Disposición adicional IV. Prórroga das prestacións xa causadas ao abeiro do artigo 9 do RDL 24/2020 (POECATA) e do artigo 17 do RDL 8/2020

Publicado o: 01/07/2020

Finalizou o prazo para solicitar esta prestación

 

Para poder acceder a ela, o traballador autónomo debe cumprir os seguintes requisitos:

 • Os traballadores autónomos que viñesen percibindo a prestación ordinaria por cesamento de actividade compatible co traballo por conta propia (POECATA) regulada no artigo 9 do Real decreto-lei 24/2020, sempre que durante o cuarto trimestre do ano 2020 manteñan os requisitos que se estableceron para a súa concesión.
 • Os traballadores autónomos que non percibisen esta prestación durante o terceiro trimestre de 2020 pero que percibisen, ata o 30 de xuño, a prestación extraordinaria por cesamento de actividade (PECATA) prevista no artigo 17 do Real decreto-lei 8/2020 sempre que concorran os requisitos establecidos nos apartados a), b) d) e e) do artigo 330.1 do TRLGSS.

Requisitos

 • Percibir a prestación extraordinaria por cesamento de actividade (PECATA) ata o 30 de xuño.
 • Se percibiu a prestación regulada no artigo 9 do Real decreto-lei 24/2020:
  • Acreditar unha redución na facturación durante o cuarto trimestre do ano 2020 de polo menos o 75% en relación co mesmo período do ano 2019.
  • Non obter durante o cuarto trimestre de 2020 uns rendementos netos superiores a 5.818,75 €. Para determinar o dereito á prestación mensual ratearanse os rendementos netos do terceiro trimestre, non podendo exceder de 1.939,58 € mensuais.
  • Cumprir cos requisitos establecidos nos apartados a), b), d) e e) do artigo 330.1 do TRLGSS:
   • Estar afiliado e en alta no RETA/RETA-mar.
   • Ter cuberto o período mínimo de cotización por cesamento de actividade a que se refire o artigo 338 (polo menos doce meses de cotización por cesamento de actividade deben ser continuados e inmediatamente anteriores á devandita situación de cesamento).
   • Non cumprir a idade ordinaria para causar dereito á pensión contributiva de xubilación, non sendo que o traballador autónomo non tivese acreditado o período de cotización requirido para iso.
   • Acharse ao corrente de pagamento das cotas da seguridade social. Se na data de suspensión da actividade non cumpren o requisito, cursarase invitación ao pagamento para que no prazo de 30 días naturais ingrese as cotas debidas. A regularización do descuberto producirá plenos efectos para a adquisición do dereito á prestación.
 • Acreditar unha redución na facturación durante o cuarto trimestre do ano 2020 de polo menos o 75% en relación co mesmo período do ano 2019.
 • Non obter durante o cuarto trimestre de 2020 uns rendementos netos superiores a 5.818,75 €. Para determinar o dereito á prestación mensual ratearanse os rendementos netos do cuarto trimestre, non podendo exceder de 1.939,58 € mensuais.
 • Se teñen un ou máis traballadores ao seu cargo, deberá acreditar o cumprimento de todas as obrigas laborais e de Seguridade Social que teñan asumidas.

Duración e prazos de solicitude da prestación.

 • Para as solicitudes presentadas ANTES do 15 de outubro, determinará os efectos de inicio da prestación no 1 de outubro de 2020.
 • Para as solicitudes presentadas con posterioridade, os efectos quedan fixados no día seguinte á presentación da solicitude.
 • Percibirase como máximo ata o 31 de xaneiro de 2021, sempre que o traballador teña dereito a ela nos termos fixados no artigo 338 do TRLGSS.
 • Aqueles traballadores autónomos que a 31 de outubro viñesen percibindo a prestación por cesamento de actividade compatible co traballo por conta propia (POECATA) regulado no artigo 9 do Real decreto-lei 24/2020, e vexan esgotado o seu dereito ao cesamento previsto en citado precepto antes do decembro de 2020, percibirán esta prestación ata o 31 de xaneiro de 2021, sempre que reúnen os requisitos esixidos para ese fin.
 • A partir do 31 de xaneiro de 2021 só poderase continuar percibindo esta prestación se concorren todos os requisitos do artigo 330 do TRLGSS.

Contía da prestación.

 • O 70% da base reguladora termo medio da cotización dos últimos 12 meses.
 • Se o traballador é pluriactivo e cumpre cos requisitos para acceder a esta prestación, percibirá o 50% da base mínima de cotización en función da súa actividade.

Cotización.

 • Durante o tempo que dure a percepción da prestación, o traballador autónomo deberá ingresar na TXSS a totalidade das cotizacións aplicando os tipos vixentes á base de cotización correspondente.
 • A mutua colaboradora aboará ao traballador, canda a prestación por cesamento na actividade, o importe das cotizacións por continxencias comúns que lle correspondese ingresar de encontrarse o traballador autónomo sen desenvolver actividade algunha en aplicación do artigo 329 do TRLGSS.

Compatibilidade co traballo por conta allea.

Esta prestación pode ser compatible co traballo por conta allea sempre que:

 • Os ingresos netos procedentes do traballo por conta propia e os ingresos procedentes do traballo por conta allea non superen 2,2 veces o salario mínimo interprofesional.
 • Na determinación deste cómputo os ingresos procedentes do traballo por conta allea non superarán 1,25 veces o importe do salario mínimo interprofesional.

Documentación a presentar.

 • Formulario de solicitude da prestación.
 • Declaración xurada dos ingresos que perciben como consecuencia do traballo por conta allea.
 • O perceptor da prestación ten a obriga de presentar un certificado de empresa e a declaración da renda á entidade xestora da prestación cando así se lle requira.
 • Declaración responsable conforme cumpren con todas as obrigas laborais e de Seguridade Social que teñan asumidas, podendo ser requiridos pola mutua colaboradora para que acheguen os documentos precisos que acrediten este extremo.

Revisión das resolucións provisionais.

 • A partir do 1 de marzo de 2021 procederanse a revisar todas as resolucións provisionais aceptadas.
 • Se se dispón de consentimento do interesado, as Mutuas conseguisen do Ministerio de Facenda os datos tributarios dos exercicios 2019 e 2020 necesarios para o seguimento e control das prestacións recoñecidas.
 • Se non se dispón do devandito consentimento os traballadores autónomos deberán achegar á mutua colaboradora nos 10 días seguintes ao seu requirimento:
  • Copia do modelo 303 de autoliquidación do IVE correspondente ás declaracións do cuarto trimestre dos anos 2019 e 2020.
  • Copia do modelo 130 correspondente á autoliquidación en pagamento fraccionado do IRPF do segundo e cuarto trimestre dos anos 2019 e 2020, aos efectos de determinar o que corresponde ao cuarto trimestre deses anos.
  • Os traballadores autónomos que tributen no IRPF por estimación obxectiva (modelo 131) deberán achegar a documentación necesaria para acreditar os ingresos esixidos neste precepto.
 • Se o interesado non ten dereito á prestación:
  • iniciaranse os trámites de reclamación das cantidades indebidamente percibidas ditando resolución fixando o importe da cantidade a reintegrar.

Renuncia á prestación.

 • O traballador que solicitou o pagamento da prestación regulada nesta disposición pode:
  • Renunciar á prestación en calquera momento antes do 31 de xaneiro de 2021 provendo efectos a renuncia o mes seguinte á súa comunicación.
  • Devolver por iniciativa propia a prestación por cesamento de actividade sen necesidade de esperar á reclamación da mutua colaboradora, cando considere que os ingresos percibidos durante o cuarto trimestre de 2020 ou a caída da facturación nese mesmo período superarán os limiares establecidos no apartado 2 coa correspondente perda do dereito á prestación.

Se queres presentar a renuncia á prestación:

Formulario en liña de solicitude

Accede

Emenda de solicitudes xa cursadas