Programa de reducció d'accidents in itinere i in mision

Publicat el: 08/01/2016
Programa reducció in itinere

Què és l'accident in itinere?

 L'accident in itinere és el que pateix el treballador en anar o tornar del treball. Ha de complir els següents requeriments:

 • Que ocorri en el camí d'anada o tornada entre el domicili i el centre de treball.
 • Que aquest trasllat sigui motivat exclusivament pel treball, és a dir, en anar o tornar.
 • Que s'usi l'itinerari habitual, així com un mitjà de transport convencional i adequat a la distància.
 • Que el temps sigui raonable, proper a l'hora d'entrada o sortida.

 Què és l'accident in mision?

És el sofert en el trajecte que el treballador ha de fer per al compliment de la missió, així com els esdevinguts en l'acompliment de la mateixa dins la seva jornada laboral.

És habitual en treballadors que fan sovint activitats que requereixen el desplaçament durant la seva jornada de treball (reunions comercials o de treball, serveis en altres empreses, etc.).

Causes de la sinistralitat

Pel tipus de desplaçament

Per exemple: cotxe, moto, bicicleta, autobús de transport col·lectiu públic o d'empresa, patins, a peu, etc.

L'índex de freqüència d'accident (accidents/milions de km recorregut) és molt diferent segons el mode de desplaçament escollit. El més segur és el transport públic i en concret l'autobús; el següent mode de desplaçament més segur és el cotxe; i els més insegurs són la bicicleta i la moto.

Freqüència del desplaçament

Hi ha treballadors que, depenent de les característiques del treball, els cal fer un, dos o diversos viatges en un dia: l'anada i tornada a la feina general, desplaçament per menjar, rutes, etc.

Durada i distància del desplaçament

Un altre factor que influeix en la probabilitat de patir un accident de treball in itinere és el temps que un treballador usa en recórrer la distància des del seu lloc de residència al treball i les característiques d'aquest recorregut. Segons la ubicació del punt de sortida i de destí, els riscos són quantitativa i qualitativament diferents.

Condicions ambientals

Per exemple: pluja, neu, gel, boira, vent, etc.

Es pot considerar que les condicions climatològiques adverses suposen un factor negatiu per a la conducció i incrementen el número d'accidents.

Pel que fa al cas, una dada significativa és que, d'acord amb la Direcció General de Trànsit, el 10% dels ferits i morts per accident de trànsit es donen en condicions de clima adversos.

Tipus i estat de la via

Per exemple: autopista, autovia, carretera, carretera de circumval·lació, etc.

A més del tipus de via pel qual ha de circular el treballador en l'anada i tornada de la seva llar al treball, s'ha de tenir en compte l'accessibilitat als centres de treball o els plans d'urbanisme dels voltants de l'obra. En aquest cas, els treballadors podrien rebre informació sobre les possibilitats de rutes i recorreguts alternatius disponibles per desplaçar-se al seu centre de treball.


Un pla d'acció àgil, coherent i professional

El pla d'acció s'estructura en diferents fases per maximitzar la seva eficàcia i retorn:

 1. Anàlisi prèvia de la sinistralitat
  El nostre tècnic de prevenció elabora un informe de sinistralitat en què analitza el volum i tipus d'accidents i malalties professionals.
 2. Visita a l'empresa
  Es concerta una reunió amb l'interlocutor de l'empresa per explicar-li el diagnòstic inicial i la proposta de col·laboració per a la reducció de la sinistralitat.
 3. Diagnòstic de punts crítics i elaboració del programa d'acció
  El nostre tècnic de prevenció analitza amb deteniment els motius i factors que influeixen en la sinistralitat, elabora un diagnòstic i proposa un pla d'acció que cobreix un període d'entre 12 i 24 mesos.

  El pla de reducció d'accidents de trànsit inclou una definició d'objectius, selecció de mesures a implantar, planificació activitats, estratègia de difusió i sensibilització.

  Els continguts d'aquest programa poden incloure accions com:
  - Elaboració i aplicació d'un pla de mobilitat
  - Campanyes de sensibilització sobre: seguretat viària, mobilitat
  - Aportació de materials de dono suport a la sensibilització: cartells, manuals, fullets
 1. Activitats a desenvolupar per l'empresa
  Totes les activitats establertes en la Llei de prevenció de riscos laborals com responsabilitat empresarial són desenvolupades per l'empresa a través de la modalitat organitzativa de prevenció de riscos laborals que aquesta hagi adoptat.
 2. Posada en marxa del programa
  Desenvolupament d'accions i seguiment en reunions periòdiques.
 3. Assessorament permanent
  El nostre tècnic de prevenció assessora en qualsevol moment als responsables de l'empresa sobre qualsevol aspecte del pla i d'evolució de la sinistralitat.