Reial Decret llei 24/2020
De 26 de juny, de mesures socials de reactivació del treball i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial

Publicat el: 27/06/2020

El Consell de Ministres ha aprovat el Reial Decret llei de mesures socials de reactivació del treball i de protecció del treball autònom, que prorroga fins al 30 de setembre els beneficis i exoneracions dels Expedients de Regulació d'ocupació Temporal (ERTO) i les ajudes al col·lectiu de treballadors per compte propi, establerts a causa de la crisi sanitària i econòmica causada per la COVID-19.

La norma plasma, per un costat, el II Acord Social en Defensa del Treball subscrit pel Govern i les organitzacions empresarials i sindicals, i per un altre, l'acord assolit amb les principals associacions de treballadors autònoms.

Partint de tota la normativa adoptada a causa de la COVID-19 i d'acord amb el paquet de mesures conjunturals que es venen acordant, s'estableix en aquest Reial Decret llei una sèrie de mecanismes per pal·liar la situació d'emergència provocada per la crisi sanitària i per mantenir les mesures extraordinàries previstes en el Reial Decret llei 8/2020 de 17 de març,

Pròrroga dels ERTO

Les empreses que es troben en una situació d'ERTO per força major parcial es podran beneficiar de les exoneracions vigents fins al 30 setembre. Les que tinguin menys de 50 treballadors gaudiran d'una exoneració del 60% de les cotitzacions socials d'aquells que es reincorporin durant els mesos de juliol, agost i setembre, i del 35% per als treballadors que segueixin amb el seu treball suspès. En el cas d'empreses amb més de 50 treballadors aquestes exoneracions seran del 40% per a què s'activin i del 25% per a què romanguin en suspens.

Per a les empreses que es troben en ERTO total s'estableix un període transitori durant el qual es beneficiaran d'exoneracions decreixents. Les de menys de 50 treballadors, obtindran una bonificació en les cotitzacions del 70% el juliol, 60% l'agost i 35% el setembre. A partir de 50 empleats, aquest percentatge de bonificació serà del 50%, 40% i 25% respectivament.


Mesures de dono suport als treballadors autònoms

Destaquem el contingut del Títol II, per a la protecció dels treballadors autònoms que té per objecte alleujar, en l'àmbit de la Seguretat Social, de manera progressiva, la càrrega que l'inici o continuació de l'activitat una vegada aixecat l'estat d'alarma ha d'assumir. 

  • Es preveu una exempció progressivament descendent en l'obligació de cotitzar durant els tres primers mesos següents a l'aixecament de l'estat d'alarma per a aquells treballadors que estiguessin percebent a 30 de juny la prestació per cessament d'activitat recollida en l'article 17 del Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19, que assoleix el 100% el mes de juliol, el 50% l'agost i el 25% el mes de setembre. 
  • A més es preveu la possibilitat de compatibilitzar la prestació de cessament d'activitat prevista en la Llei General de la Seguretat Social amb el treball per compte propi sempre que es compleixi amb uns requisits, mesura que està destinada a garantir uns ingressos que ajudin al treballador autònom a mantenir l'activitat. 
  • Finalment es té en compte, des de l'àmbit de la Seguretat Social, una prestació extraordinària de cessament d'activitat dels quals destinataris seran els treballadors de temporada que com a conseqüència de les especials circumstàncies que la pandèmia ha provocat s'han vist impossibilitats per a l'inici o el desenvolupament ordinari de la seva activitat.

Article 8. Exempció en la cotització a favor dels treballadors autònoms que hagin percebut la prestació extraordinària de cessament de durant l'estat d'alarma declarat per Reial decret 463/2020, de 14 de març. 

1. A partir de l'1 de juliol de 2020, el treballador autònom inclòs en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Pròpia o Autònoms, o en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar que estigués d'alta en aquests Règims i vingués percebent el 30 de juny la prestació extraordinària per cessament d'activitat prevista en l'article 17 del Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19, tindran dret a una exempció de les seves cotitzacions a la Seguretat Social i formació professional amb les consegüents quanties: 

a) 100 per cent de les cotitzacions corresponents al mes de juliol.

b) 50 per cent de les cotitzacions corresponents al mes d'agost.

c) 25 per cent de les cotitzacions corresponents al mes de setembre. 

2. La base de cotització que es tindrà en compte a l'efecte de la determinació de l'exempció serà la base de cotització que tingués a cadascun dels mesos indicats. 

L'exempció en la cotització dels mesos de juliol, agost i setembre es mantindrà durant els períodes en què els treballadors percebin prestacions per incapacitat temporal o qualssevol altres subsidis sempre que es mantingui l'obligació de cotitzar. 

3. L'exempció de cotització serà incompatible amb la percepció de la prestació per cessament d'activitat. 

Article 9. Prestació de cessament d'activitat i treball per compte propi. 

1. Els treballadors autònoms que vinguessin percebent fins al 30 de juny la prestació extraordinària per cessament d'activitat prevista en l'article 17 del Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març, podran sol·licitar la prestació per cessament d'activitat prevista en l'article 327 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, sempre que concorrin els requisits establerts en els apartats a), b), d) i e) de l'article 330.1 de la norma. 

Addicionalment, l'accés a aquesta prestació exigirà acreditar una reducció en la facturació durant el tercer trimestre de l'any 2020 d'almenys el 75 per cent en relació amb el mateix període de l'any 2019, així com no haver obtingut durant el tercer trimestre de 2020 uns rendiments nets superiors a 5.818,75 euros. 

Per determinar el dret a la prestació mensual es prorratejaran els rendiments nets del trimestre, no podent excedir 1.939,58 euros mensuals.

En el cas dels treballadors autònoms que tinguin un o més treballadors a càrrec seu, haurà d'acreditar-se al temps de sol·licitar la prestació el compliment de totes les obligacions laborals i de Seguretat Social que tinguin assumides. Per a això emetran una declaració responsable, podent ser requerits per les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social o per l'entitat gestora perquè aportin els documents precisos que acreditin aquest extrem.

2. Aquesta prestació podrà percebre's com a màxim fins al 30 de setembre de 2020, sempre que el treballador tingui dret a ella en els termes fixats en l'article 338 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social. 

A partir d'aquesta data només es podrà continuar percebent aquesta prestació de cessament d'activitat si concorren tots els requisits de l'article 330 de la Llei General de la Seguretat Social.

3. El reconeixement a la prestació es durà a terme per les mútues col·laboradores o l'Institut Social de la Marina amb caràcter provisional amb efectes d'1 de juliol de 2020 si se sol·licita abans del 15 de juliol, o amb efecte des de l'endemà a la sol·licitud en un altre cas, havent de ser regularitzada a partir del 31 de gener de 2021.

4. A partir del 21 d'octubre de 2020 i de l'1 de febrer de 2021, les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social, sempre que tinguin el consentiment dels interessats atorgat en la sol·licitud, o l'Institut Social de la Marina recollissin del Ministeri d'Hisenda les dades tributàries dels exercicis 2019 i 2020 necessaris per al seguiment i control de les prestacions reconegudes. 

Si les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social o l'Institut Social de la Marina no poguessin tenir accés a les dades que consten en les administracions tributàries, els treballadors autònoms hauran d'aportar a la mútua col·laboradora durant els deu dies següents al seu requeriment: 

- Còpia del model 303 d'autoliquidació de l'impost sobre el valor afegit (IVA), corresponent a les declaracions del segon i tercers trimestres dels anys 2019 i 2020. 

- Còpia del model 130 corresponent a l'autoliquidació en pagament fraccionat de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) del segon i tercers trimestres dels anys 2019 i 2020 als efectes de poder determinar el que correspon al tercer i quart trimestre d'aquests anys. 

- Els treballadors autònoms que tributin en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) per estimació objectiva (model 131) hauran d'aportar la documentació necessària o qualsevol altra mitjà de prova que serveixi per acreditar els ingressos exigits en aquest precepte.

5. Comprovats les dades per l'entitat col·laboradora o gestora competent per al reconeixement de la prestació, es procedirà a reclamar les prestacions percebudes per aquells treballadors autònoms que superin els límits d'ingressos establerts en aquest precepte, o que no acreditin una reducció en la facturació durant el tercer trimestre de l'any 2020 d'almenys el 75 per cent en relació amb el mateix període de l'any 2019. 

L'entitat competent per a la reclamació fixés la data d'ingrés de les quantitats reclamades que hauran de fer-se sense interessos o recàrrec. 

Transcorregut el termini fixat en la resolució que a l'efecte es dicti, la Tresoreria General de la Seguretat Social procedirà a reclamar el deute pendent, amb els recàrrecs i interessos que procedeixin de conformitat amb el procediment administratiu de recaptació establerta en el Reglament General de Recaptació de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 1415/2004, d'11 de juny.

6. El treballador autònom, durant el temps que estigui percebent la prestació, haurà d'ingressar a la Tresoreria General de la Seguretat Social la totalitat de les cotitzacions aplicant els tipus vigents a la base de cotització corresponent. 

La mútua col·laboradora o, si escau, l'Institut Social de la Marina, abonarà al treballador juntament amb la prestació per cessament en l'activitat, l'import de les cotitzacions per contingències comunes que li hagués correspost ingressar de trobar-se el treballador autònom sense desenvolupar activitat alguna, en aplicació del que disposa l'article 329 del Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

7. En els supòsits de cessament definitiu en l'activitat amb anterioritat al 30 de setembre de 2020, els límits dels requisits fixats en aquest apartat es prenguessin de manera proporcional al temps de la durada de l'activitat, a aquests efectes el càlcul es farà computant-se integrament el mes en què es produeixi la baixa en el règim de Seguretat Social en què estigués enquadrat.

8. El treballador autònom que hagi sol·licitat el pagament de la prestació regulada en aquest article podrà: 

Renunciar a ella en qualsevol moment abans del 31 d'agost de 2020, assortint efectes la renúncia el mes següent a la seva comunicació.

Tornar per iniciativa pròpia la prestació per cessament d'activitat, sense necessitat d'esperar a la reclamació de la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social o de l'entitat gestora, quan consideri que els ingressos percebuts durant el tercer trimestre de 2020 o la caiguda de la facturació en aquest mateix període superaran els llindars establerts en l'apartat 5 amb la corresponent pèrdua del dret a la prestació.

Article 10. Prestació extraordinària de cessament d'activitat per als treballadors de temporada. 

1. Als efectes d'aquest precepte es consideren treballadors de temporada aquells treballadors autònoms del qual únic treball durant els últims dos anys s'hagués desenvolupat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors del Mar durant els mesos del març a l'octubre i hagin romàs en alta en els esmentats règims com treballadors autònoms durant almenys cinc mesos a l'any durant aquest període. 

A aquests efectes es considerarà que el treballador ha desenvolupat el seu únic treball durant els mesos del març a l'octubre sempre que l'alta com treballador per compte d'altri no superi els de 120 dies durant els anys 2018 i 2019.

2. Seran requisits per causar dret a la prestació: 

a) Haver estat d'alta i cotitzat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors del Mar com treballador per compte propi durant almenys cinc mesos durant el període comprès entre març i octubre, de cadascun dels anys 2018 i 2019. 

b) No haver estat d'alta o assimilat a l'alta durant el període comprès entre l'1 de març de 2018 i l'1 març de 2020 en el règim de Seguretat Social corresponent com treballador per compte d'altri més de 120 dies. 

c) No haver desenvolupat activitat ni haver estat donat d'alta o assimilat a l'alta durant els mesos del març al juny de 2020. 

d) No haver percebut prestació alguna del sistema de Seguretat Social durant els mesos del gener al juny de 2020, llevat que la mateixa fora compatible amb l'exercici d'una activitat com a treballador autònom. 

e) No haver obtingut durant l'any 2020 uns ingressos que superin els 23.275 euros. 

f) Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant això, si no es complís aquest requisit, l'òrgan gestor convidarà al pagament al treballador autònom perquè en el termini improrrogable de trenta dies naturals ingressi les quotes degudes. La regularització del descobert produeix plens efectes per a l'adquisició del dret a la protecció.

3. La quantia de la prestació regulada en aquest article serà l'equivalent al 70 per cent de la base mínima de cotització que correspongui per l'activitat desenvolupada en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Pròpia o Autònoms o, si escau, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar.

4. La prestació extraordinària per cessament d'activitat regulada en aquest article podrà començar a meritar-se amb efectes d'1 de juny de 2020 i tindrà una durada màxima de 4 mesos, sempre que la sol·licitud es presenti dins els primers quinze dies naturals de juliol. En cas contrari els efectes queden fixats l'endemà de la presentació de la sol·licitud.

5. Durant la percepció de la prestació no existirà obligació de cotitzar, romanent el treballador en situació d'alta o assimilada a l'alta en el règim de Seguretat Social corresponent.

6. Les cotitzacions per les quals no existeixi obligació de cotitzar seran assumides per les entitats amb càrrec a dels quals pressuposats es cobreixi la corresponent prestació.

7. Aquesta prestació serà incompatible amb el treball per compte d'altri i amb qualsevol prestació de Seguretat Social que el beneficiari vingués percebent llevat que fora compatible amb l'acompliment de l'activitat com treballador per compte propi. Així mateix serà incompatible amb el treball per compte propi quan els ingressos que es percebin durant l'any 2020 superin els 23.275 euros. 

Pel que fa als treballadors per compte propi inclosos en el Règim Especial dels Treballadors del Mar, la prestació per cessament d'activitat serà incompatible a més amb la percepció de les ajudes per paralització de la flota.

8. Els socis treballadors de les cooperatives de treball associat que hagin optat pel seu enquadrament com a treballadors per compte propi en el règim especial que correspongui tindran dret igualment a aquesta prestació extraordinària, sempre que reuneixin els requisits establerts en aquest article.

9. La gestió d'aquesta prestació correspondrà a les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social o a l'Institut Social de la Marina.

10. El reconeixement de la prestació regulada en aquest article podrà sol·licitar-se en qualsevol moment durant el període comprès entre l'entrada en vigor de la norma i el mes d'octubre de 2020. 

Els efectes de la sol·licitud són els determinats en l'apartat 4.

Les entitats gestores, d'acord amb la sol·licitud presentada i els documents si escau aportats, dictarà la resolució provisional que sigui procedent, estimant o desestimant el dret.

11. A partir del 31 de gener de 2021 es procedirà a revisar totes les resolucions provisionals adoptades.

a) Per a això les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social, sempre que tinguin el consentiment dels interessats, o l'Institut Social de la Marina recollissin del Ministeri d'Hisenda les dades tributàries corresponents al segon semestre de l'any 2020 dels treballadors autònoms. 

Si les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social o l'Institut Social de la Marina no poguessin tenir accés a les dades que consten en les administracions tributàries, els treballadors autònoms hauran d'aportar a la mútua col·laboradora: 

- Còpia del model 390 de declaració resum anual IVA de l'any 2020. 

- Còpia del model 130 corresponent a l'autoliquidació en pagament fraccionat de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) del quart trimestres de l'any 2020. 

- Els treballadors autònoms que tributin en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) per estimació objectiva (model 131) hauran d'aportar la documentació necessària per acreditar els ingressos exigits en aquest precepte.

b) En cas que es desprengui que l'interessat no té dret a la prestació, s'iniciaran els tràmits de reclamació de les quantitats indegudament percebudes. 

Per a això l'entitat competent per al reconeixement de la prestació dictarà resolució fixant l'import de la quantitat a reintegrar que haurà de fer-se sense interessos o recàrrec en el termini que es determini en la resolució. 

Transcorregut el termini fixat en la resolució que a l'efecte es dicti, la Tresoreria General de la Seguretat Social procedirà a reclamar el deute pendent, amb els recàrrecs i interessos que procedeixin de conformitat amb el procediment administratiu de recaptació establerta en el Reglament General de Recaptació de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 1415/2004, d'11 de juny.

12. El treballador autònom que hagi sol·licitat el pagament de la prestació regulada en aquest article podrà:

Renunciar a ella en qualsevol moment abans del 31 d'agost de 2020, assortint efectes la renúncia el mes següent a la seva comunicació.

Tornar per iniciativa pròpia la prestació per cessament d'activitat, sense necessitat d'esperar a la reclamació de la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social o de l'entitat gestora, quan consideri que els ingressos que pot percebre per l'exercici de l'activitat durant el temps que pot causar dret a ella superaran els llindars establerts en l'apartat 2.e) amb la corresponent pèrdua del dret a la prestació.

Entrada en vigor: 27 de juny de 2020.