Prestacións para autónomos afectados pola crise ocasionada pola COVID-19

Publicado o: 06/04/2020

 

Prestacións vixentes

Publicado o: 15/10/2020
Publicado o: 04/06/2021

Real decreto-lei 11/2021

Publicado o: 04/06/2021

Será aplicada de oficio pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social.

 

A partir do día 1 de xuño de 2021, terán dereito á exención das súas cotizacións os traballadores autónomos de alta no RETA ou no Réxime Especial da Seguridade Social de Traballadores do Mar que estivesen recibindo algunha das prestacións por cesamento de actividade previstas nos art. 6 e 7 do Real decreto-lei 2/2021, de 26 de xaneiro (art. 6. Prestación extraordinaria de cesamento de actividade para aqueles traballadores autónomos que non poidan causar dereito á prestación ordinaria de cesamento de actividade prevista no artigo 7 deste real decreto-lei ou á prestación de cesamento de actividade regulada nos artigos 327 e seguintes do TRLGSS e art. 7 prestación por cesamento de actividade compatible co traballo por conta propia).

O disposto neste precepto será de aplicación aos traballadores autónomos que esgoten as prestacións ás que se refire o artigo 6 deste real decreto-lei (prestacións por cesamento de actividade por unha suspensión temporal da actividade como consecuencia dunha resolución da autoridade competente), a partir da finalización das exencións ás que se refire o apartado 4 dese artigo e ata 30 de setembro de 2021.

Contías da exención:

 1. 90 % das cotizacións correspondentes ao mes de xuño.
 2. 75 % das cotizacións correspondentes ao mes de xullo.
 3. 50% das cotizacións correspondentes ao mes de agosto.
 4. 25% das cotizacións correspondentes ao mes de setembro.

A base de cotización para determinar a exención será a base pola que viña cotizando o traballador autónomo antes de acceder á prestación por cesamento de actividade. 

Requisitos: 

Para que sexan aplicables estes beneficios de na cotización deberán manter a alta ata o 30 de setembro de 2021. 

Incompatibilidades:  

A percepción da prestación por cesamento de actividade en calquera das súas modalidades será incompatible coa exención na cotización establecida neste precepto. 

Exencións indebidas: 

A obtención das exencións contempladas neste precepto que resulten indebidas como consecuencia da perda do dereito ás prestacións de cesamento de actividade contemplada nos artigos 6 e 7 do Real decreto-lei 2/2021, do 26 de xaneiro, dará lugar á revisión de oficio por parte da entidade ou organismo competente.

Publicado o: 04/06/2021
Publicado o: 04/06/2021
Publicado o: 04/06/2021

Mánténse a prestación extraordinaria para todos aqueles traballadores autónomos que manteñan a suspensión temporal da súa actividade como consecuencia dunha resolución da autoridade competente e recoñécese a mesma prestación aos que a partir do 1 de xuño véxanse afectados por unha suspensión temporal de toda actividade polos mesmos motivos.

A duración será dun máximo de catro meses, finalizando o dereito á mesma o último día do mes en que se acorde o levantamento das medidas ou o 30 de setembro de 2021, se esta última data fose anterior. O tempo de percepción da prestación non reducirá os períodos de prestación por cesamento de actividade aos que o beneficiario poida ter dereito no futuro.

Nacimiento do dereito:

O dereito á prestación nacerá para os que mantéñena a partir do 1 de xuño e para o resto de traballadores autónomos afectados por unha medida posterior a esta data, a partir do día seguinte á adopción da medida de peche da actividade adoptada pola autoridade competente.

Requisitos:

Deberán reunirse os seguintes requisitos para beneficiar da prestación:

 1. Afiliación e alta no RETA ou Réxime Especial da Seguridade Social de Traballadores do Mar, polo menos 30 días naturais antes da resolución que acorde a suspensión da actividade e en todo caso antes da data de inicio da mesma cando se decretase previamente ao 1 de xuño de 2021.
 2. Acharse ao corrente de pagamento das cotas da Seguridade Social. Aínda que de non cumprirse este requisito poderase requirir a regularización por parte do órgano xestor, nun prazo improrrogable de 30 días naturais, e unha vez regularizado o descuberto producirá plenos efectos.

Contía:

A contía da prestación será do 70% da base mínima de cotización que corresponda á actividade desenvolvida. Se conviven no mesmo domicilio persoas unidas por vínculo familiar ou unidade análoga de convivencia ata o primeiro grao de parentesco por consanguinidade ou afinidade, e dous ou máis membros teñan dereito a esta prestación extraordinaria por cesamento de actividade, a contía de cada unha das prestacións será do 40%.

Efectos e duración:

Durante o tempo que permaneza a actividade suspendida manterase a alta no réxime especial correspondente quedando o traballador autónomo exonerado da obriga de cotizar. A exoneración do ingreso das cotas estenderase desde o primeiro día do mes en que se adopte a medida de peche de actividade, ou desde o 1 de xuño de 2021 cando se manteña a suspensión de actividade iniciada con anterioridade a esta data, ata o último día do mes seguinte ao que se erga a devandita medida, ou ata o 30 de setembro de 2021 se esta última data fose anterior.

O período durante o cal o traballador autónomo estea exento da obriga de cotizar entenderase como cotizado e as cotizacións que correspondan ao mesmo serán asumidas polas entidades con cargo a cuxos orzamentos se cubra a correspondente prestación. A base de cotización aplicable durante todo o período de percepción desta prestación extraordinaria será en todo caso a establecida no momento de inicio da devandita prestación.

A duración máxima e resto de condicións de aplicación das deducións na cotización ás que poida ter dereito o traballador beneficiario desta prestación extraordinaria por cesamento na actividade non se modificará polo percibo desta última.

As mutuas colaboradoras e o Instituto Social da Mariña proporcionarán á Tesouraría Xeral da Seguridade Social a información necesaria, a través dos procedementos que estableza esta última, para a aplicación do que se establece neste apartado, tanto no momento do recoñecemento provisional da prestación como na revisión posterior, conforme ao que se establece no apartado 9.

Incompatibilidades para percibir a prestación:

 • Desenvolvemento dun traballo por conta allea non sendo que o ingreso sexa inferior a 1,25 veces o importe do salario mínimo interpofesional.
 • O desempeño doutra actividade por conta propia.
 • Percepción de rendementos procedentes da sociedade afectada polo peche.
 • Percepción dunha prestación da Seguridade Social non sendo que viñese recibindo esta prestación e fóra compatible coa actividade que desenvolve.
 • No caso de traballadores do mar, que veña percibindo axudas por paralización da frota. 

Os socios traballadores de cooperativas de traballo asociado encadrados no RETA terán dereito tamén a esta prestación extraordinaria se reúnen os requisitos.

Xestión da prestación:

A xestión da prestación corresponde ás mutuas colaboradoras coa Seguridade Social e ao Instituto Social da Mariña.

Solicitude: dentro dos primeiros vinte e un días naturais seguintes á entrada en vigor do acordo ou resolución de peche de actividade, ou antes do día 21 de xuño cando a suspensión de actividade se acordase con anterioridade a 1 de xuño de 2021 e non se estivese percibindo a prestación extraordinaria contemplada no artigo 5 do Real decreto-lei 2/2021, de 26 de xaneiro.

No caso de que a solicitude se presente fóra do prazo establecido, o dereito á prestación iniciarase o primeiro día do mes seguinte ao da solicitude. Nestes casos, o traballador autónomo quedará exento da obriga de cotizar desde o día que teña dereito a percibir a prestación.

As entidades encargadas da xestión desta prestación, de acordo coa solicitude presentada e os documentos se é o caso achegados, ditará a resolución provisional que sexa procedente, estimando ou desestimando o dereito. Na solicitude da prestación o interesado deberá achegar os seguintes datos:

Finalizada a medida de peche de actividade procederase a revisar todas as resolucións provisionais adoptadas. No suposto de que se desprenda que o interesado non ten dereito á prestación, iniciaranse os trámites de reclamación das cantidades indebidamente percibidas, debendo ademais nestes casos ingresar as cotizacións correspondentes a todo o período de percepción indebida da prestación, aplicandose o procedemento de xestión recadadora do sistema da Seguridade Social en todos os seus termos.

Na solicitude da prestación o interesado deberá achegar os seguintes datos:

 • Comunicar á mutua ou á entidade xestora da prestación os membros que integran a unidade familiar e se algún deles é ou pode ser perceptor da prestación de cesamento de actividade ou se contan con algún outro tipo de ingresos,
 • Achegar o consentimento de todos os membros da unidade familiar para o acceso á información tributaria.
 • Unha declaración xurada dos ingresos que se perciben, se é o caso, como consecuencia do traballo por conta allea.
 • Unha autorización á Administración da Seguridade Social e ás mutuas colaboradoras encargadas da xestión da prestación para conseguir da administración tributaria correspondente os datos tributarios necesarios para a revisión dos requisitos de acceso á prestación.
 • Un certificado de empresa e a declaración da renda á entidade xestora da prestación.

Formulario en liña

Publicado o: 04/06/2021
Publicado o: 04/06/2021
Publicado o: 04/06/2021
Publicado o: 04/06/2021
Publicado o: 04/06/2021
Publicado o: 09/02/2021

Novo real decreto-lei 11/2021, de 27 de maio, sobre medidas urxentes para a defensa do emprego, a reactivación económica e a protección dos traballadores autónomos.

Resumo do RD-lei 11/2021

Publicado o: 02/02/2021
Publicado o: 02/02/2021

Emendas

Publicado o: 02/02/2021
Publicado o: 04/06/2021

Prorrógase a prestación ata o 30 de setembro de 2021, para os traballadores que a estivesen percibindo (artigo 7 do Real decreto-lei 2/2021, de 26 de xaneiro) cando non esgotasen os períodos de prestación previstos no artigo 338.1 do TRLXSS, sempre que durante o segundo e o terceiro trimestre de 2021 cumpran os requisitos previstos neste artigo.

Así mesmo, poderán solicitar a prestación por cesamento de actividade prevista no art. 327 do TRLGSS, os traballadores autónomos que cumpran cos requisitos previstos nos apartados a), b), d) e e) do artigo 330.1[1] do TRLGSS e cumpran os requisitos que se contemplan neste artigo. O dereito á percepción desta prestación finalizará o 30 de setembro de 2021.

[1] Estar afiliados e en alta no RETA ou Réxime Especial dos Traballadores do Mar. Ter cuberto o período mínimo de cotización art. 338 (12 meses), non cumprir idade para causar dereito a pensión contributiva de xubilación, non sendo que non tivese acreditado o período requirido, acharse ao corrente de pagamento das cotas se bine poderá convidarse ao pagamento en prazo de 30 días e a regularización producirá plenos efectos.

Acreditación:

 • Segundo e terceiro trimestre de 2021: redución de ingresos computables fiscalmente da actividade por conta propia de máis do 50 %do mesmo período de 2019.
 • Que non se obtivesen no mesmo período uns rendementos netos computables fiscalmente superiores a 7.980 euros.

Para o cálculo da redución de ingresos ten en cóntase o período en alta no segundo e terceiro trimestre de 2019 e compárase co segundo e terceiro trimestre do 2021.

En caso de traballadores a cargo acreditarase ao solicitar a prestación, o cumprimento das obrigas laborais e de Seguridade Social que teñan asumidas. Realizarase mediante declaración responsable, podendo ser requiridos polas mutuas ou entidade xestora documentos que o acrediten.

Recoñecemento da prestación:

Polas mutuas colaboradoras ou o Instituto Social da Mariña (de agora en diante ISM) provisionalmente con efectos 1 de xuño de 2021 se se solicita os primeiros 21 días de xuño ou con efectos desde o día primeiro do mes seguinte á solicitude noutro caso, debendo regularizarse a partir do 1 de abril de 2022. Data a partir da que poderán conseguir os datos tributarios do exercicio 2021.

Para admitira a trámite autorizarase á Administración da Seguridade Social e ás mutuas colaboradoras xestoras da prestación para conseguir da administración tributaria correspondente os datos tributarios necesarios para a revisión dos requisitos de acceso á prestación.

De non ter acceso aos datos tributarios os traballadores autónomos achegarán nos dez días seguintes ao seu requirimento:

 1. Copia do modelo 303 de autoliquidación do IVE correspondente ao segundo e terceiro trimestre de 2019 e 2021.
 2. Os traballadores autónomos que tributen no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF) por estimación obxectiva (modelo 131) deberán achegar a documentación necesaria ou calquera outro medio de proba que sirva para acreditar os ingresos esixidos.

Non obstante, entenderase que os traballadores autónomos que tributen por estimación obxectiva experimentaron a redución de ingresos do 50 %esixida, sempre que o número medio diario das persoas traballadoras afiliadas e en alta ao sistema da Seguridade Social na actividade económica correspondente, expresada a 4 díxitos (CNAE), durante o período ao que corresponda a prestación, sexa inferior en máis dun 7,5 %ao número medio diario correspondente ao segundo e terceiro trimestre de 2019.

Se non se cumprisen os requisitos reclamaranse as prestacións percibidas, fixando a data de ingreso sen xuros ou recarga. Transcorrido o prazo fixado na resolución a TXSS reclamará a débeda pendente coas recargas e intereses que procedan. En caso de cesamento definitivo da actividade antes do 30/09/21, tomaranse de maneira proporcional ao tempo de duración da actividade os límites dos requisitos fixados neste artigo. Tomandose na súa integridade o mes en que se produza baíxaa no réxime de Seguridade Social. 

Durante o tempo que perciba a prestación o traballador autónomo deberá ingresar na TXSS a totalidade das cotizacións aplicando os tipos vixentes que correspondan. A mutua ou o ISM aboará ao traballador canda a prestación por cesamento de actividade, o importe das cotizacións por continxencias comúns que lle correspondese ingresar de encontrarse o traballador sen desenvolver actividade algunha de acordo co art. 329 do TRLGSS.

En caso de cesamento definitivo da actividade antes do 30/09/21, tomaranse de maneira proporcional ao tempo de duración da actividade os límites dos requisitos fixados neste artigo. Tomandose na súa integridade o mes en que se produza baíxaa no réxime de Seguridade Social.

O traballador autónomo que solicitase a prestación poderá: renunciar a ela en calquera momento antes do 31/08/21, provendo efectos a renuncia ao mes seguinte da súa comunicación ou ben devolver a prestación sen esperar á reclamación cando considere que superará os ingresos establecidos como limiar coa consecuente perda do dereito á prestación.

Compatibilidade co traballo por conta allea: 

 • Os ingresos netos computables fisicamente por trabállolle por conta allea e por conta propia non superen 2,2 veces o importe do SMI. Os ingresos por conta allea non superarán 1,25 veces o importe do SMI.
 • A contía da prestación será o 50% da base de cotización mínima que lle corresponda.
 • Deberá achegar coa solicitude unha declaración xurada d eles ingresos que percibe do traballo por conta allea, sen prexuízo do certificado de empresa e declaración da renda á entidade xestora.
 • Aplicarase o que se dispón en apartados anteriores que non contradigan o indicado neste apartado.

Emenda de solicitudes xa cursadas

Publicado o: 04/06/2021

Poderase acceder a partir do 1 de xuño de 2021 á prestación de cesamento de actividade extraordinaria prevista neste artigo.

Requisitos:

 • Estar dado de alta e ao corrente no pagamento das cotizacións no Réxime Especial de Traballadores Autónomos ou no Réxime Especial de Traballadores do Mar como traballador por conta propia desde antes do 1 de abril de 2020 (se na data da presentación da solicitude non se cumprise o requisito de estar ao corrente no pagamento das cotizacións, o órgano xestor convidará ao pagamento).
 • Non ter rendementos netos computables fiscalmente procedentes da actividade por conta propia no segundo e terceiro trimestre de 2021 superiores a 6.650 euros.
 • Acreditar no segundo e terceiro trimestre do 2021 uns ingresos computables fiscalmente da actividade por conta propia inferiores a habídosos no primeiro trimestre do 2020 (tera en contase o período en alta no primeiro trimestre de 2020 e compararase coa parte proporcional dos ingresos habidos no segundo e terceiro trimestre de 2021 na mesma proporción). 

Contía: 

50 % da base mínima de cotización que corresponda pola actividade desenvolvida. Cando convivan nun mesmo domicilio persoas unidas por vínculo familiar ou unidade análoga de convivencia ata o primeiro grao de parentesco por consanguinidade ou afinidade, e dous ou máis membros teñan dereito a esta ou outra prestación de cesamento de actividade, a contía desta prestación será do 40 %. 

No caso dos traballadores autónomos que teñan un ou máis traballadores ao seu cargo, deberá acreditarse, ao tempo de solicitar a prestación, o cumprimento de todas as obrigas laborais e de Seguridade Social que teñan asumidas, emitindo para tal fin unha declaración responsable, podendo ser requiridos polas mutuas colaboradoras coa Seguridade Social ou pola entidade xestora para que acheguen os documentos precisos que acrediten este extremo. 

Devindicación e duración: 

Poderá comezar a devengarse con efectos do 1 de xuño de 2021 e terá unha duración máxima de catro meses, sempre que a solicitude se presente dentro dos primeiros vinte e un días naturais de xuño. En caso contrario, os efectos quedan fixados no primeiro día do mes seguinte ao da presentación da solicitude. A duración desta prestación non poderá exceder do 30 de setembro de 2021. 

Incompatibilidades: 

O percibo da prestación será incompatible coa percepción dunha retribución polo desenvolvemento dun traballo por conta allea, co desempeño doutra actividade por conta propia, coa percepción de rendementos procedentes dunha sociedade e coa percepción dunha prestación de Seguridade Social, agás aquela que o beneficiario viñese percibindo por ser compatible co desempeño da actividade que desenvolvía. Para os traballadores por conta propia incluídos no Réxime Especial dos Traballadores do Mar será ademais incompatible coas axudas por paralización da frota. 

Alta e cotizacións: 

O traballador autónomo durante o tempo que estea percibindo a prestación deberá permanecer en alta no réxime de Seguridade Social correspondente e ingresar na Tesouraría Xeral da Seguridade Social a totalidade das cotizacións aplicando os tipos vixentes á base de cotización correspondente. 

A mutua colaboradora ou, se é o caso, o Instituto Social da Mariña, aboará ao traballador autónomo canda a prestación por cesamento na actividade, o importe das cotizacións por continxencias comúns que lle correspondese ingresar de encontrarse o traballador autónomo sen desenvolver actividade algunha, en aplicación do que se dispón no artigo 329 do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social. 

A base de cotización aplicable durante todo o período de percepción desta prestación extraordinaria será, en todo caso, a establecida no momento de inicio da devandita prestación. 

As mutuas colaboradoras e o Instituto Social da Mariña proporcionarán á Tesouraría Xeral da Seguridade Social a información necesaria, a través dos procedementos que estableza esta última, tanto no momento do recoñecemento provisional da prestación como na revisión posterior. 

Extinción:

Extinguirase o dereito á prestación se durante a percepción da mesma concorren os requisitos para causar dereito á prestación de cesamento de actividade do artigo 7 desta norma ou á prestación de cesamento de actividade do artigo 327 e seguintes do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social. 

Socios traballadores de cooperativas de traballo asociado: 

Se optaron polo seu encadramento como traballadores por conta propia no réxime especial que corresponda terán dereito igualmente a esta prestación extraordinaria sempre que reúnen os requisitos. 

Xestión da prestación: 

A xestión desta prestación corresponderá ás mutuas colaboradoras coa Seguridade Social ou ao Instituto Social da Mariña, que ditarán a resolución provisional procedente, estimando ou desestimando o dereito. 

Para poder admitir a trámite a solicitude deberase achegar unha declaración xurada dos ingresos que se perciben, se é o caso, como consecuencia do traballo por conta allea, e autorización á Administración da Seguridade Social e ás mutuas colaboradoras encargadas da xestión da prestación para conseguir da administración tributaria correspondente os datos tributarios necesarios para a revisión dos requisitos de acceso á prestación. Todo iso sen prexuízo da obriga que asiste o perceptor da prestación de presentar un certificado de empresa e a declaración da renda á entidade xestora da prestación. 

Revisión a partir de 2022:

A partir do 1 de xaneiro de 2022 procederase a revisar todas as resolucións provisionais adoptadas. 

A tal obxecto, as mutuas colaboradoras coa Seguridade Social conseguirán da administración tributaria correspondente os datos tributarios relativos ao primeiro trimestre de 2020 e os tres primeiros trimestres de 2021. 

Se as mutuas colaboradoras coa Seguridade Social ou o Instituto Social da Mariña non puidesen ter acceso aos datos que constan nas administracións tributarias, os traballadores autónomos deberán achegar á mutua colaboradora nos dez días seguintes ao seu requirimento:

1.º Copia do modelo 390 de declaración resumo anual IVE do ano 2020 e as súas liquidacións trimestrais (modelos 303), así como as liquidacións do segundo e terceiro trimestre do ano 2021 (modelos 303). 

Copia do modelo 130 correspondente á autoliquidación de cada trimestre a conta do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF) do ano 2020, así como as autoliquidacións do primeiro, segundo e terceiro trimestre do ano 2020. Declaración da renda das persoas físicas ou certificado de empresas onde consten as retribucións percibidas por conta allea. 

2.º Os traballadores autónomos que tributen no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF) por estimación obxectiva (modelo 131) deberán achegar a documentación necesaria para acreditar os ingresos esixidos neste precepto. 

Non obstante, e para os efectos de acreditación da redución dos ingresos computables fiscalmente da actividade por conta propia, así como o límite de rendementos netos, entenderase que os traballadores autónomos que tributen por estimación obxectiva experimentaron estas circunstancias sempre que o número medio diario das persoas traballadoras afiliadas e en alta ao sistema da Seguridade Social na actividade económica correspondente, expresada a catro díxitos (CNAE), durante o período ao que corresponda a prestación, sexa inferior en máis dun 7,5 %ao número medio diario correspondente ao segundo e terceiro trimestre de 2019. 

No suposto de que se desprenda que o interesado non ten dereito á prestación, iniciaranse os trámites de reclamación das cantidades indebidamente percibidas. 

A tal obxecto, a entidade competente para o recoñecemento da prestación ditará resolución fixando o importe da cantidade a reintegrar que deberá facerse sen xuros ou recarga no prazo que se determine na resolución. 

Transcorrido o prazo fixado na resolución que para ese fin dítese, a Tesouraría Xeral da Seguridade Social procederá a reclamar a débeda pendente, coas recargas e intereses que procedan conforme ao procedemento administrativo de recadación establecida no Regulamento Xeral de Recadación da Seguridade Social. 

Solicitude da prestación: 

 Ao tempo de solicitar a prestación, o interesado deberá comunicar á mutua ou á entidade xestora da prestación os membros que integran a unidade familiar e se algún deles é ou pode ser perceptor da prestación de cesamento de actividade ou se contan con algún outro tipo de ingresos.

O traballador autónomo que solicitase o pagamento da prestación regulada neste artigo poderá:

 1. Renunciar a ela en calquera momento antes do 31 de agosto de 2021, provendo efectos a renuncia o mes seguinte á súa comunicación.
 2. Devolver por iniciativa propia a prestación por cesamento de actividade, sen necesidade de esperar á reclamación da mutua colaboradora coa Seguridade Social ou da entidade xestora, cando considere que os ingresos percibidos durante o primeiro e segundo trimestre de 2021 ou a caída da facturación nese mesmo período superarán os limiares establecidos coa correspondente perda do dereito á prestación.

Emenda de solicitudes xa cursadas

Publicado o: 04/06/2021

Definición:

Considéranse traballadores de tempada aqueles traballadores autónomos cuxo único traballo ao longo dos anos 2018 e 2019 desenvolvésese no Réxime Especial de Traballadores Autónomos ou no Réxime Especial de Traballadores do Mar durante un mínimo de catro meses e un máximo de sete meses en cada un dos anos referidos. 

Requisitos: 

 • Estar de alto e cotizado no Réxime Especial de Traballadores Autónomos ou no Réxime Especial de Traballadores do Mar como traballador por conta propia durante un mínimo de catro meses e un máximo de sete meses de cada un dos anos 2018 e 2019, sempre que ese marco temporal abarque un mínimo de dous meses entre os meses de xuño e setembro deses anos. 
 • Non estar en alta ou asimilado á alta como traballador por conta allea no réxime de Seguridade Social correspondente máis de sesenta días durante o segundo e terceiro trimestre do ano 2021. 
 • Non obter durante o segundo e terceiro trimestre do ano 2021 uns ingresos netos computables fiscalmente que superen os 6.650 euros.
 • Acharse ao corrente no pagamento das cotas á Seguridade Social (se non se cumprise este requisito, o órgano xestor convidará ao pagamento ao traballador autónomo para que no prazo improrrogable de trinta días naturais ingrese as cotas debidas). 

Contía:  

70 % da base mínima de cotización que corresponda pola actividade desempeñada no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónoma ou, se é o caso, no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar.

Devindicación e duración:  

Poderá comezar a devengarse con efectos do 1 de xuño de 2021 e terá unha duración máxima de catro meses, sempre que a solicitude se presente dentro dos primeiros vinte e un días naturais de xuño. En caso contrario, os efectos quedarán fixados ao día primeiro do mes seguinte da presentación da solicitude e a súa duración non poderá exceder do 30 de setembro de 2021.

Alta e cotizacións:  

Durante a percepción da prestación non existirá obriga de cotizar, permanecendo o traballador en situación de alta ou asimilada á alta no réxime de Seguridade Social correspondente. 

As cotizacións polas que non exista obriga de cotizar serán asumidas polas entidades con cargo a cuxos orzamentos se cubra a correspondente prestación.

Incompatibilidades:  

Esta prestación será incompatible co traballo por conta allea e con calquera prestación de Seguridade Social que o beneficiario viñese percibindo non sendo que fóra compatible co desempeño da actividade como traballador por conta propia. Así mesmo, será incompatible co traballo por conta propia e coa percepción de rendementos procedentes da sociedade cuxa actividade se vise afectada polo peche, cando os ingresos que se perciban no segundo e terceiro trimestre do ano 2021 superen os 6.650 euros. Para os traballadores por conta propia incluídos no Réxime Especial dos Traballadores do Mar será incompatible coa percepción das axudas por paralización da frota. 

Socios traballadores de cooperativas de traballo asociado: 

Se optaron polo seu encadramento como traballadores por conta propia no réxime especial que corresponda terán dereito a esta prestación extraordinaria sempre que reúnen os requisitos establecidos. 

Xestión da prestación: 

A xestión desta prestación corresponderá ás mutuas colaboradoras coa Seguridade Social ou ao Instituto Social da Mariña, que ditarán a resolución provisional procedente, estimando ou desestimando o dereito.

Para poder admitir a trámite a solicitude autorizarase á Administración da Seguridade Social e ás mutuas colaboradoras encargadas da xestión da prestación para conseguir da administración tributaria correspondente os datos tributarios necesarios para a revisión dos requisitos de acceso á prestación. 

O recoñecemento da prestación poderá solicitarse en calquera momento durante o período comprendido entre a entrada en vigor da norma e o mes de agosto de 2021. 

Revisión a partir de 2022:

A partir do 1 de xaneiro de 2022 procederase a revisar todas as resolucións provisionais adoptadas. 

A tal obxecto, as mutuas colaboradoras coa Seguridade Social ou o Instituto Social da Mariña conseguirán da administración tributaria correspondente os datos tributarios correspondentes ao segundo e terceiro trimestre do ano 2021. 

Se as mutuas colaboradoras coa Seguridade Social ou o Instituto Social da Mariña non puidesen ter acceso aos datos que constan nas administracións tributarias, os traballadores autónomos deberán achegar á mutua colaboradora nos dez días seguintes ao seu requirimento:

 1. Copia do modelo 303 de declaración do segundo e terceiro trimestre do ano 2021.Copiado modelo 130 correspondente á autoliquidación en pagamento fraccionado do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF) do primeiro, segundo e terceiro trimestre do ano 2021. 
 2. Os traballadores autónomos que tributen no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF) por estimación obxectiva (modelo 131) deberán achegar a documentación necesaria para acreditar os ingresos esixidos neste precepto. 

No suposto de que se desprenda que o interesado non ten dereito á prestación, iniciaranse os trámites de reclamación das cantidades indebidamente percibidas. 

A tal obxecto, a entidade competente para o recoñecemento da prestación ditará resolución fixando o importe da cantidade a reintegrar que deberá facerse sen xuros ou recarga no prazo que se determine na resolución. 

Transcorrido o prazo fixado na resolución que para ese fin dítese, a Tesouraría Xeral da Seguridade Social procederá a reclamar a débeda pendente, coas recargas e intereses que procedan conforme ao procedemento administrativo de recadación establecida no Regulamento Xeral de Recadación da Seguridade Social. 

Solicitude da prestación: 

O traballador autónomo de tempada que solicitase o pagamento da prestación poderá: 

 1. Renunciar a ela en calquera momento antes do 30 de agosto de 2021 provendo efectos a renuncia o mes seguinte á súa comunicación.
 2. Devolver por iniciativa propia a prestación por cesamento de actividade, sen necesidade de esperar á reclamación da mutua colaboradora coa Seguridade Social ou da entidade xestora, cando considere que os ingresos que pode percibir polo exercicio da actividade durante o tempo que pode causar dereito a ela superarán os limiares establecidos coa correspondente perda do dereito á prestación.

Emenda de solicitudes xa cursadas

Publicado o: 07/10/2020

Finalizou o prazo para solicitar esta prestación.

A partir do 1 de febreiro de 2021, os traballadores autónomos que se vexan obrigados a suspender todas as súas actividades como consecuencia dunha resolución adoptada pola autoridade competente como medida de contención na propagación do virus COVID-19, terán dereito a unha prestación económica de cesamento de actividade de natureza extraordinaria: 

a. Estar afiliados e en alta no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónoma ou, se é o caso, no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar, antes do 1 de xaneiro de 2021. 

b. Acharse ao corrente no pagamento das cotas á Seguridade Social. Non obstante, se na data da suspensión da actividade non se cumprise este requisito, o órgano xestor convidará ao pagamento ao traballador autónomo para que no prazo improrrogable de trinta días naturais ingrese as cotas debidas. A regularización do descuberto producirá plenos efectos para a adquisición do dereito á protección. 

Contía da prestación: 50 por cento da base mínima de cotización que corresponda pola actividade desenvolvida.

Esta cantidade incrementarase nun 20 por cento se o traballador autónomo ten recoñecida a condición de membro dunha familia numerosa e os únicos ingresos da unidade familiar ou análoga durante ese período proceden da súa actividade suspendida.

Nacemento do dereito á prestación: Desde o día seguinte á adopción da medida de peche de actividade adoptada pola autoridade competente. 

Durante o tempo que permaneza a actividade suspendida manterase a alta no réxime especial correspondente quedando o traballador autónomo exonerado da obriga de cotizar. A exoneración do ingreso das cotas estenderase desde o primeiro día do mes en que se adopta a medida de peche de actividade ata o último día do mes seguinte ao que se erga a devandita medida ou ata o 31 de maio de 2021, se esta última data é anterior 

Duración: A percepción da prestación terá unha duración máxima de catro meses, finalizando o dereito á mesma o último día do mes en que se acorde o levantamento das medidas ou o 31 de maio de 2021 se esta última data é anterior.

 

RDL 3/2021, de 2 de febreiro, novidades e modificacións importantes na regulación das prestacións de cesamento de actividade

Introdúcese modificación con respecto á exención da obriga de cotizar. Agora esta obriga na PECANE de suspensión vincúlase a cando se realice a solicitude e non a cando a prohibición da actividade sexa determinada por parte da resolución administrativa da autoridade competente. Anéxase cadro comparativo.  

Emenda de solicitudes xa cursadas

Publicado o: 07/10/2020

 Finalizou o prazo para solicitar esta prestación.

1) A partir do 1 de febreiro de 2021, os traballadores autónomos poderán solicitar a prestación por cesamento de actividade prevista no artigo 327 do texto refundido da LGSS sempre que concorran os requisitos establecidos neste precepto e nos apartados a), b), d) e e) do artigo 330.1 do texto refundido da LGSS. 

2) O acceso á prestación esixirá acreditar no primeiro semestre de 2021 unha redución dos ingresos computables fiscalmente da actividade por conta propia de máis do 50 %de habídosos no segundo semestre de 2019; así como non obter durante o semestre indicado de 2021 uns rendementos netos computables fiscalmente superiores a 7.980 euros. 

Para o cálculo da redución de ingresos tera en contase o período en alta no segundo semestre de 2019 e compararase coa parte proporcional dos ingresos habidos no primeiro semestre de 2021 na mesma proporción.

No caso dos traballadores autónomos que teñan un ou máis traballadores ao seu cargo, deberá acreditarse, ao tempo de solicitar a prestación, o cumprimento de todas as obrigas laborais e de Seguridade Social que teñan asumidas. Para iso emitirán unha declaración responsable, podendo ser requiridos polas mutuas colaboradoras coa Seguridade Social ou pola entidade xestora para que acheguen os documentos precisos que acrediten este extremo.

3) Esta prestación poderá percibirse como máximo ata o 31 de maio de 2021, sempre que o traballador teña dereito a ela nos termos fixados no artigo 338 do texto refundido da LGSS.

Así mesmo, percibirán esta prestación ata o 31 de maio de 2021 aqueles traballadores autónomos que causen dereito a ela o 1 de febreiro de 2021 e vexan esgotado o seu dereito ao cesamento previsto no citado precepto antes do 31 de maio de 2021, sempre que reúnen os requisitos esixidos para ese fin.

Contía:

 • 70% do termo medio da suma da base de cotización dos últimos 12 meses.
 • Se o traballador é pluriactivo e cumpre cos requisitos para acceder a esta prestación, percibirá o 50%.

Establécese un procedemento de recoñecemento provisional e unha posterior revisión das prestacións. 

RDL 3/2021, de 2 de febreiro, novidades e modificacións importantes na regulación das prestacións de cesamento de actividade

Facilítase o acceso a esta prestación aos traballadores que tributen por estimación obxectiva (modelo 131) a través dunha presunción para ese fin e non dunha acreditación propiamente, é dicir, sempre que o número diario das persoas traballadoras afiliadas e en alta no sistema da Seguridade Social na actividade económica correspondente (CNAE), durante o período ao que corresponda a prestación, sexa inferior dun 7,5 % ao número medio diario correspondente ao segundo semestre de 2019. Presúmese a caída dos ingresos de máis do 50 % habidos no segundo semestre de 2019.

Renuncia á prestación:

 • O traballador autónomo que solicitase o pagamento da prestación regulada neste artigo poderá:
  • Renunciar a ela en calquera momento antes do día 30 de abril de 2021, provendo efectos a renuncia no mes seguinte á súa comunicación.
  • Devolver por iniciativa propia a prestación por cesamento de actividade, sen necesidade de esperar á reclamación da mutua colaboradora coa Seguridade Social ou da entidade xestora, cando considere que os ingresos percibidos durante o primeiro semestre do ano 2021 ou a caída da facturación nese mesmo período superarán os limiares establecidos no apartado 2 coa correspondente perda do dereito á prestación.

Se queres presentar a renuncia á prestación:

Emenda de solicitudes xa cursadas

Publicado o: 07/10/2020

 Finalizou o prazo para solicitar esta prestación.

O artigo 8 establece unha prestación extraordinaria de cesamento de actividade para os traballadores de tempada que desenvolvan a súa actividade polo menos durante tres meses na primeira metade do ano. 

Considéranse traballadores de tempada aqueles traballadores autónomos cuxo único traballo ao longo dos anos 2018 e 2019 desenvolvésese no Réxime Especial de Traballadores Autónomos ou no Réxime Especial de Traballadores do Mar durante un mínimo de catro meses e un máximo de seis en cada un dos anos. 

Considerarase que o traballador autónomo desenvolveu un único traballo en 2018 e 2019 sempre que, de estar de alta nun réxime de seguridade social como traballador por conta allea, esta alta non supere os 120 días ao longo deses anos. 

Requisitos para causar dereito á prestación: 

 1. a) Estar de alto e cotizado no Réxime Especial de Traballadores Autónomos ou no Réxime Especial de Traballadores do Mar como traballador por conta propia durante un mínimo de catro meses e un máximo de seis meses de cada un dos anos 2018 e 2019, sempre que ese marco temporal abarque un mínimo de dous meses na primeira metade do ano. 
 2. b) Non estar en alta ou asimilado á alta como traballador por conta allea no réxime de Seguridade Social correspondente máis de 60 días durante o primeiro semestre do ano 2021. 
 3. c) Non obter durante a primeira metade do ano 2021 uns ingresos netos computables fiscalmente que superen os 6.650 euros. 
 4. d) Acharse ao corrente no pagamento das cotas á Seguridade Social. Non obstante, se non se cumprise este requisito, o órgano xestor convidará ao pagamento ao traballador autónomo para que no prazo improrrogable de trinta días naturais ingrese as cotas debidas. A regularización do descuberto producirá plenos efectos para a adquisición do dereito á protección. 

Contía da prestación: será o equivalente ao 70 por cento da base mínima de cotización que corresponda pola actividade desempeñada no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónoma ou, se é o caso, no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar. 

Xestión: A xestión desta prestación corresponderá ás mutuas colaboradoras coa Seguridade Social ou ao Instituto Social da Mariña. 

Establécese un procedemento de recoñecemento provisional e unha posterior revisión das prestacións. 

Renuncia á prestación:

 • O traballador autónomo que solicitase o pagamento da prestación regulada neste artigo poderá:
  • Renunciar a ela en calquera momento antes do día 30 de abril de 2021, provendo efectos a renuncia no mes seguinte á súa comunicación.
  • Devolver por iniciativa propia a prestación por cesamento de actividade, sen necesidade de esperar á reclamación da mutua colaboradora coa Seguridade Social ou da entidade xestora, cando considere que os ingresos que pode percibir polo exercicio da actividade durante o tempo que pode causar dereito a ela superarán os limiares establecidos no apartado 2.c) coa correspondente perda do dereito á prestación.

Se queres presentar a renuncia á prestación:

Emenda de solicitudes xa cursadas

Publicado o: 07/10/2020

 Finalizou o prazo para solicitar esta prestación.

O artigo 6 introduce a posibilidade de acceder a unha prestación extraordinaria de cesamento de actividade a aqueles traballadores autónomos que non sendo afectado polo peche da súa actividade ven reducido os seus ingresos e non teñen acceso á prestación de cesamento de actividade regulada no artigo 7 ou nos artigos 327 e seguintes do texto refundido da LGSSni á prestación de cesamento de actividade prevista no artigo 7. 

 • Deberán non ter rendementos netos computables fiscalmente procedentes da actividade por conta propia no primeiro semestre de 2021 superiores a 6.650 euros. 
 • Acreditarán no primeiro semestre do 2021 uns ingresos computables fiscalmente da actividade por conta propia inferiores a habídosos no primeiro trimestre de 2020.

Contía: 50 por cento da base mínima de cotización que corresponda pola actividade desenvolvida. 

Devindicación: Esta prestación extraordinaria por cesamento de actividade poderá comezar a devengarse con efectos do 1 de febreiro de 2021 e terá unha duración máxima de 4 meses, sempre que a solicitude se presente dentro dos primeiros vinte e un días naturais de febreiro. En caso contrario, os efectos quedan fixados no primeiro día do mes seguinte ao da presentación da solicitude e a súa duración non poderá exceder do 31 de maio de 2021.

Incompatibilidade: Será incompatible coa percepción dunha retribución polo desenvolvemento de un traballo por conta allea, non sendo que os ingresos do traballo por conta allea sexan inferiores a 1,25 veces o importe do SMI, co desempeño doutra actividade por conta propia; coa percepción de rendementos procedentes dunha sociedade; coa percepción dunha prestación de Seguridade Social agás aquela que o beneficiario viñese percibindo por ser compatible co desempeño da actividade que desenvolvía.

Polo que se refire aos traballadores por conta propia incluídos no Réxime Especial dos Traballadores do Mar, a prestación por cesamento de actividade será ademais incompatible coas axudas por paralización da frota

Establécese un procedemento de recoñecemento provisional e unha posterior revisión das prestacións.  

As mutuas colaboradoras e o Instituto Social da Mariña proporcionarán á Tesouraría Xeral da Seguridade Social a información necesaria, a través dos procedementos que estableza esta última, para a aplicación do que se establece neste apartado, tanto no momento do recoñecemento provisional da prestación como na revisión posterior. 

A partir do 1 de setembro de 2021 procederase a revisar todas as resolucións provisionais adoptadas.  

Renuncia á prestación:

 • O traballador autónomo que solicitase o pagamento da prestación regulada neste apartado poderá:
  • Renunciar a ela en calquera momento antes do día 30 de abril de 2021, provendo efectos a renuncia no mes seguinte á súa comunicación.
  • Devolver por iniciativa propia a prestación por cesamento de actividade, sen necesidade de esperar á reclamación da mutua colaboradora coa Seguridade Social ou da entidade xestora, cando considere que os ingresos percibidos durante o primeiro semestre de 2021 ou a caída da facturación nese mesmo período superarán os limiares establecidos no apartado 2 coa correspondente perda do dereito á prestación.

Se queres presentar a renuncia á prestación:

Emenda de solicitudes xa cursadas

Publicado o: 06/07/2020

 Finalizou o prazo para solicitar esta prestación.

Requisitos 

 • Estar afiliados e en alta no RETA/RETA-mar polo menos 30 días naturais antes da data de resolución que acorde o cesamento de actividade.
 • Acharse ao corrente de pagamento das cotas da Seguridade Social.
 • Se na data de suspensión da actividade non cumpren o requisito, cursarase invitación ao pagamento para que no prazo de 30 días naturais ingrese as cotas debidas. A regularización do descuberto producirá plenos efectos para a adquisición do dereito á prestación.

Contía 

 • Un 50% da base mínima de cotización que corresponda á actividade desenvolvida.
 • Un 20% máis se é membro dunha familia numerosa e os únicos ingresos da unidade familiar ou análoga durante ese período proceden da súa actividade suspendida.
 • Cando convivan nun mesmo domicilio dous ou máis membros, unidos por vínculo familiar ou unidade análoga de convivencia, con dereito a esta prestación, a contía de cada unha das prestacións será do 40 %non sendo de aplicación o incremento do 20 %contemplado no apartado anterior.

Duración 

 • Desde o día seguinte á adopción da medida de peche de actividade adoptada pola autoridade competente e finalizará o último día do mes que se acorde o levantamento da mesma.

Cotización

 • Deben manterse de alta no RETA/RETA-mar mentres permaneza a actividade suspendida.
 • Estarán exonerados da obriga de cotizar.
 • Este período de exoneración comprende desde o primeiro día do mes en que se adopta a medida de peche de actividade ata o último día do mes seguinte en que se ergue a medida.
 • Este período considerarase como cotizado e as cotizacións serán asumidas polas entidades que cubran a prestación.
 • A base de cotización será a establecida no momento de inicio da prestación e manterase durante todo o período de percepción.

Incompatibilidades 

 • Coa percepción dunha retribución polo desenvolvemento dun traballo por conta allea, non sendo que os ingresos do traballo por conta allea sexan inferiores a 1,25 veces o importe do salario mínimo interprofesional.
 • Co desempeño doutra actividade por conta propia.
 • Coa percepción de rendementos procedentes da sociedade cuxa actividade se vise afectada polo peche.
 • Coa percepción dunha prestación de Seguridade Social incompatible co desempeño da actividade que desenvolvía (IT, SREL, CUME).
 • Coas axudas por paralización da frota.

Socios Traballadores de Cooperativas de Traballo 

 • Poden acceder a esta prestación se cumpren os requisitos establecidos na devandita prestación e optaron polo encadramento como traballadores por conta propia no réxime especial que corresponda.

Compatibilidade co Cesamento de Actividade Ordinario 

O tempo de percepción da prestación non reduce os períodos de prestación por cesamento de actividade ordinaria (POCATA).

Prazos de solicitude

 • Nos primeiros 15 días seguintes á entrada en vigor do acordo ou resolución por peche de actividade.
 • Se a solicitude se presenta fóra do prazo establecido, o dereito á prestación iniciarase o mesmo día da solicitude.
 • Aínda cando a solicitude se presente fóra do prazo establecido, a exención da obriga de cotizar conta desde o primeiro día do mes en que a autoridade gobernativa determinase a prohibición da actividade, aínda que o período comprendido entre ese primeiro día e a data da solicitude non se entenderá como cotizado, non asumindo a cotización as entidades que cubran as devanditas prestacións.

Resolución da solicitude 

 • As entidades que cubran as devanditas prestacións ditarán resolución provisional que sexa procedente, estimando ou desestimando o dereito.

Revisión das Resolucións provisionais 

 • Dará inicio unha vez finalizada a medida de peche de actividade.
 • Se o interesado non ten dereito á prestación:
  • iniciaranse os trámites de reclamación das cantidades indebidamente percibidas.
  • Ademais, o traballador deberá ingresar as cotizacións correspondentes a todo o período de percepción indebida da prestación.

Documentación a presentar

 • Comunicación informando do nº de membros que integran a unidade familiar e se algún deles é ou pode ser perceptor da mesma prestación de cesamento de actividade ou se conta con algún outro tipo de ingresos.
 • Declaración xurada dos ingresos que perciben como consecuencia do traballo por conta allea.
 • O perceptor da prestación ten a obriga de presentar un certificado de empresa e a declaración da renda á entidade xestora da prestación cando así se lle requira.

Novo criterio sobre dereito a prestación extraordinaria de cesamento de actividade para autónomos afectados por unha suspensión temporal de toda a actividade como consecuencia de resolución da autoridade competente.


 

Emenda de solicitudes xa cursadas

Publicado o: 06/07/2020

Artigo 13.2 Nova prestación extraordinaria de cesamento de actividade para traballadores autónomos que non sendo afectados polo peche da súa actividade ven reducidos os seus ingresos e non teñen acceso á prestación de cesamento de actividade ordinaria (POCATA) ou a prestación ordinaria de cesamento de actividade prevista na disposición adicional IV deste real decreto-lei.

Finalizou o prazo para solicitar esta prestación.

Requisitos

 • Estar afiliados e en alta no RETA/RETA-mar desde antes do 1 de abril de 2020.
 • Acharse ao corrente de pagamento das cotas da Seguridade Social.
 • Se na data de suspensión da actividade non cumpren o requisito, cursarase invitación ao pagamento para que no prazo de 30 días naturais ingrese as cotas debidas. A regularización do descuberto producirá plenos efectos para a adquisición do dereito á prestación.
 • Non ter dereito á prestación por cesamento de actividade ordinaria (POCATA) ou a prestación ordinaria de cesamento de actividade prevista na disposición adicional IV deste real Decreto-lei.
 • Non ter ingresos procedentes da actividade por conta propia no último trimestre do exercicio 2020 superiores ao salario mínimo interprofesional.
 • Sufrir no cuarto trimestre de 2020 unha redución nos ingresos da actividade por conta propia de polo menos o 50% en relación aos ingresos habidos no primeiro trimestre de 2020.
  • Para o cálculo da redución de ingresos tera en contase o período en alta no primeiro trimestre de 2020 e compararase coa parte proporcional dos ingresos habidos no cuarto trimestre polo mesmo tempo.

Contía 

 • Un 50% da base mínima de cotización que corresponda á actividade desenvolvida.
 • Cando convivan nun mesmo domicilio dous ou máis membros, unidos por vínculo familiar ou unidade análoga de convivencia, con dereito a esta prestación, a contía de cada unha das prestacións será do 40 %.

Duración e prazos da solicitude

 • Para as solicitudes presentadas nos primeiros 15 días naturais de outubro, a duración será de máximo 4 meses, devindicandose entre o 1 de outubro e o 31 de xaneiro de 2021.
 • Para as solicitudes presentadas con posterioridade, os efectos quedan fixados no primeiro día do mes seguinte á presentación da solicitude, devindicandose entre a devandita data e o 31 de xaneiro de 2021.

Incompatibilidades 

 • Coa percepción dunha retribución polo desenvolvemento dun traballo por conta allea, non sendo que os ingresos do traballo por conta allea sexan inferiores a 1,25 veces o importe do salario mínimo interprofesional.
 • Co desempeño doutra actividade por conta propia.
 • Coa percepción de rendementos procedentes dunha sociedade.
 • Coa percepción dunha prestación de Seguridade Social incompatible co desempeño da actividade que desenvolvía (IT, SREL, CUME).
 • Coas axudas por paralización da frota.

Cotización 

 • Deben manterse de alta no RETA/RETA-mar mentres permaneza a actividade suspendida.
 • Estarán exonerados da obriga de cotizar.
 • Este período de exoneración comprende desde o primeiro día do mes en que se adopta a medida de peche de actividade ata o último día do mes seguinte en que se ergue a medida.
 • Este período considerarase como cotizado e as cotizacións serán asumidas polas entidades que cubran a prestación.
 • A base de cotización será a establecida no momento de inicio da prestación e manterase durante todo o período de percepción.
 • Teñen a obriga de cotizar por cesamento de actividade a partir do mes seguinte a que finalice a percepción desta prestación se non estaban cotizando por este concepto con anterioridade a percibir esta prestación.

Socios Traballadores de Cooperativas de Traballo

 • Poden acceder a esta prestación se cumpren os requisitos establecidos na devandita prestación e optaron polo encadramento como traballadores por conta propia no réxime especial que corresponda.

Compatibilidade co Cesamento de Actividade Ordinario 

 • Extinguirase o dereito a esta prestación se durante a percepción da mesma concorren os requisitos para causar dereito á prestación por cesamento de actividade contemplada na disposición adicional IV desta norma ou coa prestación por cesamento de actividade ordinaria (POCATA), sen prexuízo do dereito que asiste o interesado a solicitar a prestación correspondente.

Resolución da solicitude 

 • As entidades que cubran as devanditas prestacións ditarán resolución provisional que sexa procedente, estimando ou desestimando o dereito.

Documentación a presentar 

 • Declaración xurada dos ingresos que perciben como consecuencia do traballo por conta allea.
 • O perceptor da prestación ten a obriga de presentar un certificado de empresa e a declaración da renda á entidade xestora da prestación cando así se lle requira.
 • Comunicación informando do nº de membros que integran a unidade familiar e se algún deles é ou pode ser perceptor da mesma prestación de cesamento de actividade ou se conta con algún outro tipo de ingresos.

Revisión das Resolucións provisionais 

 • A partir do 1 de marzo de 2021 procederanse a revisar todas as resolucións provisionais aceptadas.
 • Se se dispón de consentimento do interesado, as Mutuas conseguisen do Ministerio de Facenda os datos tributarios correspondentes a 2020.
 • Se non se dispón do devandito consentimento os traballadores autónomos deberán achegar á mutua colaboradora:
  • Copia do modelo 390 de declaración resumo anual IVE do ano 2020.
  • Copia do modelo 130 correspondente á autoliquidación en pagamento fraccionado do IRPF do ano 2020.
  • Declaración da renda das persoas físicas ou certificado de empresas onde consten as retribucións percibidas por conta allea.
  • Os traballadores autónomos que tributen no IRPF por estimación obxectiva (modelo 131) deberán achegar a documentación necesaria para acreditar os ingresos esixidos neste precepto.
 • Se o interesado non ten dereito á prestación:
  • iniciaranse os trámites de reclamación das cantidades indebidamente percibidas ditando resolución fixando o importe da cantidade a reintegrar.

Renuncia á prestación 

 • O traballador que solicitou o pagamento da prestación regulada no artigo 13.2 pode:
  • renunciar á prestación en calquera momento antes do 31 de xaneiro de 2021 provendo efectos a renuncia o mes seguinte á súa comunicación.
  • Devolver por iniciativa propia a prestación por cesamento de actividade sen necesidade de esperar á reclamación da mutua colaboradora, cando considere que os ingresos percibidos durante o cuarto trimestre de 2020 ou a caída de facturación neses mesmo período superarán os limiares establecidos no apartado 2 coa correspondente perda do dereito á prestación.

Se queres presentar a renuncia á prestación:

Emenda de solicitudes xa cursadas

Publicado o: 02/02/2021
Publicado o: 01/07/2020

Finalizou o prazo para solicitar esta prestación

 

Para poder acceder a ela, o traballador autónomo debe cumprir os seguintes requisitos:

 • Os traballadores autónomos que viñesen percibindo a prestación ordinaria por cesamento de actividade compatible co traballo por conta propia (POECATA) regulada no artigo 9 do Real decreto-lei 24/2020, sempre que durante o cuarto trimestre do ano 2020 manteñan os requisitos que se estableceron para a súa concesión.
 • Os traballadores autónomos que non percibisen esta prestación durante o terceiro trimestre de 2020 pero que percibisen, ata o 30 de xuño, a prestación extraordinaria por cesamento de actividade (PECATA) prevista no artigo 17 do Real decreto-lei 8/2020 sempre que concorran os requisitos establecidos nos apartados a), b) d) e e) do artigo 330.1 do TRLGSS.

Requisitos

 • Percibir a prestación extraordinaria por cesamento de actividade (PECATA) ata o 30 de xuño.
 • Se percibiu a prestación regulada no artigo 9 do Real decreto-lei 24/2020:
  • Acreditar unha redución na facturación durante o cuarto trimestre do ano 2020 de polo menos o 75% en relación co mesmo período do ano 2019.
  • Non obter durante o cuarto trimestre de 2020 uns rendementos netos superiores a 5.818,75€. Para determinar o dereito á prestación mensual ratearanse os rendementos netos do terceiro trimestre, non podendo exceder de 1.939,58€ mensuais.
  • Cumprir cos requisitos establecidos nos apartados a), b), d) e e) do artigo 330.1 do TRLGSS:
   • Estar afiliado e en alta no RETA/RETA-mar.
   • Ter cuberto o período mínimo de cotización por cesamento de actividade a que se refire o artigo 338 (polo menos doce meses de cotización por cesamento de actividade deben ser continuados e inmediatamente anteriores á devandita situación de cesamento).
   • Non cumprir a idade ordinaria para causar dereito á pensión contributiva de xubilación, non sendo que o traballador autónomo non tivese acreditado o período de cotización requirido para iso.
   • Acharse ao corrente de pagamento das cotas da seguridade social. Se na data de suspensión da actividade non cumpren o requisito, cursarase invitación ao pagamento para que no prazo de 30 días naturais ingrese as cotas debidas. A regularización do descuberto producirá plenos efectos para a adquisición do dereito á prestación.
 • Acreditar unha redución na facturación durante o cuarto trimestre do ano 2020 de polo menos o 75% en relación co mesmo período do ano 2019.
 • Non obter durante o cuarto trimestre de 2020 uns rendementos netos superiores a 5.818,75€. Para determinar o dereito á prestación mensual ratearanse os rendementos netos do cuarto trimestre, non podendo exceder de 1.939,58€ mensuais.
 • Se teñen un ou máis traballadores ao seu cargo, deberá acreditar o cumprimento de todas as obrigas laborais e de Seguridade Social que teñan asumidas.

Duración e prazos de solicitude da prestación.

 • Para as solicitudes presentadas ANTES do 15 de outubro, determinará os efectos de inicio da prestación no 1 de outubro de 2020.
 • Para as solicitudes presentadas con posterioridade, os efectos quedan fixados no día seguinte á presentación da solicitude.
 • Percibirase como máximo ata o 31 de xaneiro de 2021, sempre que o traballador teña dereito a ela nos termos fixados no artigo 338 do TRLGSS.
 • Aqueles traballadores autónomos que a 31 de outubro viñesen percibindo a prestación por cesamento de actividade compatible co traballo por conta propia (POECATA) regulado no artigo 9 do Real decreto-lei 24/2020, e vexan esgotado o seu dereito ao cesamento previsto en citado precepto antes do decembro de 2020, percibirán esta prestación ata o 31 de xaneiro de 2021, sempre que reúnen os requisitos esixidos para ese fin.
 • A partir do 31 de xaneiro de 2021 só poderase continuar percibindo esta prestación se concorren todos os requisitos do artigo 330 do TRLGSS.

Contía da prestación.

 • O 70% da base reguladora termo medio da cotización dos últimos 12 meses.
 • Se o traballador é pluriactivo e cumpre cos requisitos para acceder a esta prestación, percibirá o 50% da base mínima de cotización en función da súa actividade.

Cotización.

 • Durante o tempo que dure a percepción da prestación, o traballador autónomo deberá ingresar na TXSS a totalidade das cotizacións aplicando os tipos vixentes á base de cotización correspondente.
 • A mutua colaboradora aboará ao traballador, canda a prestación por cesamento na actividade, o importe das cotizacións por continxencias comúns que lle correspondese ingresar de encontrarse o traballador autónomo sen desenvolver actividade algunha en aplicación do artigo 329 do TRLGSS.

Compatibilidade co traballo por conta allea.

Esta prestación pode ser compatible co traballo por conta allea sempre que:

 • Os ingresos netos procedentes do traballo por conta propia e os ingresos procedentes do traballo por conta allea non superen 2,2 veces o salario mínimo interprofesional.
 • Na determinación deste cómputo os ingresos procedentes do traballo por conta allea non superarán 1,25 veces o importe do salario mínimo interprofesional.

Documentación a presentar.

 • Formulario de solicitude da prestación.
 • Declaración xurada dos ingresos que perciben como consecuencia do traballo por conta allea.
 • O perceptor da prestación ten a obriga de presentar un certificado de empresa e a declaración da renda á entidade xestora da prestación cando así se lle requira.
 • Declaración responsable conforme cumpren con todas as obrigas laborais e de Seguridade Social que teñan asumidas, podendo ser requiridos pola mutua colaboradora para que acheguen os documentos precisos que acrediten este extremo.

Revisión das resolucións provisionais.

 • A partir do 1 de marzo de 2021 procederanse a revisar todas as resolucións provisionais aceptadas.
 • Se se dispón de consentimento do interesado, as Mutuas conseguisen do Ministerio de Facenda os datos tributarios dos exercicios 2019 e 2020 necesarios para o seguimento e control das prestacións recoñecidas.
 • Se non se dispón do devandito consentimento os traballadores autónomos deberán achegar á mutua colaboradora nos 10 días seguintes ao seu requirimento:
  • Copia do modelo 303 de autoliquidación do IVE correspondente ás declaracións do cuarto trimestre dos anos 2019 e 2020.
  • Copia do modelo 130 correspondente á autoliquidación en pagamento fraccionado do IRPF do segundo e cuarto trimestre dos anos 2019 e 2020, aos efectos de determinar o que corresponde ao cuarto trimestre deses anos.
  • Os traballadores autónomos que tributen no IRPF por estimación obxectiva (modelo 131) deberán achegar a documentación necesaria para acreditar os ingresos esixidos neste precepto.
 • Se o interesado non ten dereito á prestación:
  • iniciaranse os trámites de reclamación das cantidades indebidamente percibidas ditando resolución fixando o importe da cantidade a reintegrar.

Renuncia á prestación.

 • O traballador que solicitou o pagamento da prestación regulada nesta disposición pode:
  • Renunciar á prestación en calquera momento antes do 31 de xaneiro de 2021 provendo efectos a renuncia o mes seguinte á súa comunicación.
  • Devolver por iniciativa propia a prestación por cesamento de actividade sen necesidade de esperar á reclamación da mutua colaboradora, cando considere que os ingresos percibidos durante o cuarto trimestre de 2020 ou a caída da facturación nese mesmo período superarán os limiares establecidos no apartado 2 coa correspondente perda do dereito á prestación.

Se queres presentar a renuncia á prestación:

Formulario en liña de solicitude

Accede

Emenda de solicitudes xa cursadas

Publicado o: 07/10/2020

Finalizou o prazo para solicitar esta prestación.

 

Consideración de traballador de tempada 

Considéranse traballadores de tempada aqueles cuxo UNICO traballo ao longo dos últimos dous anos desenvolvésese no RETA/RETA-mar durante os meses de xuño a decembro e sempre que non superase os 120 días de alta en Réxime Xeral ao longo destes 2 anos.

Requisitos 

 • Estar de alto e cotizado no RETA/RETA-mar durante polo menos catro meses no período comprendido entre os meses de xuño a decembro de cada un dos anos 2018 e 2019.
 • Non estar de alta ou asimilado á alta como traballador por conta allea máis de 120 días durante o período comprendido entre o 1 de xuño de 2018 e o 31 de xullo de 2020.
 • Non desenvolver actividade nin estar de alta ou asimilado á alta desde o 1 de marzo de 2020 ao 31 de maio de 2020.
 • Non percibir prestación algunha do sistema de Seguridade Social durante os meses de xaneiro a xuño de 2020, non sendo que a mesma fóra compatible co exercicio dunha actividade como traballador autónomo.
 • Non obter durante o ano 2020 uns ingresos que superen os 23.275€.
 • Acharse ao corrente de pagamento das cotas da Seguridade Social.
 • Se na data de suspensión da actividade non cumpren o requisito, cursarase invitación ao pagamento para que no prazo de 30 días naturais ingrese as cotas debidas. A regularización do descuberto producirá plenos efectos para a adquisición do dereito á prestación.

Contía 

O 70% da base mínima de cotización que corresponda á actividade desenvolvida.

Duración e prazos da solicitude 

 • Para as solicitudes presentadas nos primeiros 15 días naturais de outubro, a duración será de máximo 4 meses, devindicandose entre o 1 de outubro e o 31 de xaneiro de 2021.
 • Para as solicitudes presentadas con posterioridade, os efectos quedan fixados no día seguinte á presentación da solicitude, devindicandose entre a devandita data e o 31 de xaneiro de 2021.
 • O prazo para solicitar esta prestación finaliza o 30 de xaneiro de 2021.

Cotización

 • Durante a percepción da prestación non existirá obriga de cotizar, permanecendo o traballador en situación de alta ou asimilada á alta no réxime da Seguridade Social correspondente.
 • As cotizacións serán asumidas polas entidades que cubran a prestación.

Incompatibilidades 

 • Co traballo por conta allea.
 • Coa percepción dunha prestación de Seguridade Social incompatible co desempeño da actividade que desenvolvía (IT, SREL, CUME).
 • Co traballo por conta propia.
 • Coa percepción de rendementos procedentes dunha sociedade cuxa actividade se vise afectada polo peche, cando os ingresos que se perciban durante o 2020 superen os 23.275 euros.
 • Coas axudas por paralización da frota.

Socios Traballadores de Cooperativas de Traballo 

 • Poden acceder a esta prestación se cumpren os requisitos establecidos na devandita prestación e optaron polo encadramento como traballadores por conta propia no réxime especial que corresponda.

Resolución da solicitude 

 • As entidades que cubran as devanditas prestacións ditarán resolución provisional que sexa procedente, estimando ou desestimando o dereito.

Revisión das Resolucións provisionais 

 • A partir do 1 de marzo de 2021 procederanse a revisar todas as resolucións provisionais aceptadas.
 • Se se dispón de consentimento do interesado, as Mutuas conseguisen do Ministerio de Facenda os datos tributarios correspondentes ao segundo semestre do ano 2020.
 • Se non se dispón do devandito consentimento os traballadores autónomos deberán achegar á mutua colaboradora:
  • Copia do modelo 390 de declaración resumo anual IVE do ano 2020.
  • Copia do modelo 130 correspondente á autoliquidación en pagamento fraccionado do IRPF do ano 2020.
  • Os traballadores autónomos que tributen no IRPF por estimación obxectiva (modelo 131) deberán achegar a documentación necesaria para acreditar os ingresos esixidos neste precepto.
 • Se o interesado non ten dereito á prestación:
  • iniciaranse os trámites de reclamación das cantidades indebidamente percibidas ditando resolución fixando o importe da cantidade a reintegrar.

Renuncia á prestación 

 • O traballador que solicitou o pagamento da prestación regulada no artigo 14 pode:
  • renunciar á prestación en calquera momento antes do 31 de decembro de 2020 provendo efectos a renuncia o mes seguinte á súa comunicación.
  • Devolver por iniciativa propia a prestación por cesamento de actividade sen necesidade de esperar á reclamación da mutua colaboradora, cando considere que os ingresos que pode percibir polo exercicio dela actividade durante o tempo que pode causar dereito a ela superarán os 23.275€, coa correspondente perda do dereito á prestación.

Se queres presentar a renuncia á prestación:

Publicado o: 06/07/2020

   

 

Publicado o: 03/02/2021

Aclaración IRPF, tributación ingresos percibidos por prestacións de cesamento de actividade vinculada ao COVID-19

A prestación por Cesamento de Actividade Ordinaria sobre a que indirectamente aclara a DGT a través da consulta V0637-17, cualifica os devanditos rendementos para os efectos do IRPF como rendementos do traballo e non da actividade tal e como establece o artigo 17.1b) da Lei 35/2006, do 28 de novembro, do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e de modificación parcial das leis dos Impostos sobre Sociedades, sobre a Renda de non Residentes e sobre o Patrimonio; non obstante con respecto á decisión do Ministerio de Facenda é que as prestacións por cesamento de actividade vinculada ao COVID 19 tributen por rendementos do traballo no modelo 100 da renda anual de maneira progresiva segundo o tramo quedando exentos os primeiros 2000 euros percibidos.


Tributación das cotas exoneradas

Ante consulta vinculante a Dirección Xeral de Tributos V3130-20 responde o seguinte:

“A exclusión total ou parcial do pagamento das cotas do RETA como derivada dunha inexistencia de obriga ou exención, determina a súa falta de incidencia no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, ao non corresponder a ningún dos supostos de obtención de renda establecida no artigo 6 da Lei 35/2006, do 28 de novembro, do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e de modificación parcial das leis dos Impostos sobre Sociedades, sobre a Renda dos non Residentes e sobre o Patrimonio (BOE do 29 de novembro), non tendo polo tanto a natureza de rendemento íntegro nin correlativamente a de gasto deducible para a determinación dos rendementos, sen que poida considerarse pola súa parte a existencia dun rendemento de traballo no caso de que se acordase o pagamento das cotas do RETA pola sociedade en que o consultante presta os seus servizos, ao non existir a obriga do devandito pagamento durante o período ao que se refire a exención.