Real decreto-lei 15/2020
Do 21 de abril, de medidas urxentes complementarias para apoiar a economía e o emprego

Publicado o: 22/04/2020

O Real decreto-lei ten por obxecto responder ás necesidades de apoio reforzado derivadas do prolongamento desta situación excepcional, protexer e dar soporte ao tecido produtivo e social, minimizar o impacto e de facilitar que a actividade económica se recupere en canto empece a remitir esta situación de emerxencia de saúde pública, para iso apróbase un novo paquete de medidas que reforza, complementa e amplía as anteriormente adoptadas e céntrase no apoio ás empresas e aos traballadores.

Novidades a destacar:

1. Modificación do IVE de determinados materiais sanitarios que será dun 0 %ata o 31 de xullo de 2020 (art. 8 e anexo do Real decreto-lei 15/2020).

2. Prórroga de dous meses do traballo a distancia (art. 15).

3. Autónomos: as disposicións Adicionais Décima e Undécima establecen que os traballadores e traballadoras autónomas que tiñan de prazo ata o mes de xuño de 2019 para realizar a opción por algunha Mutua colaboradora coa Seguridade Social para a xestión de determinadas prestacións de Seguridade Social. Un colectivo duns 50.000 autónomos non fixérono e nestes momentos teñen que realizar de forma masiva a solicitude de cesamento de actividade polo que se dispón neste real decreto-lei que poden optar por unha Mutua ao tempo de solicitar o cesamento, e así garantir que a nova entidade poídalles recoñecer o dereito e facilitar a súa tramitación, este prazo finalizará aos tres meses da fin do estado de alarma.

Igualmente, poderán solicitar a prestación da Incapacidade Temporal a partir dese momento tamén na Mutua pola que opten.

Se non realizan a opción en prazo entenderase que optou pola mutua con maior número de traballadores autónomos asociados na provincia do domicilio do interesado, producindose automaticamente a adhesión con efecto desde o día primeiro do segundo mes seguinte á finalización do prazo de tres meses a que se refire o parágrafo anterior. Co fin de facer efectiva a devandita adhesión, o Instituto Nacional da Seguridade Social comunicará á devandita mutua os datos do traballador autónomo que sexan estritamente necesarios.

4. Prestación por Cesamento de actividade modifícase o 17.7 do Real decreto-lei 8/2020.

5. Agraria Conta Propia (Disp. Transitoria Sexta) Modificación na cotización deste colectivo.

6. Modificación da Lei de Contratos do Sector Público: Apertura de sobres electrónicos (Disp. Final Sétima).

7. Modificación LISA réxime sancionador e reintegro de prestacións indebidas en materia crise COVID-19 (Disp. Final Novena).

MEDIDAS PARA REDUCIR OS CUSTOS OPERATIVOS DE PEMES E AUTÓNOMOS (Cap. I, arts. 1 a 5)

A falta de ingresos ou a minoración dos mesmos durante o período que dure o estado de alarma pode dar lugar á incapacidade financeira de autónomos e pemes para facer fronte ao cumprimento, total ou parcial, das súas obrigas de pagamento de renda de locais en alugamento que pon en serio risco a continuidade das súas actividades. 

Sen acordo entre as partes, a Lei 29/1994, do 24 de novembro, de Arrendamentos Urbanos non prevé causa algunha de exclusión do pagamento da renda por forza maior ou por declaración de estado de alarma ou outras causas, agás no referido no seu artigo 26, relativo á habitabilidade da vivenda derivada da execución de obras, que pode ser aplicable aos locais de negocio vía artigo 30 desta Lei. 

Procede a unha regulación específica en liña coa cláusula «rebus sic stantibus», de elaboración xurisprudencial, que permite a modulación ou modificación das obrigas contractuais se concorren os requisitos esixidos: imprevisibilidad e inevitabilidad do risco derivado, excesiva onerosidad da prestación debida e boa fe contractual. 

Considérase conveniente ofrecer unha resposta que permita abordar esta situación e regular un procedemento para que as partes poidan chegar a un acordo para a modulación do pagamento das rendas dos alugamentos de locais.


MEDIDAS FISCAIS (Cap. III, arts. 8 a 12)

1. IVE (art. 8): ata o 31 de xullo establécese un tipo impositivo do 0 %para a subministración de material sanitario aplicable ás entregas interiores, importacións e adquisicións intracomunitarias deste tipo de bens cuxos destinatarios sexan entidades públicas, sen ánimo de lucro e centros hospitalarios. Non obstante, a aplicación dun tipo impositivo do cero por cento non determina a limitación do dereito á dedución do Imposto sobre o Valor Engadido soportado polo suxeito pasivo que realiza a operación. No anexo do Real decreto Lei especifícase o material ao que se lle aplicará.

2. Imposto sobre Sociedades: permítese, para os períodos impositivos iniciados a partir do 1 de xaneiro de 2020 e con efectos exclusivos para o devandito período, que os contribuíntes cuxo volume de operacións non superase a cantidade de 600.000 euros exerzan a opción por realizar os pagamentos fraccionados, sobre a parte da base impoñible do período dos 3, 9 ou 11 primeiros meses, mediante a presentación dentro do prazo ampliado polo mencionado Real decreto-lei 14/2020 do pagamento fraccionado determinado por aplicación da citada modalidade de base impoñible. Para os contribuíntes que non puidesen exercer a opción de acordo co anterior e cuxo importe neto da cifra de negocios non sexa superior a 6.000.000 de euros prévése que a opción poida realizarse no prazo do pagamento fraccionado que deba presentarse nos 20 primeiros días do mes de outubro de 2020, determinado. Esta medida non será de aplicación para os grupos fiscais que apliquen o réxime especial de consolidación fiscal regulado no capítulo VI do título VII da Lei 27/2014, do 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades.

3. IRPF e IVE: adáptanse, de forma proporcional ao período temporal afectado pola declaración do estado de alarma nas actividades económicas, o cálculo dos pagamentos fraccionados no método de estimación obxectiva do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e o ingreso a conta do réxime simplificado do Imposto sobre o Valor Engadido, que, ao estar calculados sobre signos, índices ou módulos, previamente determinados en situación de normalidade, comportarían unhas contías non axustadas á realidade dos seus ingresos actuais.


MEDIDAS PARA FACILITAR O AXUSTE DA ECONOMÍA E PROTEXER O EMPREGO (Cap. IV, arts. 13 a 21)

Destacamos a medida recollida no artigo 15 pola que se prorroga por dous meses máis a prestación de servizos mediante o traballo a distancia recollida no Real decreto-lei 8/2020.


MEDIDAS DE PROTECCIÓN DOS CIDADÁNS (Cap. V, arts. 22 a 26)

1. Situación legal de desemprego por extinción da relación laboral no período de proba producida durante a vixencia do estado de alarma:

A extinción da relación laboral durante o período de proba a instancia da empresa, producida a partir do día 9 de marzo de 2020, terá a consideración de situación legal de desemprego con independencia da causa pola que se extinguise a relación laboral anterior.

Así mesmo, encontraranse en situación legal de desemprego e en situación asimilada á alta, as persoas traballadoras que resolvesen voluntariamente a súa última relación laboral a partir do día 1 de marzo de 2020, por ter un compromiso firme de subscrición dun contrato laboral por parte doutra empresa, se esta desistise do mesmo como consecuencia da crise derivada do COVID-19. A situación legal de desemprego acreditarase mediante comunicación escrita por parte da empresa á persoa traballadora desistindo da subscrición do contrato laboral comprometido como consecuencia da crise derivada do COVID 19.

2. Normas sobre dispoñibilidade excepcional dos plans de pensións en situacións derivadas da crise sanitaria ocasionada polo COVID-19: Poderán solicitar facer efectivos os seus dereitos consolidados, os partícipes dos plans de pensións do sistema individual e asociado, e os partícipes dos plans de pensións do sistema de emprego de achega definida ou mixta para aquelas continxencias definidas en réxime de achega definida.

3. Os partícipes dos plans de pensións do sistema de emprego da modalidade de prestación definida ou mixta tamén poderán dispor, para aquelas continxencias definidas en réxime de prestación definida ou vinculada á mesma, dos dereitos consolidados en caso de estar afectados por un ERTE, a suspensión de apertura ao público de establecementos ou o cesamento de actividade, derivados da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, cando o permita o compromiso por pensións e prevéxano as especificacións do plan aprobado pola súa comisión de control nas condicións que estas establezan.

4. Cotización en situación de inactividade no Sistema Especial para Traballadores por Conta Allea Agraria establecida no Réxime Xeral da Seguridade Social (art. 25) Con efectos desde o un de xaneiro de 2020, aos traballadores que realizasen un máximo de 55 xornadas reais cotizadas no ano 2019, se lles aplicará ás cotas resultantes durante os períodos de inactividade en 2020 unha redución do 19,11 %.


SUSPENSIÓN DE PRAZOS NO ÁMBITO DE ACTUACIÓN DA INSPECCIÓN DE TRABALLO E SEGURIDADE SOCIAL (Disposición Adicional Segunda)

1. O período de vixencia do estado de alarma e as súas posibles prórrogas, non computará para os efectos dos prazos de duración das actuacións comprobatorias da ITSS. Así mesmo, non computará tal período na duración dos prazos fixados polos funcionarios do Sistema de ITSS para o cumprimento de calquera requirimentos. Exceptúanse aquelas actuacións comprobatorias e aqueles requirimentos e ordes de paralización derivada de situacións estreitamente vinculadas aos feitos xustificativos do estado de alarma, ou aquelas que pola súa gravidade ou urxencia resulten indispensables para a protección do interese xeral, en cuxo caso motivarase debidamente, dando traslado de tal motivación ao interesado.

2. Durante o período de vixencia do estado de alarma, e as súas posibles prórrogas, quedan suspendidos os prazos de prescrición das accións para esixir responsabilidades canto ao cumprimento da normativa de orde social e de Seguridade Social.

3. Todos os prazos relativos aos procedementos regulados no Regulamento xeral sobre procedementos para a imposición de sancións por infraccións de orde social e para os expedientes liquidatorios de cotas da Seguridade Social, aprobado por Real decreto 928/1998, do 14 de maio, están afectados pola suspensión de prazos administrativos prevista na disposición adicional terceira do Real decreto 463/2020, do 14 de marzo.


OPCIÓN POR UNHA MUTUA COLABORADORA COA SEGURIDADE SOCIAL DOS TRABALLADORES DO RÉXIME ESPECIAL DA SEGURIDADE SOCIAL DOS TRABALLADORES POR CONTA PROPIA Ou AUTÓNOMOS QUE OPTASEN INICIALMENTE POR UNHA ENTIDADE XESTORA. (Disp. Ad. Décima)

Os traballadores incluídos no ámbito de aplicación do Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónoma que non exercitasen a opción prevista no artigo 83.1.b) texto refundido da LGSS nin a opción por unha mutua, en virtude do que se dispón no apartado 7 do artigo 17 do Real decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19 , deberán dar cumprimento ao que se dispón no artigo 83.1.b), exercitando a opción e formalizando o correspondente documento de adhesión no prazo de tres meses desde a finalización do estado de alarma. A devandita opción proverá efectos desde o día primeiro do segundo mes seguinte á finalización deste prazo de tres meses.

Unha vez trascurrido o prazo para levar a cabo a opción prevista no parágrafo anterior sen que o traballador formalizar o correspondente documento de adhesión, entenderase que optou pola mutua con maior número de traballadores autónomos asociados na provincia do domicilio do interesado, producindose automaticamente a adhesión con efecto desde o día primeiro do segundo mes seguinte á finalización do prazo de tres meses a que se refire o parágrafo anterior. Co fin de facer efectiva a devandita adhesión, o Instituto Nacional da Seguridade Social comunicará á devandita mutua os datos do traballador autónomo que sexan estritamente necesarios.

A Mutua Colaboradora coa Seguridade Social notificará ao traballador a adhesión con indicación expresa da data de efectos e a cobertura polas continxencias protexidas.


EFECTOS NA INCAPACIDADE TEMPORAL DA OPCIÓN POR UNHA MUTUA COLABORADORA COA SEGURIDADE SOCIAL REALIZADA POLOS TRABALLADORES DO RÉXIME ESPECIAL DA SEGURIDADE SOCIAL DOS TRABALLADORES POR CONTA PROPIA Ou AUTÓNOMOS PARA CAUSAR DEREITO Á PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESAMENTO DE ACTIVIDADE REGULADA NO ARTIGO 17 DO REAL DECRETO-LEI 8/2020, DO 17 DE marzo, DE MEDIDAS URXENTES EXTRAORDINARIAS PARA FACER FRONTE Ao IMPACTO ECONÓMICO E SOCIAL DO COVID-19 (Disp. Ad. Undécima)

A opción por unha mutua colaboradora coa Seguridade Social de traballadores do Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónoma realizada para causar dereito á prestación extraordinaria por cesamento de actividade regulada no artigo 17 do Real decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19, dará lugar a que a mutua colaboradora pola que optase o traballador autónomo asuma a protección e a responsabilidade do pagamento da prestación extraordinaria por cesamento de actividade así como do resto de prestacións derivadas das continxencias polas que se formalizase a cobertura, incluíndo o subsidio por incapacidade temporal cuxa baixa médica sexa emitida con posterioridade á data de formalización da protección coa devandita mutua e derive da recaída dun proceso de incapacidade temporal anterior cuberta coa entidade xestora.

A responsabilidade do pagamento das prestacións económicas derivadas dos procesos que se achen en curso no momento da data de formalización da protección a que se refire o parágrafo primeiro, seguirá correspondendo á entidade xestora.


MODIFICACIÓN DA LEI 37/1992, DO 28 DE decembro, DO IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO. (Disp. Final Segunda)

Modifícase o número 2º do apartado dous.1 do artigo 91 da Lei 37/1992, do 28 de decembro, do Imposto sobre o Valor Engadido, redúcese ao 4 por cento o tipo impositivo aplicable aos mesmos, a un tempo que se elimina a discriminación existente en materia de tipos impositivos entre o libro físico e o libro electrónico.


MODIFICACIÓN DO TEXTO REFUNDIDO DA LEI SOBRE INFRACCIÓNS E SANCIÓNS NA ORDE SOCIAL, APROBADO POLO REAL DECRETO LEXISLATIVO 5/2000, DO 4 DE agosto. (Disp. Final Terceiro)

Regúlase a sanción dos comportamentos das empresas que presenten solicitudes relacionadas coa crise do COVID-19 que conteñan falsidades e incorreccións nos datos facilitados e establécese unha responsabilidade empresarial que implica a devolución, por parte da empresa, das prestacións indebidamente percibidas polos seus traballadores e traballadoras, cando non medie dolo ou culpa destes. Modifica o art. 23. 2, 23.3 e engade o 43.3. 

«art.23.1 c) Efectuar declaracións, ou facilitar, comunicar ou consignar datos falsos ou inexactos que dean lugar a que as persoas traballadoras obteñan ou gocen indebidamente prestacións, así como a conivencia cos seus traballadores/as ou coas demais persoas beneficiarias para a obtención de prestacións indebidas ou superiores ás que procedan en cada caso, ou para eludir o cumprimento das obrigas que a calquera deles corresponda en materia de prestacións».

«art. 23.2. No suposto de infraccións moi graves, entenderase que a empresa incorre nunha infracción por cada unha das persoas traballadoras que solicitasen, obtido ou gocen fraudulentamente das prestacións de Seguridade Social.

Sen prexuízo do que se establece no artigo 43.3, nas infraccións sinaladas nos parágrafos a), c) e e) do apartado anterior, a empresa responderá solidariamente da devolución das cantidades indebidamente percibidas pola persoa traballadora.

As empresas que contraten ou subcontraten a realización de obras ou servizos correspondentes á propia actividade, responderán solidariamente das infraccións a que se refire o apartado 1.a) anterior, cometidas pola empresa contratista ou subcontratista durante todo o período de vixencia de contrátaa.

Nas infraccións sinaladas no apartado 1.h), as entidades de formación ou aquelas que asuman a organización das accións formativas programadas polas empresas e os solicitantes ou beneficiarios de subvencións e axudas públicas, responderán solidariamente da devolución das cantidades gozadas de forma indebida por cada acción formativa».

Tres. Engádese un apartado 3 ao artigo 43, coa seguinte redacción: 

«43.3. No caso da infracción prevista no artigo 23.1.c), a empresa responderá directamente da devolución das cantidades indebidamente percibidas pola persoa traballadora, sempre que non concorra dolo ou culpa desta.»


MODIFICACIÓN DO TEXTO REFUNDIDO DA LEI XERAL DA SEGURIDADE SOCIAL, APROBADO POLO REAL DECRETO LEXISLATIVO 8/2015, DO 30 DE outubro. (Disposición final sexta)

Modifícanse os apartados 1 e 2 do artigo 324 do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, aprobado polo Real decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, coa seguinte redacción: 

«1. Quedarán incluídos neste sistema especial os traballadores a que se refire o artigo anterior que sexan titulares de explotacións agrarias e realicen nelas labores agrarios de forma persoal e directa, aínda cando ocupen traballadores por conta allea, sempre que non se trate de máis de dous traballadores que coticen coa modalidade de bases mensuais ou, de tratarse de traballadores que coticen coa modalidade de bases diarias, ás que se refire o artigo 255, que o número total de xornadas reais efectivamente realizadas non supere as cincocentas corenta e seis nun ano, computado desde o 1 de xaneiro a 31 de decembro de cada ano. O número de xornadas reais reducirase proporcionalmente en función do número de días de alta do traballador por conta propia agrario neste Sistema Especial durante o ano natural de que se trate.

As limitacións na ocupación de traballadores por conta allea a que se refire o parágrafo anterior enténdense aplicables por cada explotación agraria.

2. Aos efectos previstos neste sistema especial, enténdese por explotación agraria o conxunto de bens e dereitos organizados polo seu titular no exercicio da actividade agraria, e que constitúe en si mesma unidade técnico-económica, podendo a persoa titular ou titulares da explotación sero pola súa condición de propietaria, arrendataria, parceira, cesionaria ou outro concepto análogo, dos predios ou elementos materiais da respectiva explotación agraria.

A respecto disto enténdese por actividade agraria o conxunto de traballos que se require para a obtención de produtos agrícolas, gandeiros e forestais.

Aos efectos previstos neste sistema especial, considerarase actividade agraria a venda directa por parte da agricultora ou agricultor da produción propia sen transformación ou a primeira transformación dos mesmos cuxo produto final estea incluído no anexo I do artigo 38 do Tratado de funcionamento da Unión Europea, dentro dos elementos que integren a explotación, en mercados municipais ou en lugares que non sexan establecementos comerciais permanentes, considerandose tamén a actividade agraria toda aquela que implique a xestión ou o enderezo e xerencia da explotación».


MODIFICACIÓN DA LEI 9/2017, DO 8 DE novembro, DE CONTRATOS DO SECTOR PÚBLICO, POLA QUE SE TRASPÓN AO ORDENAMENTO XURÍDICO ESPAÑOL AS DIRECTIVAS DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO 2014/23/UE, DO 26 DE febreiro DE 2014. (Disposición final sétima)

Modifícase a letra d) do apartado 4 do artigo 159 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se traspón ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE, do 26 de febreiro de 2014, que quedará redactada da seguinte maneira: 

«A apertura dos sobres ou arquivos electrónicos contendo a proposición farase pola orde que proceda de conformidade co que se establece no artigo 145 en función do método aplicable para valorar os criterios de adxudicación establecidos nos pregos. A apertura farase pola mesa de contratación á que se refire o apartado 6 do artigo 326 da presente Lei. En todo caso, será público o acto de apertura dos sobres ou arquivos electrónicos que conteñan a parte da oferta avaliable a través de criterios cuantificables mediante a mera aplicación de fórmulas establecidas nos pregos, agás cando se prevexa que na licitación poidan empregarse medios electrónicos. Para tal fin, no modelo de oferta que figure como anexo ao prego conteranse estes extremos».


MODIFICACIÓN DO REAL DECRETO-LEI 8/2020, DO 17 DE marzo, DE MEDIDAS URXENTES EXTRAORDINARIAS PARA FACER FRONTE Ao IMPACTO ECONÓMICO E SOCIAL DO COVID-19. Disposición final oitava.

Modifícase o Real decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19, da seguinte maneira: 

XESTIÓN CESAMENTO ACTIVIDADE MUTUA: O apartado 7 do artigo 17 queda redactado do seguinte xeito:

 «7. A xestión desta prestación corresponderá ás mutuas colaboradoras con a Seguridade Social ou ao Instituto Social da Mariña.

Os traballadores autónomos que non exercesen a opción prevista no artigo 83.1.b) do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, aprobado por Real decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, deberán, para causar dereito a esta prestación, presentar a solicitude ante unha mutua colaboradora coa Seguridade Social, entendendose desde ese momento realizado a opción prevista no mencionado artigo con efectos do primeiro día do mes en que se cause o dereito á prestación extraordinaria por cesamento de actividade. Xunto coa solicitude da prestación deberán formalizar a correspondente adhesión coa devandita mutua, que incluirá a cobertura das continxencias profesionais, incapacidade temporal por continxencias comúns e a prestación de cesamento de actividade que ata o momento tivesen cubertas co Instituto Nacional da Seguridade Social e co Servizo Público de Emprego Estatal.

A Tesourería Xeral da Seguridade Social tomará razón das devanditas opcións en función das comunicacións que lle realicen as mutuas colaboradoras sobre o recoñecemento das prestacións extraordinarias ou a través de calquera outro procedemento que poida establecer a Tesourería Xeral da Seguridade Social». 


 SUSPENSIÓNS CONTRATO E REDUCIÓNS XORNADA CAUSA COVID-19.

O apartado 1 do artigo 22 queda redactado da forma seguinte: 

«As suspensións de contrato e reducións de xornada que teñan a súa causa directa en perdas de actividade como consecuencia do COVID-19, incluída a declaración o estado de alarma, que impliquen suspensión ou cancelación de actividades, peche temporal de locais de afluencia pública, restricións no transporte público e, en xeral, da mobilidade das persoas e / ou as mercadorías, falta de subministracións que impidan gravemente continuar co desenvolvemento ordinario da actividade, ou ben en situacións urxentes e extraordinarias debidas ao contaxio do cadro de persoal ou a adopción de medidas de illamento preventivo decretados pola autoridade sanitaria, que queden debidamente acreditados, terán a consideración de provenientes dunha situación de forza maior, coas consecuencias que se derivan do artigo 47 do texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, aprobado polo Real decreto Lexislativo 2/2015, do 23 de outubro.

En relación coas actividades que deban manterse de acordo coa declaración do estado de alarma, outras normas de rango legal ou as disposicións ditadas polas autoridades delegadas en virtude do previsto no artigo 4 do Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, entenderase que concorre a forza maior descrita no parágrafo anterior respecto das suspensións de contratos e reducións de xornada aplicable á parte de actividade non afectada polas citadas condicións de mantemento da actividade ». 


PROTECCIÓN DESEMPREGO FIXOS DESCONTINUOS. O apartado 6 do artigo 25 queda redactado do seguinte xeito: 

«6. A aplicación das medidas extraordinarias en materia de protección por desemprego ás traballadoras e os traballadores fixos-descontinuos e aos que realizan traballos fixos e xornais que se repeten en datas certas, realizarase nos seguintes termos:

a) No suposto de que a empresa en que prestan servizos adoptase a decisión de suspender o contrato ou reducir a xornada como resultado dos procedementos regulados nos artigos 22 e 23 do Real decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, as persoas traballadoras afectadas poderán beneficiarse das medidas establecidas no apartado 1 deste artigo.

Os traballadores fixos descontinuos e aqueles que realizan traballos fixos e xornais que se repetan en datas certas, que se encontren en período de inactividade produtiva, e xa que logo, á espera da chegada da data en que procedería o seu chamamento e reincorporación efectiva de non mediar a crise do COVID-19, poderán beneficiarse tamén das medidas dispostas no apartado 1 deste artigo

b) As persoas traballadoras que, sen estar na situación do apartado anterior, vexan interrompida a súa prestación de servizos como consecuencia do impacto do COVID-19 durante períodos que, en caso de non concorrer a devandita circunstancia extraordinaria, fosen de actividade, e como consecuencia diso pasen a ser beneficiarios da prestación por desemprego, poderán volver percibira, cun límite máximo de 90 días, cando volvan encontrarse en situación legal de desemprego. Para determinar o período que, de non concorrer esta circunstancia, fose de actividade laboral, estarase ao efectivamente traballado pola persoa traballadora durante o ano natural anterior de acordo co mesmo contrato de traballo. En caso de ser o primeiro ano, estarase aos períodos de actividade doutras persoas traballadoras comparables na empresa. Esta medida aplicarase ao mesmo dereito consumido, e recoñecerase de oficio pola entidade xestora cando o interesado solicite a súa continuación.

c) As persoas traballadoras que acrediten que, como consecuencia do impacto do COVID-19, non puideron reincorporarse á súa actividade na data que estaba prevista e fosen beneficiarios de prestacións naquel momento, non verán suspendido o dereito á prestación ou ao subsidio que viñesen percibindo. 

Se na data en que debesen reincorporarse á actividade non estivesen percibindo prestacións por desemprego por haberas esgotado, pero acreditasen o período cotizado necesario para obter unha nova prestación contributiva, a certificación empresarial da imposibilidade de reincorporación constituirá situación legal de desemprego para o recoñecemento do dereito á devandita prestación.

Ás persoas traballadoras ás que se refire este parágrafo serálles de aplicación a reposición do dereito á prestación prevista na letra b) deste apartado.

d) Os traballadores que visen interrompida a súa actividade e os que non puidesen reincorporarse á mesma como consecuencia do COVID-19 e carecesen do período de ocupación cotizada necesario para obter a prestación por desemprego, terán dereito a unha nova prestación contributiva, que poderá percibirse ata agora en que teña lugar a incorporación ao seu posto de traballo, cun límite máximo de 90 días. A contía mensual da nova prestación será igual á da última mensualidade da prestación contributiva percibida, ou, se é o caso, á contía mínima da prestación contributiva. O mesmo dereito terán quen durante a situación de crise derivada do COVID-19 esgoten as súas prestacións por desemprego antes da data en que teña lugar a incorporación ao seu posto de traballo e carezan de cotizacións suficientes para o recoñecemento dun novo dereito, en cuxo caso, a certificación empresarial de imposibilidade de reincorporación constituirá nova situación legal de desemprego. Neste suposto, non lles resultará de aplicación o previsto na letra b) deste apartado cando acrediten unha nova situación legal de desemprego».


MODIFICACIÓN DO REAL DECRETO-LEI 11/2020, DO 31 DE marzo, POLO QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URXENTES COMPLEMENTARIAS NO ÁMBITO SOCIAL E ECONÓMICO PARA FACER FRONTE Ao COVID-19 (Disposición final décima)

Destacamos a modificación do art. 35. Adiamento no pagamento de débedas coa Seguridade Social. 

1. As empresas e os traballadores por conta propia incluídos en calquera réxime da Seguridade social ou os autorizados para actuar a través do Sistema de remisión electrónica de datos no ámbito da Seguridade Social (Sistema RED), sempre que non tivesen outro adiamento en vigor, poderán solicitar o adiamento no pagamento das súas débedas coa Seguridade Social cuxo prazo regulamentario de ingreso teña lugar entre os meses de abril e xuño de 2020, nos termos e condicións establecidas na normativa de Seguridade Social, pero coas seguintes particularidades:

1ª. Será de aplicación un interese do 0,5 %en lugar do previsto no artigo 23.5 do Texto Refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, aprobado polo Real decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro.

2ª. As solicitudes de adiamento deberán efectuarse antes do transcurso dos dez primeiros días naturais de cada un dos prazos regulamentarios de ingreso anteriormente sinalados.

3ª. O adiamento concederase mediante unha única resolución, con independencia dos meses que comprenda, amortizarase mediante pagamentos mensuais e determinará un prazo de amortización de 4 meses por cada mensualidade solicitada a partir do mes seguinte ao que aquela ditásese, sen que exceda en total de 12 mensualidades.

4ª. A solicitude deste adiamento determinará a suspensión do procedemento recadador con respecto ás débedas afectadas polo mesmo e que o debedor sexa considerado ao corrente das súas obrigas coa Seguridade Social ata que se dite a correspondente resolución.

2. O adiamento a que se refire o presente artigo será incompatible coa moratoria regulada no artigo anterior. As solicitudes de adiamento por períodos respecto dos que tamén se solicitase a citada moratoria teranse por non presentadas, se ao solicitante se lle concedeu esta última».

 

Vigor: 23 de abril de 2020.

Descarga o Real decreto-lei 15/2020