Traballo Social Sanitario

Publicado o: 11/11/2015

O servizo de traballo social proporciona información, orientación, asesoramento e apoio especializado en todas aquelas necesidades sobrevidas no ámbito familiar, social, laboral ou económico do traballador.

As traballadoras sociais en Mutua Universal están integradas nos equipos asistenciais, co obxectivo de:

 • Garantir a atención integral á saúde e a abordaxe dos problemas sociais canda os biomédicos e psicolóxicos.
 • Achegar alternativas ou solucións ás dificultades/problemas sociais que xorden tras o accidente/enfermidade.
 • Evitar os posibles desaxustes sociofamiliares que se producen como consecuencia da perda de saúde.
Traballo social nos equipos asistenciais

Principais funcións do Equipo de Traballo Social Sanitario

Principais funcións do Equipo de Traballo Social Sanitario
 • Apoio psicosocial e acompañamento especializado ao accidentado e ao seu medio socio familiar.
 • Tratamento e xestión de pacientes hospitalizados. Planificación da Alta Hospitalaria. Coordinación co equipo de traballo social de centro.
 • Programa de reinserción sociolaboral para pacientes e familiares en situación de discapacidade e / ou risco de exclusión social.
 • Coordinación con outros servizos especializados (Centros sociosanitarios, Asociacións…)
 • Detección necesidades, valoración e xestión servizo de axuda a domicilio.
 • Asesoramento en Axudas técnicas destinadas a persoas en situación de dependencia.
 • Información, orientación e tramitación dos recursos dirixidos ao paciente e á súa familia, para atender os diferentes aspectos sociais que poidan incluír no seu proceso de curación (factores familiares, ambientais, económicos…)
 • Información sobre recursos e prestacións de Mutua Universal: Axudas sociais, xestión prestacións…
 • Prevención e detección de situacións de risco social que se poidan producir a consecuencia do accidente e poidan influír no seu proceso de recuperación.
 • Diagnostico social sanitario para establecer un plan de intervención en coordinación co equipo asistencial de Mutua.

 

Se queres máis información ponte en contacto con ayudasocial@mutuauniversal.net.