Prestacións para autónomos afectados pola crise ocasionada pola COVID-19

Publicado o: 06/04/2020

 

Prestacións vixentes

Publicado o: 15/10/2020
Publicado o: 01/10/2021

Real decreto-lei 18/2021, do 28 de setembro, de medidas urxentes para a protección do emprego, a recuperación económica e a mellora do mercado de traballo.

Publicado o: 01/10/2021

A partir do 1 de outubro de 2021, os traballadores autónomos incluídos no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónoma, ou no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar, que estivesen de alta nestes réximes e viñesen percibindo o 30 de setembro algunha das prestacións por cesamento de actividade prevista nos artigos 7 e 8 do Real decreto-lei 11/2021, do 27 de maio, terán dereito a unha exención das súas cotizacións á Seguridade Social e formación profesional coas seguintes contías:

 1. 90 por 100 das cotizacións correspondentes ao mes de outubro.
 2. 75 por 100 das cotizacións correspondentes ao mes de novembro.
 3. 50 por 100 das cotizacións correspondentes ao mes de decembro.
 4. 25 por 100 das cotizacións correspondentes ao mes de xaneiro de 2022.

Para que sexan aplicables estes beneficios na cotización os traballadores autónomos deberán manter a alta no correspondente réxime especial da Seguridade Social ata o 31 de xaneiro de 2022.

A base de cotización, para os efectos da determinación da exención, será a base de cotización pola que viña cotizando o traballador autónomo antes de acceder á prestación por cesamento de actividade.

A percepción da prestación por cesamento de actividade en calquera das súas modalidades será incompatible coa exención na cotización establecida neste precepto.

A obtención das exencións contempladas neste precepto que resulten indebidas como consecuencia da perda do dereito ás prestacións de cesamento de actividade contemplada nos artigos 7 e 8 do Real decreto-lei 11/2021, do 27 de maio, dará lugar á revisión de oficio por parte da entidade ou organismo competente.

O que se dispón neste precepto será de aplicación aos traballadores autónomos que esgoten as prestacións ás que se refire o artigo 9 deste Real decreto-lei, a partir da finalización das exencións ás que se refire o apartado 4 do devandito artigo e ata o 31 de xaneiro de 2022.

Publicado o: 01/10/2021
Publicado o: 01/10/2021
 • A partir do 1 de outubro de 2021, os traballadores autónomos que se vexan obrigados a suspender todas as súas actividades como consecuencia dunha resolución adoptada pola autoridade competente como medida de contención na propagación do virus COVID-19, ou manteñan polos mesmos motivos a suspensión da súa actividade iniciada con anterioridade á data indicada, terán dereito a unha prestación económica por cesamento de actividade de natureza extraordinaria, nos termos que se establecen neste precepto, sempre que se reúnen os seguintes requisitos:

Estar afiliados e en alta en o Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónoma ou, se é o caso, no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar, polo menos trinta días naturais antes da data da resolución que acorde a suspensión da actividade e, en todo caso, antes da data de inicio da mesma cando esta decretásese con anterioridade ao 1 de outubro de 2021.

Acharse ao corrente no pagamento das cotas á Seguridade Social. Non obstante, se na data da suspensión da actividade non se cumprise este requisito, o órgano xestor convidará ao pagamento ao traballador autónomo para que no prazo improrrogable de trinta días naturais ingrese as cotas debidas. A regularización do descuberto producirá plenos efectos para a adquisición do dereito á protección. 

 1. A contía da prestación será do 70 % da base mínima de cotización que corresponda pola actividade desenvolvida. Non obstante, cando convivan nun mesmo domicilio persoas unidas por vínculo familiar ou unidade análoga de convivencia ata o primeiro grao de parentesco por consanguinidade ou afinidade, e dous ou máis membros teñan dereito a esta prestación extraordinaria por cesamento de actividade, a contía de cada unha das prestacións será do 40 %. 
 1. O dereito á prestación nacerá desde o día seguinte á adopción da medida de peche de actividade adoptada pola autoridade competente, ou desde o 1 de outubro de 2021 cando se manteña a suspensión de actividade iniciada con anterioridade a esta data. 
 1. Durante o tempo que permaneza a actividade suspendida manterase a alta no réxime especial correspondente quedando o traballador autónomo exonerado da obriga de cotizar. A exoneración do ingreso das cotas estenderase desde o primeiro día do mes en que se adopte a medida de peche de actividade, ou desde o 1 de outubro de 2021 cando se manteña a suspensión de actividade iniciada con anterioridade a esta data, ata o último día do mes seguinte ao que se erga a devandita medida, ou ata o 28 de febreiro de 2022 se esta última data fose anterior.

  O período durante o cal o traballador autónomo estea exento da obriga de cotizar entenderase como cotizado e as cotizacións que correspondan ao mesmo serán asumidas polas entidades con cargo a cuxos orzamentos se cubra a correspondente prestación. 
 1. O percibo da prestación será incompatible coa percepción dunha retribución polo desenvolvemento dun traballo por conta allea, non sendo que os ingresos do traballo por conta allea sexan inferiores a 1,25 veces o importe do SMI co desempeño doutra actividade por conta propia, coa percepción de rendementos procedentes da sociedade cuxo actividade se vise afectada polo peche, así como coa percepción dunha prestación de Seguridade Social agás aquela que o beneficiario viñese percibindo por ser compatible co desempeño da actividade que desenvolvía.

  Polo que se refire aos traballadores por conta propia incluídos no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar, a prestación por cesamento de actividade será, ademais, incompatible coas axudas por paralización da frota. 
 1. Os socios traballadores das cooperativas de traballo asociado que optasen polo seu encadramento como traballadores por conta propia no réxime especial que corresponda terán dereito igualmente a esta prestación extraordinaria, sempre que reúnen os requisitos establecidos neste artigo. 
 1. A xestión desta prestación corresponderá ás mutuas colaboradoras coa Seguridade Social ou ao Instituto Social da Mariña. 
 1. A percepción desta nova prestación terá unha duración máxima de cinco meses, finalizando o dereito á mesma o último día do mes en que se acorde o levantamento das medidas ou o 28 de febreiro de 2022, se esta última data fose anterior.

  O tempo de percepción da prestación non reducirá os períodos de prestación por cesamento de actividade aos que o beneficiario poida ter dereito no futuro. 
 1. O recoñecemento da prestación regulada neste artigo deberá solicitarse dentro dos primeiros vinte e un días naturais seguintes á entrada en vigor do acordo ou resolución de peche de actividade, ou antes do 21 de outubro cando a suspensión de actividade se acordase con anterioridade ao 1 de outubro de 2021 e non se estivese percibindo a prestación extraordinaria contemplada no artigo 6 do Real decreto-lei 11/2021, do 27 de maio.

 2. Na solicitude da prestación o interesado deberá comunicar á mutua ou á entidade xestora da prestación os membros que integran a unidade familiar e se algún deles é ou pode ser perceptor da prestación de cesamento de actividade ou se contan con algún outro tipo de ingresos, debendo constar, así mesmo, o consentimento de todos os membros da unidade familiar para o acceso á información tributaria. 

Para poder admitir a trámite a solicitude, o interesado deberá achegar unha declaración xurada dos ingresos que se perciben, se é o caso, como consecuencia do traballo por conta allea, así como unha autorización á Administración da Seguridade Social e ás mutuas colaboradoras encargadas da xestión da prestación para conseguir da administración tributaria correspondente os datos tributarios necesarios para a revisión dos requisitos de acceso á prestación. Todo iso sen prexuízo da obriga que asiste o perceptor da prestación de presentar un certificado de empresa e a declaración da renda á entidade xestora da prestación.

Formulario en liña

Publicado o: 01/10/2021
Publicado o: 01/10/2021

1. A partir do 1 de outubro de 2021, os traballadores autónomos que a 30 de setembro de 2021 viñesen percibindo a prestación por cesamento de actividade compatible co traballo por conta propia regulada no artigo 7 do Real decreto-lei 11/2021, do 27 de maio, e non esgotasen os períodos de prestación previstos no artigo 338.1 do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, aprobado polo Real decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, poderán continuar percibindoa ata o 28 de febreiro de 2022, sempre que durante o terceiro e cuartos trimestres de 2021, cumpran os requisitos que se indican neste precepto.

Así mesmo, poderán solicitar a prestación por cesamento de actividade prevista no artigo 327 do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, os traballadores autónomos en que concorran as condicións establecidas nos apartados a), b), d) e e) do artigo 330.1 do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social e cumpran os requisitos que se contemplan neste artigo. O dereito á percepción desta prestación finalizará o 28 de febreiro de 2022.

2. O acceso á prestación esixirá acreditar no terceiro e cuarto trimestre de 2021 unha redución dos ingresos computables fiscalmente da actividade por conta propia de máis do 50 por 100 de habídosos no terceiro e cuarto trimestre de 2019, así como non obter durante o terceiro e cuarto trimestre de 2021 uns rendementos netos computables fiscalmente superiores a 8.070 euros. Para o cálculo da redución de ingresos tera en contase o período en alta no terceiro e cuarto trimestre de 2019 e compararase co terceiro e cuarto trimestre de 2021. No caso dos traballadores autónomos que teñan un ou máis traballadores ao seu cargo, deberá acreditarse, ao tempo de solicitar a prestación, o cumprimento de todas as obrigas laborais e de Seguridade Social que teñan asumidas. A tal obxecto, os traballadores autónomos emitirán unha declaración responsable, podendo ser requiridos polas mutuas colaboradoras coa Seguridade Social ou pola entidade xestora para que acheguen os documentos precisos que acrediten este extremo.

3. Quen a 30 de setembro de 2021 viñese percibindo a prestación contemplada no artigo 7 do Real decreto-lei 11/2021, do 27 de maio, só poderá causar dereito a esta prestación se non consumise naquela data a totalidade do período previsto no artigo 338.1 do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social.

4. O recoñecemento á prestación levarase a cabo polas mutuas colaboradoras ou o Instituto Social da Mariña con carácter provisional con efectos do 1 de outubro de 2021, se se solicita dentro dos primeiros vinte e un días naturais de outubro, ou con efecto desde o día primeiro do mes seguinte á solicitude noutro caso, debendo ser regularizada a partir do 1 de maio de 2022. Para poder admitir a trámite a solicitude autorizarase á Administración da Seguridade Social e ás mutuas colaboradoras encargadas da xestión da prestación para conseguir da administración tributaria correspondente os datos tributarios necesarios para a revisión dos requisitos de acceso á prestación.

5. As mutuas colaboradoras coa Seguridade Social ou o Instituto Social da Mariña conseguirán da administración tributaria correspondente os datos tributarios do exercicio 2021, a partir do 1 de maio de 2022.

6. Comprobados os datos pola entidade colaboradora ou xestora competente para o recoñecemento da prestación, procederase a reclamar as prestacións percibidas por aqueles traballadores autónomos que non cumpran os requisitos establecidos neste precepto. A entidade competente para a reclamación fixará a data de ingreso das cantidades reclamadas que deberán facerse sen xuros ou recarga. Transcorrido o prazo fixado na resolución que para ese fin dítese, a Tesouraría Xeral da Seguridade Social procederá a reclamar a débeda pendente, coas recargas e intereses que procedan conforme ao procedemento administrativo de recadación establecida no Regulamento Xeral de Recadación da Seguridade Social, aprobado polo Real decreto 1415/2004, do 11 de xuño.

7. O traballador autónomo, durante o tempo que estea percibindo a prestación, deberá ingresar na Tesouraría Xeral da Seguridade Social a totalidade das cotizacións aplicando os tipos vixentes á base de cotización correspondente. A mutua colaboradora ou, se é o caso, o Instituto Social da Mariña, aboará ao traballador xunto, coa prestación por cesamento na actividade, o importe das cotizacións por continxencias comúns que lle correspondese ingresar de encontrarse o traballador autónomo sen desenvolver actividade algunha, en aplicación do que se dispón no artigo 329 do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social.

8. Nos supostos de cesamento definitivo na actividade con anterioridade ao 28 de febreiro de 2022, os límites dos requisitos fixados neste artigo tomaranse de maneira proporcional ao tempo da duración da actividade. Con esta finalidade, o cálculo farase computandose na súa integridade o mes en que se produza baíxaa no réxime de Seguridade Social en que estivese encadrado.

9. O traballador autónomo que solicitase o pagamento da prestación regulada neste artigo poderá:

a) Renunciar a ela en calquera momento antes do 31 de xaneiro de 2022, provendo efectos a renuncia o mes seguinte á súa comunicación.
b) Devolver por iniciativa propia a prestación por cesamento de actividade, sen necesidade de esperar á reclamación da mutua colaboradora coa Seguridade Social ou da entidade xestora, cando considere que os rendementos netos computables fiscalmente durante o terceiro e cuartos trimestres do ano 2021 superarán os limiares establecidos no apartado 2 coa correspondente perda do dereito á prestación.

10. Non obstante o que se establece nos apartados anteriores, a prestación de cesamento de actividade poderá ser compatible co traballo por conta allea, sendo as condicións aplicables neste suposto as seguintes:

a) Os ingresos netos computables fiscalmente procedentes do traballo por conta propia e os ingresos procedentes do traballo por conta allea non poderá superar 2,2 veces o salario mínimo interprofesional. Na determinación deste cómputo, os ingresos procedentes do traballo por conta allea non superarán 1,25 veces o importe do salario mínimo interprofesional.
b) A contía da prestación será o 50 % da base de cotización mínima que lle corresponda en función da actividade.
c) Xunto coa solicitude achegarase unha declaración xurada dos ingresos que se perciben como consecuencia do traballo por conta allea, sen prexuízo da obriga que asiste de presentar un certificado de empresa e a declaración da renda á entidade xestora da prestación.
d) Será de aplicación o que se dispón nos apartados anteriores sempre que non contradigan o que se dispón neste apartado.

A contía da prestación, durante todo o seu período de gozo, resultará o 70% da base reguladora termo medio das bases de cotización dos últimos 12 meses anteriores ao inicio da devindicación da prestación conforme ao estipulado no artigo 339 do Real decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, agás as situacións de pluriactividade (traballo por conta allea) que se calcularán conforme ao apartado 10.

Formulario En liña

Publicado o: 09/06/2021

Calcula de maneira orientadora se podes acceder á prestación regulada no Artigo 10 do RD lei 18/2021: Prestación por cesamento de actividade compatible co traballo por conta propia.

Esta calculadora é orientadora e non vinculante para a decisión de aceptación ou rexeitamento da prestación solicitada

Calculadora

Publicado o: 01/10/2021
Publicado o: 01/10/2021

1. Os traballadores autónomos que exercen actividade e a 30 de setembro de 2021 viñesen percibindo algunha das prestacións de cesamento de actividade prevista nos artigos 7 e 8 do Real decreto-lei 11/2021, do 27 de maio e non poidan causar dereito á prestación ordinaria de cesamento de actividade prevista no artigo anterior poderán acceder, a partir do 1 de outubro de 2021, á prestación económica de cesamento de actividade de natureza extraordinaria prevista neste artigo, sempre que reúnen os seguintes requisitos:

a) Estar dado de alta e ao corrente no pagamento das cotizacións no Réxime Especial de Traballadores Autónomos ou no Réxime Especial de Traballadores do Mar como traballador por conta propia desde antes do 1 de abril de 2020. Non obstante, se na data da presentación da solicitude non se cumprise o requisito de estar ao corrente no pagamento das cotizacións, o órgano xestor convidará ao pagamento ao traballador autónomo para que no prazo improrrogable de trinta días naturais ingrese as cotas debidas. A regularización do descuberto producirá plenos efectos para a adquisición do dereito á protección.
b) Non ter rendementos netos computables fiscalmente procedentes da actividade por conta propia no terceiro e cuarto trimestre de 2021 superiores ao 75 por 100 do salario mínimo interprofesional no devandito período.
c) Acreditar no cuarto trimestre do 2021 un total de ingresos computables fiscalmente da actividade por conta propia inferior nun 75 por 100 a habídosos no cuarto trimestre de 2019. Para o cálculo da redución de ingresos tera en contase o período en alta no cuarto trimestre de 2019 e compararase coa parte proporcional dos ingresos habidos no cuarto trimestre de 2021 na mesma proporción.

2. A contía da prestación será do 50 por 100 da base mínima de cotización que corresponda pola actividade desenvolvida. BOLETÍN OFICIAL DO ESTADO Núm. 233 Mércores 29 de setembro de 2021 Sec. I. Pág. 119366 cve: BOE-A-2021-15768 Verificable en https://www.boe.es Non obstante, cando convivan nun mesmo domicilio persoas unidas por vínculo familiar ou unidade análoga de convivencia ata o primeiro grao de parentesco por consanguinidade ou afinidade, e dous ou máis membros teñan dereito a esta ou outra prestación de cesamento de actividade, a contía desta prestación será do 40 por 100.

3. No caso dos traballadores autónomos que teñan un ou máis traballadores ao seu cargo, deberá acreditarse, ao tempo de solicitar a prestación, o cumprimento de todas as obrigas laborais e de Seguridade Social que teñan asumidas. A tal obxecto, emitirán unha declaración responsable, podendo ser requiridos polas mutuas colaboradoras coa Seguridade Social ou pola entidade xestora para que acheguen os documentos precisos que acrediten este extremo.

4. Esta prestación extraordinaria por cesamento de actividade poderá comezar a devengarse con efectos do 1 de outubro de 2021 e terá unha duración máxima de cinco meses, sempre que a solicitude se presente dentro dos primeiros vinte e un días naturais de outubro. En caso contrario, os efectos quedan fixados no primeiro día do mes seguinte ao da presentación da solicitude. A duración desta prestación non poderá exceder do 28 de febreiro de 2022.

5. O percibo da prestación será incompatible coa percepción dunha retribución polo desenvolvemento dun traballo por conta allea, co desempeño doutra actividade por conta propia, coa percepción de rendementos procedentes dunha sociedade e coa percepción dunha prestación de Seguridade Social, agás aquela que o beneficiario viñese percibindo por ser compatible co desempeño da actividade que desenvolvía. Polo que se refire aos traballadores por conta propia incluídos no Réxime Especial dos Traballadores do Mar, a prestación por cesamento de actividade será ademais incompatible coas axudas por paralización da frota.

6. O traballador autónomo, durante o tempo que estea percibindo a prestación, deberá permanecer en alta no réxime de Seguridade Social correspondente e ingresar na Tesouraría Xeral da Seguridade Social a totalidade das cotizacións aplicando os tipos vixentes á base de cotización correspondente. A mutua colaboradora ou, se é o caso, o Instituto Social da Mariña, aboará ao traballador autónomo canda a prestación por cesamento na actividade, o importe das cotizacións por continxencias comúns que lle correspondese ingresar de encontrarse o traballador autónomo sen desenvolver actividade algunha, en aplicación do que se dispón no artigo 329 do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social. A base de cotización aplicable durante todo o período de percepción desta prestación extraordinaria será, en todo caso, a establecida no momento de inicio da devandita prestación. As mutuas colaboradoras e o Instituto Social da Mariña proporcionarán á Tesouraría Xeral da Seguridade Social a información necesaria, a través dos procedementos que estableza esta última, para a aplicación do que se establece neste apartado, tanto no momento do recoñecemento provisional da prestación como na revisión posterior, conforme ao que se establece nos apartados 8 e 9 deste artigo.

7. Extinguirase o dereito á prestación se durante a percepción da mesma concorren os requisitos para causar dereito á prestación de cesamento de actividade contemplada no artigo 10 desta norma ou á prestación de cesamento de actividade regulada nos artigos 327 e seguintes do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, sen prexuízo do dereito que asiste o interesado a solicitar a prestación correspondente.

8. Os socios traballadores das cooperativas de traballo asociado que optasen polo seu encadramento como traballadores por conta propia no réxime especial que corresponda terán dereito igualmente a esta prestación extraordinaria nos termos establecidos, sempre que reúnen os requisitos para iso.

9. A xestión desta prestación corresponderá ás mutuas colaboradoras coa Seguridade Social ou ao Instituto Social da Mariña.

As entidades encargadas da xestión desta prestación, de acordo coa solicitude presentada e os documentos se é o caso achegados, ditará a resolución provisional que sexa procedente, estimando ou desestimando o dereito. Para poder admitir a trámite a solicitude deberase achegar unha declaración xurada dos ingresos que se perciben, se é o caso, como consecuencia do traballo por conta allea, e autorización á Administración da Seguridade Social e ás mutuas colaboradoras encargadas da xestión da prestación para conseguir da administración tributaria correspondente os datos tributarios necesarios para a revisión dos requisitos de acceso á prestación. Todo iso sen prexuízo da obriga que asiste o perceptor da prestación de presentar un certificado de empresa e a declaración da renda á entidade xestora da prestación.

10. A partir do 1 de maio de 2022 procederase a revisar todas as resolucións provisionais adoptadas.

11. Ao tempo de solicitar a prestación, o interesado deberá comunicar á mutua ou á entidade xestora da prestación os membros que integran a unidade familiar e se algún deles é ou pode ser perceptor da prestación de cesamento de actividade ou se contan con algún outro tipo de ingresos.

12. O traballador autónomo que solicitase o pagamento da prestación regulada neste artigo poderá:

a) Renunciar a ela en calquera momento antes do 31 de xaneiro de 2022, provendo efectos a renuncia o mes seguinte á súa comunicación.
b) Devolver por iniciativa propia a prestación por cesamento de actividade, sen necesidade de esperar á reclamación da mutua colaboradora coa Seguridade Social ou da entidade xestora, cando considere que os ingresos percibidos durante o cuarto trimestre de 2021 ou a caída da facturación nese mesmo período superarán os limiares establecidos no apartado 1 coa correspondente perda do dereito á prestación.

Formulario En liña

Publicado o: 01/10/2021
Publicado o: 01/10/2021

1. Aos efectos deste precepto considéranse traballadores de tempada aqueles traballadores autónomos cuxo único traballo ao longo dos anos 2018 e 2019 desenvolvésese no Réxime Especial de Traballadores Autónomos ou no Réxime Especial de Traballadores do Mar durante un mínimo de catro meses e un máximo de sete meses en cada un dos anos referidos. Considerarase que o traballador autónomo desenvolveu un único traballo en 2018 e 2019 sempre que, de estar de alta nun réxime de seguridade social como traballador por conta allea, a devandita alta non supere os cento vinte días ao longo deses anos.

2. Serán requisitos para causar dereito á prestación:

a) Estar de alto e cotizado no Réxime Especial de Traballadores Autónomos ou no Réxime Especial de Traballadores do Mar como traballador por conta propia durante un mínimo de catro meses e un máximo de sete meses de cada un dos anos 2018 e 2019, sempre que ese marco temporal abarque un mínimo de dous meses entre os meses de outubro a decembro deses anos.
b) Non estar en alta ou asimilado á alta como traballador por conta allea no réxime de Seguridade Social correspondente máis de sesenta días durante o terceiro e cuartos trimestres do ano 2021.
c) Non obter durante o terceiro e cuartos trimestres do ano 2021 uns ingresos netos computables fiscalmente que superen os 6.725 euros.
d) Acharse ao corrente no pagamento das cotas á Seguridade Social. Non obstante, se non se cumprise este requisito, o órgano xestor convidará ao pagamento ao traballador autónomo para que no prazo improrrogable de trinta días naturais ingrese as cotas debidas. A regularización do descuberto producirá plenos efectos para a adquisición do dereito á protección.

3. A contía da prestación regulada neste artigo será o equivalente ao 70 por 100 da base mínima de cotización que corresponda pola actividade desempeñada no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónoma ou, se é o caso, no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar.

4. A prestación extraordinaria por cesamento de actividade regulada neste artigo poderá comezar a devengarse con efectos do 1 de outubro de 2021 e terá unha duración máxima de cinco meses, sempre que a solicitude se presente dentro dos primeiros vinte e un días naturais de outubro. En caso contrario, os efectos quedarán fixados ao día primeiro do mes seguinte da presentación da solicitude e a súa duración non poderá exceder do 28 de febreiro de 2022. 

5. Durante a percepción da prestación non existirá obriga de cotizar, permanecendo o traballador en situación de alta ou asimilada á alta no réxime de Seguridade Social correspondente.

6. As cotizacións polas que non exista obriga de cotizar serán asumidas polas entidades con cargo a cuxos orzamentos se cubra a correspondente prestación.

7. Esta prestación será incompatible co traballo por conta allea e con calquera prestación de Seguridade Social que o beneficiario viñese percibindo non sendo que fóra compatible co desempeño da actividade como traballador por conta propia. Así mesmo, será incompatible co traballo por conta propia e coa percepción de rendementos procedentes da sociedade cuxa actividade se vise afectada polo peche, cando os ingresos que se perciban no terceiro e cuartos trimestres do ano 2021 superen os 6.725 euros. Polo que se refire aos traballadores por conta propia incluídos no Réxime Especial dos Traballadores do Mar, a prestación por cesamento de actividade será, así mesmo, incompatible coa percepción das axudas por paralización da frota.

8. Os socios traballadores das cooperativas de traballo asociado que optasen polo seu encadramento como traballadores por conta propia no réxime especial que corresponda terán dereito, nas mesmas condicións, a esta prestación extraordinaria, sempre que reúnen os requisitos establecidos neste artigo.

9. A xestión desta prestación corresponderá ás mutuas colaboradoras coa Seguridade Social ou ao Instituto Social da Mariña. Para poder admitir a trámite a solicitude autorizarase á Administración da Seguridade Social e ás mutuas colaboradoras encargadas da xestión da prestación para conseguir da administración tributaria correspondente os datos tributarios necesarios para a revisión dos requisitos de acceso á prestación.

10. O recoñecemento da prestación regulada neste artigo poderá solicitarse en calquera momento durante o período comprendido entre a entrada en vigor da norma e o mes de xaneiro de 2022. Os efectos da solicitude son os determinados no apartado 4. As entidades xestoras, de acordo coa solicitude presentada e os documentos se é o caso achegados, ditará a resolución provisional que sexa procedente, estimando ou desestimando o dereito.

11. A partir do 1 de maio de 2022 procederase a revisar todas as resolucións provisionais adoptadas.

12. O traballador autónomo de tempada que solicitase o pagamento da prestación regulada neste artigo poderá:

a) Renunciar a ela en calquera momento antes do 31 de xaneiro de 2022 provendo efectos a renuncia o mes seguinte á súa comunicación.
b) Devolver por iniciativa propia a prestación por cesamento de actividade, sen necesidade de esperar á reclamación da mutua colaboradora coa Seguridade Social ou da entidade xestora, cando considere que os ingresos que pode percibir polo exercicio da actividade durante o tempo que pode causar dereito a ela superarán os limiares establecidos no apartado 2.c) coa correspondente perda do dereito á prestación.

Formulario en liña

Publicado o: 28/10/2021

 

 

Publicado o: 04/06/2021

O RD-lei 21/2021 modifica a disposición adicional sexta do Real decreto-lei 18/2021, do 28 de setembro, de medidas urxentes para a protección do emprego, a recuperación económica e a mellora do mercado de traballo

Publicado o: 01/10/2021

Disposición adicional sexta. Medidas extraordinarias da Seguridade Social para os traballadores autónomos afectados pola erupción volcánica rexistrada na zona de Cumbre Vieja na Palma.

Cadro resumo das prestacións incluídas na disposición adicional sexta.

Publicado o: 27/10/2021
Publicado o: 04/06/2021
Publicado o: 04/06/2021
Publicado o: 02/02/2021
Publicado o: 02/02/2021
Publicado o: 06/07/2020

   

 

Publicado o: 03/02/2021

Aclaración IRPF, tributación ingresos percibidos por prestacións de cesamento de actividade vinculada ao COVID-19

A prestación por Cesamento de Actividade Ordinaria sobre a que indirectamente aclara a DGT a través da consulta V0637-17, cualifica os devanditos rendementos para os efectos do IRPF como rendementos do traballo e non da actividade tal e como establece o artigo 17.1b) da Lei 35/2006, do 28 de novembro, do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e de modificación parcial das leis dos Impostos sobre Sociedades, sobre a Renda de non Residentes e sobre o Patrimonio; non obstante con respecto á decisión do Ministerio de Facenda é que as prestacións por cesamento de actividade vinculada ao COVID 19 tributen por rendementos do traballo no modelo 100 da renda anual de maneira progresiva segundo o tramo quedando exentos os primeiros 2000 euros percibidos.


Tributación das cotas exoneradas

Ante consulta vinculante a Dirección Xeral de Tributos V3130-20 responde o seguinte:

“A exclusión total ou parcial do pagamento das cotas do RETA como derivada dunha inexistencia de obriga ou exención, determina a súa falta de incidencia no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, ao non corresponder a ningún dos supostos de obtención de renda establecida no artigo 6 da Lei 35/2006, do 28 de novembro, do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e de modificación parcial das leis dos Impostos sobre Sociedades, sobre a Renda dos non Residentes e sobre o Patrimonio (BOE do 29 de novembro), non tendo polo tanto a natureza de rendemento íntegro nin correlativamente a de gasto deducible para a determinación dos rendementos, sen que poida considerarse pola súa parte a existencia dun rendemento de traballo no caso de que se acordase o pagamento das cotas do RETA pola sociedade en que o consultante presta os seus servizos, ao non existir a obriga do devandito pagamento durante o período ao que se refire a exención.