Real decreto-lei 17/2020
Do 5 de maio, polo que se aproban medidas de apoio ao sector cultural e de carácter tributario para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-2019

Publicado o: 06/05/2020

Cómpre garantir a supervivencia das estruturas culturais, e dos traballadores e empresas que se dedican a ese sector; para así facer efectivo o dereito de acceso á cultura. A esa finalidade responde a presente disposición, aprobando unha serie de medidas de apoio ao sector cultural para facer fronte á situación derivada do COVID-2019. 

Destacamos polo seu interese os seguintes aspectos en materia de contratos do sector público:

Continuación e inicio dos procedementos de contratación celebrada por entidades do Sector Público durante a vixencia do estado de alarma (Disposición adicional oitava)

  1. Acórdase o levantamento da suspensión dos termos e interrupción dos prazos dos procedementos de contratación promovidos por entidades pertencentes ao Sector Público (artigo 3 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público), desde que a súa tramitación se realice por medios electrónicos. 
  2. Permitirase o inicio de novos procedementos de contratación cuxa tramitación se leve a cabo tamén por medios electrónicos.
  3. Esta medida estenderase aos recursos especiais que procedan en ambos os dous casos

Modificación da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público pola que se traspón ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE, do 26 de febreiro de 2014 (Disposición final oitava)

Dáse nova redacción aos apartados 2 e 3 do artigo 33 (Encargos de entidades pertencentes ao sector público que non teñan a consideración de poder adxudicador a medios propios personificados) da LCSP:

«2. Terán a consideración de medio propio personificado respecto dunha entidade pertencente ao Sector Público que non teña a consideración de poder adxudicador, aquelas persoas xurídicas, de dereito público ou de dereito privado, que cumpran todos e cada un dos requisitos seguintes:

a) Que o ente que fai o encargo ostente control, directo ou indirecto, no sentido do artigo 32.2.a), primeiro e segundos parágrafos desta Lei, sobre o ente destinatario do mesmo.

b) Que a totalidade do capital social ou patrimonio do ente destinatario do encargo sexa de titularidade pública.

c) Que máis do 80 por cento das actividades do ente destinatario do encargo lévense a cabo no exercicio das misións que lle foron confiados pola entidade que realiza o encargo e que o controla ou por outras persoas xurídicas controladas do mesmo xeito pola entidade que realiza o encargo.

O cumprimento efectivo do requisito establecido na presente letra deberá quedar reflectido na Memoria integrante das Contas Anuais do ente destinatario do encargo e, en consecuencia, ser obxecto de verificación polo auditor de contas na realización da auditoría das devanditas contas anuais de conformidade coa normativa reguladora da actividade de auditoría de contas.

  1. O apartado 2 do presente artigo tamén se aplicará nos casos en que unha entidade do Sector Público estatal realice un encargo a outra do mesmo sector, sempre que a entidade que realiza o encargo e a que o reciba estean controladas, directa ou indirectamente, pola mesma entidade do devandito sector e, ademais, a totalidade do capital social ou patrimonio da entidade destinataria do encargo sexa de titularidade pública. Neste suposto, o requisito do apartado 2.c) anterior, cuxa acreditación deberá reflectirse na forma disposta nel, entenderase cumprido por referencia ao conxunto de actividades que se fagan no exercicio das misións que lle fosen confiados pola entidade que realiza o encargo, pola entidade que controla directa ou indirectamente tanto á entidade que realiza o encargo como á que o recibe, así como por calquera outra entidade tamén controlada directa ou indirectamente pola anterior. Nestes casos, a compensación que hai que percibir pola entidade que reciba o encargo deberá ser aprobada pola entidade pública que controla á entidade que realiza o encargo e á que o recibe, debendo axeitarse a devandita compensación e as demais condicións do encargo ás xerais do mercado de xeito que non se distorsione a libre competencia. A posibilidade que establece o parágrafo anterior tamén poderá ser utilizada polas Comunidades Autónomas e Cidades Autónomas dentro de cada un os seus respectivos sectores públicos.»

Modificación do art. 34 (Medidas en materia de contratación pública para paliar as consecuencias do COVID-19) do Real decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19 (Disposición final novena)

As seguintes modificacións teñen efectos desde a entrada en vigor do Real decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo.

  1. Engádese un parágrafo final ao apartado 1 do artigo 34:

a) «Nos contratos de servizos e de subministracións de prestación sucesiva que quedasen suspendidos conforme ao previsto neste apartado, o órgano de contratación poderá conceder a instancia do contratista un anticipo a conta do importe estimado da indemnización que corresponda. O aboamento do anticipo poderá realizarse nun só pagamento ou mediante pagamentos periódicos. Posteriormente, o importe anticipado descontarase da liquidación do contrato. O órgano de contratación poderá esixir para efectuar o anticipo que o mesmo asegúrese mediante calquera das formas de garantía prevista na Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público.».

b) modifícase o último parágrafo do apartado 4 do artigo 34:

«A aplicación do que se dispón neste apartado só procederá cando o órgano de contratación, a instancia do contratista, apreciase a imposibilidade de execución do contrato como consecuencia da situación descrita no seu primeiro parágrafo e unicamente respecto da parte do contrato afectada pola devandita imposibilidade.»

c) engádese un parágrafo final ao apartado 7 do artigo 34: 

«Tamén terán a consideración de “contratos públicos” os contratos de obras, os contratos de servizos ou consultorías e asistencias que sexan complementarios a un contrato de obras principal e necesarios para a correcta realización da prestación, así como os contratos de concesión, xa sexan de obras ou de servizos, incluídos os contratos de xestión de servizos públicos; celebrados polas entidades pertencentes ao Sector Público no sentido definido no artigo 3 da Lei 9/2017, do 8 de novembro; sempre que estean vixentes á entrada en vigor deste real decreto lei e calquera que sexa a normativa de contratación pública á que estean suxeitos de acordo co prego. Nestes contratos, non resultará de aplicación ás suspensións a que se refire o presente artigo, ademais das disposicións sinaladas nos seus apartados 1 e 3, o que se dispón nos artigos relativos a indemnizacións por suspensións de contratos na normativa de contratación pública anterior ao Real decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, que sexa aplicable aos mesmos, nin aquelas indemnizacións por suspensión prevista nos pregos de contratos no ámbito da normativa de contratación pública nos sectores da auga, a enerxía, os transportes e os servizos postais.»

 

Vigor: 7 de maio de 2020.

Descarga o Real decreto-lei 16/2020