Comissió de prestacions especials

Publicat el: 23/05/2017

El contingut i els requisits d'accés a les ajudes socials que poden concedir les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social, estan regulades per la Resolució de 28 d'octubre de 2019, de la Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social, per la qual s'estableix el règim d'aplicació de les prestacions complementàries de l'article 96.1 b), del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat per Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre.


La Comissió de Prestacions Especials (CPE) és l'òrgan competent per a la concessió de les prestacions especials o ajudes socials.

Formada per representants dels treballadors, designats per les centrals sindicals i per representants d'empresaris associats i autònoms, gestiona la Reserva d'Assistència Social de la Mútua; la seva funció és estudiar i atendre les situacions d'especial necessitat sobrevinguda que es puguin produir després de l'accident de treball o la malaltia professional, mitjançant accions concretes orientades a millorar la protecció dels treballadors i/o els seus drethavents.

Totes les sol·licituds presentades davant la Comissió de Prestacions Especials són valorades prèviament per l'equip de Treball Social Sanitari.

 


Publicat el: 23/05/2017

Com sol·licitar una prestació complementària d'ajuda social?