Real decreto-lei 24/2020
Do 26 de xuño, de medidas sociais de reactivación do emprego e protección do traballo autónomo e de competitividade do sector industrial

Publicado o: 27/06/2020

O Consello de ministros aprobou o Real decreto-lei de medidas sociais de reactivación do emprego e de protección do traballo autónomo, que prorroga ata o 30 de setembro os beneficios e exoneracións dos Expedientes de Regulación de Emprego Temporal (ERTES) e as axudas ao colectivo de traballadores por conta propia, establecidos a causa da crise sanitaria e económica causada polo COVID-19.

A norma plasma, por un lado, o II Acordo Social en Defensa do Emprego subscrito polo Goberno e as organizacións empresariais e sindicais, e por outro, o acordo acadado coas principais asociacións de traballadores autónomos.

De acordo con toda a normativa adoptada por causa da COVID-19 e de acordo co paquete de medidas conxunturais que se veñen acordando, establécese no presente Real decreto-lei unha serie de mecanismos para paliar a situación de emerxencia provocada pola crise sanitaria e para manter as medidas extraordinarias previstas no Real decreto-lei 8/2020 do 17 de marzo,

Prórroga dos ERTES

As empresas que se encontran nunha situación de ERTE por forza maior parcial poderanse beneficiar das exoneracións vixentes ata o 30 setembro. As que teñan menos de 50 traballadores gozarán dunha exoneración do 60 %das cotizacións sociais daqueles que se reincorporen nos meses de xullo, agosto e setembro, e do 35 %para os traballadores que sigan co seu emprego suspendido. No caso de empresas con máis de 50 traballadores estas exoneracións serán do 40 %para os que se activen e do 25 %para os que permanezan en suspenso.

Para as empresas que se encontran en ERTE total establécese un período transitorio durante o cal se beneficiarán de exoneracións decrecentes. As de menos de 50 traballadores, obterán unha bonificación nas cotizacións do 70 %en xullo, 60% en agosto e 35% en setembro. A partir de 50 empregados, esta porcentaxe de bonificación será do 50 %, 40% e 25% respectivamente.


Medidas de apoio aos traballadores autónomos

Destacamos o contido do Título II, para a protección dos traballadores autónomos que ten por obxecto aliviar, no ámbito da Seguridade Social, de forma progresiva, a carga que o inicio ou continuación da actividade unha vez erguido o estado de alarma debe asumir. 

  • Prévése unha exención progresivamente descendente na obriga de cotizar durante os tres primeiros meses seguintes ao levantamento do estado de alarma para aqueles traballadores que estivesen percibindo a 30 de xuño a prestación por cesamento de actividade recollida no artigo 17 do Real decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19, que alcanza o 100% no mes de xullo, o 50% en agosto e o 25% no mes de setembro. 
  • Ademais prévése a posibilidade de compatibilizar a prestación de cesamento de actividade prevista na Lei Xeral da Seguridade Social co traballo por conta propia sempre que se cumpra cuns requisitos, medida que está destinada a garantir uns ingresos que axuden o traballador autónomo a manter a actividade. 
  • Por último contémplase, desde o ámbito da Seguridade Social, unha prestación extraordinaria de cesamento de actividade cuxos destinatarios serán os traballadores de tempada que como consecuencia das especiais circunstancias que a pandemia provocou víronse imposibilitados para o inicio ou o desenvolvemento ordinario da súa actividade.

Artigo 8. Exención na cotización a favor dos traballadores autónomos que percibisen a prestación extraordinaria de cesamento de durante o estado de alarma declarada por Real decreto 463/2020, do 14 de marzo. 

1. A partir do 1 de xullo de 2020, o traballador autónomo incluído no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónoma, ou no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar que estivese de alta nestes Réximes e viñese percibindo o 30 de xuño a prestación extraordinaria por cesamento de actividade prevista no artigo 17 do Real decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19, terán dereito a unha exención das súas cotizacións á Seguridade Social e formación profesional coas conseguintes contías: 

a) 100 por cen das cotizacións correspondentes ao mes de xullo.

b) 50 por cento das cotizacións correspondentes ao mes de agosto.

c) 25 por cento das cotizacións correspondentes ao mes de setembro. 

2. A base de cotización que se terá en conta para os efectos da determinación da exención será a base de cotización que tivese en cada un dos meses indicados. 

A exención na cotización dos meses de xullo, agosto e setembro manterase durante os períodos en que os traballadores perciban prestacións por incapacidade temporal ou calquera outros subsidios sempre que se manteña a obriga de cotizar. 

3. A exención de cotización será incompatible coa percepción da prestación por cesamento de actividade. 

Artigo 9. Prestación de cesamento de actividade e traballo por conta propia. 

1. Os traballadores autónomos que viñesen percibindo ata o 30 de xuño a prestación extraordinaria por cesamento de actividade prevista no artigo 17 do Real decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, poderán solicitar a prestación por cesamento de actividade prevista no artigo 327 do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, aprobado polo Real decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, sempre que concorran os requisitos establecidos nos apartados a), b), d) e e) do artigo 330.1 da norma. 

Adicionalmente, o acceso a esta prestación esixirá acreditar unha redución na facturación durante o terceiro trimestre do ano 2020 de polo menos o 75 por cento en relación co mesmo período do ano 2019, así como non obter durante o terceiro trimestre de 2020 uns rendementos netos superiores a 5.818,75 euros. 

Para determinar o dereito á prestación mensual ratearanse os rendementos netos do trimestre, non podendo exceder de 1.939,58 euros mensuais.

No caso dos traballadores autónomos que teñan un ou máis traballadores ao seu cargo, deberá acreditarse ao tempo de solicitar a prestación o cumprimento de todas as obrigas laborais e de Seguridade Social que teñan asumidas. Para iso emitirán unha declaración responsable, podendo ser requiridos polas mutuas colaboradoras coa Seguridade Social ou pola entidade xestora para que acheguen os documentos precisos que acrediten este extremo.

2. Esta prestación poderá percibirse como máximo ata o 30 de setembro de 2020, sempre que o traballador teña dereito a ela nos termos fixados no artigo 338 do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social. 

A partir desta data soa poderase continuar percibindo esta prestación de cesamento de actividade se concorren todos os requisitos do artigo 330 da Lei Xeral da Seguridade Social.

3. O recoñecemento á prestación levarase a cabo polas mutuas colaboradoras ou o Instituto Social da Mariña con carácter provisional con efectos do 1 de xullo de 2020 se se solicita antes do 15 de xullo, ou con efecto desde o día seguinte á solicitude noutro caso, debendo ser regularizada a partir do 31 de xaneiro de 2021.

4. A partir do 21 de outubro de 2020 e do 1 de febreiro de 2021, as mutuas colaboradoras coa Seguridade Social, sempre que teñan o consentimento dos interesados outorgado na solicitude, ou o Instituto Social da Mariña conseguisen do Ministerio de Facenda os datos tributarios dos exercicios 2019 e 2020 necesarios para o seguimento e control das prestacións recoñecidas. 

Se as mutuas colaboradoras coa Seguridade Social ou o Instituto Social da Mariña non puidesen ter acceso aos datos que constan nas administracións tributarias, os traballadores autónomos deberán achegar á mutua colaboradora nos dez días seguintes ao seu requirimento: 

- Copia do modelo 303 de autoliquidación do Imposto sobre o Valor Engadido (IVE), correspondente ás declaracións do segundo e terceiro trimestres dos anos 2019 e 2020. 

- Copia do modelo 130 correspondente á autoliquidación en pagamento fraccionado do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF) do segundo e terceiro trimestres dos anos 2019 e 2020 aos efectos de poder determinar o que corresponde ao terceiro e cuarto trimestre deses anos. 

- Os traballadores autónomos que tributen no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF) por estimación obxectiva (modelo 131) deberán achegar a documentación necesaria ou calquera outro medio de proba que sirva para acreditar os ingresos esixidos neste precepto.

5. Comprobados os datos pola entidade colaboradora ou xestora competente para o recoñecemento da prestación, procederase a reclamar as prestacións percibidas por aqueles traballadores autónomos que superen os límites de ingresos establecidos neste precepto, ou que non acrediten unha redución na facturación durante o terceiro trimestre do ano 2020 de polo menos o 75 por cento en relación co mesmo período do ano 2019. 

A entidade competente para a reclamación fixase a data de ingreso das cantidades reclamadas que deberán facerse sen xuros ou recarga. 

Transcorrido o prazo fixado na resolución que para ese fin dítese, a Tesourería Xeral da Seguridade Social procederá a reclamar a débeda pendente, coas recargas e intereses que procedan conforme ao procedemento administrativo de recadación establecida no Regulamento Xeral de Recadación da Seguridade Social, aprobado polo Real decreto 1415/2004, do 11 de xuño.

6. O traballador autónomo, durante o tempo que estea percibindo a prestación, deberá ingresar na Tesourería Xeral da Seguridade Social a totalidade das cotizacións aplicando os tipos vixentes á base de cotización correspondente. 

A mutua colaboradora ou, se é o caso, o Instituto Social da Mariña, aboará ao traballador canda a prestación por cesamento na actividade, o importe das cotizacións por continxencias comúns que lle correspondese ingresar de encontrarse o traballador autónomo sen desenvolver actividade algunha, en aplicación do que se dispón no artigo 329 do Real decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social.

7. Nos supostos de cesamento definitivo na actividade con anterioridade ao 30 de setembro de 2020, os límites dos requisitos fixados neste apartado tomásense de maneira proporcional ao tempo da duración da actividade, para estes fins o cálculo farase computandose na súa integridade o mes en que se produza baíxaa no réxime de Seguridade Social en que estivese encadrado.

8. O traballador autónomo que solicitase o pagamento da prestación regulada neste artigo poderá: 

Renunciar a ela en calquera momento antes do 31 de agosto de 2020, provendo efectos a renuncia o mes seguinte á súa comunicación.

Devolver por iniciativa propia a prestación por cesamento de actividade, sen necesidade de esperar á reclamación da mutua colaboradora coa Seguridade Social ou da entidade xestora, cando considere que os ingresos percibidos durante o terceiro trimestre de 2020 ou a caída da facturación nese mesmo período superarán os limiares establecidos no apartado 5 coa correspondente perda do dereito á prestación.

Artigo 10. Prestación extraordinaria de cesamento de actividade para os traballadores de tempada. 

1. Aos efectos deste precepto considéranse traballadores de tempada aqueles traballadores autónomos cuxo único traballo ao longo dos últimos dous anos desenvolvésese no Réxime Especial de Traballadores Autónomos ou no Réxime Especial de Traballadores do Mar durante os meses de marzo a outubro e permanecesen en alta nos citados réximes como traballadores autónomos durante polo menos cinco meses ao ano durante ese período. 

Con esta finalidade considerarase que o traballador desenvolveu o seu único traballo durante os meses de marzo a outubro sempre que a alta como traballador por conta allea non supere os de 120 días ao longo dos anos 2018 e 2019.

2. Serán requisitos para causar dereito á prestación: 

a) Estar de alto e cotizado no Réxime Especial de Traballadores Autónomos ou no Réxime Especial de Traballadores do Mar como traballador por conta propia durante polo menos cinco meses no período comprendido entre marzo e outubro, de cada un dos anos 2018 e 2019. 

b) Non estar de alta ou asimilado á alta durante o período comprendido entre o 1 de marzo de 2018 e o 1 marzo de 2020 no réxime de Seguridade Social correspondente como traballador por conta allea máis de 120 días. 

c) Non desenvolver actividade nin estar dado de alta ou asimilado á alta durante os meses de marzo a xuño de 2020. 

d) Non percibir prestación algunha do sistema de Seguridade Social durante os meses de xaneiro a xuño de 2020, non sendo que a mesma fóra compatible co exercicio dunha actividade como traballador autónomo. 

e) Non obter durante o ano 2020 uns ingresos que superen os 23.275 euros. 

f) Acharse ao corrente no pagamento das cotas á Seguridade Social. Non obstante, se non se cumprise este requisito, o órgano xestor convidará ao pagamento ao traballador autónomo para que no prazo improrrogable de trinta días naturais ingrese as cotas debidas. A regularización do descuberto producirá plenos efectos para a adquisición do dereito á protección.

3. A contía da prestación regulada neste artigo será o equivalente ao 70 por cento da base mínima de cotización que corresponda pola actividade desempeñada no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónoma ou, se é o caso, no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar.

4. A prestación extraordinaria por cesamento de actividade regulada neste artigo poderá comezar a devengarse con efectos do 1 de xuño de 2020 e terá unha duración máxima de 4 meses, sempre que a solicitude se presente dentro dos primeiros quince días naturais de xullo. En caso contrario os efectos quedan fixados ao día seguinte da presentación da solicitude.

5. Durante a percepción da prestación non existirá obriga de cotizar, permanecendo o traballador en situación de alta ou asimilada á alta no réxime de Seguridade Social correspondente.

6. As cotizacións polas que non exista obriga de cotizar serán asumidas polas entidades con cargo a cuxos orzamentos se cubra a correspondente prestación.

7. Esta prestación será incompatible co traballo por conta allea e con calquera prestación de Seguridade Social que o beneficiario viñese percibindo non sendo que fóra compatible co desempeño da actividade como traballador por conta propia. Así mesmo será incompatible co traballo por conta propia cando os ingresos que se perciban durante o ano 2020 superen os 23.275 euros. 

Polo que se refire aos traballadores por conta propia incluídos no Réxime Especial dos Traballadores do Mar, a prestación por cesamento de actividade será incompatible ademais coa percepción das axudas por paralización da frota.

8. Os socios traballadores das cooperativas de traballo asociado que optasen polo seu encadramento como traballadores por conta propia no réxime especial que corresponda terán dereito igualmente a esta prestación extraordinaria, sempre que reúnen os requisitos establecidos neste artigo.

9. A xestión desta prestación corresponderá ás mutuas colaboradoras coa Seguridade Social ou ao Instituto Social da Mariña.

10. O recoñecemento da prestación regulada neste artigo poderá solicitarse en calquera momento durante o período comprendido entre a entrada en vigor da norma e o mes de outubro de 2020. 

Os efectos da solicitude son os determinados no apartado 4.

As entidades xestoras, de acordo coa solicitude presentada e os documentos se é o caso achegados, ditará a resolución provisional que sexa procedente, estimando ou desestimando o dereito.

11. A partir do 31 de xaneiro de 2021 procederase a revisar todas as resolucións provisionais adoptadas.

a) Para iso as mutuas colaboradoras coa Seguridade Social, sempre que teñan o consentimento dos interesados, ou o Instituto Social da Mariña conseguisen do Ministerio de Facenda os datos tributarios correspondentes ao segundo semestre do ano 2020 dos traballadores autónomos. 

Se as mutuas colaboradoras coa Seguridade Social ou o Instituto Social da Mariña non puidesen ter acceso aos datos que constan nas administracións tributarias, os traballadores autónomos deberán achegar á mutua colaboradora: 

- Copia do modelo 390 de declaración resumo anual IVE do ano 2020. 

- Copia do modelo 130 correspondente á autoliquidación en pagamento fraccionado do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF) dos cuartos trimestres do ano 2020. 

- Os traballadores autónomos que tributen no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF) por estimación obxectiva (modelo 131) deberán achegar a documentación necesaria para acreditar os ingresos esixidos neste precepto.

b) No suposto de que se desprenda que o interesado non ten dereito á prestación, iniciaranse os trámites de reclamación das cantidades indebidamente percibidas. 

Para iso a entidade competente para o recoñecemento da prestación ditará resolución fixando o importe da cantidade a reintegrar que deberá facerse sen xuros ou recarga no prazo que se determine na resolución. 

Transcorrido o prazo fixado na resolución que para ese fin dítese, a Tesourería Xeral da Seguridade Social procederá a reclamar a débeda pendente, coas recargas e intereses que procedan conforme ao procedemento administrativo de recadación establecida no Regulamento Xeral de Recadación da Seguridade Social, aprobado polo Real decreto 1415/2004, do 11 de xuño.

12. O traballador autónomo que solicitase o pagamento da prestación regulada neste artigo poderá:

Renunciar a ela en calquera momento antes do 31 de agosto de 2020, provendo efectos a renuncia o mes seguinte á súa comunicación.

Devolver por iniciativa propia a prestación por cesamento de actividade, sen necesidade de esperar á reclamación da mutua colaboradora coa Seguridade Social ou da entidade xestora, cando considere que os ingresos que pode percibir polo exercicio da actividade durante o tempo que pode causar dereito a ela superarán os limiares establecidos no apartado 2.e) coa correspondente perda do dereito á prestación.

Entrada en vigor: 27 de xuño de 2020.