"

Preguntes freqüents

Publicat el: 18/02/2021

És obligatori aportar el model 145 en aquestes noves prestacions?

Sí, ja que s'ha canviat d'any fiscal.


Si com persona treballadora autònoma estic percebent un IPT, he de tenir en compte aquests ingressos?

No, aquests ingressos són rendiments de treball, no s'han de tenir en compte per calcular la reducció dels ingressos en aquestes prestacions.


Com justifico la reducció de la facturació si el 2019 tributava per mòduls (model 131) i el 2020 tributo per estimació directa (model 130)?

Aportant la documentació necessària. Si tributes per mòduls, se't podrà sol·licitar el llibre de registre d'ingressos/vendes i despeses/compres, i si tributes per estimació directa, el model 130.


Com justifico la reducció de facturació si tributo per estimació objectiva, mòduls (model 131), i he percebut les prestacions per cessament d'activitat establertes al RDL 8/2020, 24/2020 i 30/2020?

A l'efecte d'acreditació del requisit de reducció de la facturació al qual es refereixen els arts. 17 Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, 9 Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny, i la DA 4a Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, s'entendrà que les persones treballadores autònomes que tributin per estimació objectiva han experimentat aquesta reducció sempre que el nombre mitjà diari de treballadors afiliats en alta al sistema de la Seguretat Social en l'activitat econòmica corresponent, expressada a quatre dígits (CNAE), durant el període a què correspongui la prestació, sigui inferior en més d'un 7,5 per cent al nombre mitjà diari corresponent al segon semestre de 2019.

Aclariment: les prestacions 8/2020, 24/2020 i 30/2020 no es consideren rendiments de l'activitat, sinó rendiments de treball.


Si tributo per estimació objectiva i no tinc treballadors a càrrec, com es pot comprovar si compleixo la condició de la reducció d'ingressos comptables durant el primer semestre del 2021 de més del 50% respecte als que he tingut durant el segon semestre del 2019, si no van per ingressos i despeses?

Per a aquestes prestacions no es té en compte tenir treballadors i treballadores a càrrec o no, sinó el descens d'afiliats en alta al sistema de la Seguretat Social en l'activitat econòmica corresponent.

Com a exemple, posem un taxista que tributa per mòduls i veu afectada la seva activitat: No haurà d'acreditar la seva reducció d'ingressos, sinó que posteriorment s'haurà de comprovar que el nombre de persona afiliades s'ha reduït almenys un 7,5 per cent al nombre mitjà diari corresponent al segon semestre de 2019.


Si estic de baixa mèdica, podré sol·licitar la prestació una vegada tingui l'alta?

Has de presentar la sol·licitud dins el termini establert per a això, independentment que estiguis de baixa mèdica. Quan es reconegui la prestació, s'abonarà a partir de l'endemà de l'alta mèdica, sempre que hagis presentat la sol·licitud en el termini.


Què són els ingressos comptables fiscalment de l'activitat per compte propi?

Són els ingressos que es declaren en els models d'Hisenda 303 i 130/131.


En les prestacions per cessament d'activitat de persones treballadores autònomes per suspensió de l'activitat s'estipula com a incompatibilitat la “percepció de rendiments procedents de la societat que ha suspès l'activitat”. Llavors, puc sol·licitar alguna de les prestacions recollides als articles 5 i 6?

No, als articles 5 i 6 s'estipula com a incompatibilitat “la percepció de rendiments procedents de la societat que ha suspès l'activitat”. La persona societària que percep nòmina no podrà sol·licitar la prestació per percebre rendiments de treball.

 

Puc sol·licitar la prestació recollida a l'article 7?

Sí, tenint en compte que la reducció de facturació de la persona societària en cas de rebre nòmina, és de la societat.

Si la persona autònoma societària factura, la reducció de facturació s'aplica a la persona autònoma (rendiments de l'activitat). D'altra banda, si la persona treballadora autònoma societarioarecibe nòmina (rendiments del treball), la reducció de facturació s'aplicarà a la societat.


Si he rebut alguna subvenció de les CA, és considera com a ingrés en aquestes prestacions?

Les subvencions rebudes són rendiments de l'activitat, però no imputables al càlcul de la reducció de la facturació.


Com persona treballadora autònoma societària, com justifico la reducció d'ingressos? I si la societat no ha tingut ingressos, però segueixo cobrant la meva nòmina?

La persona treballadora autònoma societària cobra pels seus serveis a través de nòmina (que tributa com a rendiments del treball) o bé està obligat a emetre factura segons les funcions i participacions en la societat i l'activitat que desenvolupa en ella, si la seva activitat està integrada en la realitzada per l'empresa (nòmina) o si la seva activitat és una altra professional (de la qual relació ja seria client – proveïdor), per la qual cosa correspon emetre factura.

La classificació ve donada per la Llei de l'IRPF d'efectes 1 de gener de 2015 (article 27.1) i aclarit mitjançant el criteri de la Direcció General de Tributs. De fet, la cotització de la persona treballadora autónomavsocietaria no està lligada a l'SMI sinó a la Llei General de pressupostos de l’Estat.

En resum, si es considera l'activitat com a rendiment del treball, la persona treballadora autònoma societària pot cobrar nòmina, però si es considera ingrés de l'activitat econòmica (activitat professional) la persona treballadora autònoma societària ha de facturar a la societat.

Des de l'1 de gener de 2015, dia en què entra en vigor la reforma fiscal, es consideraran ingressos d'activitats econòmiques (activitats professionals), en comptes d'ingressos de treball, els obtinguts pels serveis prestats per les persones sòcies treballadores de les seves societats, sempre que es compleixin aquestes dues condicions a la vegada:

  1. Fan activitats qualificades de professionals per l'Agència Tributària (aquestes activitats són les incloses a la secció segona de les tarifes de l'IAE).
  2. Estan inclosos en el Règim Especial d'Autònoms (RETA) o una mutualitat alternativa.

Per a les persones sòcies que tinguin més del 50% del control efectiu de les accions i faci funcions de control, gerència de la societat, només podrà cobrar per nòmina si ve recollit en els estatuts de la societat i no té una estructura organitzativa (mitjans propis) sense necessitat d'utilitzar la de la societat. 

Per als socis i sòcies que tinguin menys del 50% del control efectiu de les accions només podran considerar-se rendiment del treball i cobrar mitjançant nòmina si els seus serveis són administratius i la seva activitat no està recollida a la secció segona de les tarifes de l'IAE.

Per la qual cosa es conclou que, si la persona treballadora autònoma societària factura, la reducció de facturació s'aplica a la persona treballadora autònoma (rendiments de l'activitat). D'altra banda, si el la persona treballadora autònoma societària rep nòmina (rendiments del treball), la reducció de facturació s'aplica a la societat.


Si soc persona administradora de dues societats amb activitats diferents, he de tenir en compte les dades econòmiques d'ambdues empreses de cara a complir amb els requisits de facturació i rendiment net?

Sí, s'han de tenir en compte les dades econòmiques d'ambdues empreses i complir amb els requisits establerts.


Si la suspensió de la meva activitat és anterior a l'1 de febrer de 2021 i ja ha transcorregut el termini per sol·licitar la prestació de Pecane Suspensió de l'article 13, puc sol·licitar la prestació PECANE Suspensió de l'article 5?

Per la disposició transitòria segona, la persona treballadora autònoma ha d'estar percebent la prestació a 31 de gener de 2021. Si la sol·licitud ha estat presentada fora de termini i no es pot retrotreure a la data de l'endemà de la suspensió perquè ha superat els 15 dies hàbils, la sol·licitud serà rebutjada per estar fora de termini.

T'emplacem, en aquest cas, a sol·licitar una altra prestació com la dels articles 6 o 7 (PECANE Carència o POECATA3). No podrà accedir tampoc a la d'article 5 si la norma suspensora és anterior a l'entrada en vigor del RDL 2/2021.


Si començo a fer servei a domicili, take away o instal·lo una terrassa (o les restriccions han finalitzat), haig de renunciar a la prestació PECANE Suspensió i tornar-la sencera o aquesta finalitza a la data que indiqui? I podré sol·licitar després la prestació POECATA3 de l'article 7?

Si inicies l'activitat amb anterioritat a l'aixecament de la suspensió, hauràs de comunicar per escrit la data de represa de l'activitat, moment en el qual se't suspendrà la prestació econòmica. Igualment, gaudiràs de l'exoneració de la prestació fins a l'últim dia del mes següent a la represa de l'activitat.

Una vegada reiniciada l'activitat, podràs sol·licitar una altra prestació del RDL 2/2021 si compleixes els requisits exigits per a aquesta prestació.


Si em dedico a la venda ambulant en diferents municipis, els quals tenen suspesa qualsevol activitat menys l'essencial, i en algun dels municipis deixa d'estar suspesa l'activitat no essencial, deixaré de ser persona beneficiària de la prestació de Pecane Suspensió?

Si reinicies la teva activitat en algun dels municipis pels quals se t'havia reconegut la prestació, hauràs d'informar per escrit la data de represa de l'activitat, moment en el qual se't suspendrà la prestació econòmica. Igualment, gaudiràs de l'exoneració de la prestació fins a l'últim dia del mes següent a la represa de l'activitat.

Una vegada reiniciada l'activitat, podràs sol·licitar una altra prestació del RDL 2/2021 si compleixes els requisits exigits per a aquesta prestació.


Si tinc més d'una activitat i alguna no està suspesa, puc sol·licitar la prestació PECANE Suspensió?

No, has de tenir totes les activitats suspeses.


Si estic percebent la prestació PECANE Suspensió de l'article 13.1 des de gener i la suspensió s'acaba el febrer, puc sol·licitar la POECATA3 a partir de l'1 de febrer?

No, percebràs la prestació PECANE Suspensió fins a finals de febrer i, posteriorment, percebries la POECATA3 a partir de març. La renúncia a la prestació PECANE Suspensió suposa la devolució de la prestació sencera.


Si soc persona treballadora autònoma societària i cotitzo per la base mínima per la meva activitat, quin import percebré de la prestació Pecane Suspensió?

Percebrà el 50% per la Base de cotització mínima de 944.40, però cotitzarà com a persona treballadora autònoma societària.


Puc accedir a la prestació PECANE Suspensió si estic en situació de jubilació activa?

Sí, encara que hauràs d'acreditar que ets jubilat actiu.


El període consumit de la prestació PECANE Suspensió i Carència, articles 5 i 6, reduirà períodes de cobrament futurs de la prestació de cessament d'activitat?

El temps de percepció d'aquestes prestacions no reduirà períodes de prestació per cessament d'activitat als quals puguis tenir dret en un futur.


Si ja he consumit els mesos cotitzats per cessament d'activitat, puc sol·licitar la prestació PECANE Carència?

Sí.


Si només em queden dos mesos de cotització per al POECATA3, podria sol·licitar posteriorment la prestació PECANE Carència quan el tingui consumit?

Sí, podràs sol·licitar la prestació PECANE Carència esmentada a l'article 6.


Si estic percebent la prestació PECANE Carència i s'extingeix perquè durant la percepció d'aquesta es compleix el període de carència, puc sol·licitar la POECATA3?

Sí, si estàs percebent la prestació PECANE Carència i compleixes els requisits de carència durant la percepció de la prestació, aquesta es pot extingir de manera voluntària i podràs sol·licitar la POECATA3, o seguir percebent la PECANE Carència fins al 31 de maig.


Si estic percebent la prestació PECANE Carència i s'extingeix perquè durant la percepció d'aquesta es compleix el període de carència, la percepció de la prestació POECATA3 és automàtica?

No, en tractar-se d'una prestació diferent, en extingir-se aquesta prestació, en aquest cas per no complir la carència requerida, has de cursar la sol·licitud de la nova prestació (POECATA3). La Mútua no pot tramitar voluntàriament noves prestacions, ja que ha d'existir una sol·licitud per part de la pròpia persona interessada.


Si em vaig donar d'alta com a persona treballadora autònoma l'1 de gener de 2020, i compleixo amb els 12 mesos de carència a 01 de febrer de 2021, què semestres o trimestres s'utilitzaran per a la comprovació de la disminució de la facturació, en la prestació de Pecane Carència, ja que el segon semestre del 2019 no existeix cap facturació?

Si no tens activitat el 2019 no es pot fer la comparació, de manera que no compleixes el requisit per accedir a aquesta prestació. Per tant, hauràs de consultar la possibilitat de sol·licitar la prestació recollida a l'article 6. 6.


Si no compleixo els requisits de facturació del POECATA3 i soc persona treballadora autònoma amb carència, puc sol·licitar el Pecane carència?

Sí, sempre que compleixis els requisits establerts a l'article 6.


Soc una persona treballadora autònoma que el 2019 tenia una activitat i el 2021 he canviat a una altra diferent. Com compararan la reducció d'ingressos en aquest cas en la prestació POECATA3?

Per accedir a aquesta prestació has de mantenir la mateixa activitat durant els períodes que s'han de comparar. Si has canviat d'activitat, de manera que no es pot fer la comparació, no compleixes el requisit per accedir a aquesta prestació, així que hauries de consultar la possibilitat de sol·licitar la prestació recollida a l'article 6.

Quadre resum d'accés a la prestació recollida a l'article 6.


Què hauré d'aportar si com persona treballadora autònoma compleixo l'edat de jubilació ordinària i estic percebent una prestació de cessament d'activitat vinculada a COVID?

Si he assolit l'edat de jubilació ordinària, he d'aportar a la Mútua l'informe de simulació de jubilació de l'INSS per acreditar que no tinc accés a la pensió de jubilació per manca de carència?

Només la jubilació total és incompatible amb la prestació POECATA3.


Si estic percebent la prestació POECATA3 fins al 31 de maig de 2021 i em dono de baixa posteriorment al RETA, podré sol·licitar el cessament ordinari?

Sí, però hauràs de calcular el temps que et quedi no consumit d'altres prestacions.


Si no he tingut ingressos durant el segon semestre de 2019, em correspon percebre la prestació POECATA3?

No, ja que no hi ha període de comparació.


Si em vaig donar d'alta al RETA l'1 de desembre de 2019, es pot calcular la reducció d'ingressos per sol·licitar la prestació POECATA3?

Sí, ja que es calcularà la reducció d'ingressos amb el període proporcional que has estat d'alta durant el segon semestre de 2019 amb el primer semestre de 2021.


Soc una persona treballadora autònoma amb el 50% de participació en una Comunitat de Béns. Puc accedir a la prestació POECATA3?

Sí. D'una banda, per accedir a aquesta prestació s'exigeix acreditar durant el primer semestre de 2021 una reducció dels ingressos comptables fiscalment de l'activitat per compte propi de més del 50% dels que hi va haver durant el segon semestre de 2019; així com no haver obtingut, durant el semestre indicat de 2021, uns rendiments nets computables fiscalment superiors a 7.980 euros. D'altra banda, la comunitat de béns tributa com a entitat en atribució de rendes, de conformitat amb el règim especial regulat a la secció 2a del títol X de la LIRPF, i la societat civil tributa a través de l'impost de societats. Com a comuner també cal donar compte de les despeses i dels ingressos de la comunitat de forma trimestral mitjançant el model 130 o el 131. Per tant, a l'efecte d'aquesta prestació es considera persona autònoma independent i tindrà dret a la mateixa.


Si compleixo tots els requisits per accedir a la prestació POECATA3, però tinc pensat traspassar o tancar el meu negoci a l'abril, puc percebre aquesta prestació?, i fins quan? Hauré de tornar la prestació per no complir els requisits fins al 31 de maig de 2021?

Si traspassa o tanca el negoci, deixa de tenir activitat, per la qual cosa deixarà de tenir dret a la prestació des del dia que es doni de baixa com persona autònoma.


Soc persona treballadora autònoma familiar col·laborador puc sol·licitar la prestació de POECATA3?

Sí, si compleixes amb tots els requisits establerts a l'article 7.


Si com persona treballadora autònoma em vaig donar d'alta al RETA i vaig començar a cotitzar pel TAST l'1 d'abril de 2020 i no compleixo els 12 mesos de carència fins a l'1 d'abril de 2021, podria sol·licitar el Pecane Carència per als mesos de febrer i març, i després sol·licitar el POECATA3 des de l'1 d'abril?

No, hauràs de sol·licitar la prestació PECANE Carència per a tot el període, pel fet de no tenir carència ni possibilitat de comparar la reducció dels ingressos del segon semestre de 2019.


Com persona treballadora autònoma he d'haver estat d'alta al RETA per poder percebre la prestació de PETECATA3?

Sí, has d'haver estat donat d'alta al RETA durant els períodes que indica l'article 8 del RDL 2/2021, des de l'1 de gener de 2018. És a dir, mínim 4 mesos i màxim 6 mesos a cadascun dels anys 2018 i 2019, i com a mínim dos d'aquests mesos entre gener i juny de cadascun dels anys.


Com persona treballadora autònoma i sòcia d'una cooperativa tinc dret a percebre la prestació de PETECATA3?

Sí, sempre que compleixis els requisits establerts a l'article 8.