del Reial Decret llei 463/2020 pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, per la qual cosa davant la impossibilitat de complir amb el que s'estableix en l'article 39.1 del RD 295/2009 (article 47.1 per a RETA), se certifica provisionalment el risc laboral durant la situació d'embaràs, havent de presentar el corresponent informe emès pel facultatiu del Servei Púbic de Salut tan aviat es resolgui l'actual situació d'excepció. Aquesta entitat es reserva el dret de reclamar la prestació davant l'incompliment del mateix per part de la treballadora sol·licitant”.