Real decreto-lei 24/2020, do 26 de xuño, de medidas de apoio aos traballadores autónomos (BOE 27/6/2020)

Publicado o: 29/06/2020

O Real decreto-lei 24/2020 establece medidas para a protección dos traballadores autónomos que teñen por obxecto aliviar, no ámbito da Seguridade Social, de forma progresiva, a carga que o inicio ou continuación da actividade unha vez erguido o estado de alarma deben asumir e que ten as súas consecuencias na economía familiar. 

A continuación, destacamos os aspectos máis significativos que incorpora esta disposición e que afecta o devandito colectivo:

EXENCIÓN NA COTIZACIÓN (art.8).

a) Requisitos para acceder á exención

 • Traballadores Autónomos en alta no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónoma, ou no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar.
 • Vir percibindo o 30 de xuño de 2020 a prestación extraordinaria por cesamento de actividade regulada no artigo 17 do Real decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo. 

b) Tipo de exención

 • 100 por cen das cotizacións correspondentes ao mes de xullo.
 • 50 por cento das cotizacións correspondentes ao mes de agosto.
 • 25 por cento das cotizacións correspondentes ao mes de setembro.

c) Compatibilidade da exención

É compatible e manterase durante os períodos en que os traballadores perciban prestacións por incapacidade temporal ou calquera outros subsidios sempre que se manteña a obriga de cotizar.

d) Incompatibilidade da exención

É incompatible coa percepción da prestación por cesamento de actividade.


2) PRESTACIÓN POR CESAMENTO DE ACTIVIDADE ORDINARIA DO ARTIGO 327 DO TEXTO REFUNDIDO DA LEI XERAL DA SEGURIDADE SOCIAL (art.9).

a) Requisitos para acceder á prestación

Poderán solicitara os traballadores autónomos que viñesen percibindo ata o 30 de xuño de 2020 a prestación extraordinaria por cesamento de actividade prevista no artigo 17 do Real decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, sempre que concorran os seguintes requisitos: 

 • Estar afiliados e en alta no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónoma, ou no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar.
 • Ter cuberto o período mínimo de cotización por cesamento de actividade a que se refire o artigo 338 do Texto Refundido da Lei Xeral da Seguridade Social.
 • Non cumprir a idade ordinaria para causar dereito á pensión contributiva de xubilación, non sendo que o traballador autónomo non tivese acreditado o período de cotización requirido para iso.
 • Acharse ao corrente no pagamento das cotas á Seguridade Social. Non obstante, se na data de cesamento de actividade non se cumprise este requisito, o órgano xestor convidará ao pagamento ao traballador autónomo para que no prazo improrrogable de trinta días naturais ingrese as cotas debidas. A regularización do descuberto producirá plenos efectos para a adquisición do dereito á protección.
 • Acreditar unha redución na facturación durante o terceiro trimestre do ano 2020 de polo menos o 75 por cento en relación co mesmo período do ano 2019.
 • Non obter durante o terceiro trimestre de 2020 uns rendementos netos superiores a 5.818,75 euros.
 • Os traballadores autónomos que teñan un ou máis traballadores ao seu cargo, deberán acreditar ao tempo de solicitar a prestación o cumprimento de todas as obrigas laborais e de Seguridade Social que teñan asumidas. Aos indicados efectos deberán emitir unha declaración responsable, podendo, as mutuas colaboradoras coa Seguridade Social ou a entidade xestora, requirirlles para que acheguen os documentos precisos que acrediten este extremo. 

b) Duración desta prestación

 •  Poderá percibirse como máximo ata o 30 de setembro de 2020. 
 • A partir do 1 de outubro de 2020 só poderase continuar percibindo esta prestación de cesamento de actividade se concorren todos os requisitos do artigo 330 da Lei Xeral da Seguridade Social.

c) Recoñecemento da prestación

O recoñecemento á prestación levarase a cabo polas Mutuas Colaboradoras coa Seguridade Social ou o Instituto Social da Mariña con carácter provisional cos seguintes efectos:

 • 1 de xullo de 2020 se se solicita antes do 15 de xullo de 2020. 
 • Desde o día seguinte á solicitude se se solicita en data posterior.  

d) Posibilidade de conseguir, por parte das Mutuas Colaboradoras coa Seguridade Social, do Ministerio de Facenda, os datos tributarios dos exercicios 2019 e 2020 necesarios para o seguimento e control da prestación

Esta posibilidade debe contar sempre co consentimento expreso do interesado.

En caso contrario o traballador autónomo deberá achegar á Mutua Colaboradora coa Seguridade Social, no prazo de 10 días seguintes ao seu requirimento, a seguinte documentación: 

 • Copia do modelo 303 de autoliquidación do Imposto sobre o Valor Engadido (IVE), correspondente ás declaracións do segundo e terceiro trimestre dos anos 2019 e 2020.
 • Copia do modelo 130 correspondente á autoliquidación en pagamento fraccionado do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF) do segundo e terceiro trimestre dos anos 2019 e 2020, aos efectos de poder determinar o que corresponde ao terceiro e cuarto trimestre deses anos. 
 • Os traballadores autónomos que tributen no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF) por estimación obxectiva (modelo 131) deberán achegar a documentación necesaria ou calquera outro medio de proba que sirva para acreditar os ingresos esixidos neste precepto.

e) Obriga de cotizar

O traballador autónomo, durante o tempo que estea percibindo a prestación, deberá ingresar na Tesouraría Xeral da Seguridade Social a totalidade das cotizacións aplicando os tipos vixentes á base de cotización correspondente.

En calquera caso, a Mutua Colaboradora coa Seguridade Social ou, se é o caso, o Instituto Social da Mariña, aboará ao traballador canda a prestación por cesamento na actividade, o importe das cotizacións por continxencias comúns que lle correspondese ingresar de encontrarse o traballador autónomo sen desenvolver actividade algunha, todo iso en aplicación do que se dispón no artigo 329 do Real decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social.

f) Renuncia e devolución da prestación

 • O traballador autónomo poderá RENUNCIAR á prestación en calquera momento antes do 31 de agosto de 2020, provendo efectos a renuncia o mes seguinte á súa comunicación. 
 • O traballador autónomo poderá DEVOLVER a prestación, sen necesidade de esperar á reclamación da Mutua Colaboradora coa Seguridade Social ou da Entidade Xestora, cando considere que os ingresos percibidos durante o terceiro trimestre de 2020 ou a caída da facturación nese mesmo período superarán os limiares establecidos no apartado 2.A) anterior coa correspondente perda do dereito á prestación.

g) Reclamación prestacións indebidas

Ao ter carácter provisional as resolucións adoptadas polas Mutuas Colaboradoras coa Seguridade Social ou, se é o caso, polo Instituto Social da Mariña, estas entidades, unha vez comprobados os datos que constan, procederán a reclamar as prestacións percibidas por aqueles traballadores autónomos que superen os límites de ingresos establecidos en apartado 2.A) anterior, ou que non acrediten unha redución na facturación durante o terceiro trimestre do ano 2020 de polo menos o 75 por cento en relación co mesmo período do ano 2019.

A entidade competente para a reclamación fixase a data de ingreso das cantidades reclamadas que deberán facerse sen xuros ou recargas.

Transcorrido o prazo fixado na resolución que para ese fin dítese, a Tesouraría Xeral da Seguridade Social procederá a reclamar a débeda pendente, coas recargas e intereses que procedan conforme ao procedemento administrativo de recadación establecida no Regulamento Xeral de Recadación da Seguridade Social, aprobado polo Real decreto 1415/2004, do 11 de xuño.


PRESTACIÓN EXTRAORDINA DE CESAMENTO DE ACTIVIDADE PARA OS TRABALLADORES DE TEMPADA (art.10).

a) Definición de Traballadores Autónomos de tempada 

Considéranse traballadores de tempada aqueles traballadores autónomos cuxo único traballo ao longo dos últimos dous anos desenvolvésese no Réxime Especial de Traballadores Autónomos ou no Réxime Especial de Traballadores do Mar durante os meses de marzo a outubro e permanecesen en alta nos citados réximes como traballadores autónomos durante polo menos cinco meses ao ano durante ese período.

Con esta finalidade, considerarase que o traballador desenvolveu o seu único traballo durante os meses de marzo a outubro sempre que a alta como traballador por conta allea non supere os de 120 días ao longo dos anos 2018 e 2019.

b) Requisitos 

 • Estar de alto e cotizado no Réxime Especial de Traballadores Autónomos ou no Réxime Especial de Traballadores do Mar como traballador por conta propia durante polo menos cinco meses no período comprendido entre marzo e outubro, de cada un dos anos 2018 e 2019. 
 • Non estar de alta ou asimilado á alta durante o período comprendido entre o 1 de marzo de 2018 e o 1 marzo de 2020 no réxime de Seguridade Social correspondente como traballador por conta allea máis de 120 días.
 •  Non desenvolver actividade nin estar dado de alta ou asimilado á alta durante os meses de marzo a xuño de 2020.
 •  Non percibir prestación algunha do sistema de Seguridade Social durante os meses de xaneiro a xuño de 2020, non sendo que a mesma fóra compatible co exercicio dunha actividade como traballador autónomo.
 •  Non obter durante o ano 2020 uns ingresos que superen os 23.275 euros.
 •  Acharse ao corrente no pagamento das cotas á Seguridade Social. Non obstante, se non se cumprise este requisito, o órgano xestor convidará ao pagamento ao traballador autónomo para que no prazo improrrogable de trinta días naturais ingrese as cotas debidas. A regularización do descuberto producirá plenos efectos para a adquisición do dereito á protección.

c) Contía da prestación

Será o equivalente ao 70 por cento da base mínima de cotización que corresponda pola actividade desempeñada no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónoma ou, se é o caso, no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar.

d) Recoñecemento da prestación: Duración e efectos

 •  A xestión desta prestación corresponderá ás Mutuas Colaboradoras coa Seguridade Social ou ao Instituto Social da Mariña.
 • Duración máxima de 4 meses.
 • Efectos 1 de xuño de 2020 se se solicita dentro dos primeiros 15 días naturais de xullo.
 • Se a solicitude se presenta con posterioridade ao 15 de xullo de 2020, os efectos quedan fixados ao día seguinte da súa presentación.

e) Cotización

 • Durante a percepción da prestación non existirá obriga de cotizar, permanecendo o traballador en situación de alta ou asimilada á alta no réxime de Seguridade Social correspondente.
 • As cotizacións polas que non exista obriga de cotizar serán asumidas polas entidades con cargo a cuxos orzamentos se cubra a correspondente prestación

f) Incompatibilidades 

 • Co traballo por conta allea e con calquera prestación de Seguridade Social que o beneficiario viñese percibindo non sendo que fóra compatible co desempeño da actividade como traballador por conta propia. 
 • Co traballo por conta propia cando os ingresos que se perciban durante o ano 2020 superen os 23.275 euros.
 •  Os traballadores por conta propia incluídos no Réxime Especial dos Traballadores do Mar, a prestación por cesamento de actividade será incompatible ademais coa percepción das axudas por paralización da frota.

g) Período solicitude recoñecemento da prestación

Desde o 27 de xuño de 2020 e ata o 31 de outubro de 2020.

h) Revisión das resolucións declaratorias desta prestación

Ao ter carácter provisional as resolucións adoptadas polas Mutuas Colaboradoras coa Seguridade Social ou, se é o caso, polo Instituto Social da Mariña, a partir do 31 de xaneiro de 2021 procederase a revisar todas as resolucións provisionais adoptadas.

Para iso estas entidades, sempre que teñan o consentimento dos interesados, conseguisen do Ministerio de Facenda os datos tributarios correspondentes ao segundo semestre do ano 2020 dos traballadores autónomos.

Se non puidesen ter acceso aos datos que constan nas administracións tributarias, os traballadores autónomos deberán achegar á mutua colaboradora a seguinte documentación: 

 • Copia do modelo 390 de declaración resumo anual IVE do ano 2020.
 • Copia do modelo 130 correspondente á autoliquidación en pagamento fraccionado do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF) dos cuartos trimestres do ano 2020.
 • Os traballadores autónomos que tributen no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF) por estimación obxectiva (modelo 131), deberán achegar a documentación necesaria para acreditar os ingresos esixidos no apartado 3.B) anterior.

i) Renuncia e devolución da prestación 

 • O traballador autónomo poderá RENUNCIAR á prestación en calquera momento antes do 31 de agosto de 2020, provendo efectos a renuncia o mes seguinte á súa comunicación. 
 • O traballador autónomo poderá DEVOLVER a prestación, sen necesidade de esperar á reclamación da Mutua Colaboradora coa Seguridade Social ou da Entidade Xestora, cando considere que os ingresos que pode percibir polo exercicio da actividade durante o tempo que pode causar dereito a ela superarán os 23.275 euros.

j) Reclamación prestacións indebidas

Ao ter carácter provisional as resolucións adoptadas polas Mutuas Colaboradoras coa Seguridade Social ou, se é o caso, polo Instituto Social da Mariña, estas entidades, unha vez comprobados os datos que constan, procederán a reclamar as prestacións percibidas por aqueles traballadores autónomos en que se desprenda que non teñen dereito á prestación.

A Mutua Colaboradora coa Seguridade Social ou, se é o caso, o Instituto Social da Mariña, ditará resolución fixando o importe da cantidade a reintegrar que deberá facerse sen xuros ou recargas no prazo que se fixe na devandita resolución.

Transcorrido o prazo fixado na resolución que para ese fin dítese, a Tesouraría Xeral da Seguridade Social procederá a reclamar a débeda pendente, coas recargas e intereses que procedan conforme ao procedemento administrativo de recadación establecida no Regulamento Xeral de Recadación da Seguridade Social, aprobado polo Real decreto 1415/2004, do 11 de xuño.


COMISIÓN DE SEGUIMENTO (Disposición Adicional sexta).

Ao abeiro deste Real decreto-lei 24/2020, do 26 de xuño, créase unha comisión de seguimento das medidas de apoio para a recuperación da actividade dos traballadores autónomos no ámbito da Seguridade Social, que estará integrada polas persoas para ese fin designadas polo Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións, así como pola Asociación de Traballadores Autónomos (ATA), a Unión de Profesionais e Traballadores Autónomos (UPTA) e a Unión de Asociacións de Trabadores Autónomos e Emprendedores (UATAE). 

Esta comisión reunirase previa convocatoria remitida pola Secretaría de Estado de Seguridade Social e Pensións do Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións. 

A devandita comisión de seguimento terá como función o seguimento e avaliación das medidas establecidas na citada disposición para: 

 • A exención na cotización a favor dos traballadores autónomos que percibisen a prestación extraordinaria de cesamento de durante o estado de alarma.
 • A prestación de cesamento de actividade e traballo por conta propia.
 • A prestación extraordinaria de cesamento de actividade para os traballadores de tempada.

Real decreto-lei 24/2020