Como débese construír ou rehabilitar?

Publicado o: 12/09/2023
Publicado o: 07/09/2023

Desde o ano 2020, as obras novas e as intervencións en edificios existentes (xa se trate de ampliacións, cambios de uso ou reformas) débense realizar aplicando as medidas de protección fronte ao radon que aparecen no Código técnico da Edificación (CTE), establecidas na sección HS6: “Protección fronte á exposición ao Radon”.

En función do nivel de risco de radon do municipio onde estéase situado/a, as medidas necesarias para limitar a súa entrada serán maiores

1.Zonas de risco I: entre 300 e 600 Bq/m3.

2.Zonas de risco II: se superan os 600 Bq/m3.

 

Todos os municipios aparecen relacionados e clasificados no Apéndice B do Código Técnico de Edificación (CTE) que encontrarás a continuación.

Así mesmo, o Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana publicou unha guía para axudar proxectistas de obras e persoas propietarias na adopción das medidas preventivas segundo o CTE.