15/2020 errege Lege-dekretua
Premiazko neurri osagarrien apirilaren 21eko babesteko ekonomia eta lanbidea

-an argitaratutakoa: 2020/04/22

Errege Lege-dekretuak dauka objektuak beharretara erantzun indartutako laguntzaren ezohiko egoera honen luzapenaren deribatuak, produkzio-sarera euskarria babestea eta ematea eta soziala, eragina txikiagotu eta errazteko ekonomia-jarduera berreskuratu da osasun publikoaren larrialdiaren egoera hau bidaltzera hasiera, indartzen du horretarako neurrien pakete berri bat onesten da, osatzen du eta handitzen du las lehen adoptatuak eta laguntzan erdiratzen da enpresei eta langileei.

Nabarmentzera berrikuntzak:

1. BEZaren Aldaketa erabakitako osasungintzako materialen uztailaren 31ra arte% 0aren izango da 2020ko (8. artikulua eta 15/2020 Errege Lege Dekretuko eranskina).

2. lanaren bi hilabetetako Luzapena urrutiko (15. artikulua).

3. Autonomoak: Hamargarren xedapen Gehigarriak eta Hamaikagarrenak ezartzen dute zuten langile autonomoak hilabeteraino epearen 2019ko ekaineko aukera egiteko Mutua kolaboratzaile batek kudeaketarako Gizarte Segurantzarekin Gizarte Segurantzaren erabakitako prestazioen. 50.000 autonomo ingururen talde badala ez zuten egin eta orain jardunari uztearen eskaera era masiboaren egin behar dute eta horregatik gelditzea eskatzeko unerako Mutua bat erabaki ahal dute errege lege-dekretu honetan du duten, eta horrela erakunde berria ahal die bermatu onartu eskubidea eta bere izapidea erraztu, epe hau alarmaren estatuaren helburuaren hiru hilabeteetara amaituko ditu.

Une horretatik aurrera Aldi baterako Ezintasunaren prestazioa eskatu era berean, ahal izango Mutuan ere, horren bidez aukera izan.

Bestelelena aukera epean egiten dute ulertuko du langile kopurua handiagoarekin mutuak interesdunaren bizilekuaren probintzian autonomo lagunak erabaki ditu, produciéndose automatikoki atxikimendua efektuarekin bukaerara bigarren hurrengo hilabetearen lehen egunetik hiru hilabetetako epearen a aurreko paragrafoa aipatzen da. Eraginkorrak atxikimendu honek egiteko asmozen, izan behar-beharrezkoak Gizarte Segurantzako Institutu Nazionala mutua honi langile autonomoaren datuak komunikatuko dizkio.

4. Jardunari uzteak Prestazioa 8/2020errege Lege-dekretuko 17.7ean.aldatzen da

5. Nekazal Norberaren Kontua (Xedapen. Sexta iragankorra) talde honen kotizazioan Aldaketa.

6. Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Aldaketa: Zabaltzea de elektronikoak soberatzen zara (Xedapen. Zazpigarren bukaera).

7. Aldaketa LEUNAK erregimen zigortzailea eta krisi materian prestazio okerren itzulketa COVID-19 (Xedapen. Bederatzigarren bukaera).

ENPRESA TXIKI ETA ERTAIN Eta AUTONOMOEN KOSTU OPERATIBOAK GUTXITZEKO neurriak (Cap. I, 1etik 5erako artikuluak)

Diru-sarreren falta edo iraun alarmaren estatua aldian zehar beraien minorazioa autonomoen ezintasun finantzarioa eta enpresa txiki eta ertainak eragin ahal du betetzera aurre egiteko, guztizkoak edo bere obligazioen partziala lokalen errentaren ordainketaren benetan arriskua bere jardueren jarraipena. jartzen du alokairuan 

Zatien arteko hitzarmenik gabena, azaroaren 24a 29/1994 Legea Hiriko Errentamenduen ez du aurreikusten ezinbesteko errentaren ordainketaren baztertzearen kausa bat edo alarmaren estatuaren deklarazioak edo beste kausa batzuk, izan ezik bere artikuluan aipatutakoan 26, exekuzioaren etxebizitza deribatuaren bizigarritasunari buruzko lanen, negozioaren lokaletara aplikagarria izan ahal da artikuluaren bidez 30 Lege honen. 

Burutu klausularekin «on line arautze zehatz bat rebus sic stantibus», lanketaren jurisprudencial, obligazio kontratukoen modulazioa edo aldaketa aukera ematen du exijitutako baldintzak biltzen dira: ondorioztatutako arriskuaren imprevisibilidad eta ezinbestekotasun, gehiegizkoa onerosidad prestazio bidezkoaren eta fede on kontratukoa. 

Delen egokia erantzun bat eskaini egoera hau ekiteko aukera eman eta erregularra prozedura batek zatiak hitzarmen batera iritsi ahal dute lokalen alokairuen errenten ordainketaren modulaziorako.


ZERGA NEURRIAK (Cap. III, 8tik 12rako artikuluak)

1. BEZa (8. artikulua): uztailaren 31ra arte osasungintzako material aplikagarriaren hornidurarako% 0koezarpenezko mota bat ezartzen da barneko entregetara, ondasun mota honen komunitate barruko inportazio eta erosketak eta bere hartzaileak izan entitate publikoak, irabazi-asmorik gabe eta ospitale-zentroak. Dena dena, el zero ehunekoaren ezarpenezko mota baten aplikazioak jasandako Balio erantsiaren gaineko Zergaren ondoriora eskubidearen muga ez zehazten du subjektu pasiboak operazioa egiten du. Errege Lege Dekretuaren eranskinean materiala zehazten da a ezarriko dio.

2. Sozietate-zerga : aukera ematen da, hasitako zerga-aldietarako aurrera 2020ko urtarrilaren 1a eta esandako denboraldirako efektu esklusiboekin, operazioen eta bere bolumena zergadunak 600.000 euroko kopurua ez du gainditu jardun ordainketa zatikatuak egiteagatik aukera, denboraldiaren zerga-oinarriaren zatiaren inguruan 3tik, 9 edo lehen 11 hilabete, aurkezpenaren bidez aipatutako Errege Lege-dekretuak handitutako epearen barruan 14/aplikazioak erabakitako ordainketa zatikatuaren 2020 zerga-oinarriaren aipatutako modalitatearen. Zergadunentzat aurrekoaren arabera aukera ezin izan dute jardun eta negozioen zifraren eta bere zenbateko garbia ez izan euroen 6.000.000 baino gehiago aukera ahal duena aurreikusten da realizarse ordainketa zatikatuaren buruan behar du presentarse urriko lehen 20 egunetan 2020ko, erabakitakoa. Hau neurri ez talde fiskalentzat aplikazioaren izango da 27/2014 Legeko VII. tituluaren VI. kapituluan araututako finkatze fiskalaren erregimen berezia ezar dezaten, Sozietate-zergaren azaroaren 27ko.

3. IRPFa eta BEZa: egokitzen dute, aldi baterako aldira era proportzionalaren estatuaren deklarazioak eragina izanda ekonomia-jardueretan alarmaren, Balio erantsiaren gaineko Zergaren sinplifikatutako erregimenaren kontura Pertsona Fisikoen Errentaren Gaineko Zergaren eta diru-sarreraren kalkulu objetiboaren metodoan ordainketa zatikatuen kalkulua,, kalkulatuta egotean seinaleen inguruan, indize edo moduluak, aldez aurretik normaltasuna egoeran erabakitakoak, kopuru batzuk eramango lituzkete bere gaur egungo diru-sarreren errealitatera egokituta ez.


EKONOMIAREN DOIKUNTZA ERRAZTEKO neurriak Eta BABESTU LANBIDEA (Cap. IV, 13tik 21erako artikuluak)

Eta horregatik 15. artikuluan jasotako neurria nabarmentzen dugu luzatzen da bi hilabetek gehiago lanaren bidez zerbitzugintza 8/2020errege Lege-dekretuan urrutiko jasotak.


HERRITARREN babes-neurriak (Cap. V, 22tik 26rako artikuluak)

1. Laneko harremanaren suntsipenak langabeziaren legezko egoera indarraldian zehar produzitutako probaldian alarmaren estatuaren:

Enpresak eskatuta probaldian zehar laneko harremanaren suntsipena, 2020ko martxoaren 9tik aurrera produzitutakoa, kausari kasurik egin gabe langabeziaren legezko egoeraren kontsiderazioa izango du, horren bidez aurreko laneko harremana iraungi zedin.

Halaber, langabeziaren legezko egoeran aurkituko dira eta altara onartutako egoeran, konpondu zezaten pertsona langileak borondatez bere azken laneko harremana 2020ko martxoaren 1etik aurrera, konpromiso batek izateagatik sinatu lankontratu baten harpidetzaren beste enpresa baten aldetik, hau amore eman balu krisiaren ondorioz beraren deribatua del COVID-19. Langabeziaren legezko egoera enpresaren aldetik jakinarazpen idatziaren bidez egiaztatuko da pertsona langileari amore ematen harpidetzaren konprometitutako lankontratuaren krisiaren ondorioz deribatua del COVID 19.

2. Egoera ondorioztatuetan pentsio-planen ezohiko erabilgarritasunaren inguruan arauak eragindako krisi sanitarioaren por el COVID-19: Efektiboak egin eskatu ahal izango dute bere finkatutako eskubideak, gizabanako sistemaren eta lagunaren pentsio-planen parte-hartzaileak, eta lanbidearen sistemaren pentsio-planen parte-hartzaileak definitutako ekarpenaren edo mistoak erregimenean definitutako arrisku haietarako definitutako ekarpenaren.

3. Modalitatearen lanbidearen sistemaren pentsio-planen parte-hartzaileak definitutako prestazioaren edo mistoak ere izan ahal izango dute, definitutako arrisku haietarako definitutako prestazioaren erregimenean edo berari lotutakoak, finkatutako eskubideen erasandakoak egon gertatzekotan por bat ERTE, denden publikoari zabaltzearen etendura edo jardunari uztea, egoeraren deribatutakoak eragindako krisi sanitarioaren por el COVID-19, cuando lo aukera eman ostatuek konpromisoa eta lo aurreikusi baldintzetan bere kontrol-batzordeagatik onetsitako planaren espezifikazioak hauek ezarri.

4. Sistema Berezian gelditasuna egoeran Kotizazioa ezarrita Nekazal besteren Konturako Langileentzat Gizarte Segurantzarako erregimen orokorrean (25. artikulua) efektuekin desde el langileei 2020ko urtarrileko bat, egin zezaten 55 jardunaldi gehienez benetakoak 2019. urtean kotizatutakoak, aldietan zehar ondoriozko kuotetara ezarriko 2020an gelditasunaren% 19,11eko murriztapen bat.


LANEKO ETA GIZARTE-SEGURANTZAKO Ikuskatzailetzaren JOKAERA EREMUAN EPEEN etendura (Bigarren Xedapen Gehigarria)

1. Alarmaren estatuaren indarraldiaren aldia eta bere luzapen posibleak, ez du kontuan hartuko jardueren iraupenaren epeei dagokionez comprobatorias de la ITSS. Halaber, ez du kontuan hartuko halako aldia iraupenean ezarritako epeen Sistemaren funtzionarioek de ITSS eskakizunak edozeinen betetzerako. Jarduera haiek salbuesten dira comprobatorias eta eskakizun haiek eta deribatutako geldieraren ordenak egoeren estu lotutak alarmaren estatuaren gertaera justifikatzaileetara, edo haiek bere larritasunagatik edo larrialdia izan interes orokorraren babeserako ezinbestekoak, eta bere kasuan behar bezala, eragingo du interesdunari halako motibazioaren lekualdaketa ematen.

2. Estatuaren indarraldiaren aldian zehar alarmaren, eta bere luzapen posibleak, preskripzioaren epeak etenda geratzen dira ekintzen araudiaren betetzeari dagokionez erantzukizunak exijitzeko ordena sozialaren eta Gizarte Segurantzaren.

3. Araututako prozedurei buruzko epe guztiak prozeduren inguruko Araudi orokorrean zigorren ezarpenerako ordena sozialaren arau-hausteek eta espedienteetarako liquidatorios Gizarte Segurantzaren kuoten, maiatzaren 14ko 928/1998 Errege-Dekretuaren Bidez onetsita, etendurak eragina izanda daude hirugarren xedapen gehigarrian aurreikusitako epe administratiboen martxoaren 14ko 463/2020Errege-Dekretuko.


MUTUA KOLABORATZAILE BATEK aukera GIZARTE SEGURANTZAREN ERREGIMEN BEREZIAREN LANGILEEN GIZARTE SEGURANTZAREKIN LANGILE AUTONOMOEN Edo AUKERA IZAN ZEZATEN AUTONOMOAK HASIERAN ERAKUNDE KUDEATZAILE BATEK. (Xedapen. Ad.. Hamargarrena)

Langileak barne Gizarte Segurantzaren Erregimen Bereziaren aplikazioa eremuan Bere Konturako Edo Langile Autonomoen ez landu zezaten 83.1. artikuluan aurreikusitako aukera.b) GSLOren testu bategina edo mutua batek aukera, 8/2020 Errege Lege-dekretuko 17. artikuluaren 7. atalean prestatutakoa betez, premiazko neurrien martxoaren 17ko eragin ekonomiko eta sozialera aurre egiteko ezohikoak del COVID-19, 83.1. artikuluan prestatutakoa bete behar izango dute.b), aukera lantzen eta hiru hilabeteren buruan atxikimenduaren dagokion dokumentua formalizatzen alarmarenestatuaren bukaeratik. Aukera honek bigarren hurrengo hilabetearen lehen egunetik efektuak hornituko ditu hiru hilabetetako epe honen bukaerara.

Ondorelena pasatu epea burutzeko aukera aurreikusitako paragrafoan aurreko gabe langilea hubiere formalizatuta dagokion dokumentua atxikimenduaren, ulertuko du erabaki ditu mutua handiagoarekin langile kopurua autonomo lagunak probintzian bizilekuaren interesdunaren, produciéndose automatikoki atxikimendua efektuarekin egunetik lehen bigarren hilabetearen hurrengo bukaerara epearen hiru hilabetetako a aipatzen da paragrafoa aurreko. Eraginkorrak atxikimendu honek egiteko asmozen, izan behar-beharrezkoak Gizarte Segurantzako Institutu Nazionala mutua honi langile autonomoaren datuak komunikatuko dizkio.

La Mutua Kolaboratzaile con la Gizarte Segurantza langileari ondorioetarako dataren eta berariazko argibidearekin atxikimendua jakinaraziko dio babestutakoarriskuek.


AUKERAREN ALDI BATERAKO EZINTASUNA efektu EN LA MUTUA KOLABORATZAILE BATEK EGINDAKO GIZARTE SEGURANTZAREKIN GIZARTE SEGURANTZAREN ERREGIMEN BEREZIAREN LANGILEEK LANGILE AUTONOMOEN Edo EZOHIKO PRESTAZIORA ESKUBIDEA ERAGITEKO AUTONOMOAK ARAUTUTAKO JARDUNARI UZTEAK 8/2020 ERREGE LEGE-DEKRETUKO 17. ARTIKULUAN, PREMIAZKO NEURRIEN MARTXOAREN 17ko ERAGIN EKONOMIKO Eta SOZIALERA AURRE EGITEKO EZOHIKOAK DEL COVID-19 (Xedapen. Ad.. Hamaikagarrena)

Mutua kolaboratzaile batek aukera Gizarte Segurantzaren Erregimen Bereziaren langileen Gizarte Segurantzarekin egindako Bere Konturako Edo Langile Autonomoen ezohiko prestaziora eskubidea eragiteko araututako jardunari uzteak 8/2020 Errege Lege-dekretuko 17. artikuluan, premiazko neurrien martxoaren 17ko eragin ekonomiko eta sozialera aurre egiteko ezohikoak del COVID-19, eragingo du mutua kolaboratzailea, horren bidez langile autonomoa aukera izan du hartu ezohiko prestazioaren ordainketaren babesa eta erantzukizuna jardunari uzteak gainerako prestazioen halaber deribatuak, hauen bidez arriskuen estaldura formalizatu dadin, barne hartzen aldi baterako ezintasunaren subsidioa eta bere medikuaren baja babesaren formalizazioaren dataren ondoren igorria izan mutua honekin eta ondorioztatu aldi baterako ezintasunaren prozesu baten berriz erortzearen erakunde kudeatzailearekin aurreko azala.

Prestazio ekonomiko ondorioztatuen ordainketa lena erantzukizun del prozesuen aurkitu datako unean oraingo babesaren formalizazioaren a lehen paragrafoa aipatzen da, jarraituko du egokitzen erakunde kudeatzailera.


ABENDUAREN 28ko 37/1992 LEGEKO aldaketa, BALIO ERANTSIAREN GAINEKO ZERGAREN. (Xedapen. Bigarren bukaera)

Atalaren 2.a aldatzen da bi.1 37/1992 Legeko 91. artikuluaren, Balio erantsiaren gaineko Zergaren abenduaren 28ko, 4ra gutxitzen zaie ehunekoa beraiei ezarpenezko mota aplikagarria, ezarpenezko moten arloan dagoen diskriminazioa ezabatzen du aldi berean liburu fisikoaren artean eta liburu elektronikoa.


ARAU-HAUSTE Eta ZIGORREN INGURUKO LEGEAREN aldaketa DEL TESTU BATEGIN AGINDU SOZIALEAN, ABUZTUAREN 4ko 5/2000 LEGEGINTZAKO ERREGE-DEKRETUAK ONETSITA. (Xedapen. Hirugarren bukaera)

Enpresen portaeren zigorra arautzen da krisiarekin lotutako eskaerak aurkez ditzaten del COVID - 19 erraztutako datuetan faltsukeriak eta zuzentasunik ezak izan ditzaten eta itzultzea, enpresaren aldetik, dakar enpresako erantzukizun bat ezartzen da prestazioen bere langileek bidegabe jasotak, osterantzean medie hauenatzipe edo errua. Aldatu 23. artikulua. 2, 23.3 eta 43.3ean. gehitzen du 

«23.1. artikulua c) deklarazioak Egin, edo erraztu, komunikatu edo datu faltsuak esleitu edo okerrak eragingo dezaten pertsona langileak lortu edo gozatu bidegabe prestazioak eta halaber bere langileekin hitzartzea edo onuradunak gainerako pertsonekin prestazio okerren lorpenerako edo eta haiei nagusiak kasu bakoitzean, etorri edo obligazioen betetzea saihesteko a edozein prestazioen»arloan egokitu.

«enpresa arau-hauste batean erortzen da 23.2.artikuluelena. arau-hauste oso larriak Gertatzekotan, ulertuko du langile bakoitzak eskatu dute, lortutakoa edo gozatu fraudulentamente Gizarte Segurantzaren prestazioen.

43.3. artikuluan ezarritakoaren kalterik gabe, arau-hauste garrantzitsuetan paragrafoetan a), c) eta eta) aurreko atalaren, enpresa erantzungo du solidariamente kopuruen itzultzearen pertsona langileak bidegabe jasotak.

Enpresak kontrata dezaten edo subcontraten jarduera berari dagozkion zerbitzu edo lanen egitea, erantzungo dute solidariamente arau-hausteen a 1. atala aipatzen da.a) kontratista enpresak egindakoak aurrekoa edo esleipenaren indarraldiaren denboraldi guztian zehar azpikontratista.

Arau-hauste garrantzitsuetan 1. atalean.ordua), prestakuntzaren erakundeak edo haiek enpresek programatutako trebakuntza-ekintzen erakundea hartuko dezaten eta alderdi eskatzaileak edo diru-laguntza eta laguntza publikoen onuradunak, erantzungo dute solidariamente itzultzearen era okerraren disfrutatutako kopuruen trebakuntza-ekintza »bakoitzak.

Hiru. Atal bat gehitzen da 3 artikulura 43, hurrengo idatziarekin: 

«43.3. 23.1. artikuluan aurreikusitako arau-haustearen kasuan.c), enpresa kopuruen itzultzearen zuzenean erantzungo du pertsona langileak bidegabe jasotak, cuando ez bildu honen»atzipe edo errua.


LEGE OROKORRAREN TESTU BATEGINA aldaketa DEL GIZARTE SEGURANTZAREN, URRIAREN 30eko 8/2015 LEGEGINTZAKO ERREGE-DEKRETUAK ONETSITA. (Seigarren azken xedapena)

1. atalak aldatzen dira eta 2 Lege Orokorraren testu bateginaren 324. artikuluaren Gizarte Segurantzaren, urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege-dekretuak onetsita, hurrengo idatziarekin: 

«1. Geratuko direnean barne sistema berezi honetan langileak a aurreko artikulua aipatzen da izan nekazal ustiapenen tituluak eta egin era pertsonalaren nekazal lanak haiengan eta zuzenekoa, ere hartu besteren konturako langileak, cuando ez saiatu baino gehiago bi langile kotiza dezaten hileko oinarrien modalitatearekin edo, langileak izateko kotiza dezaten egunerokooinarrien modalitatearekin, eta haiei 255. artikulua aipatzen da, benetako jardunaldien guztizko kopurua hain zuzen egindak ez gainditu urte batean berrogeita sei bostehunak, abenduaren 31n urtarrilaren 1etik kontuan hartutakoa de urtero. Benetako jardunaldien kopurua kopuruaren arabera proportzionalki gutxituko da nekazal langile autonomoaren altaren egunen urtean zehar Sistema Berezi honetan jaioa tratatu da.

Besteren konturako langileen okupazioan mugak a aurreko paragrafoa aipatzen da nekazal ustiapen bakoitzak aplikagarriak ulertzen dute.

2. ENA los efektu aurreikusita sistema berezi honetan, ulertzen du nekazal ustiapenak ondasun multzoa eta bere tituluagatik antolatutako eskubideak nekazal jardueraren ariketan, eta berberan unitatea osatzen du teknikari-ekonomiko, ahal izanez pertsona titularra edo ustiapenaren tituluak serlo jabearen bere baldintzagatik, errentaria, aparcera, cesionaria edo finken beste antzeko kontzeptu bat edo bakoitza bere nekazal ustiapenaren elementu materialak.

Dagokionezen se ulertzen jardueraka nekazal behar dio lan multzoa nekazal produktuen lorpenerako, abeltzainak eta basokoak.

Sistema berezi honetan aurreikusitako efektuetara, nekazal jarduera gogoan hartuko da nekazariaren aldetik zuzeneko salmenta edo eraldaketarik gabe ekoizpen beraren nekazaria edo beraien lehen eraldaketa eta bere azken produktua eranskinean barne egon dadin I 38. artikuluaren Europar Batasunaren Saiatuta funtzionamenduaren, integratu ustiapena elementuen barruan, udaltzaingo merkatuetan edo lekuetan ez izan behin-betiko saltokiak, considerándose nekazal jarduera ere guztia ekarri kudeaketa edo helbidea hura eta ustiapenaren»gerentzia.


AZAROAREN 8ko 9/2017 LEGEKO aldaketa, SEKTORE PUBLIKOAREN KONTRATUEN,, HORREN BIDEZ ESPAINIAKO ORDENAMENDU JURIDIKOARI TOKIZ ALDATZEN ZAIZKIO EUROPAKO PARLAMENTUAREN Eta 2014/23 KONTSEILUKO ZUZENTARAUAK/2014ko OTSAILAREN 26a EB (Zazpigarren azken xedapena)

Letra aldatzen da d) 9/2017 Legeko 159. artikuluaren 4. atalaren, Kontratuen azaroaren 8ko Sektore Publikoaren,, horren bidez Espainiako ordenamendu juridikoari tokiz aldatzen zaizkio Europako Parlamentuaren eta 2014/23 Kontseiluko Zuzentarauak/honela idatziz jarritakoa geratuko da 2014ko otsailaren 26a EB: 

«Len zabaltze de soberatzen zara edo etorri 145. artikuluan ezarritakoaren arabera proposamena izanez artxibo elektronikoak ordenak egingo da irizpideak balioesteko metodo aplikagarriaren arabera agirietan ezarritako esleipenaren. Zabaltzea kontratazio mahaiak egingo da eta honi Lege honen 326. artikuluaren 6. atala aipatzen da. Dena denean, publikoa izango da irekiera ekitaldia de soberatzen zara edo artxibo elektronikoak eskaintzaren zatia izan dezaten evaluable irizpideen bidez cuantificables aplikazio xumearen bidez agirietan ezarritako formulen, izan ezik aurreikusi da lizitazioan ahal dute emplearse bide elektronikoak. Horretarakona, ereduan eskaintzaren agertu agirira eranskina bezala mutturreko»hauek izango dira.


MARTXOAREN 17ko 8/2020 ERREGE LEGE-DEKRETUKO aldaketa, PREMIAZKO NEURRIEN ERAGIN EKONOMIKO Eta SOZIALERA AURRE EGITEKO EZOHIKOAK DEL COVID-19. Zortzigarren azken xedapena.

Martxoaren 17a 8/2020 Errege Lege-dekretua aldatzen da premiazko neurrien eragin ekonomiko eta sozialera aurre egiteko ezohikoak del COVID-19, honela: 

GELDITZEAREN gestioa MUTUAJARDUERA: 17. artikuluaren 7. atala honela idatziz jarritakoa geratzen da:

 «7. prestazio honen kudeaketa mutua kolaboratzaileei egokituko zaie con Gizarte Segurantza edo Itsasoko Gizarte Institutura.

Langile autonomoak ez jardun zezaten 83.1. artikuluan aurreikusitako aukera.b) Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren, Legegintzako Errege-dekretuak onetsitakoak 8/urriaren 30a 2015 behar izango dute, prestazio honetara eskubidea eragiteko, mutua kolaboratzaile baten aurrean eskaera aurkeztu Gizarte Segurantzarekin, entendiéndose egindako une horretatik aurreikusitako aukera efektuekin aipatutako artikuluan hilabetearen lehen egunaren eskubidea ezohiko prestaziora eragin da jardunari uzteak. Kontingentzia profesionalen estaldura, arriskuengatiko aldi baterako ezintasun arruntak barne hartuko du, prestazioaren eskaerarekin mutua honekin dagokion atxikimendua formalizatu behar izango dute eta jardunari uztearen prestazioa orain arte izango zezaten Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalarekin eta Estatuko Enpleguko Zerbitzu Publikoarekin azalak.

Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrak komunikazioen arabera aukera hauen arrazoia hartuko du berari egin ezohiko prestazioen onespenaren inguruko mutua kolaboratzaileak edo Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorra »ezarri ahal du beste prozedura baten bidez. 


 KONTRATUAREN etendurak Eta JARDUNALDIAREN MURRIZTAPENAK KAUSA COVID-19.

22. artikuluaren 1. atala hurrengo eraren idatziz jarritakoa geratzen da: 

«Kontratu eta lanaldi-laburtzeen etendurak jardueraren galeretan bere zuzeneko kausa izan dezaten ondorioz el COVID-19, deklarazioa barne alarmaren estatua, jardueren etendura edo ezereztea, ekarriko dezaten ugaritasun publikoaren lokalen aldi baterakoa itxi, murrizketak garraio publikoan eta, oro har, pertsonen mugikortasunaren edota merkantziak, falta horniduren eragotz dezatena larriki jarraitu jardueraren garapen arruntarekin, edota premiazko eta ezohiko egoeretan bidezkoak langilegoaren kutsatzera edo neurrien adopzioa dekretatuta prebentziozko isolamenduaren osasun-agintariak, geratu behar bezala egiaztatutak, ezinbestearen egoera baten datozenen kontsiderazioa izango dute, Legearen testu bateginaren 47. artikuluaren ondorioztatzen dira ondorioekin Langileen Estatutuaren, urriaren 23ko 2/2015 Legegintzako Errege-dekretuak onetsita.

Jarduerei dagokionezela behar dutena mantenerse alarmaren estatuaren deklarazioaren arabera, legezko mailaren beste arau batzuk edo 463/2020 Errege-Dekretuko 4. artikuluan aurreikusitakoa betez agintari ordezkariek agindutako xedapenak, martxoaren 14ko, aurreko paragrafoan kontratu eta lanaldi-laburtze aplikagarrien etendurei dagokionez deskribatutako ezinbestea biltzen da ulertuko du eragina izan gabeko jardueraren zatira jardueraren»mantentzearen deitutako baldintzek. 


LANGABEZIAREN babesa FINKO ETENAK. 25. artikuluaren 6. atala honela idatziz jarritakoa geratzen da: 

«6. langileei eta langileei langabezia babesaren arloan ezohiko neurrien aplikazioa finko-eten egiten duten datetan errepikatzen dira eta hurrengo hitzetan egingo da, zenbait:

a) Gertatzekotan zein la enpresa honetan zerbitzuak uzten dute kontratua eteteko erabakia adoptatu du edo ondorio gisa jardunaldia gutxitu 22. artikuluetan araututako prozeduren eta 23 martxoaren 17ko 8/2020 Errege Lege-dekretuko, pertsona langileak erasandakoak ahal izango dute beneficiarse 1. atalean ezarritako neurrien artikulu honen.

Haiek los aldizkako langile finko eta lan finko eta egunkariak egiten dituzte errepikatu datetan zenbait, aurkitu gelditasun produktiboaren aldian, eta beraz,. Honen dataren etorrera zain bere dei eta berriz sartze eraginkorra etorriko litzateke de ez mediar krisia del COVID-19, ahal izango dute beneficiarse ere 1. atalean prestatutako neurrien artikulu honen

b) pertsona langileak, aurreko atalaren egoeran egon gabe, ikusi bere zerbitzugintza etenda eraginaren ondorioz del COVID-19 aldietan zehar, bildutakoa egon ez gertatzekotan ezohiko zirkunstantzia hau, izan jardueraren, eta honen ondorioz eman langabezia-prestazioaren onuradunak izatera, itzuli ahal izango dute a percibirla, 90 eguneko muga maximo batekin, cuando jiratu a encontrarse langabeziaren legezko egoeran. Aldia zehazteko, bildutakoa ez egoteaz zirkunstantzia hau, izan lan-jardueraren, egongo da al pertsona langileak hain zuzen lan eginda lan-kontratu berean oinarriturik aurreko urte naturalean zehar. Lehen urtea izan gertatzekotan, beste pertsona batzuen jardueraren aldietara egongo da langile konparagarriak enpresan. Hau neurri ezarriko zaio berari eskubide kontsumitutako, eta onartuko du ofiziozkoa erakunde kudeatzaileak interesduna eskatu bere berrekitea.

c) Las pertsona langileak egiazta dezaten, eraginaren ondorioz del COVID-19, ezin izan dute reincorporarse aurreikusitakoa zegoen bere jarduerara datan eta izango une hartan prestazioen onuradunak, ez eskubidea etenda ikusiko dute prestaziora edo subsidiora etorriko jasotzen. 

Si datan. Honen behar izan zezaten reincorporarse jarduerara ez egongo jasotzen langabeziagatik laguntzak por haberlas ahitutakoa, baina egiaztatuko zezaten beharrezkoa kotizatutako denboraldia kotizaziopeko prestazio berri bat lortzeko, berriz sartzearen ezintasunaren enpresako ziurtagiria eskubidearen onespenerako langabeziaren legezko egoera osatuko du prestazio honetara.

A las pertsona langile eta haiei paragrafo hau aipatzen da eskubidearen berritzea aplikazioaren izango zaie letran aurreikusitako prestaziora b) atal honen.

d) langileak bere jarduera etenda ikusi dute eta lo ezin izan zezaten reincorporarse berari ondorioz el COVID-19 eta falta izango zezaten denboraldiak beharrezko kotizatutako okupazioaren ahal izango du langabezia-prestazioa lortzeko, eskubidea kotizaziopeko prestazio berri batera, izango duten percibirse gertatu eranstea bere lanpostura, orain arte 90 eguneko muga maximo batekin. hileko kopurua prestazio berriaren berdina izango da a la azken hileko ordainketaren jasotako kotizaziopeko prestazioaren, edo, bere kasuan, kotizaziopeko prestazioaren kopuru minimora. eskubide bera egoeran zehar zeintzuk krisi deribatuaren izango dute del COVID-19 gertatu eranstea bere lanpostura ahitu data baino lehen bere langabeziagatik laguntzak eta falta izanean eskubide berri baten onespenerako kotizazio nahikoak, eta bere kasuan, berriz sartzearen ezintasunaren enpresako ziurtagiria langabeziaren legezko egoera berria. osatuko du Kasu horretan, ez zaie izango aplikazioaren letran aurreikusitakoa b) atal honen egiaztatu langabeziaren»legezko egoera berri bat.


ALDAKETA DEL ERREGE LEGE-DEKRETU 11/MARTXOAREN 2020, HORREN BIDEZ PREMIAZKO OSAGARRIAK GIZARTE EREMUAN Eta EKONOMIKOAN NEURRIAK HARTZEN DIRA AURRE EGITEKO Al COVID-19 (hamargarren Azken xedapena)

35. artikuluaren aldaketa. nabarmentzen dugu Zorren ordainketan atzerapena Gizarte Segurantzarekin. 

1. Enpresak eta langile autonomoak barne Gizarte segurantzaren edozein erregimenetan edo datuen igortze elektronikoaren Sistemaren bidez jokatzeko baimena emandakoak Gizarte Segurantza eremuan (SAREAREN Sistema), cuando ez izango zezaten beste atzerapen bat indarrean, bere zorren ordainketan atzerapena eskatu ahal izango dute eta bere arauzko epea Gizarte Segurantzarekin diru-sarreraren gertatu apirilaren hilabeteen artean eta ekaina 2020ko, hitzetan eta baldintzetan Gizarte Segurantzaren egungo araudian azaldutak, baina hurrengo berezitasunekin:

Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren Testu Bateginaren 23.5. artikuluan aurreikusitako ordez% 0,5eko interes bat 1. Izango de aplikazio, urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege-dekretuak onetsita.

2. atzerapenaren eskaerek behar izango dute efectuarse igarotzea baino lehen de aurrez seinalatutako diru-sarreraren arauzko epe bakoitzaren lehen hamar egun naturalak.

3. atzerapena ebazpen bakar baten bidez emango da, hilabeteei kasurik egin gabe ulertu, hileko ordainketen bidez amortizatuko da eta 4 hilabeteko amortizazioaren epe bat zehaztuko du eskatutako hileko ordainketa bakoitzak hurrengo hilabetetik aurrera a hura diktatu dadin, gabe pasatu 12 hileko ordainketatako guztira.

4. atzerapen honen eskaerak prozeduraren etendura zehaztuko du recaudatorio berak erasandako zorrei dagokionez eta zorduna bere obligazioen jakinaren gainean gogoan hartua izan Gizarte Segurantzarekin arte dagokion ebazpena diktatu da.

2. Atzerapena a artikulu hau aipatzen dena bateraezina izango da araututako luzamenduarekin aurreko artikuluan. Atzerapenaren eskaerak aldiek dagokionez lo ere aipatutako luzamendua eskatu dadin izango dira por aurkeztuta ez, si alderdi eskatzaileari azken»hau eman dio.

 

Indar: 2020ko apirilaren 23a.

Deskarga 15/2020 Errege Lege-dekretua