Treball social

Publicat el: 11/11/2015

El servei de treball social proporciona informació, orientació, assessorament i suport especialitzat en totes les necessitats sobrevingudes en l'àmbit familiar, social, laboral o econòmic del treballador.

Les treballadores socials a la Mutua Universal estan integrades en els equips assistencials, amb l'objectiu de:

 • Garantir l'atenció integral a la salut i l'abordatge dels problemes socials, juntament amb els biomèdics i psicològics.
 • Aportar alternatives o solucions a les dificultats/problemes socials que sorgeixen després de l'accident/malaltia.
 • Evitar els possibles desajustos sociofamiliars que es produeixen com a conseqüència de la pèrdua de salut.

Comptem amb un programa de reinserció sociolaboral que té com a objectiu promoure, en la mesura en què la situació el permeti, la reincorporació al món laboral d'aquells treballadors que després de patir un accident de treball o malaltia professional, han quedat afectats per un grau d'incapacitat que els impossibilita tornar a desenvolupar la seva activitat laboral o han perdut el seu treball durant el procés de recuperació i es troben en situació de risc d'exclusió social.

Montserrat Fernández, coordinadora de treball social a Mutua Universal

Accident de treball

 • Suport psicosocial a l'accidentat i al seu entorn familiar.
 • Gestió amb pacients hospitalitzats: visites, coordinació, planificació de l'alta hospitalària…
 • Programa de reinserció sociolaboral per a treballadors incapacitats o en situació de risc d'exclusió social.
 • Coordinació amb altres serveis especialitzats (Institut Guttmann, centres sociosanitaris, associacions…)
 • Gestió servei d'ajuda a domicili per a pacients que presenten limitacions per a la realització de totes o algunes activitats bàsiques de la vida diària.
 • Gestió suport psicològic per a familiars de treballadors morts o amb pronòstic greu.
 • Assessorament i tramitació d'ajudes per millorar la qualitat de vida: Adaptació habitatge, adaptació vehicle, material d'ajuda tècnic o material ortoprotètic.
 • Valoració i tramitació d'ajudes econòmiques davant situacions de necessitat en el nucli familiar del treballador accidentat.
 • Valoració i tramitació d'altres ajudes en funció de les necessitats detectades.
 • Informació sobre recursos i prestacions de Mutua Universal (tràmits i gestions).
 • Informació/orientació sobre altres recursos disponibles (públics i privats).

Malaltia comuna

Assessorament i informació:

  • Incapacitat permanent.
  • Pensions no contributives
  • Sol·licitud discapacitat i els seus beneficis
  • Sol·licitud d'ajudes (estatals, autonòmiques i locals)
  • Reinserció laboral: assessorament en la cerca de treball per a persones amb discapacitat i treballadors en risc d'exclusió social.