15/2020
errege Lege-dekretua Premiazko neurri osagarrien apirilaren 21eko babesteko ekonomia eta lanbidea

-an argitaratutakoa: 2020/04/22

Errege Lege-dekretuak dauka objektuak beharretara erantzun indartutako laguntzaren ezohiko egoera honen luzapenaren deribatuak, produkzio-sarera euskarria babestea eta ematea eta soziala, eragina txikiagotu eta errazteko ekonomia-jarduera berreskuratu dena osasun publikoaren larrialdiaren egoera hau bidaltzera hasiera, indartzen duen horretarako neurrien pakete berri bat onesten da, osatzen du eta handitzen du las lehen adoptatuak eta laguntzan erdiratzen da enpresei eta langileei.

Nabarmentzera berrikuntzak:

1. BEZaren aldaketa erabakitako osasungintzako materialen uztailaren 31ra arte%0aren izango dena 2020ko (8. artikulua eta 15/2020 Errege Lege Dekretuko eranskina).

2. Lanaren bi hilabetetako luzapena urrutiko (15. artikulua).

3. Autonomoak: Hamargarren xedapen Gehigarriak eta Hamaikagarrenak ezartzen dute zuten langile autonomoak hilabeteraino epearen 2019ko ekaineko egiteko la Mutua kolaboratzaile batek aukera kudeaketarako Gizarte Segurantzarekin Gizarte Segurantzaren erabakitako prestazioen. 50.000 autonomo ingururen talde bat ez zuten egin eta orain behar dute egin jardunari uztearen eskaera era masiboaren eta horregatik errege lege-dekretu honetan du dute Mutua bat erabaki ahal dute gelditzea eskatzeko unerako, eta horrela erakunde berriak ahal diela bermatu onartu eskubidea eta bere izapidea erraztu, epe honek alarmaren estatuaren helburuaren hiru hilabeteetara amaituko ditu.

Era berean, une horretatik aurrera Aldi baterako Ezintasunaren prestazioa eskatu ahal izango dute Mutuan ere, horren bidez aukera izan.

Bestela aukera epean egiten dute erabaki duela ulertuko du la langile kopurua handiagoarekin mutua interesdunaren bizilekuaren probintzian autonomo lagunak, atxikimendua automatikoki produzitzen efektuarekin bukaerara bigarren hurrengo hilabetearen lehen egunetik hiru hilabetetako epearen a aurreko paragrafoa aipatzen dena. Eraginkorrak atxikimendu hau egiteko asmoz, izan behar-beharrezkoak Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalak mutua honi langile autonomoaren datuak komunikatuko dizkio.

4. Jardunari uzteak prestazioa 17.7ean aldatzen da del 8. errege Lege-dekretua/2020.

5. Nekazal Norberaren Kontua (Xedapen. Sexta iragankorra) talde honen kotizazioan Aldaketa.

6. Sektore Publikoko Kontratuen Legearen aldaketa: Zabaltzea de elektronikoak soberatzen zara (Xedapen. Zazpigarren bukaera).

7. Aldaketa LEUNAK erregimen zigortzailea eta krisi materian prestazio okerren itzulketa COVID-19 (Xedapen. Bederatzigarren bukaera).

ENPRESA TXIKI ETA ERTAIN Eta AUTONOMOEN KOSTU OPERATIBOAK GUTXITZEKO neurriak (Cap. I, 1etik 5erako artikuluak)

Diru-sarreren falta edo iraun alarmaren estatua aldian zehar beraien minorazioa autonomoen ezintasun finantzarioa eta enpresa txiki eta ertainak eragin ahal du betetzera aurre egiteko, guztizkoa edo bere betebeharren partziala lokalen errentaren ordainketaren benetan arriskua bere jardueren jarraipenak. jartzen duen alokairuan 

Zatien arteko hitzarmenik gabe, azaroaren 24a 29/1994 Legea Hiriko Errentamenduen ez du aurreikusten ezinbesteko errentaren ordainketaren baztertzearen kausa bat edo alarmaren estatuaren deklarazioak edo beste arrazoi batzuk, izan ezik bere artikuluan aipatutako 26, exekuzioaren etxebizitza ondorioztatuaren bizigarritasunari buruzko lanen, negozioaren lokaletara aplikagarria izan ahal dena artikuluaren bidez 30 Lege honen. 

Egin klausularekin «on line arautze zehatz bat rebus sic stantibus», lanketaren jurisprudencial, betebehar kontratukoen modulazioa edo aldaketa aukera ematen duena exijitutako baldintzak biltzen badira: imprevisibilidad eta ondorioztatutako arriskuaren ezinbestekotasuna, gehiegizkoa onerosidad prestazio bidezkoaren eta fede on kontratukoa. 

Da egokia erantzun bat eskaini egoera hau ekiteko aukera emala eta erregularra prozedura bat zatiek hitzarmen batera iritsi ahal duten lokalen alokairuen errenten ordainketaren modulaziorako.


ZERGA NEURRIAK (Cap. III, 8tik 12rako artikuluak)

1. BEZa (8. artikulua): uztailaren 31ra arte ezartzen da ezarpenezko mota bat 0tik% hornidurarako de osasungintzako materiala aplikagarria barneko entregetara, ondasun mota honen komunitate barruko inportazio eta erosketak eta bere hartzaileak izan entitate publikoak, irabazi-asmorik gabe eta ospitale-zentroak. Dena den, el zero ehunekoaren ezarpenezko mota baten aplikazioak jasandako Balio erantsiaren gaineko Zergaren ondoriora eskubidearen muga ez zehazten du subjektu pasiboak operazioa egiten duena. Errege Lege Dekretuaren eranskinean materiala zehazten da a ezarriko dio.

2. Sozietate-zerga: aukera ematen da, hasitako zerga-aldietarako aurrera 2020ko urtarrilaren 1a eta esandako denboraldirako efektu esklusiboekin, operazioen eta bere bolumena zergadunak 600.000 euroko kopurua ez gainditu duena jardun ordainketa zatikatuak egiteagatik aukera, denboraldiaren zerga-oinarriaren zatiaren inguruan 3tik, 9 edo lehen 11 hilabete, aurkezpenaren bidez aipatutako Errege Lege-dekretuak handitutako epearen barruan 14/aplikazioak erabakitako ordainketa zatikatuaren 2020 zerga-oinarriaren aipatutako modalitatearen. Zergadunentzat aurrekoaren arabera aukera ezin izan dutena jardun eta negozioen zifraren eta bere zenbateko garbia ez izan euroen 6.000.000 baino gehiago aurreikusten da aukerak ordainketa zatikatuaren buruan egin ahal duela urriko lehen 20 egunetan 2020ko aurkeztu behar duena, erabakitakoa. Neurri hau ez da izango talde fiskalentzat aplikazioaren 27/2014 Legeko VII. tituluaren VI. kapituluan araututako finkatze fiskalaren erregimen berezia ezar dezaten, Sozietate-zergaren azaroaren 27ko.

3. IRPFa eta BEZa: egokitzen dute, aldi baterako aldira era proportzionalaren estatuaren deklarazioak eragina izanda ekonomia-jardueretan alarmaren, Balio erantsiaren gaineko Zergaren sinplifikatutako erregimenaren kontura Pertsona Fisikoen Errentaren Gaineko Zergaren eta diru-sarreraren kalkulu objetiboaren metodoan ordainketa zatikatuen kalkulua,, kalkulatuta egotean seinaleen inguruan, indize edo moduluak, aldez aurretik normaltasuna egoeran erabakitakoak, kopuru batzuk eramango lituzkete bere gaur egungo diru-sarreren errealitatera egokituta ez.


EKONOMIAREN DOIKUNTZA ERRAZTEKO neurriak Eta BABESTU LANBIDEA (Cap. IV, 13tik 21erako artikuluak)

Eta horregatik 15. artikuluan jasotako neurria nabarmentzen dugu luzatu bi hilabetek gehiago lanaren bidez zerbitzu prestazioa urrutiko jasotak en el 8. errege Lege-dekretua/2020.


HERRITARREN babes-neurriak (Cap. V, 22tik 26rako artikuluak)

1. Laneko harremanaren suntsipenak langabeziaren legezko egoera indarraldian zehar produzitutako probaldian alarmaren estatuaren:

Enpresak eskatuta probaldian zehar laneko harremanaren suntsipena, 2020ko martxoaren 9tik aurrera produzitutakoa, kausari kasurik egin gabe langabeziaren legezko egoeraren kontsiderazioa izango du, horren bidez aurreko laneko harremana iraungi zedin.

Halaber, langabeziaren legezko egoeran aurkituko dira eta altara onartutako egoeran, konpondu zezaten pertsona langileak borondatez bere azken laneko harremana 2020ko martxoaren 1etik aurrera, konpromiso bat izateagatik sinatu lankontratu baten harpidetzaren beste enpresa baten aldetik, honek amore eman balu krisiaren ondorioz beraren deribatua del COVID-19. Langabeziaren legezko egoera enpresaren aldetik jakinarazpen idatziaren bidez egiaztatuko da pertsona langileari amore ematen harpidetzaren konprometitutako lankontratuaren krisiaren ondorioz deribatua del COVID 19.

2. Egoera ondorioztatuetan pentsio-planen ezohiko erabilgarritasunaren inguruan arauak eragindako krisi sanitarioaren por el COVID-19: Efektiboak egin eskatu ahal izango dute bere finkatutako eskubideak, gizabanako sistemaren eta lagunaren pentsio-planen parte-hartzaileak, eta lanbidearen sistemaren pentsio-planen parte-hartzaileak definitutako ekarpenaren edo mistoak erregimenean definitutako arrisku haietarako definitutako ekarpenaren.

3. Modalitatearen lanbidearen sistemaren pentsio-planen parte-hartzaileak definitutako prestazioaren edo mistoak ere izan ahal izango dute, definitutako arrisku haietarako definitutako prestazioaren erregimenean edo berari lotutakoak, finkatutako eskubideen erasandakoak egon gertatzekotan por bat ERTE, denden publikoari zabaltzearen etendura edo jardunari uztea, egoeraren deribatutakoak eragindako krisi sanitarioaren por el COVID-19, cuando lo aukera eman ostatuek konpromisoa eta lo aurreikusi baldintzetan bere kontrol-batzordeagatik onetsitako planaren espezifikazioak hauek ezarri.

4. Sistema Berezian gelditasuna egoeran kotizazioa para Nekazal besteren konturako Langileak Gizarte Segurantzarako erregimen orokorrean ezarritakoa (25. artikulua) efektuekin desde el langileei 2020ko urtarrileko bat, egin zezaten 55 jardunaldi gehienez benetakoak 2019. urtean kotizatutakoak, aldietan zehar ondoriozko kuotetara ezarriko 2020an gelditasunaren%19,11eko murriztapen bat.


LANEKO ETA GIZARTE-SEGURANTZAKO Ikuskatzailetzaren JOKAERA EREMUAN EPEEN etendura (Bigarren Xedapen Gehigarria)

1. Alarmaren estatuaren indarraldiaren aldia eta bere luzapen posibleak, ez du kontuan hartuko jardueren iraupenaren epeei dagokionez comprobatorias de la ITSS. Halaber, ez du kontuan hartuko halako aldia iraupenean ezarritako epeen Sistemaren funtzionarioek de ITSS eskakizunak edozeinen betetzerako. jarduera haiek salbuesten dira comprobatorias eta eskakizun haiek eta deribatutako geldieraren ordenak egoeren estu lotutak alarmaren estatuaren gertaera justifikatzaileetara, edo haiek bere larritasunagatik edo larrialdia izan interes orokorraren babeserako ezinbestekoak, eta bere kasuan behar bezala, eragingo du interesdunari halako motibazioaren lekualdaketa ematen.

2. Estatuaren indarraldiaren aldian zehar alarmaren, eta bere luzapen posibleak, preskripzioaren epeak etenda geratzen dira ekintzen araudiaren betetzeari dagokionez erantzukizunak exijitzeko ordena sozialaren eta Gizarte Segurantzaren.

3. Araututako prozedurei buruzko epe guztiak prozeduren inguruko Araudi orokorrean zigorren ezarpenerako ordena sozialaren arau-hausteek eta espedienteetarako liquidatorios Gizarte Segurantzaren kuoten, maiatzaren 14ko 928/1998 Errege-Dekretuaren Bidez onetsita, etendurak eragina izanda daude hirugarren xedapen gehigarrian aurreikusitako epe administratiboen del 463/2020 Errege-Dekretua, martxoaren 14ko.


MUTUA KOLABORATZAILE BATEK aukeren GIZARTE SEGURANTZAREN ERREGIMEN BEREZIAREN LANGILEEN GIZARTE SEGURANTZAREKIN LANGILE AUTONOMOEN Edo AUKERA IZAN ZEZATEN AUTONOMOAK HASIERAN ERAKUNDE KUDEATZAILE BATEK. (Xedapen. Ad.. Hamargarrena)

Langileak barne Gizarte Segurantzaren Erregimen Bereziaren aplikazioa eremuan Bere Konturako Edo Langile Autonomoen ez erabitu zezaten 83.1. artikuluan aurreikusitako aukera.b) GSLOren testu bategina edo mutua batek aukera, 8/2020 Errege Lege-dekretuko 17. artikuluaren 7. atalean prestatutakoa betez, premiazko neurrien martxoaren 17ko eragin ekonomiko eta sozialera aurre egiteko ezohikoak del COVID-19, 83.1. artikuluan prestatutakoa bete behar izango dute.b), aukera erabitzen eta hiru hilabeteren buruan atxikimenduaren dagokion dokumentua formalizatzen alarmaren estatuaren bukaeratik. Aukera honek bigarren hurrengo hilabetearen lehen egunetik efektuak hornituko ditu hiru hilabetetako epe honen bukaerara.

Burutzeko epea pasatu ondoren aurreko paragrafoan aurreikusitako aukera gabe langilea hubiere atxikimenduaren dagokion dokumentua formalizatuta, erabaki duela ulertuko du la langile kopurua handiagoarekin mutua interesdunaren bizilekuaren probintzian autonomo lagunak, atxikimendua automatikoki produzitzen efektuarekin bukaerara bigarren hurrengo hilabetearen lehen egunetik hiru hilabetetako epearen a aurreko paragrafoa aipatzen dena. Eraginkorrak atxikimendu hau egiteko asmoz, izan behar-beharrezkoak Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalak mutua honi langile autonomoaren datuak komunikatuko dizkio.

honako hau Gizarte Segurantzarekin Mutua Kolaboratzaileak langileari ondorioetarako dataren eta estalduraren berariazko argibidearekin atxikimendua jakinaraziko dio babestutako arriskuek.


AUKERAREN ALDI BATERAKO EZINTASUNEAN efektuak MUTUA KOLABORATZAILE BATEK EGINDAKO GIZARTE SEGURANTZAREKIN GIZARTE SEGURANTZAREN ERREGIMEN BEREZIAREN LANGILEEK LANGILE AUTONOMOEN Edo EZOHIKO PRESTAZIORA ESKUBIDEA ERAGITEKO AUTONOMOAK ARAUTUTAKO JARDUNARI UZTEAK 8/2020 ERREGE LEGE-DEKRETUKO 17. ARTIKULUAN, PREMIAZKO NEURRIEN MARTXOAREN 17ko ERAGIN EKONOMIKO Eta SOZIALERA AURRE EGITEKO EZOHIKOAK DEL COVID-19 (Xedapen. Ad.. Hamaikagarrena)

Mutua kolaboratzaile batek aukera Gizarte Segurantzaren Erregimen Bereziaren langileen Gizarte Segurantzarekin egindako Bere Konturako Edo Langile Autonomoen ezohiko prestaziora eskubidea eragiteko araututako jardunari uzteak 8/2020 Errege Lege-dekretuko 17. artikuluan, premiazko neurrien martxoaren 17ko eragin ekonomiko eta sozialera aurre egiteko ezohikoak del COVID-19, eragingo du la mutua kolaboratzaileak, horren bidez langile autonomoa aukera izan du hartu ezohiko prestazioaren ordainketaren babesa eta erantzukizuna jardunari uzteak gainerako prestazioen halaber deribatuak, hauen bidez arriskuen estaldura formalizatu dadin, barne hartzen aldi baterako ezintasunaren subsidioa eta bere medikuaren baja babesaren formalizazioaren dataren ondoren igorria izan mutua honekin eta ondorioztatu aldi baterako ezintasunaren prozesu baten berriz erortzearen erakunde kudeatzailearekin aurreko azala.

Prozesuen prestazio ekonomiko ondorioztatuen ordainketaren erantzukizuna aurkitu datako unean oraingo babesaren formalizazioaren a lehen paragrafoa aipatzen dena, jarraituko du egokitzen erakunde kudeatzailera.


ABENDUAREN 28ko 37/1992 LEGEKO aldaketa, BALIO ERANTSIAREN GAINEKO ZERGAREN. (Xedapen. Bigarren bukaera)

Atalaren 2.a aldatzen da bi.1 37/1992 Legeko 91. artikuluaren, Balio erantsiaren gaineko Zergaren abenduaren 28ko, 4ra gutxitzen zaie ehunekoa beraiei ezarpenezko mota aplikagarria, ezarpenezko moten arloan dagoen diskriminazioak ezabatzen duen aldi berean liburu fisikoaren artean eta liburu elektronikoa.


ARAU-HAUSTE Eta ZIGORREN INGURUAN LEGEAREN TESTU BATEGINAREN aldaketa AGINDU SOZIALEAN, ABUZTUAREN 4ko 5/2000 LEGEGINTZAKO ERREGE-DEKRETUAK ONETSITA. (Xedapen. Hirugarren bukaera)

Enpresen portaeren zigorra arautzen da krisiarekin lotutako eskaerak aurkeztuko ditzaten del COVID - 19 erraztutako datuetan faltsukeriak eta zuzentasunik ezak izan ditzaten eta itzultzea, enpresaren aldetik, dakar enpresako erantzukizun bat ezartzen da prestazioen bere langileek bidegabe jasotak, osterantzean medie hauen atzipe edo errua. Aldatu 23. artikulua. 2, 23.3 eta 43.3ean. gehitzen du 

«23.1. artikulua c) deklarazioak Egin, edo erraztu, komunikatu edo datu faltsuak esleitu edo okerrak eragingo dezaten pertsona langileak lortu edo gozatu bidegabe prestazioak eta halaber bere langileekin hitzartzea edo onuradunak gainerako pertsonekin prestazio okerren lorpenerako edo eta haiei nagusiak kasu bakoitzean, etorri edo betebeharren betetzea saihesteko a edozein prestazioen»arloan egokitu.

«artikulua 23.2. Arau-hauste oso larriak gertatzekotan, enpresa arau-hauste batean erortzen dela ulertuko du langile bakoitzak eskatu dutena, lortutakoa edo gozatu fraudulentamente Gizarte Segurantzaren prestazioen.

43.3. artikuluan ezarritakoaren kalterik gabe, arau-hauste garrantzitsuetan paragrafoetan a), c) eta eta) aurreko atalaren, enpresa erantzungo du solidariamente kopuruen itzultzearen pertsona langileak bidegabe jasotak.

Enpresak kontrata dezaten edo azpikontratatu jarduera berari dagozkion zerbitzu edo lanen egitea, erantzungo dute solidariamente arau-hausteen a 1. atala aipatzen dena.a) kontratista enpresak egindakoak aurrekoa edo esleipenaren indarraldiaren denboraldi guztian zehar azpikontratista.

Arau-hauste garrantzitsuetan 1. atalean.ordua), prestakuntzaren erakundeak edo haiek enpresek programatutako trebakuntza-ekintzen erakundea hartuko dezaten eta alderdi eskatzaileak edo diru-laguntza eta laguntza publikoen onuradunek, erantzungo dute solidariamente itzultzearen era okerraren disfrutatutako kopuruen trebakuntza-ekintza »bakoitzak.

Hiru. Atal bat gehitzen da 3 artikulura 43, hurrengo idatziarekin: 

«43.3. 23.1. artikuluan aurreikusitako arau-haustearen kasuan.c), enpresak kopuruen itzultzearen zuzenean erantzungo du pertsona langileak bidegabe jasotak, cuando ez bildu honen»atzipe edo errua.


GIZARTE SEGURANTZAREN LEGE OROKORRAREN TESTU BATEGINAREN aldaketa, URRIAREN 30eko 8/2015 LEGEGINTZAKO ERREGE-DEKRETUAK ONETSITA. (Seigarren azken xedapena)

1. atalak aldatzen dira eta 2 Lege Orokorraren testu bateginaren 324. artikuluaren Gizarte Segurantzaren, urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege-dekretuak onetsita, hurrengo idatziarekin: 

«1. Geratuko dira barne sistema berezi honetan langileak a aurreko artikulua aipatzen dena izana nekazal ustiapenen tituluak eta egin era pertsonalaren nekazal lanak haiengan eta zuzenekoa, ere hartu besteren konturako langileak, cuando ez saiatu baino gehiago bi langile kotiza dezaten hileko oinarrien modalitatearekin edo, langileak izateko kotiza dezaten eguneroko oinarrien modalitatearekin, eta haiei 255. artikulua aipatzen da, benetako jardunaldien guztizko kopurua hain zuzen egindak ez gainditu urte batean berrogeita sei bostehunak, abenduaren 31n urtarrilaren 1etik kontuan hartutakoa de urtero. Benetako jardunaldien kopurua kopuruaren arabera proportzionalki gutxituko da nekazal langile autonomoaren altaren egunen urtean zehar Sistema Berezi honetan jaioa tratatu dena.

Besteren konturako langileen okupazioan mugak a aurreko paragrafoa aipatzen dena nekazal ustiapen bakoitzak aplikagarriek ulertzen dute.

2. Sistema berezi honetan aurreikusitako efektuetara, nekazal ustiapenak ulertzen du ondasun multzoa eta bere tituluagatik antolatutako eskubideak nekazal jardueraren ariketan, eta berberan unitatea osatzen duena teknikari-ekonomiko, ahal izanez pertsona titularra edo ustiapenaren tituluak izan jabearen bere baldintzagatik, errentaria, aparcera, cesionaria edo finken beste antzeko kontzeptu bat edo bakoitza bere nekazal ustiapenaren elementu materialak.

Dagokionez jardueraka nekazalak ulertzen du eskatzen den lan multzoa nekazal produktuen lorpenerako, abeltzainak eta basokoak.

Sistema berezi honetan aurreikusitako efektuetara, nekazal jarduera gogoan hartuko da nekazariaren aldetik zuzeneko salmenta edo eraldaketarik gabe ekoizpen beraren nekazaria edo beraien lehen eraldaketa eta bere azken produktua eranskinean barne egon dadin I 38. artikuluaren Europar Batasunaren Saiatuta funtzionamenduaren, integratu ustiapena elementuen barruan, udaleko merkatuetan edo lekuetan ez izan behin-betiko saltokiak, gogoan hartzen nekazal jarduera ere guztia ekarri kudeaketa edo helbidea hura eta ustiapenaren»gerentzia.


AZAROAREN 8ko 9/2017 LEGEKO aldaketa, SEKTORE PUBLIKOAREN KONTRATUEN,, HORREN BIDEZ ESPAINIAKO ORDENAMENDU JURIDIKOARI TOKIZ ALDATZEN ZAIZKIO EUROPAKO PARLAMENTUAREN Eta 2014/23 KONTSEILUKO ZUZENTARAUAK/2014ko OTSAILAREN 26a EB (Zazpigarren azken xedapena)

Letra aldatzen da d) 9/2017 Legeko 159. artikuluaren 4. atalaren, Kontratuen azaroaren 8ko Sektore Publikoaren,, horren bidez Espainiako ordenamendu juridikoari tokiz aldatzen zaizkio Europako Parlamentuaren eta 2014/23 Kontseiluko Zuzentarauak/honela idatziz jarritakoa geratuko den 2014ko otsailaren 26a EB: 

«Zabaltzea de soberatzen zara edo etorri 145. artikuluan ezarritakoaren arabera proposamena izanez artxibo elektronikoak ordenak egingo da irizpideak balioesteko metodo aplikagarriaren arabera agirietan ezarritako esleipenaren. Zabaltzea kontratazio mahaiak egingo da eta honi Lege honen 326. artikuluaren 6. atala aipatzen da. Dena den, publikoa izango da irekiera ekitaldia de soberatzen zara edo artxibo elektronikoak eskaintzaren zatia izan dezaten evaluable irizpideen bidez cuantificables aplikazio xumearen bidez agirietan ezarritako formulen, izan ezik aurreikusi denean lizitazioan enplegatu ahal dute bide elektronikoak. Horretarako, ereduan eskaintzaren agertu agirira eranskina bezala mutturreko»hauek izango dira.


MARTXOAREN 17ko 8/2020 ERREGE LEGE-DEKRETUKO aldaketa, PREMIAZKO NEURRIEN ERAGIN EKONOMIKO Eta SOZIALERA AURRE EGITEKO EZOHIKOAK DEL COVID-19. Zortzigarren azken xedapena.

Martxoaren 17a 8/2020 Errege Lege-dekretua aldatzen da premiazko neurrien eragin ekonomiko eta sozialera aurre egiteko ezohikoak del COVID-19, honela: 

GELDITZEAREN gestioa MUTUA JARDUERA: 17. artikuluaren 7. atala honela idatziz jarritakoa geratzen da:

 7. Prestazio honen kudeaketa mutua kolaboratzaileei egokituko zaie con Gizarte Segurantza edo Itsasoko Gizarte Institutura.

Langile autonomoak ez jardun zezaten 83.1. artikuluan aurreikusitako aukera.b) Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren, Legegintzako Errege-dekretuak onetsita 8/urriaren 30a 2015 behar izango dute, prestazio honetara eskubidea eragiteko, eskaera aurkeztu mutua kolaboratzaile baten aurrean Gizarte Segurantzarekin, ulertzen egindako une horretatik aurreikusitako aukera efektuekin aipatutako artikuluan hilabetearen lehen egunaren eskubidea ezohiko prestaziora eragin dena jardunari uzteak. Kontingentzia profesionalen estaldura, arriskuengatiko aldi baterako ezintasun arruntak barne hartuko duen, prestazioaren eskaerarekin mutua honekin dagokion atxikimendua formalizatu behar izango dute eta jardunari uztearen prestazioa orain arte izango zezaten Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalarekin eta Estatuko Enpleguko Zerbitzu Publikoarekin azalak.

Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrak komunikazioen arabera aukera hauen arrazoia hartuko du berari egin ezohiko prestazioen onespenaren inguruko mutua kolaboratzaileak edo Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorra »ezarri ahal duen beste prozedura baten bidez.


 KONTRATUAREN etendurak Eta JARDUNALDIAREN MURRIZTAPENAK KAUSA COVID-19.

22. artikuluaren 1. atala hurrengo eraren idatziz jarritakoa geratzen da: 

«Kontratu eta lanaldi-laburtzeen etendurak jardueraren galeretan bere zuzeneko kausa eduki dezaten ondorioz el COVID-19, deklarazioa barne alarmaren estatua, jardueren etendura edo ezereztea, ekarriko dezaten ugaritasun publikoaren lokalen aldi baterakoa itxi, murrizketak garraio publikoan eta, oro har, pertsonen mugikortasunaren edota merkantziak, falta horniduren eragotz dezaten larriki jarraitu jardueraren garapen arruntarekin, edota premiazko eta ezohiko egoeretan bidezkoak langilegoaren kutsatzera edo neurrien adopzioa dekretatuta prebentziozko isolamenduaren osasun-agintariak, geratu behar bezala egiaztatutak, ezinbestearen egoera baten datozenen kontsiderazioa izango dute, Legearen testu bateginaren 47. artikuluaren ondorioztatzen diren ondorioekin Langileen Estatutuaren, urriaren 23ko 2/2015 Legegintzako Errege-dekretuak onetsita.

Jarduerei dagokionez mantendu behar dutena alarmaren estatuaren deklarazioaren arabera, legezko mailaren beste arau batzuk edo 463/2020 Errege-Dekretuko 4. artikuluan aurreikusitakoa betez agintari ordezkariek agindutako xedapenak, martxoaren 14ko, aurreko paragrafoan kontratu eta lanaldi-laburtze aplikagarrien etendurei dagokionez deskribatutako ezinbestea biltzen dela ulertuko du eragina izan gabeko jardueraren zatira jardueraren»mantentzearen deitutako baldintzek. 


LANGABEZIAREN babesa FINKO ETENAK. 25. artikuluaren 6. atala honela idatziz jarritakoa geratzen da: 

«6. Langileei eta langileei langabezia babesaren arloan ezohiko neurrien aplikazioa finko-eten eta datetan errepikatzen diren lan finko eta egunkariak egiten dute eta haiei zenbait, hurrengo hitzetan egingo da:

a) Gertatzekotan la honetan. Honen zerbitzuak uzten dutena kontratua eteteko erabakia adoptatu du edo ondorio gisa jardunaldia gutxitu 22. artikuluetan araututako prozeduren eta 23 martxoaren 17ko 8/2020 Errege Lege-dekretuko, pertsona langileak erasandakoek 1. atalean ezarritako neurrien mesede egin ahal izango dituzte artikulu honen.

Aldizkako langile finkoak eta lan finko eta egunkariak egiten dituzten haiek errepikatu datetan zenbait, aurkitu gelditasun produktiboaren aldian, eta beraz,. Honen dataren etorrera zain bere dei eta berriz sartze eraginkorra etorriko litzateke de ez mediar krisia del COVID-19, mesede egin ahal izango dute ere 1. atalean prestatutako neurrien artikulu honen

b) pertsona langileak, aurreko atalaren egoeran egon gabe, ikusi bere zerbitzu prestazioa etenda eraginaren ondorioz del COVID-19 aldietan zehar, bildutakoa egon ez gertatzekotan ezohiko zirkunstantzia hau, izan jardueraren, eta honen ondorioz eman langabezia-prestazioaren onuradunak izatera, jasotzera itzuli ahal izango dute, 90 eguneko muga maximo batekin, cuando jiratu langabeziaren legezko egoeran aurkitzera. Aldia zehazteko, bildutakoa ez egoteaz zirkunstantzia hau, izan lan-jardueraren, egongo da al pertsona langileak hain zuzen lan eginda lan-kontratu berean oinarriturik aurreko urte naturalean zehar. Lehen urtea izan gertatzekotan, beste pertsona batzuen jardueraren aldietara egongo da langile konparagarriak enpresan. Neurri hau kontsumitutako eskubide berari ezarriko zaio, eta erakunde kudeatzaileak ofiziozkoak onartuko du interesduna eskatu bere berrekitea.

c) pertsona langileak egiazta dezaten, eraginaren ondorioz del COVID-19, bere jarduerara datan ezin izan dute berriz sartu aurreikusita zegoen eta izango une hartan prestazioen onuradunak, ez eskubidea etenda ikusiko dute prestaziora edo subsidiora etorriko jasotzen.

Si datan. Honen berriz sartu behar izan zezaten jarduerara ez egongo jasotzen ahitutako egonak langabeziaren dirulaguntzak, baina egiaztatuko zezaten beharrezkoa kotizatutako denboraldia kotizaziopeko prestazio berri bat lortzeko, berriz sartzearen ezintasunaren enpresako ziurtagiriak eskubidearen onespenerako langabeziaren legezko egoera osatuko du prestazio honetara.

Eta haiei pertsona langileei paragrafo hau aipatzen da eskubidearen berritzea aplikazioaren izango zaie letran aurreikusitako prestaziora b) atal honen.

d) Los trabajadores que hayan visto interrumpida su actividad y los que no hubieran podido reincorporarse a la misma como consecuencia del COVID-19 y careciesen del período de ocupación cotizado necesario para obtener la prestación por desempleo, tendrán derecho a una nueva prestación contributiva, que podrá percibirse hasta la fecha en que tenga lugar la incorporación a su puesto de trabajo, con un límite máximo de 90 días. Prestazio berriaren hileko kopurua berdina izango da a la azken hileko ordainketaren jasotako kotizaziopeko prestazioaren, edo, bere kasuan, kotizaziopeko prestazioaren kopuru minimora. Eskubide berak egoeran zehar zeintzuk izango dute krisi ondorioztatuaren del COVID-19 gertatu eranstea bere lanpostura ahitu data baino lehen bere langabeziaren dirulaguntzak eta falta izan eskubide berri baten onespenerako kotizazio nahikoak, eta bere kasuan, berriz sartzearen ezintasunaren enpresako ziurtagiriak langabeziaren legezko egoera berria. osatuko du Kasu horretan, ez zaie izango aplikazioaren letran aurreikusitakoa b) atal honen egiaztatu langabeziaren»legezko egoera berri bat.


MARTXOAREN 31ko 11/2020 ERREGE LEGE-DEKRETUKO aldaketa,, HORREN BIDEZ PREMIAZKO OSAGARRIAK GIZARTE EREMUAN Eta EKONOMIKOAN NEURRIAK HARTZEN DIRA AURRE EGITEKO Al COVID-19 (hamargarren Azken xedapena)

35. artikuluaren aldaketa. nabarmentzen dugu Zorren ordainketan atzerapena Gizarte Segurantzarekin.

1. Enpresak eta langile autonomoak barne Gizarte segurantzaren edozein erregimenetan edo datuen bidalketa elektronikoaren Sistemaren bidez jokatzeko baimena emandakoak Gizarte Segurantza eremuan (SAREAREN Sistema), cuando ez izango zezaten beste atzerapen batek indarrean, bere zorren ordainketan atzerapena eskatu ahal izango dute eta bere arauzko epea Gizarte Segurantzarekin diru-sarreraren gertatu apirilaren hilabeteen artean eta ekaina 2020ko, hitzetan eta baldintzetan Gizarte Segurantzaren egungo araudian azaldutak, baina hurrengo berezitasunekin:

1.%0,5eko interes bat aplikazioaren Izango da Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren Testu Bateginaren 23.5. artikuluan aurreikusitako ordez, urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege-dekretuak onetsita.

2. atzerapenaren eskaerek iragaitea baino lehen egin behar izango dute de aurrez seinalatutako diru-sarreraren arauzko epe bakoitzaren lehen hamar egun naturalak.

3. atzerapena ebazpen bakar baten bidez emango da, hilabeteei kasurik egin gabe ulertu, hileko ordainketen bidez amortizatuko da eta 4 hilabeteko amortizazioaren epe bat zehaztuko du eskatutako hileko ordainketa bakoitzak hurrengo hilabetetik aurrera a hura diktatu dadin, gabe pasatu 12 hileko ordainketatako guztira.

4. atzerapen honen eskaerak prozeduraren etendura zehaztuko du recaudatorio berak erasandako zorrei dagokionez eta zorduna bere betebeharren jakinaren gainean gogoan hartua izana Gizarte Segurantzarekin arte dagokion ebazpena diktatu da.

2. Atzerapena a artikulu hau aipatzen dena bateraezina izango da araututako luzamenduarekin aurreko artikuluan. Atzerapenaren eskaerak aldiek dagokionez lo ere aipatutako luzamendua eskatu dadin izango dira por aurkeztuta ez, si alderdi eskatzaileari azken»hau eman dio.

 

Indarra: 2020ko apirilaren 23a.

Deskarga 15/2020 Errege Lege-dekretua