"

Prestacions per a persones treballadores autònomes afectades per la crisi ocasionada per la COVID-19

Publicat el: 06/04/2020

 

Prestacions vigents

Publicat el: 15/10/2020
Publicat el: 01/10/2021

Reial decret llei 2/2022, de 22 de febrer, de mesures urgents per a la protecció dels treballadors autònoms.


Requisits:

 • Mantenir l'alta al sistema RETA fins al 30.06.2022.
 • Haver estat percebent les prestacions PECANE 2.4 o POECATA 5 fins al dia 28.02.2022.
 • Des del mes següent després d'haver esgotat la prestació de cessament d'activitat regulada a l'article 2 d'aquest RD llei fins al 30.06.2022.

 

Quantia de les exoneracions (es prendrà com a base de cotització la que havia estat cotitzant el treballador abans d'accedir a les prestacions extraordinàries de cessament d'activitat):

 • 90% de les cotitzacions corresponents al mes de març de 2022.
 • 75% de les cotitzacions corresponents al mes d'abril de 2022.
 • 50% de les cotitzacions corresponents al mes de maig de 2022.
 • 25% de les cotitzacions corresponents al mes de juny de 2022.

 

Com en anteriors exempcions, el treballador autònom no ha de presentar cap sol·licitud a la seva mútua o a la TGSS. Les mútues hem anat registrant la concessió i el període de meritació de les prestacions extraordinàries a GISS, i si no hi ha errors, la TGSS ho aplicarà directament als rebuts corresponents.


 Requisits:

 • Estar afiliat al sistema RETA / RETA-Mar com a mínim 30 dies abans de la data de resolució que acordi la suspensió de l'activitat o amb anterioritat a la data de suspensió si aquesta és anterior al 01.03.2022.
 • Trobar-se al corrent de pagament de les quotes amb la Seguretat Social (si no compleix aquest requisit, se'l convidarà a posar-se'n al corrent en el termini de 30 dies).
 • S'ha de mantenir d'alta al sistema RETA mentre es mantingui la suspensió de l'activitat.

 Quantia, cotitzacions i durada de la prestació:

 1. La quantia serà el 70% de la base mínima de cotització que correspongui per l'activitat desenvolupada.
 2. Si en la unitat familiar que conviu al mateix domicili hi ha 2 o més membres que tinguin dret a la prestació, la quantia serà del 40%.
 3. Mentre duri la suspensió, el treballador estarà exempt de cotitzar, i aquesta exoneració s'estendrà des del primer dia del mes en què s'adopti la suspensió d'activitat fins a l'últim dia del mes següent en què s'aixequi la mesura o fins al 30.06.2022 si l'aixecament és posterior a aquesta data.
 4. La percepció d'aquesta nova prestació tindrà una durada màxima de quatre mesos, i el dret a aquesta finalitzarà l'últim dia del mes en què s'acordi l'aixecament de les mesures o el 30 de juny de 2022, si aquesta última data fos anterior.
 5. El dret a la prestació s'originarà des del dia en què sigui efectiva la mesura de tancament d'activitat adoptada per l'autoritat competent, o des de l'1 de març de 2022 quan es mantingui la suspensió d'activitat iniciada amb anterioritat a aquesta data.
 6. El temps de percepció de la prestació no reduirà els períodes de prestació per cessament d'activitat als quals el beneficiari pugui tenir dret en el futur.

Incompatibilitats:

 1. Amb la percepció d'una retribució pel treball per compte d'altri (llevat que aquests ingressos siguin inferiors a 1,25 x SMI (1.458,33 € al mes).
 2. Amb l'acompliment d'una altra activitat per compte propi.
 3. Amb la percepció de rendiments procedents de la societat l'activitat de la qual s'hagi vist afectada pel tancament.
 4. Amb la percepció d'una prestació de la Seguretat Social llevat d'aquella que el beneficiari estigués percebent pel fet de ser compatible amb l'acompliment de l'activitat que desenvolupava.
 5. Amb les ajudes per paralització de la flota.

 

Termini de presentació:

 1. El reconeixement de la prestació regulada en aquest article s'haurà de sol·licitar dins els primers vint-i-un dies naturals següents a l'entrada en vigor de la resolució de tancament d'activitat, o abans del 21 de març quan la suspensió d'activitat s'hagi acordat amb anterioritat a l'1 de març i no s'estigui percebent la prestació extraordinària establerta a l'article 9 del Reial decret llei 18/2021, de 28 de setembre.
 2. En el cas que la sol·licitud es presenti fora del termini establert, el dret a la prestació s'iniciarà el primer dia del mes següent al de la sol·licitud. En aquests casos, el treballador autònom quedarà exempt de l'obligació de cotitzar des del dia que tingui dret a percebre la prestació.

 

Sol·licitud de la prestació:

Publicat el: 01/10/2021
Publicat el: 01/10/2021
Publicat el: 27/10/2021

Esmenes

Publicat el: 31/01/2022
Publicat el: 01/10/2021

El termini per a la sol·licitud d'aquesta prestació ha finalitzat. El formulari en línia s'utilitzarà només per fer esmenes.

A partir de l'1 d'octubre de 2021, els treballadors autònoms que es vegin obligats a suspendre totes les seves activitats com a conseqüència d'una resolució adoptada per l'autoritat competent com a mesura de contenció en la propagació del virus COVID-19, o mantinguin pels mateixos motius la suspensió de la seva activitat iniciada amb anterioritat a la data indicada, tindran dret a una prestació econòmica per cessament d'activitat de naturalesa extraordinària, en els termes que s'estableixen en aquest precepte, sempre que es reuneixin els requisits següents:

Estar afiliats i d'altaen el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o, si escau, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar, almenys trenta dies naturals abans de la data de la resolució que acordi la suspensió de l'activitat i, en qualsevol cas, abans de la data d'inici d'aquesta quan aquesta s'hagi decretat amb anterioritat a l'1 d'octubre de 2021.

Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant això, si a la data de la suspensió de l'activitat no es complís aquest requisit, l'òrgan gestor convidarà el treballador autònom al pagament perquè, en el termini improrrogable de trenta dies naturals, ingressi les quotes degudes. La regularització del descobert produeix plens efectes per a l'adquisició del dret a la protecció. 

 1. La quantia de la prestació serà del 70% de la base mínima de cotització que correspongui per l'activitat desenvolupada. No obstant això, quan convisquin en un mateix domicili persones unides per vincle familiar o unitat anàloga de convivència fins al primer grau de parentesc per consanguinitat o afinitat, i dos o més membres tinguin dret a aquesta prestació extraordinària per cessament d'activitat, la quantia de cadascuna de les prestacions serà del 40%. 
 1. El dret a la prestació naixerà des de l'endemà a l'adopció de la mesura de tancament d'activitat adoptada per l'autoritat competent, o des de l'1 d'octubre de 2021 quan es mantingui la suspensió d'activitat iniciada amb anterioritat a aquesta data. 
 1. Durant el temps que romangui l'activitat suspesa es mantindrà l'alta en el règim especial corresponent quedant el treballador autònom exonerat de l'obligació de cotitzar. L'exoneració de l'ingrés de les quotes s'estendrà des del primer dia del mes en què s'adopti la mesura de tancament d'activitat, o des de l'1 d'octubre de 2021 quan es mantingui la suspensió d'activitat iniciada amb anterioritat a aquesta data, fins a l'últim dia del mes següent al que s'aixequi aquesta mesura, o fins al 28 de febrer de 2022, si aquesta última data és anterior.

  El període durant el qual el treballador autònom està exempt de l'obligació de cotitzar s'entendrà com a cotitzat i les cotitzacions que corresponguin al període les assumiran les entitats amb càrrec als pressupostos de les quals es cobreixi la prestació corresponent. 
 1. La percepció de la prestació serà incompatible amb la percepció d'una retribució pel desenvolupament d'un treball per compte d'altri, llevat que els ingressos del treball per compte d'altri siguin inferiors a 1,25 vegades l'import de l'SMI amb l'acompliment d'una altra activitat per compte propi, amb la percepció de rendiments procedents de la societat l'activitat de la qual s'hagi vist afectada pel tancament, així com amb la percepció d'una prestació de la Seguretat Social, llevat d'aquella que el beneficiari estigui percebent per ser compatible amb l'acompliment de l'activitat que desenvolupava.

  Pel que fa als treballadors per compte propi inclosos en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar, la prestació per cessament d'activitat serà, a més, incompatible amb les ajudes per paralització de la flota. 
 1. Els socis treballadors de les cooperatives de treball associat que hagin optat pel seu enquadrament com a treballadors per compte propi en el règim especial que correspongui tindran dret igualment a aquesta prestació extraordinària, sempre que reuneixin els requisits establerts en aquest article. 
 1. La gestió d'aquesta prestació correspondrà a les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social o a l'Institut Social de la Marina. 
 1. La percepció d'aquesta nova prestació tindrà una durada màxima de cinc mesos, finalitzant el dret a aquesta l'últim dia del mes en què s'acordi l'aixecament de les mesures o el 28 de febrer de 2022, si aquesta última data és anterior.

  El temps de percepció de la prestació no reduirà els períodes de prestació per cessament d'activitat als quals el beneficiari pugui tenir dret en el futur. 
 1. El reconeixement de la prestació regulada en aquest article s'ha de sol·licitar dins els primers vint-i-un dies naturals següents a l'entrada en vigor de l'acord o resolució de tancament d'activitat, o abans del 21 d'octubre, quan la suspensió d'activitat s'hagi acordat amb anterioritat a l'1 d'octubre de 2021 i no s'estigui percebent la prestació extraordinària establerta a l'article 6 del Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig.

 2. A la sol·licitud de la prestació, l'interessat ha de comunicar a la mútua o a l'entitat gestora de la prestació els membres que integren la unitat familiar i si algun d'ells és o pot ser perceptor de la prestació de cessament d'activitat o si compten amb algun altre tipus d'ingressos, havent de constar, també, el consentiment de tots els membres de la unitat familiar per a l'accés a la informació tributària. 

Per poder admetre a tràmit la sol·licitud, l'interessat ha d'aportar una declaració jurada dels ingressos que es perceben, si escau, com a conseqüència del treball per compte d'altri, així com una autorització a l'Administració de la Seguretat Social i a les mútues col·laboradores encarregades de la gestió de la prestació per recollir de l'administració tributària corresponent les dades tributàries necessàries per a la revisió dels requisits d'accés a la prestació. Tot això es farà sens perjudici de l'obligació que assisteix al perceptor de la prestació de presentar un certificat d'empresa i la declaració de la renda a l'entitat gestora de la prestació.

Formulari en línia esmena

Publicat el: 04/06/2021
Publicat el: 04/06/2021
Publicat el: 02/02/2021
Publicat el: 02/02/2021
Publicat el: 06/07/2020

   

 

Publicat el: 03/02/2021

Aclariment IRPF, tributació ingressos percebuts per prestacions de cessament d'activitat vinculades a la COVID-19

La prestació ordinària per cessament d'activitat sobre la qual indirectament aclareix la DGT a través de la consulta V0637-17, qualifica aquests rendiments a l'efecte de l'IRPF com a rendiments del treball i no de l'activitat, tal com estableix l'article 17.1b) de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni; no obstant això, respecte a la decisió del Ministeri d'Hisenda que les prestacions per cessament d'activitat vinculades a la COVID-19 tributin per rendiments del treball en el model 100 de la renda anual de manera progressiva segons el tram, queden exempts els primers 2.000 euros percebuts.


Tributació de les quotes exonerades

Davant la consulta vinculant, la Direcció General de Tributs V3130-20 respon el següent:

“L'exclusió total o parcial del pagament de les quotes del RETA, com a derivada d'una inexistència d'obligació o exempció, determina la seva falta d'incidència en l'Impost sobre la renda de les persones físiques, en no correspondre a cap dels supòsits d'obtenció de renda establerts a l'article 6 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda dels no residents i sobre el patrimoni (BOE de 29 de novembre), i, per tant, no té la naturalesa de rendiment íntegre ni correlativament la de despesa deduïble per a la determinació dels rendiments, sense que es pugui considerar al seu torn l'existència d'un rendiment de treball en cas que s'hagués acordat el pagament de les quotes del RETA per la societat en la qual el consultant presta els seus serveis, en no existir l'obligació d'aquest pagament durant el període al qual es refereix l'exempció.