"

Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny, de mesures de suport als treballadors autònoms (BOE 27/6/2020)

Publicat el: 29/06/2020

El Reial decret llei 24/2020 estableix mesures per a la protecció dels treballadors autònoms que tenen per objecte alleujar, en l'àmbit de la Seguretat Social, de manera progressiva, la càrrega que l'inici o continuació de l'activitat una vegada aixecat l'estat d'alarma han d'assumir i que té les seves conseqüències en l'economia familiar. 

A continuació, destaquem els aspectes més significatius que incorpora aquesta disposició i que afecta aquest col·lectiu:

EXEMPCIÓ EN LA COTITZACIÓ (art.8).

a) Requisits per accedir a l'exempció

 • Treballadors Autònoms en alta en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms, o en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar.
 • Estar percebent el 30 de juny de 2020 la prestació extraordinària per cessament d'activitat regulada a l'article 17 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març. 

b) Tipus d'exempció

 • 100 per cent de les cotitzacions corresponents al mes de juliol.
 • 50 per cent de les cotitzacions corresponents al mes d'agost.
 • 25 per cent de les cotitzacions corresponents al mes de setembre.

c) Compatibilitat de l'exempció

És compatible i es mantindrà durant els períodes en què els treballadors percebin prestacions per incapacitat temporal o qualssevol altres subsidis sempre que es mantingui l'obligació de cotitzar.

d) Incompatibilitat de l'exempció

És incompatible amb la percepció de la prestació per cessament d'activitat.


2) PRESTACIÓ PER CESSAMENT D'ACTIVITAT ORDINÀRIA DE L'ARTICLE 327 DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL (art. 9).

a) Requisits per accedir a la prestació

Podran sol·licitar-la els treballadors autònoms que hagin estat percebent fins al 30 de juny de 2020 la prestació extraordinària per cessament d'activitat prevista a l'article 17 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, sempre que hi concorrin els requisits següents: 

 • Estar afiliats i en alta en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms, o en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar.
 • Tenir cobert el període mínim de cotització per cessament d'activitat al qual es refereix l'article 338 del Text refós de la Llei general de la Seguretat Social.
 • No haver complert l'edat ordinària per causar dret a la pensió contributiva de jubilació, llevat que el treballador autònom no tingui acreditat el període de cotització requerit per a això.
 • Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant això, si en la data de cessament d'activitat no es complís aquest requisit, l'òrgan gestor convidarà al pagament al treballador autònom perquè en el termini improrrogable de trenta dies naturals ingressi les quotes degudes. La regularització del descobert produeix plens efectes per a l'adquisició del dret a la protecció.
 • Acreditar una reducció en la facturació durant el tercer trimestre de l'any 2020 d'almenys el 75 per cent en relació amb el mateix període de l'any 2019.
 • No haver obtingut durant el tercer trimestre de 2020 uns rendiments nets superiors a 5.818,75 euros.
 • Els treballadors autònoms que tinguin un treballador o més a càrrec seu han d'acreditar en el moment de sol·licitar la prestació el compliment de totes les obligacions laborals i de Seguretat Social que tinguin assumides. Als efectes indicats han d'emetre una declaració responsable, podent, les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social o l'entitat gestora, requerir-los perquè aportin els documents necessaris que acreditin aquest aspecte. 

b) Durada d'aquesta prestació

 •  Es podrà percebre com a màxim fins al 30 de setembre de 2020. 
 • A partir de l'1 d'octubre de 2020 només es podrà continuar percebent aquesta prestació de cessament d'activitat si hi concorren tots els requisits de l'article 330 de la Llei general de la Seguretat Social.

c) Reconeixement de la prestació

El reconeixement a la prestació serà dut a terme per les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social o l'Institut Social de la Marina amb caràcter provisional amb els efectes següents:

 • 1 de juliol de 2020, si se sol·licita abans del 15 de juliol de 2020. 
 • Des del dia següent a la sol·licitud, si se sol·licita en data posterior.  

d) Possibilitat de recollir, per part de les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social, del Ministeri d'Hisenda, les dades tributàries dels exercicis 2019 i 2020 necessaris per al seguiment i control de la prestació

Aquesta possibilitat sempre ha de comptar amb el consentiment exprés de l'interessat.

En cas contrari, el treballador autònom ha d'aportar a la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social, en el termini de 10 dies següent al seu requeriment, la documentació següent: 

 • Còpia del model 303 d'autoliquidació de l'impost sobre el valor afegit (IVA), corresponent a les declaracions del segon i tercer trimestre dels anys 2019 i 2020.
 • Còpia del model 130 corresponent a l'autoliquidació en pagament fraccionat de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) del segon i tercer trimestre dels anys 2019 i 2020, a l'efecte de poder determinar el que correspon al tercer i quart trimestre d'aquests anys. 
 • Els treballadors autònoms que tributin en l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) per estimació objectiva (model 131) han d'aportar la documentació necessària o qualsevol altre mitjà de prova que serveixi per acreditar els ingressos exigits en aquest precepte.

e) Obligació de cotitzar

El treballador autònom, durant el temps que estigui percebent la prestació, ha d'ingressar a la Tresoreria General de la Seguretat Social la totalitat de les cotitzacions aplicant els tipus vigents a la base de cotització corresponent.

En qualsevol cas, la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Socialo, si escau, l'Institut Social de la Marina, abonarà al treballador, juntament amb la prestació per cessament en l'activitat, l'import de les cotitzacions per contingències comunes que li hagi correspost ingressar si el treballador autònom està sense desenvolupar cap activitat, tot això en aplicació del que disposa l'article 329 del Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social.

f) Renúncia i devolució de la prestació

 • El treballador autònom podrà RENUNCIAR a la prestació en qualsevol moment abans del 31 d'agost de 2020, tenint efecte la renúncia el mes següent a la seva comunicació. 
 • El treballador autònom podrà TORNAR la prestació, sense necessitat d'esperar a la reclamació de la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social o de l'Entitat Gestora, quan consideri que els ingressos percebuts durant el tercer trimestre de 2020 o la caiguda de la facturació en aquell mateix període superaran els llindars establerts a l'apartat 2.A) anterior amb la corresponent pèrdua del dret a la prestació.

g) Reclamació prestacions indegudes

En tenir caràcter provisional les resolucions adoptades per les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social o, si escau, per l'Institut Social de la Marina, aquestes entitats, una vegada comprovades les dades que consten, procediran a reclamar les prestacions percebudes per aquells treballadors autònoms que superin els límits d'ingressos establerts a l'apartat 2.A) anterior, o que no acreditin una reducció en la facturació durant el tercer trimestre de l'any 2020 d'almenys el 75 per cent en relació amb el mateix període de l'any 2019.

L'entitat competent per a la reclamació fixarà la data d'ingrés de les quantitats reclamades que s'han de fer sense interessos o recàrrecs.

Transcorregut el termini fixat en la resolució que a l'efecte es dicti, la Tresoreria General de la Seguretat Social procedirà a reclamar el deute pendent, amb els recàrrecs i interessos que procedeixin de conformitat amb el procediment administratiu de recaptació establerta en el Reglament General de Recaptació de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 1415/2004, d'11 de juny.


PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CESSAMENT D'ACTIVITAT PER ALS TREBALLADORS DE TEMPORADA (art.10).

a) Definició de treballadors autònoms de temporada 

Es consideren treballadors de temporada aquells treballadors autònoms l'únic treball dels quals durant els últims dos anys s'hagi desenvolupat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors del Mar durant els mesos de març a octubre i hagin romàs en alta en els règims esmentats com a treballadors autònoms durant almenys cinc mesos a l'any durant aquell període.

A aquest efecte, es considerarà que el treballador ha desenvolupat el seu únic treball durant els mesos de març a octubre, sempre que l'alta com a treballador per compte d'altri no superi els 120 dies durant els anys 2018 i 2019.

b) Requisits 

 • Haver estat d'alta i cotitzat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors del Mar com a treballador per compte propi durant almenys cinc mesos durant el període comprès entre març i octubre, de cadascun dels anys 2018 i 2019. 
 • No haver estat d'alta o assimilat a l'alta durant el període comprès entre l'1 de març de 2018 i l'1 març de 2020 en el règim de Seguretat Social corresponent com a treballador per compte d'altri durant més de 120 dies.
 •  No haver desenvolupat activitat ni haver estat donat d'alta o assimilat a l'alta durant els mesos de març a juny de 2020.
 •  No haver percebut cap prestació del sistema de Seguretat Social durant els mesos de gener a juny de 2020, llevat que aquesta sigui compatible amb l'exercici d'una activitat com a treballador autònom.
 •  No haver obtingut durant l'any 2020 uns ingressos que superin els 23.275 euros.
 •  Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant això, si no es complís aquest requisit, l'òrgan gestor convidarà al pagament al treballador autònom perquè en el termini improrrogable de trenta dies naturals ingressi les quotes degudes. La regularització del descobert produeix plens efectes per a l'adquisició del dret a la protecció.

c) Quantia de la prestació

Serà l'equivalent al 70 per cent de la base mínima de cotització que correspongui per l'activitat desenvolupada en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o, si escau, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar.

d) Reconeixement de la prestació: Durada i efectes

 •  La gestió d'aquesta prestació correspon a les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social o a l'Institut Social de la Marina.
 • Durada màxima de 4 mesos.
 • Efectes 1 de juny de 2020 si se sol·licita dins els primers 15 dies naturals de juliol.
 • Si la sol·licitud es presenta amb posterioritat al 15 de juliol de 2020, els efectes queden fixats al dia següent de la seva presentació.

e) Cotització

 • Durant la percepció de la prestació no existirà obligació de cotitzar, romanent el treballador en situació d'alta o assimilada a l'alta en el règim de Seguretat Social corresponent.
 • Les cotitzacions per les quals no hi hagi obligació de cotitzar seran assumides per les entitats amb càrrec als pressupostos de les quals es cobreixi la prestació corresponent

f) Incompatibilitats 

 • Amb el treball per compte d'altri i amb qualsevol prestació de Seguretat Social que el beneficiari estigui percebent, llevat que sigui compatible amb l'acompliment de l'activitat com a treballador per compte propi. 
 • Amb el treball per compte propi quan els ingressos que es percebin durant l'any 2020 superin els 23.275 euros.
 •  Per als treballadors per compte propi inclosos en el Règim Especial dels Treballadors del Mar, la prestació per cessament d'activitat serà incompatible, a més, amb la percepció de les ajudes per paralització de la flota.

g) Període de sol·licitud de reconeixement de la prestació

Des del 27 de juny de 2020 fins al 31 d'octubre de 2020.

h) Revisió de les resolucions declaratòries d'aquesta prestació

En tenir caràcter provisional les resolucions adoptades per les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social o, si escau, per l'Institut Social de la Marina, a partir del 31 de gener de 2021 es procedirà a revisar totes les resolucions provisionals adoptades.

Per a això aquestes entitats, sempre que tinguin el consentiment dels interessats, recolliran del Ministeri d'Hisenda les dades tributàries corresponents al segon semestre de l'any 2020 dels treballadors autònoms.

Si no poden tenir accés a les dades que consten a les administracions tributàries, els treballadors autònoms hauran d'aportar a la mútua col·laboradora la documentació següent: 

 • Còpia del model 390 de declaració resum anual IVA de l'any 2020.
 • Còpia del model 130 corresponent a l'autoliquidació en pagament fraccionat de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) del quart trimestre de l'any 2020.
 • Els treballadors autònoms que tributin en l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) per estimació objectiva (model 131) han d'aportar la documentació necessària per acreditar els ingressos exigits a l'apartat 3.B) anterior.

i) Renúncia i devolució de la prestació 

 • El treballador autònom podrà RENUNCIAR a la prestació en qualsevol moment abans del 31 d'agost de 2020, tenint efecte la renúncia el mes següent a la seva comunicació. 
 • El treballador autònom podrà TORNAR la prestació, sense necessitat d'esperar a la reclamació de la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social o de l'entitat gestora, quan consideri que els ingressos que pot percebre per l'exercici de l'activitat durant el temps que pot causar dret a ella superaran els 23.275 euros.

j) Reclamació prestacions indegudes

En tenir caràcter provisional les resolucions adoptades per les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social o, si escau, per l'Institut Social de la Marina, aquestes entitats, una vegada comprovades les dades que consten, procediran a reclamar les prestacions percebudes per aquells treballadors autònoms en què es desprengui que no tenen dret a la prestació.

La mútua col·laboradora amb la Seguretat Social o, si escau, l'Institut Social de la Marina, dictarà resolució fixant l'import de la quantitat a reintegrar que s'haurà de fer sense interessos o recàrrecs en el termini que es fixi en aquesta resolució.

Transcorregut el termini fixat en la resolució que a l'efecte es dicti, la Tresoreria General de la Seguretat Social procedirà a reclamar el deute pendent, amb els recàrrecs i interessos que procedeixin de conformitat amb el procediment administratiu de recaptació establerta en el Reglament General de Recaptació de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 1415/2004, d'11 de juny.


COMISSIÓ DE SEGUIMENT (Disposició addicional sisena).

A l'empara d'aquest Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny, es crea una comissió de seguiment de les mesures de suport per a la recuperació de l'activitat dels treballadors autònoms en l'àmbit de la Seguretat Social, que estarà integrada per les persones a l'efecte designades pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, així com per l'Associació de Treballadors Autònoms (ATA), la Unió de Professionals i Treballadors Autònoms (UPTA) i la Unió d'Associacions de Treballadors Autònoms i Emprenedors (UATAE). 

Aquesta comissió es reunirà després d'una prèvia convocatòria remesa per la Secretaria d'Estat de Seguretat Social i Pensions del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. 

Aquesta comissió de seguiment tindrà com a funció el seguiment i avaluació de les mesures establertes en la disposició esmentada per a: 

 • L'exempció en la cotització a favor dels treballadors autònoms que hagin percebut la prestació extraordinària de cessament durant l'estat d'alarma.
 • La prestació de cessament d'activitat i treball per compte propi.
 • La prestació extraordinària de cessament d'activitat per als treballadors de temporada.

Reial Decret llei 24/2020