Prevención das enfermidades profesionais

Publicado o: 19/10/2022

Previr enfermidades profesionaisA enfermidade profesional é un dano á saúde que se produce como consecuencia do traballo debido á exposición a factores de risco como os movementos repetitivos, o ruído ou os produtos químicos.  

A xestión da prevención na empresa evita que aparezan enfermidades profesionais e permite que a detección dun caso e a súa investigación mellore as condicións de traballo, como queda representado na nosa infografía.

O concepto legal de enfermidade profesional encontrámolo no Real decreto 1299/2006: “a contraída a consecuencia do traballo executado por conta allea nas actividades que se especifiquen no cadro que se aprobe polas disposicións de aplicación e desenvolvemento desta lei, e que estea provocada pola acción dos elementos ou substancias que no devandito cadro se indiquen para cada enfermidade profesional.”

Aquelas enfermidades que non se encontren incluídas dentro do cadro de enfermidades profesionais e a persoa traballadora contraia exclusivamente con motivo da realización do seu traballo, ou aquelas que xa padeza e véxanse agravadas, terán a consideración de accidente de traballo e denominaranse: enfermidades relacionadas co traballo.

As enfermidades profesionais son comunicadas a través da aplicación CEPROSS (Comunicación de Enfermidades Profesionais na Seguridade Social). Pola súa banda, as enfermidades relacionadas co traballo son rexistrado en PANOTRATSS (Comunicación de patoloxías non traumáticas causadas polo traballo).

Segundo información proporcionada polo Observatorio das continxencias profesionais da Seguridade Social, en España durante o ano 2021 producíronse un total de 24.944 enfermidades causadas polo traballo, 20.381 expedientes de enfermidades profesionais e 4.563 expedientes de patoloxías non traumáticas causadas ou agravadas polo traballo.