Programa de redución de accidentes in itinere e in mision

Publicado o: 08/01/2016
Programa redución in itinere

Que é o accidente in itinere?

 O accidente in itinere é o que sofre o traballador ao ir ou volver do traballo. Ten que cumprir os seguintes requisitos:

 • Que ocorra no camiño de ida ou volta entre o domicilio e o centro de traballo.
 • Que o dito traslado sexa motivado exclusivamente polo traballo, é dicir, ao ir ou volver.
 • Que se empregue o itinerario habitual, así como un medio de transporte convencional e axeitado á distancia.
 • Que o tempo sexa razoable, próximo á hora de entrada ou saída.

 Que é o accidente in mision?

É o sufrido no traxecto que o traballador ten que realizar para o cumprimento da misión, así como os acontecidos no desempeño desta dentro da súa xornada laboral.

É habitual en traballadores que realizan con frecuencia actividades que requiren o desprazamento durante a súa xornada de traballo (reunións comerciais ou de traballo, servizos noutras empresas, etc.).

Causas da sinistralidade

Polo tipo de desprazamento

Por exemplo: coche, moto, bicicleta, autobús de transporte colectivo público ou de empresa, patíns, a pé, etc.

O índice de frecuencia de accidente (accidentes/millón de km percorrido) é moi diferente segundo o xeito de desprazamento elixido. O máis seguro é o transporte público e en concreto o autobús; o seguinte modo de desprazamento máis seguro é o coche; sendo os máis inseguros a bicicleta e a moto.

Frecuencia do desprazamento

Hai traballadores que, dependendo das características do traballo, teñen que realizar unha, dúas ou varias viaxes nun día: a ida e volta ao traballo xeral, desprazamento para comer, rutas, etc.

Duración e distancia do desprazamento

Outro factor que inflúe na probabilidade de sufrir un accidente de traballo in itinere é o tempo que un traballador emprega en percorrer a distancia desde o seu lugar de residencia ao traballo e as características do devandito percorrido. Segundo a situación do punto de saída e de destino, os riscos son cuantitativa e cualitativamente distintos.

Condicións ambientais

Por exemplo: chuvia, neve, xeo, néboa, vento, etc.

Pódese considerar que as condicións climatolóxicas adversas supoñen un factor negativo para a condución e incrementan o número de accidentes.

A respecto disto, un dato significativo é que, de acordo coa Dirección Xeral de Tráfico, o 10% dos feridos e mortos por accidente de tráfico danse en condicións de clima adversas.

Tipo e estado da vía

Por exemplo: autoestrada, autovía, estrada, estrada de circunvalación, etc.

Ademais do tipo de vía polo que ten que circular o traballador na ida e volta do seu fogar ao traballo, hai que ter en conta a accesibilidade aos centros de traballo ou os plans de urbanismo dos arredores da obra. Neste caso, os traballadores poderían recibir información sobre as posibilidades de rutas e percorridos alternativos dispoñibles para desprazarse ao seu centro de traballo.


Un plan de acción áxil, coherente e profesional

O plan de acción estrutúrase en diferentes fases para maximizar a súa eficacia e retorno:

 1. Análise previa da sinistralidade
  O noso técnico de prevención elabora un informe de sinistralidade en que analiza o volume e tipo de accidentes e enfermidades profesionais.
 2. Visita a empresa
  concértase unha reunión co interlocutor da empresa para explicarlle o diagnóstico inicial e a proposta de colaboración para a redución da sinistralidade.
 3. Diagnóstico de puntos críticos e elaboración do programa de acción
  O noso técnico de prevención analiza en profundidade os motivos e factores que inflúen na sinistralidade, elabora un diagnóstico e propón un plan de acción que cobre un período de entre 12 e 24 meses.

  O plan de redución de accidentes de tráfico inclúe unha definición de obxectivos, selección de medidas que se deben implantar, planificación actividades, estratexia de difusión e sensibilización.

  Os contidos deste programa poden incluír accións como:
  - Elaboración e aplicación dun plan de mobilidade
  - Campañas de sensibilización sobre: seguridade viaria, mobilidade
  - Achegue de materiais de apoio á sensibilización: carteis, manuais, folletos
 1. Actividades a desenvolver pola empresa
  Todas as actividades contempladas na Lei de prevención de riscos laborais como responsabilidade empresarial son desenvolvidas pola empresa a través da modalidade organizativa de prevención de riscos laborais que esta adoptase.
 2. Posta en marcha do programa
  Desenvolvemento de accións e seguimento en reunións periódicas.
 3. Asesoramento permanente
  O noso técnico de prevención asesora en todo momento aos responsables da empresa sobre calquera aspecto do plan e de evolución da sinistralidade.