Traballo social

Publicado o: 11/11/2015

Os accidentes e enfermidades poden representar unha forte agresión á integridade física e / ou psicolóxica dunha persoa e tamén unha interrupción inesperada e brusca das súas actividades persoais, familiares, profesionais e sociais.

O servizo de traballo social proporciona información, orientación, asesoramento e apoio especializado en todas aquelas necesidades sobrevidas no ámbito familiar, social, laboral ou económico do traballador.

O equipo de traballo social de Mutua Universal está integrado nos equipos asistenciais, co obxectivo de:

 1. Garantir a atención integral á saúde e a abordaxe dos problemas sociais canda os biomédicos e psicolóxicos.
 2. Achegar alternativas ou solucións ás dificultades/problemas sociais que xorden tras o accidente ou enfermidade.
 3. Evitar os posibles desaxustes sociais e familiares que se producen como consecuencia da perda de saúde.

Contamos cun programa de inserción sociolaboral que ten como obxectivo promover, na medida en que a situación permítao, a reincorporación ao mundo laboral daqueles traballadores que tras sufrir un accidente de traballo ou enfermidade profesional, quedaron afectos dun grao de incapacidade que lles imposibilita volver desempeñar a súa actividade laboral ou perderon o emprego durante o proceso de recuperación e encóntranse en situación de risco de exclusión social.

Montserrat Fernández, coordinadora de Traballo Social en Mutua Universal

Accidente de traballo

 • Apoio psicosocial ao accidentado e ao seu medio familiar.
 • Xestión con pacientes hospitalizados: visitas, coordinación, planificación da alta hospitalaria…
 • Programa de Reinserción Sociolaboral para traballadores incapacitados ou en situación de risco de exclusión social.
 • Coordinación con outros servizos especializados (Institut Guttmann, Centros sociosanitarios, Asociacións…)
 • Xestión servizo de axuda a domicilio para pacientes que presentan limitacións para a realización de todas ou algunhas actividades básicas da vida diaria.
 • Xestión apoio psicolóxico para familiares de traballadores falecidos ou con prognóstico grave.
 • Asesoramento e tramitación de axudas para mellorar a calidade de vida: Adaptación vivenda, adaptación vehículo, material de axuda técnico ou material ortoprotético.
 • Valoración e tramitación de axudas económicas ante situacións de necesidade no núcleo familiar do traballador accidentado.
 • Valoración e tramitación doutras axudas en función das necesidades detectadas.
 • Información sobre recursos e prestacións de Mutua Universal (trámites e xestións).
 • Información/Orientación sobre outros recursos dispoñibles (públicos e privados).

Enfermidade común

Asesoramento e información:

  • Incapacidade permanente.
  • Pensións non contributivas
  • Solicitude Discapacidade e os seus beneficios
  • Solicitude de Axudas (Estatais, Autonómicas e Locais)
  • Reinserción Laboral: asesoramento na busca de emprego para persoas con discapacidade e traballadores en risco de exclusión social.

Conceptos susceptibles de axuda social

Conceptos susceptibles de axuda social