Reial decret llei 17/2020
De 5 de maig, pel qual s'aproven mesures de dono suport al sector cultural i de caràcter tributari per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-2019

Publicat el: 06/05/2020

És necessari garantir la supervivència de les estructures culturals, i dels treballadors i empreses que es dediquen a aquest sector; i d'aquesta manera fer efectiu el dret d'accés a la cultura. A aquesta finalitat respon aquesta disposició, aprovant una sèrie de mesures de dono suport al sector cultural per fer front a la situació derivada de la COVID-2019. 

Destaquem pel seu interès els següents aspectes en matèria de contractes del sector públic:

Continuació i inici dels procediments de contractació celebrats per entitats del Sector Públic durant la vigència de l'estat d'alarma (Disposició addicional vuitena)

  1. Se'n recorda l'aixecament de la suspensió dels termes i interrupció dels terminis dels procediments de contractació promoguts per entitats pertanyents al Sector Públic (article 3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic), sempre que la seva tramitació es faci per mitjans electrònics. 
  2. Es permetrà l'inici de nous procediments de contractació de la qual tramitació es dugui a terme també per mitjans electrònics.
  3. Aquesta mesura s'estendrà als recursos especials que procedeixin en ambdós casos

Modificació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014 (Disposició final vuitena)

Es dona nova redacció als apartats 2 i 3 de l'article 33 (Encàrrecs d'entitats pertanyents al sector públic que no tinguin la consideració de poder adjudicador a mitjans propis personificats) de la LCSP:

«2. Tindran la consideració de mitjà propi personificat pel que fa a una entitat pertanyent al Sector Públic que no tingui la consideració de poder adjudicador, aquelles persones jurídiques, de dret públic o de dret privat, que compleixin tots i cadascun dels requisits següents:

a) Que l'ens que fa l'encàrrec ostenti control, directe o indirecte, en el sentit de l'article 32.2.a), primer i segons paràgrafs d'aquesta Llei, sobre l'ens destinatari del mateix.

b) Que la totalitat del capital social o patrimoni de l'ens destinatari de l'encàrrec sigui de titularitat pública.

c) Que més del 80 per cent de les activitats de l'ens destinatari de l'encàrrec es duguin a terme en l'exercici dels comesos que li han estat confiats per l'entitat que fa l'encàrrec i que el controla o per unes altres persones jurídiques controlades de la mateixa manera per l'entitat que fa l'encàrrec. 

El compliment efectiu del requisit que estableix aquesta lletra ha de quedar reflectit en la memòria integrant dels comptes anuals de l’ens destinatari de l’encàrrec i, en conseqüència, ha de ser objecte de verificació per l’auditor de comptes en la realització de l’auditoria dels comptes anuals esmentats de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes. 

  1. L'apartat 2 d'aquest article també s'aplicarà en els casos en què una entitat del Sector Públic estatal faci un encàrrec a una altra del mateix sector, sempre que l'entitat que fa l'encàrrec i la que el rebi estiguin controlades, directament o indirectament, per la mateixa entitat d'aquest sector i, a més, la totalitat del capital social o patrimoni de l'entitat destinatària de l'encàrrec sigui de titularitat pública. En aquest supòsit, el requisit de l'apartat 2.c) anterior, de la qual acreditació haurà de reflectir-se en la forma disposada en ell, s'entendrà complert per referència al conjunt d'activitats que es facin en l'exercici dels comesos que li hagin estat confiats per l'entitat que fa l'encàrrec, per l'entitat que controla directament o indirectament tant a l'entitat que fa l'encàrrec com a què el rep, així com per qualsevol altra entitat també controlada directament o indirectament per l'anterior. En aquests casos, la compensació a percebre per l'entitat que rebi l'encàrrec haurà de ser aprovada per l'entitat pública que controla a l'entitat que fa l'encàrrec i a què el rep, havent d'adequar-se aquesta compensació i les altres condicions de l'encàrrec a les generals del mercat de manera que no es distorsioni la lliure competència. La possibilitat que estableix el paràgraf anterior també podrà ser utilitzada per les Comunitats Autònomes i Ciutats Autònomes dins cadascun els seus respectius sectors públics.»

Modificació de l'art. 34 (Mesures en matèria de contractació pública per pal·liar les conseqüències de la COVID-19) del Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19 (Disposició final novena)

Les següents modificacions tenen efectes des de l'entrada en vigor del Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març.

  1. S'afegeix un paràgraf final a l'apartat 1 de l'article 34:

a) «En els contractes de serveis i de subministraments de prestació successiva que hagin quedat suspesos de conformitat amb el que preveu aquest apartat, l'òrgan de contractació podrà concedir a instàncies del contractista una bestreta a compte de l'import estimat de la indemnització que correspongui. L'abonament de l'avançament es pot efectuar en un sol pagament o mitjançant pagaments periòdics. Posteriorment, l'import anticipat s'ha de descomptar de la liquidació del contracte. L'òrgan de contractació podrà exigir per efectuar la bestreta que el mateix s'asseguri mitjançant qualsevol de les formes de garantia previstes en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.».

b) Es modifica l'últim paràgraf de l'apartat 4 de l'article 34:

«L'aplicació del que disposa aquest apartat només procedirà quan l'òrgan de contractació, a instàncies del contractista, hagués apreciat la impossibilitat d'execució del contracte com a conseqüència de la situació descrita en el seu primer paràgraf i únicament pel que fa a la part del contracte afectada per aquesta impossibilitat.»

c) S'afegeix un paràgraf final a l'apartat 7 de l'article 34: 

«També tindran la consideració de “contractes públics” els contractes d'obres, els contractes de serveis o consultories i assistències que siguin complementaris a un contracte d'obres principal i necessàries per a la correcta realització de la prestació, així com els contractes de concessió, ja siguin d'obres o de serveis, inclosos els contractes de gestió de serveis públics; subscrits per les entitats pertanyents al sector públic en el sentit que defineix l'article 3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre; sempre que estiguin vigents a l'entrada en vigor d'aquest Reial decret llei i sigui quina sigui la normativa de contractació pública a què estiguin subjectes d'acord amb el plec. En aquests contractes, no resultarà d'aplicació a les suspensions a què es refereix aquest article, a més de les disposicions assenyalades als seus apartats 1 i 3, el que disposa els articles relatius a indemnitzacions per suspensions de contractes en la normativa de contractació pública anterior al Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que sigui aplicable als mateixos, ni aquelles indemnitzacions per suspensió previstes en els plecs de contractes en l'àmbit de la normativa de contractació pública en els sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals.»

 

Vigor: 7 de maig de 2020.

Descàrrega el Reial Decret llei 16/2020