Treball Social Sanitari

Publicat el: 11/11/2015

El servei de treball social proporciona informació, orientació, assessorament i suport especialitzat en totes les necessitats sobrevingudes en l'àmbit familiar, social, laboral o econòmic del treballador.

Les treballadores socials a la Mutua Universal estan integrades en els equips assistencials, amb l'objectiu de:

 • Garantir l'atenció integral a la salut i l'abordatge dels problemes socials, juntament amb els biomèdics i psicològics.
 • Aportar alternatives o solucions a les dificultats/problemes socials que sorgeixen després de l'accident/malaltia.
 • Evitar els possibles desajustos sociofamiliars que es produeixen com a conseqüència de la pèrdua de salut.
Treball social en els equips assistencials

Principals funcions de l'Equip de Treball Social Sanitari

Principals funcions de l'Equip de Treball Social Sanitari
 • Suport psicosocial i acompanyament especialitzat a l'accidentat i al seu entorn sociofamiliar.
 • Tractament i gestió de pacients hospitalitzats. Planificació de l'alta hospitalària. Coordinació amb l'equip de treball social del centre.
 • Programa de reinserció sociolaboral per a pacients i familiars en situació de discapacitat i/o risc d'exclusió social.
 • Coordinació amb altres serveis especialitzats (centres sociosanitaris, associacions…)
 • Detecció necessitats, valoració i gestió servei d'ajuda a domicili.
 • Assessorament en Ajudes tècniques destinades a persones en situació de dependència.
 • Informació, orientació i tramitació dels recursos dirigits al pacient i a la seva família, per atendre els diferents aspectes socials que puguin incloure en el seu procés de cura (factors familiars, ambientals, econòmics…)
 • Informació sobre recursos i prestacions de Mutua Universal, Ajudes socials, gestió, prestacions…
 • Prevenció i detecció de situacions de risc social que es puguin produir a conseqüència de l'accident i puguin influir en el seu procés de recuperació.
 • Diagnòstic social sanitari per establir un pla d'intervenció en coordinació amb l'equip assistencial de la Mutua.

 

Si vols més informació, posa't en contacte amb ayudasocial@mutuauniversal.net.