Real decreto-lei 28/2020
Do 22 de setembro, de traballo a distancia

Publicado o: 28/09/2020

O obxectivo da norma é proporcionar unha regulación suficiente, transversal e integrada nunha norma substantiva única que dea respostas a diversas necesidades, equilibrando o uso destas novas formas de prestación de traballo por conta allea e as vantaxes que supoñen para empresas e persoas traballadoras, dun lado, e un marco de dereitos que satisfagan, entre outros, os principios sobre o seu carácter voluntario e reversible, o principio de igualdade de trato nas condicións profesionais, en especial a retribución incluída a compensación de gastos, a promoción e a formación profesional, o exercicio de dereitos colectivos, os tempos máximos de traballo e os tempos mínimos de descanso, a igualdade de oportunidades no territorio, a distribución flexible do tempo de traballo, así como os aspectos preventivos relacionados basicamente coa fatiga física e mental, o uso de pantallas de visualización de datos e os riscos de illamento. 

O real decreto-lei estrutúrase en catro capítulos, vinte e dous artigos, sete disposicións adicionais, catro disposicións transitorias e catorce disposicións finais, acompañandose dun anexo:

 1. Capítulo I, Disposicións xerais, establécese o ámbito persoal de aplicación, incluíndo toda forma de traballo en que concorran as condicións previstas no artigo 1.1 do Estatuto dos Traballadores, as definicións de traballo a distancia, teletraballo e traballo presencial limitacións, así como os principios de igualdade de trato e oportunidades e non discriminación. 
 1. Capítulo II, regula o acordo de traballo a distancia, das obrigas formais vinculadas ao mesmo, subliñando o seu carácter voluntario para ambas as dúas partes, a adopción expresa dun acordo escrito cun contido mínimo, xa de maneira inicial ou xa sobrevida, a non afectación ao estatus laboral da persoa traballadora, o exercicio da reversibilidade, o carácter acordado das modificacións do acordo e a ordenación das prioridades de acceso, así como a remisión á negociación colectiva no procedemento e criterios que deben de seguirse, debendose evitar a perpetuación de roles de xénero e fomentando a corresponsabilidade entre mulleres e homes. 
 1. No seu capítulo III, o real decreto-lei desenvolve a igualdade de dereitos proclamada no capítulo I, mediante a mención das especiais precaucións a ter en conta respecto dos dereitos laborais, cando sexan predicables en relación coas persoas que levan a cabo traballo a distancia, estruturandose arredor das seguintes seccións: dereitos vinculados á carreira profesional, dereitos relativos á dotación e mantemento de medios e ao aboamento e compensación de gastos, dereitos con repercusión no tempo de traballo, dereito á prevención de riscos laborais, dereitos relacionados co uso de medios dixitais e os dereitos colectivos das persoas que traballan a distancia. 
 1. No seu capítulo IV, o real decreto-lei refírese de maneira específica ás facultades de organización, enderezo e control empresarial no traballo a distancia, incluíndo a protección de datos e seguridade da información, o cumprimento pola persoa traballadora das súas obrigas e deberes laborais e as instrucións necesarias para preservar á empresa fronte a posibles brechas de seguridade

 

A continuación, sinálanse os aspectos máis destacados:

DISPOSICIÓNS XERAIS (Cap. I)

A. Ámbito de aplicación (art. 1)

 1. As relacións de traballo a en que concorran as condicións descritas no artigo 1.1 do Estatuto dos Traballadores.
 2. Entenderase que é regular o traballo a distancia que se preste, nun período de referencia de 3 meses, un mínimo do 30 %da xornada, ou a porcentaxe proporcional equivalente en función da duración do contrato de traballo.

B. Definicións (art.2)

 1. Traballo a distancia: forma de organización do traballo ou de realización da actividade laboral conforme á cal esta préstase no domicilio da persoa traballadora ou no lugar elixido por esta, durante toda a súa xornada ou parte dela, con carácter regular.
 2. Teletraballo: aquel traballo a distancia que se leva a cabo mediante o uso exclusivo ou prevalecente de medios e sistemas informáticos, telemáticos e de telecomunicación. 
 3. Traballo presencial: aquel traballo que préstase no centro de traballo ou no lugar determinado pola empresa.

C. Limitaciones no traballo a distancia (art.3)

Nos contratos de traballo celebrados con menores e nos contratos en prácticas e para a formación e a aprendizaxe, só caberá un acordo de traballo a distancia que garanta, como mínimo, unha porcentaxe do cincuenta por cento de prestación de servizos presenciais, sen prexuízo do desenvolvemento telemático, se é o caso, da formación teórica vinculada a estes últimos

D. Igualdade de trato e de oportunidades e non discriminación (art. 4)

As persoas que desenvolven traballo a distancia terán os mesmos dereitos que ostentasen se prestasen servizos no centro de traballo da empresa, agás aqueles que sexan inherentes á realización da prestación laboral no mesmo de maneira presencial, e non poderán sufrir prexuízo en ningunha das súas condicións laborais, incluíndo retribución, estabilidade no emprego, tempo de traballo, formación e promoción profesional.


O ACORDO DE TRABALLO A DISTANCIA (Cap. II)

A. Voluntariedade do traballo a distancia e acordo de traballo a distancia (art. 5)

 1. O traballo a distancia será voluntario para a persoa traballadora e para a empregadora e requirirá a sinatura do acordo de traballo a que poderá formar parte do contrato inicial ou realizarse nun momento posterior.
 2. A negativa da persoa traballadora a traballar a distancia, o exercicio da reversibilidade ao traballo presencial e as dificultades para o desenvolvemento axeitado da actividade laboral a distancia que estean exclusivamente relacionadas co cambio dunha prestación presencial a outra que inclúa traballo a distancia, non serán causas xustificativas da extinción da relación laboral nin da modificación substancial das condicións de traballo.
 3. A decisión de traballar a distancia desde unha modalidade de traballo presencial será reversible para a empresa e a persoa traballadora. O exercicio desta reversibilidade poderá exercerse nos termos establecidos na negociación colectiva ou nos fixados no acordo de traballo.

B. O acordo de traballo a distancia

B.1. Obrigas formais do acordo de traballo a distancia (art.6)

 1. Formalización por escrito, incorporado ao contrato de traballo inicial ou realizarse nun momento posterior, pero en todo caso deberá formalizarse antes de que se inicie o traballo a distancia.
 2. A empresa deberá entregar á representación legal das persoas traballadoras unha copia de todos os acordos de traballo a distancia que se realicen e das súas actualizacións, excluíndo aqueles datos que puidesen afectar á intimidade persoal, de conformidade co previsto no artigo 8.4 do E.T.
 3. A copia entregarase pola empresa, nun prazo non superior a 10 días desde a súa formalización, á representación legal das persoas traballadoras, que a asinarán para os efectos de acreditar que se produciu a entrega.
 4. Posteriormente, a devandita copia enviarase á oficina de emprego. Cando non exista representación legal das persoas traballadoras tamén deberá formalizarse copia básica e remitirse á oficina de emprego.

B.2. Contido do acordo de traballo a distancia (art.7)

Contido mínimo obrigatorio:

 1. Inventario dos medios, equipos e ferramentas que esixe o desenvolvemento do traballo a distancia concertada, incluídos os consumibles e os elementos mobles, así como da vida útil ou período máximo para a renovación destes.
 2. Enumeración dos gastos que puidese ter a persoa traballadora polo feito de prestar servizos a distancia, así como forma de cuantificación da compensación que obrigatoriamente debe aboar a empresa e momento e forma para realizar a mesma, que se corresponderá, de existir, coa previsión recollida no convenio ou acordo colectivo de aplicación.
 3. Horario de traballo da persoa traballadora e dentro del, se é o caso, regras de dispoñibilidade.
 4. Porcentaxe e distribución entre traballo presencial e traballo a distancia, se é o caso.
 5. Centro de traballo da empresa ao que queda adscrita a persoa traballadora a distancia e onde desenvolverá a parte da xornada de traballo presencial.
 6. Lugar de traballo a distancia elixida pola persoa traballadora para o desenvolvemento do traballo a distancia.
 7. Duración de prazos de aviso previo para o exercicio das situacións de reversibilidade.
 8. Medios de control empresarial da actividade.
 9. Procedemento a seguir no caso de producirse dificultades técnicas que impidan o normal desenvolvemento do traballo a distancia.
 10. Instrucións ditadas pola empresa, coa participación da representación legal das persoas traballadoras, en materia de protección de datos, especificamente aplicables no traballo a distancia.
 11. Instrucións ditadas pola empresa, previa información á representación legal das persoas traballadoras, sobre seguridade da información, especificamente aplicables no traballo a distancia.
 12. Duración do acordo de traballo a distancia. 

B.3 Modificación do acordo de traballo a distancia e ordenación de prioridades (art. 8)

 1. Modificación das condicións establecidas no acordo de traballo a distancia: Deberá ser obxecto de acordo entre a empresa e a persoa traballadora, formalizandose por escrito con carácter previo á súa aplicación. Esta modificación será posta en coñecemento da representación legal das persoas traballadoras.
 2. Preferencia en postos vacantes presenciais: as persoas que realizan traballo a distancia desde o inicio da relación laboral durante a totalidade da súa xornada, terán prioridade para ocupar postos de traballo que se realizan total ou parcialmente de maneira presencial. A empresa informará a estas persoas que traballan a distancia e á representación legal das persoas traballadoras dos postos de traballo vacantes de carácter presencial que se produzan.
 3. Os convenios ou acordos colectivos poderán establecer os mecanismos e criterios polos que a persoa que desenvolve traballo presencial pode pasar a traballo a distancia ou viceversa, así como preferencias vinculadas a determinadas circunstancias.

DEREITOS DAS PERSOAS TRABALLADORAS A DISTANCIA (Cap. III)

A. Dereito á carreira profesional

A.1. Dereito á formación (art.9)

 1. As empresas garantirán a participación efectiva nas accións formativas das persoas que traballan a distancia, en termos equivalentes ás das persoas que prestan servizos no centro de traballo da empresa.
 2. A empresa deberá garantir ás persoas que traballan a distancia a formación necesaria para o axeitado desenvolvemento da súa actividade tanto ao momento de formalizar o acordo de traballo a distancia como cando se produzan cambios nos medios ou tecnoloxías utilizadas.

A.2 Dereito á promoción profesional (art. 10)

As persoas que traballan a distancia terán dereito, nos mesmos termos que as que prestan servizos de forma presencial, á promoción profesional, debendo a empresa informar a aquelas, de maneira expresa e por escrito, das posibilidades de ascenso que se produzan, xa se trate de postos de desenvolvemento presencial ou a distancia.

B. Dereitos relativos á dotación e mantemento de medios e ao aboamento e compensación de gastos

B.1. Dotación suficiente e mantemento de medios, equipos e ferramentas (art.11).

 1. As persoas que traballan a distancia terán dereito á dotación e mantemento axeitado por parte da empresa de todos os medios, equipos e ferramentas necesarios para o desenvolvemento da actividade, de conformidade co inventario incorporado no acordo, se é o caso, no convenio ou acordo colectivo de aplicación.
 2. Garantirase a atención no caso de dificultades técnicas, especialmente no caso de teletraballo.

B.2. Aboamento e compensación de gastos (art. 12). 

 1. O desenvolvemento do traballo a distancia deberá ser sufragado ou compensado pola empresa, e non poderá supor a asunción por parte da persoa traballadora de gastos relacionados cos equipos, ferramentas e medios vinculados ao desenvolvemento da súa actividade laboral.
 2. Os convenios ou acordos colectivos poderán establecer o mecanismo para a determinación, e compensación ou aboamento destes gastos.

C. Derechos con repercusión no tempo de traballo

C.1. Horario flexible (art. 13) 

A persoa que desenvolve traballo a distancia poderá flexibilizar o horario de prestación de servizos establecidos, segundo os termos do acordo de traballo a distancia e a negociación colectiva, respetando os tempos de dispoñibilidade obrigatoria e a normativa sobre tempo de traballo e descanso.

C.2. Rexistro horario axeitado (art. 14) 

O sistema de rexistro horario deberá reflectir fielmente o tempo que a persoa traballadora que realiza traballo a distancia dedica á actividade laboral, sen prexuízo da flexibilidade horaria, e deberá incluír, entre outros, o momento de inicio e finalización da xornada.

D. Dereito á prevención de riscos laborais

 1. As persoas que traballan a distancia teñen dereito a unha axeitada protección en materia de seguridade e saúde no traballo (art.15)
 2.  Avaliación de riscos e planificación da actividade preventiva (art.16):

a. A avaliación de riscos e a planificación da actividade preventiva do traballo a distancia deberán ter en conta os riscos característicos desta modalidade de traballo, pondo especial atención nos factores psicosociais, ergonómicos e organizativos. En particular, deberá terse en conta a distribución da xornada, os tempos de dispoñibilidade e a garantía dos descansos e desconexións durante a xornada. 

b. A avaliación de riscos unicamente debe acadar á zona habilitada para a prestación de servizos, non estendendose ao resto de zonas da vivenda ou do lugar elixido para o desenvolvemento do traballo a distancia

c. A empresa deberá obter toda a información acerca dos riscos aos que está exposta a persoa que traballa a distancia e prever as medidas de protección que resulten máis axeitadas.

d. Cando fose necesaria a visita, por parte de quen tivese competencias en materia preventiva, ao lugar en que, desenvólvese o traballo a distancia, deberá emitirse informe escrito que xustifique o devandito extremo que entregarase á persoa traballadora e ás delegadas e delegados de prevención.

e. A visita requirirá o permiso da persoa traballadora, de tratarse do seu domicilio ou do dunha terceira persoa física.

f. Se non se concede o permiso, o desenvolvemento da actividade preventiva por parte da empresa poderá efectuarse de acordo coa determinación dos riscos que se derive da información solicitada da persoa traballadora segundo as instrucións do servizo de prevención.

E. Derechos relacionados co uso de medios dixitais

E.1. Dereito á intimidade e á protección de datos (art. 17)

 1. A utilización dos medios telemáticos e o control da prestación laboral mediante dispositivos automáticos garantirá axeitadamente o dereito á intimidade e á protección de datos, nos termos previstos na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro (LOPD e DD), de acordo cos principios de idoneidade, necesidade e proporcionalidade dos medios utilizados.
 2. A empresa non poderá esixir a instalación de programas ou aplicacións en dispositivos propiedade da persoa traballadora, nin a utilización destes dispositivos no desenvolvemento do traballo a distancia.
 3. As empresas deberán establecer criterios de utilización dos dispositivos dixitais respectando en todo caso os estándares mínimos de protección da súa intimidade de acordo cos usos sociais e os dereitos recoñecidos legais e constitucionalmente. Na súa elaboración deberá participar a representación legal das persoas traballadoras.
 4. Os convenios ou acordos colectivos poderán especificar os termos dentro dos cales as persoas traballadoras poden facer uso por motivos persoais dos equipos informáticos postos á súa disposición por parte da empresa para o desenvolvemento do traballo a distancia, tendo en conta os usos sociais dos devanditos medios e as particularidades do traballo a distancia.

E.2. Dereito á desconexión dixital (art. 18)

 1. As persoas que traballan a distancia, particularmente en teletraballo, teñen dereito á desconexión dixital fóra do seu horario de traballo (art. 88 da LOPDyDD). O deber empresarial de garantir a desconexión comporta unha limitación do uso dos medios tecnolóxicos de comunicación empresarial e de traballo durante os períodos de descanso, así como o respecto á duración máxima da xornada e a calquera límites e precaucións en materia de xornada que dispoñan a normativa legal ou convencional aplicables.
 2. A empresa, previa audiencia da representación legal das persoas traballadoras, elaborará unha política interna dirixida a persoas traballadoras, incluídas os que ocupen postos directivos, en que definirán as modalidades de exercicio do dereito á desconexión e as accións de formación e de sensibilización do persoal sobre un uso razoable das ferramentas tecnolóxicas que evite o risco de fatiga informática. En particular, preservarase o dereito á desconexión dixital nos supostos de realización total ou parcial do traballo a distancia, así como no domicilio da persoa empregada vinculada ao uso con fins laborais de ferramentas tecnolóxicas.

Os convenios ou acordos colectivos de traballo poderán establecer os medios e medidas axeitadas para garantir o exercicio efectivo do dereito á desconexión no traballo a distancia e a organización axeitada da xornada de xeito que sexa compatible coa garantía de tempos de descanso.

F. Derechos colectivos (art.19)

 1. As persoas traballadoras a distancia terán dereito a exercitar os seus dereitos de natureza colectiva co mesmo contido e alcance que o resto das persoas traballadoras do centro ao que están adscritas. A negociación colectiva poderá establecer as condicións para garantir o exercicio dos dereitos colectivos das persoas traballadoras a distancia. 
 1. A empresa deberá subministrar á representación legal das persoas traballadoras os elementos precisos para o desenvolvemento da súa actividade representativa, entre eles, o acceso ás comunicacións e enderezos electrónicos de uso na empresa e a implantación do taboleiro virtual, cando sexa compatible coa forma de prestación do traballo a distancia. 
 1. Deberá garantirse que as persoas traballadoras a distancia poden participar de maneira efectiva nas actividades organizadas ou convocadas pola súa representación legal ou polo resto das persoas traballadoras en defensa dos seus intereses laborais, en particular, a súa participación efectiva presencial para o exercicio do dereito a voto nas eleccións a representantes legais.

FACULTADES DE ORGANIZACIÓN, ENDEREZO E CONTROL EMPRESARIAL NO TRABALLO A DISTANCIA (Cap. IV)

A. Protección de datos e seguridade da información (art.20)

As persoas traballadoras, no desenvolvemento do traballo a distancia, deberán cumprir:

 1. As instrucións da empresa sobre protección de datos, previa participación da representación legal das persoas traballadoras.
 2. As instrucións sobre seguridade da información especificamente fixadas pola empresa, previa información á súa representación legal, no ámbito do traballo a distancia. 

B. Condicións e instrucións de uso e conservación de equipos ou útiles informáticos (art. 21)

As persoas traballadoras deberán cumprir as condicións e instrucións de uso e conservación establecida na empresa en relación cos equipos ou útiles informáticos, dentro dos termos que se establezan na negociación colectiva.

C. Facultades de control empresarial (art. 22)

A empresa poderá adoptar as medidas que estime máis oportunas de vixilancia e control para verificar o cumprimento pola persoa traballadora das súas obrigas e deberes laborais, incluída a utilización de medios telemáticos, gardando na súa adopción e aplicación a consideración debida á súa dignidade e tendo en contaa capacidade real dos traballadores con discapacidade.


O TRABALLO A DISTANCIA NA NEGOCIACIÓN COLECTIVA (Disp.Ad. Primeira)

 1. Os convenios ou acordos colectivos poderán a identificación dos postos de traballo e funcións susceptibles de ser realizados a través do traballo a distancia, as condicións de acceso e desenvolvemento da actividade laboral mediante esta modalidade, a duración máxima do traballo a distancia, así como contidos adicionais no acordo de traballo a distancia e cantas outras cuestións considérense necesario regular.
 2. Os convenios ou acordos colectivos poderán regular unha xornada mínima presencial no traballo a distancia, o exercicio da reversibilidade ao traballo nos locais da empresa, unha porcentaxe ou período de referencia inferiores aos fixados no presente real decreto-lei aos efectos de cualificar como «regular» esta modalidade de execución da actividade laboral, un porcentaxe de traballo presencial dos contratos formativos diferente ao previsto no mesmo, sempre que non se celebren con menores de idade, así como as posibles circunstancias extraordinarias de modulación do dereito á desconexión.

PRÓRROGA DA VIXENCIA DO PLAN MECUIDA, art. 6 do Real decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19 (Disp. Ad. Terceira)

O Plan MECUIDA permanecerá vixente ata o 31 de xaneiro de 2021, de conformidade co que se dispón na disposición final décima do Real decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, e no artigo 15 do Real decreto-lei 15/2020, do 21 de abril, de medidas urxentes complementarias para apoiar a economía e o emprego.


CONSIDERACIÓN COMO CONTINXENCIA PROFESIONAL DERIVADA DE ACCIDENTE DE TRABALLO ÁS ENFERMIDADES PADECIDAS POLO PERSOAL QUE PRESTA SERVIZO EN CENTROS SANITARIOS Ou SOCIOSANITARIOS COMO CONSECUENCIA DO CONTAXIO DO VIRUS SARS-COV2 DURANTE O ESTADO DE ALARMA (Disp. Ad. cuarta)

 1. Desde a declaración da pandemia internacional pola OMSy ata que as autoridades sanitarias ergan todas as medidas de prevención adoptadas para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, as prestacións de Seguridade Social que cause o persoal que presta servizos en centros sanitarios ou sociosanitarios, inscritos nos rexistros correspondentes, e que no exercicio da súa profesión, contraesen o virus SARS-CoV2 por estar exposto a ese risco específico durante a prestación de servizos sanitarios e sociosanitarios, cando así se acredite polos servizos de Prevención de Riscos laborais e Saúde Laboral, consideraranse derivadas de accidente de traballo, ao entender cumpridos os requisitos esixidos no artigo 156.2.e) LGSS. 
 2. O contaxio e padecemento da enfermidade acreditarase mediante o correspondente parte de accidente de traballo que deberá haberse expedido dentro do mesmo período de referencia. 
 3. Nos casos de falecemento, considerarase que a causa é accidente de traballo sempre que o falecemento se producise dentro dos 5 anos seguintes ao contaxio da enfermidade e derivado da mesma, de conformidade co que se dispón no artigo 217.2 LGSS.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN ENTRE AS ENTIDADES XESTORAS DA SEGURIDADE SOCIAL, AS COMUNIDADES AUTÓNOMAS E O INSTITUTO NACIONAL DE XESTIÓN SANITARIA PARA O CONTROL E SEGUIMENTO DA INCAPACIDADE TEMPORAL (Disp. Ad. Quinta)

 1. Nos convenios de colaboración que formalicen as entidades xestoras da Seguridade Social coas CCAA e co Instituto Nacional de Xestión Sanitaria para o control e seguimento da IT poderá preverse o anticipo de ata a contía total do importe previsto no respectivo convenio para o financiamento das actuacións a desenvolver polas CCAA e polo Instituto Nacional de Xestión Sanitaria.
 2. Con carácter previo á formalización dos convenios requirirase a autorización do Consello de ministros. Con esta finalidade, o titular do Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións, previo informe do Ministerio de Facenda, elevará a oportuna proposta ao Consello de ministros.
 3. Non será de aplicación, para o caso exclusivo destes convenios, o que se dispón no apartado 1 do artigo 47 da Lei Xeral Orzamentaria, canto á necesidade de iniciar a execución do gasto no propio exercicio en que se adquire o compromiso do gasto.

TIPO IMPOSITIVO APLICABLE DO IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO ÁS ENTREGAS, IMPORTACIÓNS E ADQUISICIÓNS INTRACOMUNITARIAS DE BENS NECESARIOS PARA COMBATER OS EFECTOS DO COVID-19 (Disp. Ad.séptima)

Con efectos desde a entrada en vigor do Real decreto-lei 15/2020, do 21 de abril, de medidas urxentes complementarias para apoiar a economía e o emprego, e vixencia ata o 31 de outubro de 2020, aplicarase o tipo do 0 por % do IVE ás entregas de bens, importacións e adquisicións intracomunitarias de bens referidos no Anexo do real decreto-lei (produtos relacionados con tratamento COVID-19) cuxos destinatarios sexan entidades de Dereito Público, clínicas ou centros hospitalarios, ou entidades privadas de carácter social a que se refire o apartado tres do artigo 20 da Lei 37/1992, do 28 de decembro, do Imposto sobre o Valor Engadido. Estas operacións documentaranse en factura como operacións exentas.


SITUACIÓNS DE TRABALLO A DISTANCIA EXISTENTE Á ENTRADA EN VIGOR DO REAL DECRETO-LEI (disposición transitoria primeira)

 1. Este real decreto-lei será integramente aplicable ás relacións de traballo vixente e que estivesen reguladas, con anterioridade á súa publicación, por convenios ou acordos colectivos sobre condicións de prestación de servizos a distancia, desde o momento en que estes perdan a súa vixencia.
 2. No caso de que os convenios ou acordos referidos no apartado anterior non prevexan un prazo de duración, esta norma resultará de aplicación integramente unha vez transcorrido un ano desde a súa publicación no BOE non sendo que as partes asinantes destes acorden expresamente un prazo superior, que como máximo poderá ser de tres anos.
 3. En ningún caso a aplicación deste real decreto-lei poderá ter como consecuencia a compensación, absorción ou desaparición de calquera dereitos ou condicións máis beneficiosas que viñesen gozando as persoas que prestasen con carácter previo os seus servizos a distancia que se reflectirán no acordo de traballo a distancia.
 4. O acordo de traballo a distancia deberá formalizarse no prazo de tres meses desde que o presente real decreto-lei resulte de aplicación á relación laboral concreta. En idéntico prazo deberán efectuarse adaptacións ou modificacións dos acordos de traballo a distancia de carácter individual vixentes á data de publicación deste real decreto-lei, non derivados de convenios ou acordos colectivos.

TRABALLO A DISTANCIA COMO MEDIDA DE CONTENCIÓN SANITARIA DERIVADA DA COVID-19 (Disposición transitoria terceira)

 1. Ao traballo a distancia implantada excepcionalmente en aplicación do artigo 5 do Real decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, ou como consecuencia das medidas de contención sanitaria derivadas da COVID-19, e mentres estas mantéñanse, seguiralle resultando de aplicación a normativa laboral ordinaria.
 2. As empresas estarán obrigadas a dotar dos medios, equipos, ferramentas e consumibles que esixe o desenvolvemento do traballo a distancia, así como ao mantemento que resulte necesario.
 3. A negociación colectiva establecerá a forma de compensación dos gastos derivados para a persoa traballadora deste xeito de traballo a distancia, se existisen e non fosen xa compensados.

MODIFICACIÓN DO TEXTO REFUNDIDO DA LEI SOBRE INFRACCIÓNS E SANCIÓNS NA ORDE SOCIAL, APROBADO POLO REAL DECRETO LEXISLATIVO 5/2000, DO 4 DE AGOSTO. (Disposición final primeira)

Modifícase para incluír como infracción grave. 

Art.7.1 “Non formalizar por escrito o contrato de traballo, cando este requisito sexa esixible ou solicitáseo a persoa traballadora, ou non formalizar o acordo de traballo a distancia nos termos e cos requisitos legais e convencionalmente previstos”.


MODIFICACIÓN DA LEI 36/2011, DO 10 DE OUTUBRO, REGULADORA DA XURISDICIÓN SOCIAL (Disposición final segunda)

Establécese un procedemento xudicial especial, mediante a introdución dun novo artigo, o 138 bis, á Lei 36/2011, do 10 de outubro, reguladora da xurisdición social, aplicable ás reclamacións relacionadas con dereito de acceso, reversión e modificación do traballo a distancia.


MODIFICACIÓN DO TEXTO REFUNDIDO DA LEI DO ESTATUTO DOS TRABALLADORES APROBADOS POLO REAL DECRETO LEXISLATIVO 2/2015, DO 23 DE OUTUBRO (Disposición final terceira)

Introdúcense no texto do Estatuto dos Traballadores aquelas modificacións necesarias conforme ao recollido no real decreto-lei, nos artigos 13, 23.1 a) e 37.8 da devandita norma legal.


MODIFICACIÓN DA LEI 47/2003, DO 26 DE NOVEMBRO, XERAL ORZAMENTARIA (Disposición final cuarta)

Con efectos desde a entrada en vigor deste real decreto-lei e vixencia indefinida engádese un novo parágrafo h), ao apartado 2 do artigo 54 (créditos ampliables) da Lei 47/2003, do 26 de novembro, Xeral Orzamentaria, coa seguinte redacción:

«h) Os destinados ao sistema de protección por cesamento de actividade.»


MODIFICACIÓN DA LEI 59/2003, DO 19 DE DECEMBRO, DE SINATURA ELECTRÓNICA (Disposición final quinta)

Incorpórase unha medida sobre a acreditación da identidade para obter certificados electrónicos, mediante a modificación da Lei 59/2003, do 19 de decembro, de sinatura electrónica. No ámbito da identificación de solicitantes de certificados electrónicos cualificados, o Regulamento (UE) 910/2014, do Parlamento Europeo e do Consello, do 23 de xullo de 2014, relativo á identificación electrónica e os servizos de confianza para as transaccións electrónicas no mercado interior e polo que se derroga a Directiva 1999/93/CE, contempla no seu artigo 24.1 d) a posibilidade de que tal verificación realícese utilizando outros métodos de identificación recoñecida a escala nacional que acheguen unha seguridade equivalente en termos de fiabilidade á presenza física. Como consecuencia, resulta precisa unha regulación específica no noso Dereito nacional dos esixentes requisitos organizativos e de seguridade aplicable a tales métodos. Para tal fin, procede atribuír ao Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital, departamento competente para a regulación dos servizos electrónicos de confianza, a habilitación para a determinación de tales condicións e requisitos.


MODIFICACIÓN DA LEI 39/2015, DO 1 DE OUTUBRO, DO PROCEDEMENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS (Disposición final novena)

Amplía o prazo de entrada en vigor das previsións da disposición final sétima da referida norma, no relativo ao rexistro electrónico de apoderamentos, o rexistro electrónico, o rexistro de empregados públicos habilitados, o punto de acceso xeral electrónico da Administración e o arquivo electrónico; ante a dificultade de concluír os procesos de adaptación necesarios antes do 2 de outubro de 2020, que é o prazo fixado actualmente, amplíase ata o 2 de abril de 2021, data a partir da que producirán efectos as previsións sobre tales materias.


MODIFICACIÓN DO REAL DECRETO-LEI 6/2020, DO 10 DE MARZO, POLO QUE SE ADOPTAN DETERMINADAS MEDIDAS URXENTES NO ÁMBITO ECONÓMICO E PARA A PROTECCIÓN DA SAÚDE PÚBLICA (Disposición final décima)

O artigo quinto queda redactado nos seguintes termos: 

«Consideración excepcional como situación asimilada a accidente de traballo dos períodos de illamento, contaxio ou restrición nas saídas do municipio onde teñan o domicilio ou o seu centro de traballo as persoas traballadoras como consecuencia do virus COVID-19. 

 1. Ao obxecto de protexer a saúde pública, consideraranse, con carácter excepcional, situación asimilada a accidente de traballo, exclusivamente para a prestación económica de incapacidade temporal do sistema de Seguridade Social, aqueles períodos de illamento ou contaxio das persoas traballadoras provocadas polo virus COVID-19, non sendo que se probe que o contaxio da enfermidade contraeuse con causa exclusiva na realización do traballo nos termos que sinala o artigo 156 do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, aprobado polo Real decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, en cuxo caso será cualificada como accidente de traballo.

Co mesmo carácter excepcional, con efectos desde o inicio da situación de restrición da saída ou entrada a un municipio, e mediante o correspondente parte de baixa, estenderase esta protección a aqueles traballadores que se vexan obrigados a desprazarse de localidade para prestar servizos nas actividades non afectadas polo Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, sempre que pola autoridade competente acordásese restrinxir a saída, ou a entrada, de persoas do municipio onde ditos traballadores teñan o seu domicilio, ou onde a empresa teña o seu centro de traballo no caso de que o traballador teña o seu domicilio noutro municipio, e fóselles denegada de forma expresa a posibilidade de desprazarse pola autoridade competente, non poidan realizar o seu traballo de forma telemática por causas non imputables á empresa para a que prestan os seus servizos ou ao propio traballador e non teñan dereito a percibir ningunha outra prestación pública.

A acreditación do acordo de restrición da poboación onde o traballador ten o seu domicilio ou a empresa o seu centro de traballo, e a denegación da posibilidade de desprazamento realizarase mediante certificación expedida polo concello do domicilio ou, se é o caso, polo do centro de traballo afectado pola restrición ante o correspondente órgano do servizo público de saúde.

De igual forma, a imposibilidade de realización do traballo de forma telemática acreditarase mediante unha certificación da empresa ou unha declaración responsable no caso dos traballadores por conta propia ante o mesmo órgano do servizo público de saúde.

No suposto de traballadores por conta allea que tivesen o domicilio en distinto municipio ao do centro de traballo, ademais do previsto no parágrafo anterior, requirirase acreditar:

a) O domicilio do traballador mediante o correspondente certificado de empadroamento.

b) Que o traballador desenvolve o seu traballo no centro sito no municipio afectado pola restrición, mediante a correspondente certificación da empresa.

c) Que a empresa non procedeu ao peche do centro de traballo, mediante a correspondente certificación da empresa.

 1. A duración desta prestación excepcional virá determinada polo parte de baixa e a correspondente alta.

Sempre que pola autoridade competente acordásese, con anterioridade á entrada en vigor do Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, restrinxir as saídas ou as entradas do municipio onde teñan o domicilio ou en que teña o centro de traballo a empresa en que prestan os seus servizos, de tratarse das persoas traballadoras por conta allea ás que se refire o artigo 1 do Real decreto-lei 10/2020, do 29 de marzo, polo que se regula un permiso retribuído recuperable para as persoas traballadoras por conta allea que non presten servizos esenciais, co fin de reducir a mobilidade da poboación no contexto da loita contra o COVID-19, expedirase un parte de baixa con efectos desde a data de inicio da restrición e un parte de alta con efectos do 29 de marzo de 2020.

De tratarse de traballadores por conta propia ou autónomos, cando a restrición adoptada con anterioridade á entrada en vigor do Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, restrinxise a súa saída do municipio onde teñan o seu domicilio ou, tendo o seu domicilio noutro, visen restrinxida a entrada no municipio impedindolles totalmente a realización da súa actividade, o dereito á prestación comezará co parte de baixa desde a data de inicio da restrición e durará ata agora de finalización da mesma, non podendo, en ningún caso, durar máis alá da data de finalización do estado de alarma.

Este subsidio por incapacidade temporal é incompatible cos salarios que se percibiren, así como co dereito a calquera outra prestación económica da Seguridade Social, incluída a incapacidade temporal por continxencias comúns ou profesionais. Nestes supostos percibirase a prestación da Seguridade social distinta ao subsidio previsto no presente artigo.

Para os efectos do previsto no parágrafo anterior, o traballador deberá presentar ante o correspondente órgano do servizo público de saúde, certificación da empresa acreditativa da non percepción de salarios.

 1. Poderá causar dereito a esta prestación a persoa traballadora por conta propia ou allea que se encontre na data do feito causante en situación de alta en calquera dos réximes de Seguridade Social.
 2. A data feita causante será a data en que se acorde o illamento, restrición ou enfermidade do traballador, sen prexuízo de que o parte de baixa se expida con posterioridade a esa data.»

  

VIGOR: 13 de outubro de 2020 (20 días desde a súa publicación)

Entrarán en vigor o 23/09/20 as seguintes disposicións (día publicación BOE): 

 1. Adicional Terceira. Prórroga da vixencia do artigo 6 do Real decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19
 2. Adicional Cuarta. Consideración como continxencia profesional derivada de accidente de traballo ás enfermidades padecidas polo persoal que presta servizo en centros sanitarios ou sociosanitarios como consecuencia do contaxio do virus SARS-CoV2 durante o estado de alarma.
 3. Adicional Quinta. Convenios de colaboración entre as entidades xestoras da Seguridade Social, as comunidades autónomas e o Instituto Nacional de Xestión Sanitaria para o control e seguimento da incapacidade temporal.
 4. Adicional Sexta. Réxime fiscal aplicable ao final da UEFA «Women’s Champions League 2020».
 5. Transitoria cuarta. Procedementos para o recoñecemento do ingreso mínimo vital iniciado antes da entrada en vigor do presente real decreto-lei en que non se ditase resolución expresa.
 6. Final cuarto. Modificación da Lei 47/2003, do 26 de novembro, Xeral Orzamentaria.
 7. Final quinta. Modificación da Lei 59/2003, do 19 de decembro, de sinatura electrónica.
 8. Final oitava. Modificación da Lei 38/2015, do 29 de setembro, do sector ferroviario.
 9. Final novena. Modificación da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
 10. Final décima. Modificación do Real decreto-lei 6/2020, do 10 de marzo, polo que se adoptan determinadas medidas urxentes no ámbito económico e para a protección da saúde pública.
 11. Final undécima. Modificación do Real decreto-lei 20/2020, do 29 de maio, polo que se establece o ingreso mínimo vital.
 12. Final duodécimo. Modificación do Real decreto-lei 25/2020, do 3 de xullo, de medidas urxentes para apoiar a reactivación económica e o emprego.

Descarga o Real decreto-lei 28/2020