Xornadas de orientación técnica

Publicado o: 07/01/2016

As xornadas de orientación técnica son impartidas polos nosos técnicos de prevención. Trátase de sesións que se orientan preferentemente a axudar as empresas, sectores con maiores indicadores de sinistralidade, así como os traballadores autónomos, nos plans preventivos, á divulgación, educación e sensibilización en prevención de accidentes de traballo e enfermidades profesionais.

Para promover a educación en materia preventiva realízanse xornadas e seminarios interempresariais en dous formatos:

 • Formato presencial.
 • A través da plataforma de formación multiempresa webex (en liña), que nos permite desde o noso posto de traballo conectarnos o día e a hora da convocatoria coa participación de diferentes empresas.

As xornadas dispoñibles son:

 • Accidentes de traballo e EEPP. Como comunícanse?, Como investíganse?
 • Adaptación do posto de traballo a embarazadas e durante a lactación-SREL.
 • Aplicacións prácticas da psicosocioloxía na empresa.
 • Cálculo de custos dos accidentes laborais.
 • Cancro laboral: nova estratexia para a súa prevención, PrevenCarex.
 • Como preparar unha inspección de traballo en materia de prevención de riscos laborais.
 • Como realizar inspeccións de seguridade.
 • Coordinación de actividades empresariais.
 • Custos da sinistralidade na empresa.
 • Criterios de calidade dos servizos de prevención.
 • Documentación xerada en Prevención. O seu tratamento e arquivo.
 • O traballador autónomo e a PRL. Obrigas legais e contractuais.
 • Empresa internacional. Prevención de riscos laborais para os traballadores desprazados.
 • Ergonomía: a manipulación de cargas e os esforzos de traballo.
 • Ergonomía: as posturas de traballo.
 • Ergonomía: os movementos repetitivos.
 • Espazos confinados (EC): Que son, como identificámolos e que medidas hai que adoptar.
 • Estrés laboral como risco psicosocial.
 • Avaliación de riscos e planificación actividade preventiva. O escaparate da súa empresa.
 • Avaliación psicosocial: metodoloxías de traballo.
 • Xestión emocional.
 • Xestión integrada da prevención de riscos laborais.
 • Hábitos saudables para previr lesións cardiovasculares.
 • Interlocución eficaz co servizo de prevención externo. Un paso cara á mellora empresarial.
 • Introdución e adaptación á nova Norma ISO 45.001.
 • Investigación de accidentes de traballo. Metodoloxía e implantación.
 • Nova etiquetaxe dos produtos químicos (CLP).
 • Novo Regulamento Europeo de EPI (Equipos de Protección Individual).
 • Organización e planificación de campañas de promoción de seguridade e saúde.
 • Plan de prevención de riscos laborais e integración da PRL. Que é?, Para que serve?
 • Plans de autoprotección e de emerxencia nos lugares de traballo. (RD 486/1997 e o seu guía técnica)
 • Plans de mobilidade: metodoloxía e implantación.
 • Prevención das Enfermidades Profesionais.
 • Prevención de lesións osteomusculares.
 • Prevención de riscos laborais nas Comunidades de Propietarios.
 • Prevención de riscos laborais no Teletraballo. Integración na xestión da PRL.
 • Prevención de riscos laborais. Responsabilidades de empresario, mandos e traballadores.
 • Prevención e extinción de incendios.
 • “Prevencion10.es” para a pequena empresa e o autónomo.
 • PRL. Conceptos básicos e lexislación. Por onde empezar?
 • PRL. Obrigas do empresario e do servizo de prevención alleo. Criterios de selección dun SPA (Servizo de Prevención Externo).
 • RD 656/2017 relativo á almacenaxe de produtos químicos (APQ).
 • Redacción de normas de traballo e procedementos de operación.
 • Responsabilidades de mandos intermedios en prevención.
 • Risco eléctrico (avanzado).
 • Risco eléctrico (básico): conceptos básicos e a súa presenza no traballo.
 • Riscos psicosociais no traballo: xestión do tempo.
 • Taller: formulario de Mutua Universal autorecoñecemento pola empresa fronte a COVID-19.
 • Taller para a redacción de fichas de revisión de equipos de traballo.
 • Taller práctico de redacción de normas de operación, fichas de seguridade de equipos e follas de información de produtos químicos.
 • Taller práctico para a redacción de procedementos operacionais.
 • Webinar COVID-19. Como planificar unha volta ao traballo seguro (1ª sesión).

Consulta as sesións dispoñibles