Ekainaren 26a 24/2020 errege Lege-dekretua babes neurrien langile autonomoei (27. BOE/6/2020)

-an argitaratutakoa: 2020/06/29

24/2020 Errege Lege Dekretuak ezartzen du langile autonomoen babeserako neurriak dutena objektuak lasaitu, era progresiboaren Gizarte Segurantza eremuan, alarmaren estatua jaso ondoren jardueraren hasiera edo jarraipena hartu behar duten karga eta bere ondorioak familia-ekonomian. daukana 

Nabarmentzen dugu ondoren, xedapen hau barne hartzen duen alderdi esanguratsuak eta eragina duena esandako taldera:

SALBUESPENA KOTIZAZIOAN (8. artikulua).

a) salbuespenera sarbide izateko Baldintzak

 • Erregimen Berezian altan langile Autonomoak Bere Konturako Edo Langile Autonomoen Gizarte Segurantzaren, edo Itsasoko langileen Gizarte Segurantzaren Erregimen Berezian.
 • Etorri jasotzen 2020ko ekainaren 30ean ezohiko prestazioa araututako jardunari uzteak 8/2020 Errege Lege Dekretuko 17. artikuluan, martxoaren 17ko. 

b) salbuespen Mota

 • uztailaren hilabeteari dagozkion kotizazioen%100.
 • abuztuaren hilabeteari dagozkion kotizazioen ehuneko 50.
 • irailaren hilabeteari dagozkion kotizazioen ehuneko 25.

c) salbuespenaren Bateragarritasuna

Da bateragarria eta. Hauen denboraldeetan zehar mantenduko da langileak jaso prestazioak aldi baterako ezintasunagatik edo edozein beste subsidio batzuk mantendu denean kotizatzeko beharra.

d) salbuespenaren Bateraezintasuna

Da bateraezina prestazioaren pertzepzioarekin jardunari uzteak.


2) 327. ARTIKULUAREN JARDUNARI UZTE ARRUNTAK PRESTAZIOA GIZARTE SEGURANTZAREN LEGE OROKORRAREN TESTU BATEGINAREN (9. artikulua).

a) prestaziora sarbide izateko Baldintzak

Langile autonomoak eskatu ahal izango dituzte etorriko jasotzen ekainaren 30era arte 2020ko ezohiko prestazioa aurreikusitako jardunari uzteak 8/2020 Errege Lege-dekretuko 17. artikuluan, martxoaren 17ko, bilduenean hurrengo baldintzak: 

 • Kide eginda egon eta altan Bere Konturako Edo Langile Autonomoen Gizarte Segurantzaren Erregimen Berezian, edo Itsasoko langileen Gizarte Segurantzaren Erregimen Berezian.
 • Estalitakoa izatea kotizazioaren denboraldi minimoa jardunari uzteak a Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren Testu Bateginaren 338. artikulua aipatzen dena.
 • Ez egon adin arrunta beteta erretiroaren kotizaziopeko pentsiora eskubidea eragiteko, izan ezik langile autonomoa ez izango zezan horretarako eskatutako kotizazioaren denboraldia egiaztatutakoa.
 • Jakinaren gainean aurkitzea kuoten ordainketan Gizarte Segurantzari. Dena den, si jardueraren uzte-egunean baldintza hau, organo kudeatzailea ez zedin beteko ordainketara langile autonomoa gonbidatuko du para hogeita hamar egun naturaletako epe luzaezinean sartu kuota bidezkoak. Agerikoaren erregularizazioak eskubidearen erosketarako efektuen udalbatzak produzituko ditu babesera.
 • 2020. urtearen hirugarren hiruhilekoan zehar fakturazioan murriztapen bat egiaztatzea de behintzat 2019. urtearen aldi berari dagokionez ehuneko 75a.
 • Ez egon 2020ko hirugarren hiruhilekoan zehar lortutakoa 5.818,75 eurotara etekin garbi nagusi batzuk.
 • Langile autonomoak bat eduki dezaten edo langileak gehiago bere kontura, prestazioak betetzea eskatzeko unerako egiaztatu behar izango dituzte laneko betebehar guztien eta Gizarte Segurantzaren hartutakoak eduki ditzaten. Efektu egokiei ardurapeko adierazpen bat igorri behar izango dute, ahal izanez, Gizarte Segurantzarekin mutua kolaboratzaileak edo erakunde kudeatzailea, behar izan eman dokumentu zehatzak muturreko hau egiazta dezaten. 

b) prestazio honen Iraupena

 •  Ahal izango du jaso gehienez irailaren 30era arte 2020ko. 
 • 2020ko urriaren 1etik aurrera bakarrik jarraitu ahal izango da jasotzen jardunari uztearen prestazio hau Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren 330. artikuluaren baldintza guztiak biltzen badira.

c) prestazioaren Onespena

Onespena prestaziora Mutua Kolaboratzaileek burutuko da Gizarte Segurantzarekin edo behin-behinekorekin Itsasoko Gizarte Institutua hurrengo efektuekin:

 • 2020ko uztailaren 1a 2020ko uztailaren 15a baino lehen. eskatzen bada 
 • Hurrengo egunetik eskaerara ondorengo datan. eskatzen bada  

d) biltzeko Aukera, Gizarte Segurantzarekin Mutua Kolaboratzaileen aldetik, Ogasun Ministerioaren, datu zergadunak 2019. ariketen eta prestazioaren jarraipen eta kontrolerako beharrezko 2020

Aukera hau interesdunaren esanbidezko adostasunarekin beti kontatu behar du.

Aurkako kasuan langile autonomoak Gizarte Segurantzarekin Mutua Kolaboratzaileari eman behar izango dio, 10 egun buruan hurrengoa bere eskakizunera, hurrengo dokumentazioa: 

 • Kopia del 303. eredua Balio erantsiaren gaineko Zergaren autolikidazioaren (BEZa), bigarrenaren deklarazioei dagokion eta 2019. urteen hirugarren hiruhilekoa eta 2020.
 • Kopia del 130. eredua autolikidazioari dagokion en Pertsona Fisikoen Errentaren Gaineko Zergaren ordainketa zatikatua (IRPFa) bigarrenaren eta 2019. urteen hirugarren hiruhilekoa eta 2020, efektuetara de zehaztu ahal izan urte horien hirugarren eta laugarren hiruhilekoa. da 
 • Langile autonomoak zergak ordain dezaten Pertsona Fisikoen Errentaren Gaineko Zergan (IRPFa) kalkulu objetiboak (131. eredua) beharrezko dokumentazioa eman behar izango dute edo balio izan agindu honetan exijitutako diru-sarrerak egiaztatzeko beste frogabide bat.

eta) kotizatzeko Betebeharra

Langile autonomoa, denboran zehar egon dadina jasotzen prestazioa, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrean kotizazio guztiak sartu behar izango du dagokion kotizazio-oinarrira indarreko motak ezartzen.

Dena dela, Bazkide Segurtasunarekin Mutua Kolaboratzaileal edo, bere kasuan, Itsasoko Gizarte Institutua, langileari abonatuko dio prestazioarekin batera gelditzeak jardueran, gertakizun arruntei dagokien kotizazioen zenbatekoa berari egokitu sartu jarduera bat garatu gabe langile autonomoa aurkitzeko, prestatutakoa ezarriaz hau 8/2015 Legegintzako Errege-dekretuko 329. artikuluan,. Honen bidez, urriaren 30eko Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategina onesten da.

f) Uko egiten du eta prestazioaren itzultzea

 • Langile autonomoak ahal izango du UKO EGIN a la prestación en cualquier momento antes del 31 de agosto de 2020, surtiendo efectos la renuncia el mes siguiente a su comunicación. 
 • Langile autonomoak ahal izango du ITZULI prestazioa, espero izateko beharrik gabe Mutua Kolaboratzailearen erreklamaziora Gizarte Segurantzarekin edo Erakunde Kudeatzailearen, cuando gogoan hartu 2020ko hirugarren hiruhilekoan zehar jasotako diru-sarrerak edo aldi horretan fakturazioaren erorketak 2. atalean ezarritako atariak gaindituko dituzte.A) eskubidearen dagokion galerarekin aurrekoa prestaziora.

g) prestazioen Erreklamazioa okerrak

Erabaki adoptatuak behin-behineko izatean Mutua Kolaboratzaileek Gizarte Segurantzarekin edo, bere kasuan, Itsasoko Gizarte Institutuak, erakunde hauek, datuak egiaztatu ondoren obrantes, gainditu atalean ezarritako diru-sarreren mugak langile autonomo haiek jasotako prestazioak erreklamazioa egitea burutuko dituzte 2.A) aurrekoa, edo ez egiaztatu fakturazioan 2020. urtearen hirugarren hiruhilekoan zehar murriztapen bat de behintzat 2019. urtearen aldi berari dagokionez ehuneko 75a.

Erreklamaziorako erakunde trebea ezarriko zezan egin behar izango duten eskatutako kopuruen sarrera-data interesik gabe edo gainordainak.

Pasatuta ebazpenean ezarritako epea xede horretarako diktatu da, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrak belarritako zorra erreklamazioa egitea burutuko du, gainordainekin eta etorri administrazio-prozeduraren arabera interesak Bilketarako Araudi Orokorrean ezarritako bilketaren Gizarte Segurantzaren, ekainaren 11ko 1415/2004 Errege-Dekretuak onetsita.


PRESTAZIOA EXTRAORDINA SASOIKO LANGILEENTZAT JARDUNARI UZTEAREN (10. artikulua).

a) sasoiko Langile Autonomoen Definizioa 

Langile autonomo haiek sasoiko langileak dira azken bi urteetan zehar eta bere lan bakarra Langile Autonomoen erregimen Berezian edo Langileen Erregimen berezian garatu zedin martxoan zehar Marren urrira eta altan jarraitu dute aipatutako erregimenetan langile autonomo bezala zehar behintzat bost hilabete urtera aldi horretan zehar.

Hau lortzeko, gogoan hartuko da langileak bere lan bakarra urrira martxoan zehar garatu duela alta besteren konturako langile bezala ez gainditu lo 2018. urteetan zehar 120 eguneko eta 2019.

b) Baldintzak 

 • Langile Autonomoen erregimen Berezian kotizatutakoa eta altaren estatua egon edo Marren Langileen Erregimen berezian langile autonomo bezala zehar behintzat ulertutako aldian bost hilabete sartu martxoa eta urria, urte bakoitzaren 2018 eta 2019. 
 • Ez egon altaren estatua edo ulertutako aldian zehar altara onartutakoa sartu 2018ko martxoaren 1ean eta martxoa 1ean erregimenean 2020ko dagokion Gizarte Segurantzaren besteren konturako langile bezala 120 egun baino gehiago.
 •  Ez egon garatutako eta ez edo eta ez alta emandako estatua edo 2020ko ekainera martxoan zehar altara onartutakoa.
 •  Ez egon urtarrilean zehar Gizarte Segurantzaren sistemetako bat jasotako prestazioa 2020ko ekainera, izan ezik bera kanpoan jarduera baten ariketarekin bateragarria langile autonomo bezala.
 •  Ez egon 2020. urtean zehar lortutakoa gainditu 23.275 euroak diru-sarrera batzuk.
 •  Jakinaren gainean aurkitzea kuoten ordainketan Gizarte Segurantzari. Dena den, bestela baldintza hau, organo kudeatzailea beteko zedin ordainketara langile autonomoa gonbidatuko du para hogeita hamar egun naturaletako epe luzaezinean sartu kuota bidezkoak. Agerikoaren erregularizazioak eskubidearen erosketarako efektuen udalbatzak produzituko ditu babesera.

c) prestazioaren Kopurua

Baliokidea izango da al kotizazioaren oinarri minimoaren ehuneko 70 egindako jarduerak dagokiona Bere Konturako Edo Langile Autonomoen Gizarte Segurantzaren Erregimen Berezian edo, bere kasuan, Itsasoko langileen Gizarte Segurantzaren Erregimen Berezian.

d) prestazioaren Onespena: Iraupena eta efektuak

 •  Prestazio honen kudeaketa Gizarte Segurantzarekin Mutua Kolaboratzaileei egokituko zaie edo Itsasoko Gizarte Institutura.
 • Iraupen maximoa de 4 hilabete.
 • 2020ko ekaineko 1. efektuak uztailaren lehen 15 egun naturaletarako barruan eskatzen bada.
 • Eskaera 2020ko uztailaren 15aren ondoren aurkezten bada, efektuak bere aurkezpenaren biharamunean ezarritakoak geratzen dira.

eta) Kotizazioa

 • Prestazioaren pertzepzioan zehar kotizatzeko betebeharra ez da egongo, alta egoeran langilea jarraitzen edo altara dagokion Gizarte Segurantzaren erregimenean onartutakoak.
 • Kotizazioak, hauen bidez ez egon kotizatzeko betebeharra hartuak izango dira erakundeek eta bere aurrekontuen kontura estali dagokion prestazioa

f) Bateraezintasunak 

 • Lanarekin besteren kontura eta Gizarte Segurantzaren edozein prestaziorekin onuraduna etorriko jasotzen izan ezik kanpoan bateragarria jardueraren jarduerarekin langile autonomo bezala. 
 • Bere konturako lanarekin diru-sarrerak jaso 2020. urtean zehar gainditu 23.275 euroak.
 •  Erregimenean, barne langile autonomoak Itsasoko langileen Berezia, prestazioa jardunari uzteak laguntzen pertzepzioarekin gainera bateraezina izango da flotaren geldierak.

g) prestazioaren onespena eskaeraren Aldia

2020ko ekainaren 27tik eta urriaren 31ra arte 2020ko.

ordua) erabakien Berrikusketa declaratorias prestazio honen

Erabaki adoptatuak behin-behineko izatean Mutua Kolaboratzaileek Gizarte Segurantzarekin edo, bere kasuan, Itsasoko Gizarte Institutuak, 2021eko urtarrilaren 31tik aurrera behin-behineko erabaki guztiak gainbegiratu burutuko da adoptatuak.

Horretarako erakunde hauek, izanean interesdunen adostasuna, bilduko zezaten Ogasun Ministerioaren langile autonomoen 2020. urtearen bigarren seihilekoari dagozkion datu zergadunak.

Bestela izan ahal izango zezaten sarbidea datuetara obrantes zerga-administrazioetan, langile autonomoek mutua kolaboratzaileari hurrengo dokumentazioa eman behar izango diote: 

 • 2020ko BEZaren urteko laburpen aitorpenaren 390 ereduaren kopia.
 • Autolikidazioari dagokion 130. ereduaren kopia Pertsona Fisikoen Errentaren Gaineko Zergaren ordainketa zatikatuan (IRPFa) 2020. urtearen laugarren hiruhilekoen.
 • Langile autonomoak zergak ordain dezaten Pertsona Fisikoen Errentaren Gaineko Zergan (IRPFa) kalkulu objetiboak (131. eredua), egiaztatzeko beharrezko dokumentazioa eman behar izango dute 3. atalean exijitutako diru-sarrerak.B) aurrekoa.

i) Uko egiten du eta prestazioaren itzultzea 

 • Langile autonomoak ahal izango du UKO EGIN a la prestación en cualquier momento antes del 31 de agosto de 2020, surtiendo efectos la renuncia el mes siguiente a su comunicación. 
 • Langile autonomoak ahal izango du ITZULI prestazioa, espero izateko beharrik gabe Mutua Kolaboratzailearen erreklamaziora Gizarte Segurantzarekin edo Erakunde Kudeatzailearen, cuando gogoan hartu ahal duen diru-sarrerak jaso jardueraren ariketak berari eskubidea eragin ahal dien denboran zehar 23.275 euroak gaindituko dituzte.

j) prestazioen Erreklamazioa okerrak

Erabaki adoptatuak behin-behineko izatean Mutua Kolaboratzaileek Gizarte Segurantzarekin edo, bere kasuan, Itsasoko Gizarte Institutuak, erakunde hauek, datuak egiaztatu ondoren obrantes,. Hauen langile autonomo haiek jasotako prestazioak erreklamazioa egitea burutuko dituzte ez dutela eskubidea prestaziora. askatu da

Gizarte Segurantzarekin Mutua Kolaboratzailea edo, bere kasuan, Itsasoko Gizarte Institutuak, kopuruaren zenbatekoa ezartzen ebazpena diktatuko du egin behar izango duela berriz integratzera interesik gabe edo ebazpen honetan. ezarri den gainordainak epean

Pasatuta ebazpenean ezarritako epea xede horretarako diktatu da, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrak belarritako zorra erreklamazioa egitea burutuko du, gainordainekin eta etorri administrazio-prozeduraren arabera interesak Bilketarako Araudi Orokorrean ezarritako bilketaren Gizarte Segurantzaren, ekainaren 11ko 1415/2004 Errege-Dekretuak onetsita.


JARRAIPEN-BATZORDEA (seigarren Xedapen Gehigarria).

Errege Lege Dekretu honen babesean 24/ekainaren 26a 2020 langile autonomoen jardueraren berreskuratzerako babes neurrien jarraipen-batzorde bat uste izan da Gizarte Segurantza eremuan, pertsonek integratuta egongo dena Ministerioak xede horretarako hautatutak Sarreraren, Gizarte Segurantza eta Migrazioak eta halaber Langile Autonomoen Elkarteak (LOTZEN DU), Profesional eta Langile Autonomoen Elkartasuna (UPTA) eta Trabatzaile Autonomoen Elkarteen Elkartasuna eta Ekintzaileak (UATAE). 

Batzorde honek bilduko du aurretiko deialdia Gizarte Segurantzaren Estatu-idazkaritzak bidalita eta Sarreraren Ministerioaren Ostatuak, Gizarte Segurantza eta Migrazioak. 

Jarraipen-batzorde honek funtzio bezala izango du ezarritako neurrien jarraipena eta ebaluazioa aipatutako xedapenean para: 

 • Gelditzearen ezohiko prestazioa jaso duten salbuespena kotizazioan langile autonomoen alde de alarmaren estatuan zehar.
 • Jardunari uzte eta lanaren prestazioa bere konturakoa.
 • Sasoiko langileentzat jardunari uztearen ezohiko prestazioa.

24/2020 errege Lege-dekretua