"

Preguntas frecuentes

Publicado o: 18/02/2021

É obrigatorio achegar o modelo 145 nestas novas prestacións?

Si, xa que se cambiou de ano fiscal.


Se como persoa traballadora autónoma estou percibindo un IPT, debo ter en conta estes ingresos?

Non, eses ingresos son rendementos de traballo, non se deben ter en conta para calcular a redución dos ingresos nestas prestacións.


Como xustifico a redución da facturación se no 2019 tributaba por módulos (modelo 131) e no 2020 tributo por estimación directa (modelo 130)?

Achegando a documentación necesaria. Se tributas por módulos se che poderá solicitar o libro de rexistro de ingresos/vendas e gastos/compras, e se tributas por estimación directa o modelo 130.


Como xustifico a redución de facturación se tributo por estimación obxectiva, módulos (modelo 131), e percibín as prestacións por cesamento de actividade contemplada nos RDL 8/2020, 24/2020 e 30/2020?

Para os efectos de acreditación do requisito de redución da facturación ao que se refiren os arts. 17 Real decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, 9 Real decreto-lei 24/2020, do 26 de xuño, e DÁA 4ª Real decreto-lei 30/2020, do 29 de setembro, entenderase que as persoas traballadoras autónomas que tributen por estimación obxectiva experimentaron esa redución sempre que o número medio diario de traballadores afiliados en alta ao sistema da Seguridade Social na actividade económica correspondente, expresada a catro díxitos (CNAE), durante o período ao que corresponda a prestación, sexa inferior en máis dun 7,5 por cento ao número medio diario correspondente ao segundo semestre de 2019.

Aclaración: as prestacións 8/2020, 24/2020 e 30/2020 non se consideran rendementos da actividade, senón rendementos de traballo.


Se tributo por estimación obxectiva e non teño traballadores a cargo, como pódese comprobar se cumpro a condición da redución de ingresos computables no primeiro semestre do 2021 de máis do 50 %con respecto a habídosos no segundo semestre do 2019, se non van por ingresos e gastos?

Para estas prestacións non se ten en conta ter traballadores e traballadoras a cargo ou non, senón o descenso de afiliados en alta ao sistema da Seguridade Social na actividade económica correspondente.

Como exemplo poñamos un taxista que tributa por módulos e ve afectada a súa actividade: Non terá que acreditar a súa redución de ingresos, senón que posteriormente se terá que comprobar que o número de persoa afiliado se reduciu polo menos un 7,5 por cento ao número medio diario correspondente ao segundo semestre de 2019.


Se estou de baixa médica, poderei solicitar a prestación unha vez teña a alta?

Debe presentar a solicitude dentro do prazo establecido para iso, independentemente que estea de baixa médica. Cando se recoñeza a prestación, aboarase a partir do día seguinte da alta médica, desde que presentase a solicitude en prazo.


Que son os ingresos computables fiscalmente da actividade por conta propia?

Son os ingresos que se declaran nos modelos de Facenda 303 e 130/131.


Nas prestacións por cesamento de actividade de persoas traballadoras autónomas por suspensión da actividade estipúlase como incompatibilidade a “percepción de rendementos procedentes da sociedade que suspendeu a actividade”. Podo entón solicitar algunha das prestacións recollidas nos artigos 5 e 6?

Non, nos artigos 5 e 6 estipúlase como incompatibilidade “a percepción de rendementos procedentes da sociedade que suspendeu a actividade”. A persoa societaria que percibe nómina non poderá solicitar a prestación por percibir rendementos de traballo.

 

Podo solicitar a prestación recollida no artigo 7?

Si, tendo en conta que a redución de facturación da persoa societaria en caso de recibir nómina, é da sociedade.

Se a persoa autónoma societaria factura, a redución de facturación aplícase á persoa autónoma (rendementos da actividade). Doutra banda, se a persoa traballadora autónoma societarioarecibe nómina (rendementos do traballo), a redución de facturación aplicarase á sociedade.


Se recibín algunha subvención das CCAA, se considerada como ingreso nestas prestacións?

As subvencións recibidas son rendementos da actividade, pero non imputables ao cálculo da redución de facturación.


Como persoa traballadora autónoma societaria, como xustifico a redución de ingresos? E se a sociedade non tivo ingresos, pero sigo cobrando a miña nómina?

A persoa traballadora autónoma societaria cóbrega polos seus servizos a través de nómina (que tributa como rendementos do traballo) ou ben está obrigado a emitir factura segundo as funcións e participacións na sociedade e a actividade que desempeña nela, se a súa actividade está integrada na realizada pola empresa (nómina) ou se a súa actividade é outra profesional (cuxa relación xa sería cliente – provedor), polo que corresponde emitir factura.

A clasificación vén dada por Lei do IRPF de efectos 1 de xaneiro de 2015 (artigo 27.1) e aclarado mediante o Criterio da Dirección Xeral de Tributos. De feito, a cotización da persoa traballadora autónomavsocietaria non está ligada ao SMI senón á Lei Xeral de Orzamentos do Estado.

En resumo, se se considera a actividade como rendemento do traballo, a persoa traballadora autónoma societaria pode cobrar nómina, pero se se considera ingreso da actividade económica (actividade profesional) a persoa traballadora autónoma societaria debe facturar á sociedade.

Desde o 1 de xaneiro de 2015, día en que entra en vigor a reforma fiscal, consideraranse ingresos de actividades económicas (actividades profesionais), en lugar de ingresos de traballo, os obtidos polos servizos prestados polas persoas socias traballadoras das súas sociedades, sempre que se cumpran estas dúas condicións a un tempo:

  1. Realizan actividades cualificadas como profesionais pola Axencia Tributaria (estas actividades son as incluídas na sección segunda das tarifas do IAE).
  2. Están incluídos no Réxime Especial de Autónomos (RETA) ou unha mutualidade alternativa.

Para as persoas socias que teñan máis do 50 %do control efectivo das accións e realice funcións de control, xerencia da sociedade, só poderá cobrar por nómina se vén recollido nos estatutos da sociedade e non ten unha estrutura organizativa (medios propios) sen necesidade de utilizar a da sociedade. 

Para os socios e socias que teñan menos do 50 %do control efectivo das accións soas poderán considerarse rendemento do traballo e cobrar mediante nómina se os seus servizos son administrativos e a súa actividade non está recollida na sección segunda das tarifas do IAE.

Polo que se conclúe que, se a persoa traballadora autónoma societaria factura, a redución de facturación aplícase á persoa traballadora autónoma (rendementos da actividade). Doutra banda, se o a persoa traballadora autónoma societaria recibe nómina (rendementos do traballo), a redución de facturación aplícase á sociedade.


Se son persoa administradora de dúas sociedades con actividades distintas, teño que ter en conta os datos económicos de ambas as dúas empresas de cara a cumprir cos requisitos de facturación e rendemento neto?

Si, tense que ter en conta os datos económicos de ambas as dúas empresas e cumprir cos requisitos establecidos.


Se a suspensión da miña actividade é anterior a 1 de febreiro de 2021 e xa transcorreu o prazo para solicitar a prestación de Pecane Suspensión do artigo 13, podo solicitar a prestación Pecane Suspensión do artigo 5?

Pola disposición transitoria segunda, a persoa traballadora autónoma ten que estar percibindo a prestación a 31 de xaneiro de 2021. Se a solicitude foi presentada fóra de prazo e non se pode retrotraer á data do día seguinte á suspensión porque superaron os 15 días hábiles, a solicitude será rexeitada por estar fóra de prazo.

Emprazámoslle, nese caso, a solicitar outra prestación como a dos artigos 6 ou 7 (Pecane Carencia ou POECATA3). Non poderá acceder tampouco á de artigo 5 se a norma suspensoria é anterior á entrada en vigor do RDL 2/2021.


Se empezo a realizar servizo a domicilio, take away ou instalo terraza (ou as restricións finalizaron), debo renunciar á prestación de Pecane Suspensión e devolvera enteira ou a mesma finaliza na data que indique? E poderei solicitar despois a prestación de POECATA3, art. 7?

Se inicia actividade con anterioridade ao levantamento da suspensión, deberá comunicar por escrito a data de reinicio da actividade, momento en que se lle suspenderá a prestación económica. Igualmente gozará da exoneración da prestación ata o último día do mes seguinte ao reinicio da actividade.

Unha vez reiniciada a actividade, poderás solicitar outra prestación do RDL 2/2021 se cumpres os requisitos esixidos para a devandita prestación.


Se me dedico á venda ambulante en diferentes municipios, os cales teñen suspendida toda actividade menos o esencial, e nalgún dos municipios deixa de estar suspendida a actividade non esencial, deixarei de ser persoa beneficiaria da prestación de Pecane Suspensión?

Se reinicias a túa actividade nalgún dos municipios polos que se che recoñecera a prestación deberás informar por escrito a data de reinicio da actividade, momento en que se che suspenderá a prestación económica. Igualmente gozarás da exoneración da prestación ata o último día do mes seguinte ao reinicio da actividade.

Unha vez reiniciada a actividade, poderás solicitar outra prestación do RDL 2/2021 se cumpres os requisitos esixidos para a devandita prestación.


Se teño máis dunha actividade e algunha delas non está suspendida, podo solicitar a prestación de Pecane Suspensión?

NON, debe ter todas as actividades suspendidas.


Se estou percibindo a prestación de Pecane Suspensión do artigo 13.1 desde xaneiro e a suspensión termina en febreiro, podo solicitar o POECATA3 a partir do 1 de febreiro?

Non, percibirá a prestación de Pecane Suspensión ata finais de febreiro e posteriormente, percibiría POECATA3 a partir de marzo. A renuncia á prestación de Pecane Suspensión supón a devolución da prestación enteira.


Se son persoa traballadora autónoma societaria e cotizo pola base mínima pola miña actividade, que importe percibirei da prestación Pecane Suspensión?

Percibirá o 50% pola Base de cotización mínima de 944.40, pero cotizará como persoa traballadora autónoma societaria.


Podo acceder á prestación de Pecane Suspensión se estou en situación de xubilación activa?

Si, aínda que deberá acreditar que é xubilado activo.


O período consumido da prestación Pecane Suspensión e Carencia, artigos 5 e 6, reducirá períodos de cobramento futuro da prestación de cesamento de actividade?

O tempo de percepción destas prestacións non reducirá períodos de prestación por cesamento de actividade aos que poida ter dereito nun futuro.


Se xa consumín os meses cotizados por cesamento de actividade, podo solicitar a prestación de Pecane Carencia?

Si.


Se só quédanme dous meses de cotización para o POECATA3, podería solicitar posteriormente Pecane Carencia ao tero consumido?

Si, poderá solicitar o Pecane Carencia referida no artigo 6.


Se estou percibindo o Pecane Carencia e extínguese a miña prestación por cumprir durante a percepción da mesma o período de carencia, podo solicitar o POECATA3?

Si, se está percibindo o Pecane Carencia e cumpre os requisitos de carencia durante a percepción da prestación, esta pódese extinguir de maneira voluntaria e poderá solicitar o POECATA3, ou seguir percibindo a de Pecane Carencia ata 31 de maio.


Se estou percibindo o Pecane Carencia e extínguese a miña prestación por cumprir durante a percepción da mesma o período de carencia, a percepción da prestación do POECATA3 é automática?

Non, ao tratarse dunha prestación diferente, ao extinguirse esta prestación, neste caso por non cumprir a carencia requirida, debes cursar a solicitude da nova prestación (POECATA3). A Mutua non pode tramitar voluntariamente novas prestacións, xa que debe existir unha solicitude por parte da propia persoa interesada.


Se me dei de alta como persoa traballadora autónoma o 1 de xaneiro de 2020, e cumpro cos 12 meses de carencia a 01 de febreiro de 2021, que semestres ou trimestres utilizaranse para a comprobación da diminución da facturación, na prestación de Pecane Carencia, xa que o segundo semestre do 2019 non existe ningunha facturación?

Se non ten actividade no 2019 non se pode facer a comparación, de maneira que non cumpre o requisito para acceder a esta prestación. Polo tanto, deberá consultar a posibilidade de solicitar a prestación recollida no artigo. 6.


Se non cumpro os requisitos de facturación do POECATA3 e son persoa traballadora autónoma con carencia, podo solicitar o Pecane carencia?

Si, desde que cumpra os requisitos establecidos no artigo 6.


Son unha persoa traballadora autónoma que en 2019 tiña unha actividade e en 2021 cambiei a outra diferente. Como compararán a redución de ingresos neste caso na prestación de POECATA3?

Para acceder a esta prestación debe manter a mesma actividade nos períodos que hai que comparar. Se cambiou de actividade de maneira que non se pode realizar a comparación non cumpre o requisito para acceder a esta prestación, así que debería consultar a posibilidade de solicitar a prestación recollida no artigo 6.

Cadro resumo acceso á prestación recollida no artigo 6.


Que deberei achegar se como persoa traballadora autónoma cumpro a idade de xubilación ordinaria e estou percibindo unha prestación de cesamento de actividade vinculada a Covid?

Se alcancei a idade de xubilación ordinaria debo achegar á Mutua o informe de simulación de xubilación do INSS para acreditar que non teño acceso á pensión de xubilación por falta de carencia.

Só a xubilación total é incompatible coa prestación de POECATA3.


Se estou percibindo a prestación de POECATA3 ata o 31 de maio de 2021 e doume de baixa posteriormente no RETA, poderei solicitar o cesamento ordinario?

Si, pero deberá calcular o tempo que lle quede non consumido doutras prestacións.


Se non tiven ingresos no segundo semestre de 2019. correspóndeme percibir a prestación de POECATA3?

Non, xa que non hai período de comparación.


Se me dei de alta no RETA o 01 de decembro de 2019. pódese calcular a redución de ingresos para solicitar o POECATA3?

Si, xa que se calculará a redución de ingresos co período proporcional que estivo de alta no segundo semestre do 2019 co primeiro semestre de 2021.


Son unha persoa traballadora autónoma co 50 %de participación nunha Comunidade de Bens. Podo acceder á prestación de POECATA3?

Si. Por un lado, para acceder a esta prestación esíxese acreditar no primeiro semestre de 2021 unha redución dos ingresos computables fiscalmente da actividade por conta propia de máis do 50 %de habídosos no segundo semestre de 2019; así como non obter durante o semestre indicado de 2021 uns rendementos netos computables fiscalmente superiores a 7.980 euros. E por outro, a comunidade de bens tributa como entidade en atribución de rendas conforme ao réxime especial regulado na Sección 2ª do Título X da LIRPF, e a sociedade civil tributa a través do imposto de sociedades. Como comuneiro tamén cómpre informar dos gastos e ingresos da comunidade de forma trimestral mediante o Modelo 130 ou o Modelo 131. Polo tanto, para os efectos desta prestación considérase persoa autónoma independente e terá dereito á mesma.


Se cumpro todos os requisitos para acceder á prestación de POECATA3, pero teño pensado traspasar ou cesar en abril o meu negocio, pode percibir esta prestación?, e ata cando? Deberei devolver a prestación por non cumprir os requisitos ata a 31 de maio de 2021?

Se traspasa ou pecha o negocio, deixa de ter actividade, polo que deixará de ter dereito á prestación desde o día que se dea de baixa com persoa autónoma.


Son persoa traballadora autónoma familiar colaborador podo solicitar a prestación de POECATA3?

Si, se cumpre con todos os requisitos establecidos no artigo 7.


Se como persoa traballadora autónoma dei de altame no RETA e empecei a cotizar pola CATA o 1 de abril de 2020 e non cumpro os 12 meses de carencia ata o 1 de abril de 2021, podería solicitar o Pecane Carencia para os meses de febreiro e marzo, e logo solicitar o POECATA3 desde o 1 de abril?

Non, terá que solicitar o Pecane Carencia para todo o período, ao non ter carencia nin posibilidade de comparar a redución dos ingresos do segundo semestre do 2019.


Como persoa traballadora autónoma teño que estar de alta no RETA para poder percibir a prestación de PETECATA3?

Si, teño que estar de alta no RETA nos períodos que indica o artigo 8 de RDL 2/2021, desde o 1 de xaneiro de 2018. É dicir, mínimo 4 meses e máximo 6 meses en cada un dos anos 2018 e 2019, e como mínimo dous destes meses entre xaneiro e xuño de cada un dos anos.


Como persoa traballadora autónoma e socia dunha cooperativa teño dereito a percibir a prestación de PETECATA3?

Si, desde que cumpra os requisitos establecidos no artigo 8.