"

Comissió de prestacions especials

Publicat el: 23/05/2017

El contingut i els requisits d'accés a les ajudes socials que poden concedir les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social, estan regulades per la Resolució de 28 d'octubre de 2019, de la Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social, per la qual s'estableix el règim d'aplicació de les prestacions complementàries de l'article 96.1 b), del text refós de la llei general de la Seguretat Social, que va aprovar-se al reial decret legislatiu 8/2015 del 30 d'octubre.


La Comissió de Prestacions Especials (CPE) és l'òrgan competent per a la concessió de les prestacions especials o ajudes socials.

Està formada per representants de les persones treballadores, que han estat designats per les centrals sindicals, i per representants de les persones empresàries associades i autònomes, a fi de gestionar la reserva d'assistència social de Mutua Universal. 

La seva funció és estudiar i atendre les situacions d'especial necessitat sobrevinguda que es puguin produir després de l'accident de treball o la malaltia professional, mitjançant accions concretes orientades a millorar la protecció de les persones treballadores i els seus familiars.

Totes les sol·licituds que es presentin davant la comissió de prestacions especials són valorades prèviament per l'equip de treball social sanitari.

 


Publicat el: 23/05/2017

Com sol·licitar una prestació complementària d'ajuda social?