Prestacións para persoas traballadoras autónomas afectadas pola crise ocasionada pola COVID-19

Publicado o: 06/04/2020

 

Prestacións vixentes

Publicado o: 15/10/2020
Publicado o: 01/10/2021

Real decreto-lei 2/2022, do 22 de febreiro, de medidas urxentes para a protección dos traballadores autónomos.


Requisitos:

 • Manter a alta no Sistema RETA ata o 30.06.2022.
 • Estar percibindo as prestacións PECANE 2.4 ou POECATA 5 ata o día 28.02.2022.
 • Desde o mes seguinte a esgotar a prestación de cesamento de actividade regulada no artigo 2 deste RD-lei ata o 30.06.2022.

 

Contía das exoneracións (a base de cotización que se tomará será a que viña cotizando o traballador antes de acceder ás prestacións extraordinarias de cesamento de actividade):

 • 90 % das cotizacións correspondentes ao mes de marzo de 2022.
 • 75 % das cotizacións correspondentes ao mes de abril de 2022.
 • 50 % das cotizacións correspondentes ao mes de maio de 2022.
 • 25 % das cotizacións correspondentes ao mes de xuño de 2022.

 

Como en anteriores exencións, o traballador autónomo non ten que presentar ningunha solicitude á súa Mutua ou a TXSS. As Mutuas fomos rexistrando a concesión e período de devindicación das prestacións extraordinarias en GISS e se non existen erros, a TXSS aplicarao directamente nos recibos correspondentes.


 Requisitos:

 • Estar afiliado no Sistema RETA / RETA-mar polo menos 30 días antes da data de resolución que acorde a suspensión da actividade ou con anterioridade á data de suspensión se esta é anterior a 01.03.2022.
 • Acharse ao corrente de pagamento das cotas coa Seguridade Social (se non cumpre este requisito se lle convidará a pórse ao corrente no prazo de 30 días).
 • Debe manterse de alta no Sistema RETA mentres se manteña a suspensión da actividade.

 Contía, cotizacións e duración da prestación:

 1. A contía será o 70% da base mínima de cotización que corresponda pola actividade desenvolvida.
 2. Se na unidade familiar que convive no mesmo domicilio hai 2 ou máis membros que teñan dereito á prestación, a contía será do 40 %.
 3. Mentres dure a suspensión o traballador estará exento de cotizar, estendendose a devandita exoneración desde o primeiro día do mes en que se adopte a suspensión de actividade ata o último día do mes seguinte a que se erga a medida ou ata o 30.06.2022 se o levantamento é posterior á devandita data.
 4. A percepción desta nova prestación terá unha duración máxima de catro meses, finalizando o dereito á mesma o último día do mes en que se acorde o levantamento das medidas ou o 30 de xuño de 2022, se esta última data fose anterior.
 5. O dereito á prestación nacerá desde o día en que sexa efectiva a medida de peche de actividade adoptada pola autoridade competente, ou desde o 1 de marzo de 2022 cando se manteña a suspensión de actividade iniciada con anterioridade a esta data.
 6. O tempo de percepción da prestación non reducirá os períodos de prestación por cesamento de actividade aos que o beneficiario poida ter dereito no futuro.

Incompatibilidades:

 1. Coa percepción dunha retribución polo traballo por conta allea (non sendo que estes ingresos sexan inferiores a 1,25 x SMI (1.458,33€ ao mes).
 2. Co desempeño doutra actividade por conta propia.
 3. Coa percepción de rendementos procedentes da sociedade cuxa actividade se vise afectada polo peche.
 4. Coa percepción dunha prestación da Seguridade Social agás aquela que o beneficiario viñese percibindo por ser compatible co desempeño da actividade que desenvolvía.
 5. Coas axudas por paralización da frota.

 

Prazo de presentación:

 1. O recoñecemento da prestación regulada neste artigo deberá solicitarse dentro dos primeiros vinte e un días naturais seguintes á entrada en vigor da resolución de peche de actividade, ou antes do 21 de marzo cando a suspensión de actividade se acordase con anterioridade ao 1 de marzo e non se estivese percibindo a prestación extraordinaria contemplada no artigo 9 do Real decreto-lei 18/2021, do 28 de setembro.
 2. No caso de que a solicitude se presente fóra do prazo establecido, o dereito á prestación iniciarase o primeiro día do mes seguinte ao da solicitude. Nestes casos, o traballador autónomo quedará exento da obriga de cotizar desde o día que teña dereito a percibir a prestación.

 

Solicitude da prestación:

Publicado o: 01/10/2021
Publicado o: 01/10/2021
Publicado o: 27/10/2021

Emendas

Publicado o: 31/01/2022
Publicado o: 01/10/2021

O prazo para a solicitude desta prestación finalizou. O formulario en liña utilizarase só para realizar emendas.

A partir do 1 de outubro de 2021, os traballadores autónomos que se vexan obrigados a suspender todas as súas actividades como consecuencia dunha resolución adoptada pola autoridade competente como medida de contención na propagación do virus COVID-19, ou manteñan polos mesmos motivos a suspensión da súa actividade iniciada con anterioridade á data indicada, terán dereito a unha prestación económica por cesamento de actividade de natureza extraordinaria, nos termos que se establecen neste precepto, sempre que se reúnen os seguintes requisitos:

Estar afiliados e en alta en o Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónoma ou, se é o caso, no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar, polo menos trinta días naturais antes da data da resolución que acorde a suspensión da actividade e, en todo caso, antes da data de inicio da mesma cando esta decretásese con anterioridade ao 1 de outubro de 2021.

Acharse ao corrente no pagamento das cotas á Seguridade Social. Non obstante, se na data da suspensión da actividade non se cumprise este requisito, o órgano xestor convidará ao pagamento ao traballador autónomo para que no prazo improrrogable de trinta días naturais ingrese as cotas debidas. A regularización do descuberto producirá plenos efectos para a adquisición do dereito á protección. 

 1. A contía da prestación será do 70 % da base mínima de cotización que corresponda pola actividade desenvolvida. Non obstante, cando convivan nun mesmo domicilio persoas unidas por vínculo familiar ou unidade análoga de convivencia ata o primeiro grao de parentesco por consanguinidade ou afinidade, e dous ou máis membros teñan dereito a esta prestación extraordinaria por cesamento de actividade, a contía de cada unha das prestacións será do 40 %. 
 1. O dereito á prestación nacerá desde o día seguinte á adopción da medida de peche de actividade adoptada pola autoridade competente, ou desde o 1 de outubro de 2021 cando se manteña a suspensión de actividade iniciada con anterioridade a esta data. 
 1. Durante o tempo que permaneza a actividade suspendida manterase a alta no réxime especial correspondente quedando o traballador autónomo exonerado da obriga de cotizar. A exoneración do ingreso das cotas estenderase desde o primeiro día do mes en que se adopte a medida de peche de actividade, ou desde o 1 de outubro de 2021 cando se manteña a suspensión de actividade iniciada con anterioridade a esta data, ata o último día do mes seguinte ao que se erga a devandita medida, ou ata o 28 de febreiro de 2022 se esta última data fose anterior.

  O período durante o cal o traballador autónomo estea exento da obriga de cotizar entenderase como cotizado e as cotizacións que correspondan ao mesmo serán asumidas polas entidades con cargo a cuxos orzamentos se cubra a correspondente prestación. 
 1. O percibo da prestación será incompatible coa percepción dunha retribución polo desenvolvemento dun traballo por conta allea, non sendo que os ingresos do traballo por conta allea sexan inferiores a 1,25 veces o importe do SMI co desempeño doutra actividade por conta propia, coa percepción de rendementos procedentes da sociedade cuxo actividade se vise afectada polo peche, así como coa percepción dunha prestación de Seguridade Social agás aquela que o beneficiario viñese percibindo por ser compatible co desempeño da actividade que desenvolvía.

  Polo que se refire aos traballadores por conta propia incluídos no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar, a prestación por cesamento de actividade será, ademais, incompatible coas axudas por paralización da frota. 
 1. Os socios traballadores das cooperativas de traballo asociado que optasen polo seu encadramento como traballadores por conta propia no réxime especial que corresponda terán dereito igualmente a esta prestación extraordinaria, sempre que reúnen os requisitos establecidos neste artigo. 
 1. A xestión desta prestación corresponderá ás mutuas colaboradoras coa Seguridade Social ou ao Instituto Social da Mariña. 
 1. A percepción desta nova prestación terá unha duración máxima de cinco meses, finalizando o dereito á mesma o último día do mes en que se acorde o levantamento das medidas ou o 28 de febreiro de 2022, se esta última data fose anterior.

  O tempo de percepción da prestación non reducirá os períodos de prestación por cesamento de actividade aos que o beneficiario poida ter dereito no futuro. 
 1. O recoñecemento da prestación regulada neste artigo deberá solicitarse dentro dos primeiros vinte e un días naturais seguintes á entrada en vigor do acordo ou resolución de peche de actividade, ou antes do 21 de outubro cando a suspensión de actividade se acordase con anterioridade ao 1 de outubro de 2021 e non se estivese percibindo a prestación extraordinaria contemplada no artigo 6 do Real decreto-lei 11/2021, do 27 de maio.

 2. Na solicitude da prestación o interesado deberá comunicar á mutua ou á entidade xestora da prestación os membros que integran a unidade familiar e se algún deles é ou pode ser perceptor da prestación de cesamento de actividade ou se contan con algún outro tipo de ingresos, debendo constar, así mesmo, o consentimento de todos os membros da unidade familiar para o acceso á información tributaria. 

Para poder admitir a trámite a solicitude, o interesado deberá achegar unha declaración xurada dos ingresos que se perciben, se é o caso, como consecuencia do traballo por conta allea, así como unha autorización á Administración da Seguridade Social e ás mutuas colaboradoras encargadas da xestión da prestación para conseguir da administración tributaria correspondente os datos tributarios necesarios para a revisión dos requisitos de acceso á prestación. Todo iso sen prexuízo da obriga que asiste o perceptor da prestación de presentar un certificado de empresa e a declaración da renda á entidade xestora da prestación.

Formulario en liña emenda

Publicado o: 04/06/2021
Publicado o: 04/06/2021
Publicado o: 02/02/2021
Publicado o: 02/02/2021
Publicado o: 06/07/2020

   

 

Publicado o: 03/02/2021

Aclaración IRPF, tributación ingresos percibidos por prestacións de cesamento de actividade vinculada ao COVID-19

A prestación por Cesamento de Actividade Ordinaria sobre a que indirectamente aclara a DGT a través da consulta V0637-17, cualifica os devanditos rendementos para os efectos do IRPF como rendementos do traballo e non da actividade tal e como establece o artigo 17.1b) da Lei 35/2006, do 28 de novembro, do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e de modificación parcial das leis dos Impostos sobre Sociedades, sobre a Renda de non Residentes e sobre o Patrimonio; non obstante con respecto á decisión do Ministerio de Facenda é que as prestacións por cesamento de actividade vinculada ao COVID 19 tributen por rendementos do traballo no modelo 100 da renda anual de maneira progresiva segundo o tramo quedando exentos os primeiros 2000 euros percibidos.


Tributación das cotas exoneradas

Ante consulta vinculante a Dirección Xeral de Tributos V3130-20 responde o seguinte:

“A exclusión total ou parcial do pagamento das cotas do RETA como derivada dunha inexistencia de obriga ou exención, determina a súa falta de incidencia no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, ao non corresponder a ningún dos supostos de obtención de renda establecida no artigo 6 da Lei 35/2006, do 28 de novembro, do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e de modificación parcial das leis dos Impostos sobre Sociedades, sobre a Renda dos non Residentes e sobre o Patrimonio (BOE do 29 de novembro), non tendo polo tanto a natureza de rendemento íntegro nin correlativamente a de gasto deducible para a determinación dos rendementos, sen que poida considerarse pola súa parte a existencia dun rendemento de traballo no caso de que se acordase o pagamento das cotas do RETA pola sociedade en que o consultante presta os seus servizos, ao non existir a obriga do devandito pagamento durante o período ao que se refire a exención.