Disposició addicional IV. Pròrroga de les prestacions ja causades a l'empara de l'article 9 del RDL 24/2020 (POECATA) i de l'article 17 del RDL 8/2020

Publicat el: 01/07/2020

Ha finalitzat el termini per sol·licitar aquesta prestació

 

Per poder accedir a la mateixa, el treballador autònom ha de complir els següents requisits:

 • Els treballadors autònoms que vinguessin percebent la prestació ordinària per cessament d'activitat compatible amb el treball per compte propi (POECATA) regulada en l'article 9 del Reial Decret llei 24/2020, sempre que durant el quart trimestre de l'any 2020 mantinguin els requisits que es van establir per a la seva concessió.
 • Els treballadors autònoms que no haguessin percebut aquesta prestació durant el tercer trimestre de 2020 però que haguessin percebut, fins al 30 de juny, la prestació extraordinària per cessament d'activitat (PECATA) prevista en l'article 17 del Reial Decret llei 8/2020 sempre que concorrin els requisits establerts en els apartats a), b) d) i e) de l'article 330.1 del TRLGSS.

Requisits

 • Haver percebut la prestació extraordinària per cessament d'activitat (PECATA) fins al 30 de juny.
 • Si ha percebut la prestació regulada en l'article 9 del Reial Decret llei 24/2020:
  • Acreditar una reducció en la facturació durant el quart trimestre de l'any 2020 d'almenys el 75% en relació amb el mateix període de l'any 2019.
  • No haver obtingut durant el quart trimestre de 2020 uns rendiments nets superiors a 5.818,75 €. Per determinar el dret a la prestació mensual es prorratejaran els rendiments nets del tercer trimestre, no podent excedir 1.939,58 € mensuals.
  • Complir amb els requisits establerts en els apartats a), b), d) i e) de l'article 330.1 del TRLGSS:
   • Estar afiliat i en alta al RETA/RETA-mar.
   • Tenir cobert el període mínim de cotització per cessament d'activitat a què es refereix l'article 338 (almenys dotze mesos de cotització per cessament d'activitat han de ser continuats i immediatament anteriors a aquesta situació de cessament).
   • No haver complert l'edat ordinària per causar dret a la pensió contributiva de jubilació, llevat que el treballador autònom no tingués acreditat el període de cotització requerit per a això.
   • Trobar-se al corrent de pagament de les quotes de la seguretat social. Si en la data de suspensió de l'activitat no compleixen el requisit, es cursarà invitació al pagament perquè en el termini de 30 dies naturals ingressi les quotes degudes. La regularització del descobert produirà plens efectes per a l'adquisició del dret a la prestació.
 • Acreditar una reducció en la facturació durant el quart trimestre de l'any 2020 d'almenys el 75% en relació amb el mateix període de l'any 2019.
 • No haver obtingut durant el quart trimestre de 2020 uns rendiments nets superiors a 5.818,75 €. Per determinar el dret a la prestació mensual es prorratejaran els rendiments nets del quart trimestre, no podent excedir 1.939,58 € mensuals.
 • Si tenen un o més treballadors a càrrec seu, haurà d'acreditar el compliment de totes les obligacions laborals i de Seguretat Social que tinguin assumides.

Durada i terminis de sol·licitud de la prestació.

 • Per a les sol·licituds presentades ABANS del 15 d'octubre, determinarà els efectes d'inici de la prestació en l'1 d'octubre de 2020.
 • Per a les sol·licituds presentades amb posterioritat, els efectes queden fixats en l'endemà a la presentació de la sol·licitud.
 • Es percebrà com a màxim fins al 31 de gener de 2021, sempre que el treballador tingui dret a ella en els termes fixats en l'article 338 del TRLGSS.
 • Aquells treballadors autònoms que a 31 d'octubre vinguessin percebent la prestació per cessament d'activitat compatible amb el treball per compte propi (POECATA) regulat en l'article 9 del Reial Decret llei 24/2020, i vegin esgotat el seu dret al cessament previst en esmentat precepte abans del desembre de 2020, percebran aquesta prestació fins al 31 de gener de 2021, sempre que reuneixin els requisits exigits a l'efecte.
 • A partir del 31 de gener de 2021 només es podrà continuar percebent aquesta prestació si concorren tots els requisits de l'article 330 del TRLGSS.

Quantia de la prestació.

 • El 70% de la base reguladora mitjana de la cotització dels últims 12 mesos.
 • Si el treballador és pluriactiu i compleix amb els requisits per accedir a aquesta prestació, percebrà el 50% de la base mínima de cotització en funció de la seva activitat.

Cotització.

 • Durant el temps que duri la percepció de la prestació, el treballador autònom haurà d'ingressar a TGSS la totalitat de les cotitzacions aplicant els tipus vigents a la base de cotització corresponent.
 • La mútua col·laboradora abonarà al treballador, juntament amb la prestació per cessament en l'activitat, l'import de les cotitzacions per contingències comunes que li hagués correspost ingressar de trobar-se el treballador autònom sense desenvolupar activitat alguna en aplicació de l'article 329 del TRLGSS.

Compatibilitat amb el treball per compte d'altri.

Aquesta prestació pot ser compatible amb el treball per compte d'altri sempre que:

 • Els ingressos nets procedents del treball per compte propi i els ingressos procedents del treball per compte d'altri no superin 2,2 vegades el salari mínim interprofessional.
 • En la determinació d'aquest còmput els ingressos procedents del treball per compte d'altri no superaran 1,25 vegades l'import del salari mínim interprofessional.

Documentació a presentar.

 • Formulari de sol·licitud de la prestació.
 • Declaració jurada dels ingressos que perceben com a conseqüència del treball per compte d'altri.
 • El perceptor de la prestació té l'obligació de presentar un certificat d'empresa i la declaració de la renda a l'entitat gestora de la prestació quan així se li requereixi.
 • Declaració responsable conforme compleixen amb totes les obligacions laborals i de Seguretat Social que tinguin assumides, podent ser requerits per la mútua col·laboradora perquè aportin els documents precisos que acreditin aquest extrem.

Revisió de les resolucions provisionals.

 • A partir de l'1 de març de 2021 es procediran a revisar totes les resolucions provisionals acceptades.
 • Si es disposa de consentiment de l'interessat, les Mútues reclamessin del Ministeri d'Hisenda les dades tributàries dels exercicis 2019 i 2020 necessaris per al seguiment i control de les prestacions reconegudes.
 • Si no es disposa d'aquest consentiment els treballadors autònoms hauran d'aportar a la mútua col·laboradora els 10 dies següents al seu requeriment:
  • Còpia del model 303 d'autoliquidació de l'IVA corresponent a les declaracions del quart trimestre dels anys 2019 i 2020.
  • Còpia del model 130 corresponent a l'autoliquidació en pagament fraccionat de l'IRPF del segon i quart trimestre dels anys 2019 i 2020, als efectes de determinar el que correspon al quart trimestre d'aquests anys.
  • Els treballadors autònoms que tributin en l'IRPF per estimació objectiva (model 131) hauran d'aportar la documentació necessària per acreditar els ingressos exigits en aquest precepte.
 • Si l'interessat no té dret a la prestació:
  • s'iniciaran els tràmits de reclamació de les quantitats indegudament percebudes dictant resolució fixant l'import de la quantitat a reintegrar.

Renúncia a la prestació.

 • El treballador que ha sol·licitat el pagament de la prestació regulada en aquesta disposició pot:
  • Renunciar a la prestació en qualsevol moment abans del 31 de gener de 2021 assortint efectes la renúncia el mes següent a la seva comunicació.
  • Tornar per iniciativa pròpia la prestació per cessament d'activitat sense necessitat d'esperar a la reclamació de la mútua col·laboradora, quan consideri que els ingressos percebuts durant el quart trimestre de 2020 o la caiguda de la facturació en aquest mateix període superaran els llindars establerts en l'apartat 2 amb la corresponent pèrdua del dret a la prestació.

Si vols presentar la renúncia a la prestació:

Formulari en línia de sol·licitud

Accedeix

Esmena de sol·licituds ja cursades