Prestacions per a autònoms afectats per la crisi ocasionada per la COVID-19

Publicat el: 06/04/2020

 

Prestacions vigents

Publicat el: 15/10/2020
Publicat el: 01/10/2021

Reial decret llei 18/2021, de 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció del treball, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball.

Publicat el: 01/10/2021

A partir de l'1 d'octubre de 2021, els treballadors autònoms inclosos en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms, o en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar, que estiguin d'alta en aquests règims i percebin el 30 de setembre alguna de les prestacions per cessament d'activitat previstes als articles 7 i 8 del Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig,, tindran dret a una exempció de les seves cotitzacions a la Seguretat Social i formació professional amb les quanties següents:

 1. 90 per 100 de les cotitzacions corresponents al mes d'octubre.
 2. 75 per 100 de les cotitzacions corresponents al mes de novembre.
 3. 50 per 100 de les cotitzacions corresponents al mes de desembre.
 4. 25 per 100 de les cotitzacions corresponents al mes de gener de 2022.

Perquè siguin aplicables aquests beneficis en la cotització els treballadors autònoms han de mantenir l'alta en el corresponent règim especial de la Seguretat Social fins al 31 de gener de 2022.

La base de cotització, a l'efecte de la determinació de l'exempció, serà la base de cotització per la qual cotitzava el treballador autònom abans d'accedir a la prestació per cessament d'activitat.

La percepció de la prestació per suspensió d'activitat en qualsevol de les seves modalitats serà incompatible amb l'exempció en la cotització que s'estableix en aquest precepte.

L'obtenció de les exempcions establertes en aquest precepte que resultin indegudes com a conseqüència de la pèrdua del dret a les prestacions de cessament d'activitat establerta als articles 7 i 8 del Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig, donarà lloc a la revisió d'ofici per part de l'entitat o organisme competent.

El que disposa aquest precepte serà aplicable als treballadors autònoms que esgotin les prestacions a les quals es refereix l'article 9 d'aquest Reial decret llei, a partir de la finalització de les exempcions a les quals es refereix l'apartat 4 d'aquest article i fins al 31 de gener de 2022.

Publicat el: 01/10/2021
Publicat el: 01/10/2021
 • A partir de l'1 d'octubre de 2021, els treballadors autònoms que es vegin obligats a suspendre totes les seves activitats com a conseqüència d'una resolució adoptada per l'autoritat competent com a mesura de contenció en la propagació del virus COVID-19, o mantinguin pels mateixos motius la suspensió de la seva activitat iniciada amb anterioritat a la data indicada, tindran dret a una prestació econòmica per cessament d'activitat de naturalesa extraordinària, en els termes que s'estableixen en aquest precepte, sempre que es reuneixin els requisits següents:

Estar afiliats i d'altaen el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o, si escau, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar, almenys trenta dies naturals abans de la data de la resolució que acordi la suspensió de l'activitat i, en qualsevol cas, abans de la data d'inici d'aquesta quan aquesta s'hagi decretat amb anterioritat a l'1 d'octubre de 2021.

Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant això, si a la data de la suspensió de l'activitat no es complís aquest requisit, l'òrgan gestor convidarà el treballador autònom al pagament perquè, en el termini improrrogable de trenta dies naturals, ingressi les quotes degudes. La regularització del descobert produeix plens efectes per a l'adquisició del dret a la protecció. 

 1. La quantia de la prestació serà del 70% de la base mínima de cotització que correspongui per l'activitat desenvolupada. No obstant això, quan convisquin en un mateix domicili persones unides per vincle familiar o unitat anàloga de convivència fins al primer grau de parentesc per consanguinitat o afinitat, i dos o més membres tinguin dret a aquesta prestació extraordinària per cessament d'activitat, la quantia de cadascuna de les prestacions serà del 40%. 
 1. El dret a la prestació naixerà des de l'endemà a l'adopció de la mesura de tancament d'activitat adoptada per l'autoritat competent, o des de l'1 d'octubre de 2021 quan es mantingui la suspensió d'activitat iniciada amb anterioritat a aquesta data. 
 1. Durant el temps que romangui l'activitat suspesa es mantindrà l'alta en el règim especial corresponent quedant el treballador autònom exonerat de l'obligació de cotitzar. L'exoneració de l'ingrés de les quotes s'estendrà des del primer dia del mes en què s'adopti la mesura de tancament d'activitat, o des de l'1 d'octubre de 2021 quan es mantingui la suspensió d'activitat iniciada amb anterioritat a aquesta data, fins a l'últim dia del mes següent al que s'aixequi aquesta mesura, o fins al 28 de febrer de 2022, si aquesta última data és anterior.

  El període durant el qual el treballador autònom està exempt de l'obligació de cotitzar s'entendrà com a cotitzat i les cotitzacions que corresponguin al període les assumiran les entitats amb càrrec als pressupostos de les quals es cobreixi la prestació corresponent. 
 1. La percepció de la prestació serà incompatible amb la percepció d'una retribució pel desenvolupament d'un treball per compte d'altri, llevat que els ingressos del treball per compte d'altri siguin inferiors a 1,25 vegades l'import de l'SMI amb l'acompliment d'una altra activitat per compte propi, amb la percepció de rendiments procedents de la societat l'activitat de la qual s'hagi vist afectada pel tancament, així com amb la percepció d'una prestació de la Seguretat Social, llevat d'aquella que el beneficiari estigui percebent per ser compatible amb l'acompliment de l'activitat que desenvolupava.

  Pel que fa als treballadors per compte propi inclosos en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar, la prestació per cessament d'activitat serà, a més, incompatible amb les ajudes per paralització de la flota. 
 1. Els socis treballadors de les cooperatives de treball associat que hagin optat pel seu enquadrament com a treballadors per compte propi en el règim especial que correspongui tindran dret igualment a aquesta prestació extraordinària, sempre que reuneixin els requisits establerts en aquest article. 
 1. La gestió d'aquesta prestació correspondrà a les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social o a l'Institut Social de la Marina. 
 1. La percepció d'aquesta nova prestació tindrà una durada màxima de cinc mesos, finalitzant el dret a aquesta l'últim dia del mes en què s'acordi l'aixecament de les mesures o el 28 de febrer de 2022, si aquesta última data és anterior.

  El temps de percepció de la prestació no reduirà els períodes de prestació per cessament d'activitat als quals el beneficiari pugui tenir dret en el futur. 
 1. El reconeixement de la prestació regulada en aquest article s'ha de sol·licitar dins els primers vint-i-un dies naturals següents a l'entrada en vigor de l'acord o resolució de tancament d'activitat, o abans del 21 d'octubre, quan la suspensió d'activitat s'hagi acordat amb anterioritat a l'1 d'octubre de 2021 i no s'estigui percebent la prestació extraordinària establerta a l'article 6 del Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig.

 2. A la sol·licitud de la prestació, l'interessat ha de comunicar a la mútua o a l'entitat gestora de la prestació els membres que integren la unitat familiar i si algun d'ells és o pot ser perceptor de la prestació de cessament d'activitat o si compten amb algun altre tipus d'ingressos, havent de constar, també, el consentiment de tots els membres de la unitat familiar per a l'accés a la informació tributària. 

Per poder admetre a tràmit la sol·licitud, l'interessat ha d'aportar una declaració jurada dels ingressos que es perceben, si escau, com a conseqüència del treball per compte d'altri, així com una autorització a l'Administració de la Seguretat Social i a les mútues col·laboradores encarregades de la gestió de la prestació per recollir de l'administració tributària corresponent les dades tributàries necessàries per a la revisió dels requisits d'accés a la prestació. Tot això es farà sens perjudici de l'obligació que assisteix al perceptor de la prestació de presentar un certificat d'empresa i la declaració de la renda a l'entitat gestora de la prestació.

Formulari en línia

Publicat el: 01/10/2021
Publicat el: 01/10/2021

1. A partir de l'1 d'octubre de 2021, els treballadors autònoms que a 30 de setembre de 2021 estiguin percebent la prestació per cessament d'activitat compatible amb el treball per compte propi regulat a l'article 7 del Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig, i no hagin esgotat els períodes de prestació previstos a l'article 338.1 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, podran continuar percebent-la fins al 28 de febrer de 2022, sempre que durant el tercer i quart trimestres de 2021 compleixin els requisits que s'indiquen en aquest precepte.

Així mateix, podran sol·licitar la prestació per cessament d'activitat prevista a l'article 327 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, els treballadors autònoms en què concorrin les condicions establertes als apartats a), b), d) i e) de l'article 330.1 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social i compleixin els requisits que inclou aquest article. El dret a la percepció d'aquesta prestació finalitzarà el 28 de febrer de 2022.

2. L'accés a la prestació exigirà acreditar en el tercer i quart trimestre de 2021 una reducció dels ingressos comptables fiscalment de l'activitat per compte propi de més del 50 per 100 dels existents en el tercer i quart trimestre de 2019, així com no haver obtingut durant el tercer i quart trimestre de 2021 uns rendiments nets computables fiscalment superiors a 8.070 euros. Per al càlcul de la reducció d'ingressos es tindrà en compte el període en alta en el tercer i quart trimestre de 2019 i es compararà amb el tercer i quart trimestre de 2021. En el cas dels treballadors autònoms que tinguin un o més treballadors a càrrec seu, s'haurà d'acreditar, en el moment de sol·licitar la prestació, el compliment de totes les obligacions laborals i de la Seguretat Social que tinguin assumides. Amb aquest objectiu, els treballadors autònoms emetran una declaració responsable, podent ser requerits per les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social o per l'entitat gestora perquè aportin els documents necessaris que acreditin aquest aspecte.

3. Qui a 30 de setembre de 2021 estigui percebent la prestació establerta a l'article 7 del Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig, només podrà tenir dret a aquesta prestació si no ha consumit en aquella data la totalitat del període previst a l'article 338.1 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social.

4. El reconeixement a la prestació es durà a terme per les mútues col·laboradores o l'Institut Social de la Marina amb caràcter provisional amb efectes d'1 d'octubre de 2021, si se sol·licita dins els primers vint-i-un dies naturals d'octubre, o amb efecte des del dia primer del mes següent a la sol·licitud en un altre cas, havent de ser regularitzada a partir de l'1 de maig de 2022. Per poder admetre a tràmit la sol·licitud, s'autoritzarà a l'Administració de la Seguretat Social i a les mútues col·laboradores encarregades de la gestió de la prestació per a la recollida de l'administració tributària corresponent les dades tributàries necessàries per a la revisió dels requisits d'accés a la prestació.

5. Les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social o l'Institut Social de la Marina recolliran de l'administració tributària corresponent les dades tributàries de l'exercici 2021, a partir de l'1 de maig de 2022.

6. Comprovades les dades per l'entitat col·laboradora o gestora competent per al reconeixement de la prestació, es procedirà a reclamar les prestacions percebudes per aquells treballadors autònoms que no compleixin els requisits establerts en aquest precepte. L'entitat competent per a la reclamació fixarà la data d'ingrés de les quantitats reclamades que s'hauran de fer sense interessos o recàrrec. Transcorregut el termini fixat en la resolució que a l'efecte es dicti, la Tresoreria General de la Seguretat Social procedirà a reclamar el deute pendent, amb els recàrrecs i interessos que procedeixin de conformitat amb el procediment administratiu de recaptació establerta en el Reglament General de Recaptació de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 1415/2004, d'11 de juny.

7. El treballador autònom, durant el temps que estigui percebent la prestació, haurà d'ingressar a la Tresoreria General de la Seguretat Social la totalitat de les cotitzacions aplicant els tipus vigents a la base de cotització corresponent. La mútua col·laboradora o, si escau, l'Institut Social de la Marina, abonarà al treballador, juntament amb la prestació per cessament en l'activitat, l'import de les cotitzacions per contingències comunes que li hagi correspost ingressar si el treballador autònom es troba sense desenvolupar cap activitat, en aplicació del que disposa l'article 329 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social.

8. En els supòsits de cessament definitiu en l'activitat amb anterioritat al 28 de febrer de 2022, els límits dels requisits fixats en aquest article es prendran de manera proporcional al temps de la durada de l'activitat. A aquest efecte, el càlcul es farà computant-se íntegrament el mes en què es produeixi la baixa en el règim de Seguretat Social en què estigui enquadrat.

9. El treballador autònom que hagi sol·licitat el pagament de la prestació regulada en aquest article podrà:

a) Renunciar-hi en qualsevol moment abans del 31 de gener de 2022, tenint efecte la renúncia el mes següent a la seva comunicació.
b) Tornar per iniciativa pròpia la prestació per cessament d'activitat, sense necessitat d'esperar a la reclamació de la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social o de l'entitat gestora, quan consideri que els rendiments nets computables fiscalment durant el tercer i quart trimestres de l'any 2021 superaran els llindars establerts a l'apartat 2 amb la corresponent pèrdua del dret a la prestació.

10. No obstant el que estableixen els apartats anteriors, la prestació de cessament d'activitat podrà ser compatible amb el treball per compte d'altri, sent les condicions aplicables en aquest supòsit les següents:

a) Els ingressos nets computables fiscalment procedents del treball per compte propi i els ingressos procedents del treball per compte d'altri no poden superar 2,2 vegades el salari mínim interprofessional. En la determinació d'aquest còmput, els ingressos procedents del treball per compte d'altri no poden superar 1,25 vegades l'import del salari mínim interprofessional.
b) La quantia de la prestació serà el 50% de la base de cotització mínima que li correspongui en funció de l'activitat.
c) Juntament amb la sol·licitud s'aportarà una declaració jurada dels ingressos que es perceben com a conseqüència del treball per compte d'altri, sens perjudici de l'obligació que assisteix de presentar un certificat d'empresa i la declaració de la renda a l'entitat gestora de la prestació.
d) Serà aplicable el que disposen els apartats anteriors, sempre que no contradiguin el que disposa aquest apartat.

La quantia de la prestació, durant tot el seu període de gaudi, resultarà el 70% de la base reguladora mitjana de les bases de cotització dels últims 12 mesos anteriors a l'inici de la meritació de la prestació, de conformitat amb l'estipulat a l'article 339 del Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social, llevat de les situacions de pluriactivitat (treball per compte d'altri), que es calcularan de conformitat amb l'apartat 10.

Formulari en línia

Publicat el: 09/06/2021

Calcula de manera orientativa si pots accedir a la prestació regulada a l'article 10 del RDL 18/2021: Prestació per suspensió d'activitat compatible amb el treball per compte propi.

Aquesta calculadora és orientativa i no vinculant per a la decisió d'acceptació o rebuig de la prestació sol·licitada

Calculadora

Publicat el: 01/10/2021
Publicat el: 01/10/2021

1. Els treballadors autònoms que exerceixen activitat i a 30 de setembre de 2021 estiguin percebent alguna de les prestacions de cessament d'activitat previstes als articles 7 i 8 del Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig, i no puguin tenir dret a la prestació ordinària de cessament d'activitat prevista a l'article anterior podran accedir, a partir de l'1 d'octubre de 2021, a la prestació econòmica de cessament d'activitat de naturalesa extraordinària prevista en aquest article, sempre que reuneixin els requisits següents:

a) Estar donat d'alta i al corrent en el pagament de les cotitzacions en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors del Mar com a treballador per compte propi des d'abans de l'1 d'abril de 2020. No obstant això, si en la data de la presentació de la sol·licitud no es compleix el requisit d'estar al corrent en el pagament de les cotitzacions, l'òrgan gestor convidarà al pagament el treballador autònom perquè en el termini improrrogable de trenta dies naturals ingressi les quotes degudes. La regularització del descobert produeix plens efectes per a l'adquisició del dret a la protecció.
b) No tenir rendiments nets computables fiscalment procedents de l'activitat per compte propi en el tercer i quart trimestre de 2021 superiors al 75 per 100 del salari mínim interprofessional durant aquest període.
c) Acreditar durant el quart trimestre del 2021 un total d'ingressos comptables fiscalment de l'activitat per compte propi inferior en un 75 per 100 als existents durant el quart trimestre de 2019. Per al càlcul de la reducció d'ingressos es tindrà en compte el període en alta durant el quart trimestre de 2019 i es compararà amb la part proporcional dels ingressos existents durant el quart trimestre de 2021 en la mateixa proporció.

2. La quantia de la prestació serà del 50 per 100 de la base mínima de cotització que correspongui per l'activitat desenvolupada. BUTLLETÍ OFICIAL DE L'ESTAT Núm. 233 Dimecres 29 de setembre de 2021 Sec. I. Pàg. 119366 cve: BOE-A-2021-15768 Verificable a https://www.boe.es No obstant això, quan convisquin en un mateix domicili persones unides per vincle familiar o unitat anàloga de convivència fins al primer grau de parentesc per consanguinitat o afinitat, i dos o més membres tinguin dret a aquesta o una altra prestació de cessament d'activitat, la quantia d'aquesta prestació serà del 40 per 100.

3. En el cas dels treballadors autònoms que tinguin un o més treballadors a càrrec seu, s'haurà d'acreditar, en el moment de sol·licitar la prestació, el compliment de totes les obligacions laborals i de la Seguretat Social que tinguin assumides. Amb aquest objectiu, emetran una declaració responsable, podent ser requerits per les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social o per l'entitat gestora perquè aportin els documents necessaris que acreditin aquest aspecte.

4. Aquesta prestació extraordinària per cessament d'activitat podrà començar a meritar-se amb efecte l'1 d'octubre de 2021 i tindrà una durada màxima de cinc mesos, sempre que la sol·licitud es presenti dins els primers vint-i-un dies naturals d'octubre. En cas contrari, els efectes queden fixats al primer dia del mes següent al de la presentació de la sol·licitud. La durada d'aquesta prestació no pot excedir el 28 de febrer de 2022.

5. El cobrament de la prestació serà incompatible amb el cobrament d'una retribució pel desenvolupament d'un treball per compte d'altri, amb l'acompliment d'una altra activitat per compte d'altri, amb el cobrament de rendiments provinents d'una societat i amb el cobrament d'una prestació de la Seguretat Social, exceptuant les prestacions que el beneficiari estigués percebent per ser compatibles amb l'acompliment de l'activitat que desenvolupava. Pel que fa als treballadors per compte propi inclosos en el Règim Especial dels Treballadors del Mar, la prestació per cessament d'activitat serà, a més, incompatible amb les ajudes per paralització de la flota.

6. El treballador autònom, durant el temps que estigui percebent la prestació, ha de romandre d'alta en el règim de Seguretat Social corresponent i ingressar a la Tresoreria General de la Seguretat Social la totalitat de les cotitzacions aplicant els tipus vigents a la base de cotització corresponent. La mútua col·laboradora o, si escau, l'Institut Social de la Marina, abonarà al treballador autònom, juntament amb la prestació per suspensió d''activitat, l'import de les cotitzacions per contingències comunes que el treballador autònom hauria d'haver ingressat si es trobés sense desenvolupar cap activitat, en aplicació de les disposicions de l'article 329 del text refós de la llei general de la seguretat social. La base de cotització aplicable durant tot el període de cobrament d'aquesta prestació extraordinària serà, en qualsevol cas, la que s'estableix en el moment d'inici d'aquesta prestació. Les mútues col·laboradores i l'Institut Social de la Marina proporcionaran a la Tresoreria General de la Seguretat Social la informació necessària, a través dels procediments que estableixi aquesta última, per a l'aplicació del que estableix aquest apartat, tant en el moment del reconeixement provisional de la prestació com en la revisió posterior, de conformitat amb el que estableixen els apartats 8 i 9 d'aquest article.

7. S'extingirà el dret a la prestació si durant la percepció d'aquesta concorren els requisits per tenir dret a la prestació de cessament d'activitat prevista a l'article 10 d'aquesta norma o a la prestació de cessament d'activitat regulada als articles 327 i següents del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, sens perjudici del dret que assisteix l'interessat a sol·licitar la prestació corresponent.

8. Els socis treballadors de les cooperatives de treball associat que hagin optat pel seu enquadrament com a treballadors per compte propi en el règim especial que correspongui tindran dret igualment a aquesta prestació extraordinària en els termes establerts, sempre que reuneixin els requisits per a això.

9. La gestió d'aquesta prestació correspondrà a les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social o a l'Institut Social de la Marina.

Les entitats encarregades de la gestió d'aquesta prestació, d'acord amb la sol·licitud presentada i els documents aportats, si escau, dictaran la resolució provisional que sigui procedent, estimant o desestimant el dret. Per poder admetre a tràmit la sol·licitud, caldrà aportar una declaració jurada dels ingressos que es perceben, si escau, com a conseqüència del treball per compte d'altri i una autorització a l'Administració de la Seguretat Social i a les mútues col·laboradores que s'encarreguen de la gestió de la prestació per recopilar de l'administració tributària corresponent les dades tributàries necessàries per a la revisió dels requisits d'accés a la prestació. Tot això es farà sens perjudici de l'obligació que assisteix al perceptor de la prestació de presentar un certificat d'empresa i la declaració de la renda a l'entitat gestora de la prestació.

10. A partir de l'1 de maig de 2022 es procedirà a revisar totes les resolucions provisionals adoptades.

11. En el moment de sol·licitar la prestació, l'interessat ha de comunicar a la mútua o a l'entitat gestora de la prestació els membres que integren la unitat familiar i si algun d'ells és o pot ser perceptor de la prestació de cessament d'activitat o si compten amb algun altre tipus d'ingressos.

12. El treballador autònom que hagi sol·licitat el pagament de la prestació regulada en aquest article podrà:

a) Renunciar-hi en qualsevol moment abans del 31 de gener de 2022, tenint efecte la renúncia el mes següent a la seva comunicació.
b) Tornar per iniciativa pròpia la prestació per cessament d'activitat, sense necessitat d'esperar a la reclamació de la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social o de l'entitat gestora, quan consideri que els ingressos percebuts durant el quart trimestre de 2021 o la caiguda de la facturació en aquell mateix període superaran els llindars establerts a l'apartat 1 amb la corresponent pèrdua del dret a la prestació.

Formulari en línia

Publicat el: 01/10/2021
Publicat el: 01/10/2021

1. A l'efecte d'aquest precepte es consideren treballadors de temporada aquells treballadors autònoms l'únic treball dels quals durant els anys 2018 i 2019 s'hagi desenvolupat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors del Mar durant un mínim de quatre mesos i un màxim de set mesos a cadascun dels anys esmentats. Es considerarà que el treballador autònom ha desenvolupat un únic treball el 2018 i 2019 sempre que, si ha estat d'alta en un règim de seguretat social com a treballador per compte d'altri, aquesta alta no superi els cent vint dies durant aquests anys.

2. Seran requisits per causar dret a la prestació:

a) Haver estat d'alta i cotitzat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors del Mar com a treballador per compte propi durant un mínim de quatre mesos i un màxim de set mesos de cadascun dels anys 2018 i 2019, sempre que aquest marc temporal comprengui un mínim de dos mesos entre els mesos d'octubre a desembre d'aquells anys.
b) No haver estat d'alta o assimilat a l'alta com a treballador per compte d'altri en el règim de Seguretat Social corresponent més de seixanta dies durant el tercer i quart trimestres de l'any 2021.
c) No obtenir durant el tercer i quart trimestres de l'any 2021 uns ingressos nets computables fiscalment que superin els 6.725 euros.
d) Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant això, si no es complís aquest requisit, l'òrgan gestor convidarà al pagament al treballador autònom perquè en el termini improrrogable de trenta dies naturals ingressi les quotes degudes. La regularització del descobert produeix plens efectes per a l'adquisició del dret a la protecció.

3. La quantia de la prestació regulada en aquest article serà l'equivalent al 70 per 100 de la base mínima de cotització que correspongui per l'activitat desenvolupada en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o, si escau, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar.

4. La prestació extraordinària per cessament d'activitat regulada en aquest article podrà començar a meritar-se amb efectes l'1 d'octubre de 2021 i tindrà una durada màxima de cinc mesos, sempre que la sol·licitud es presenti dins els primers vint-i-un dies naturals d'octubre. En cas contrari, els efectes quedaran fixats al dia primer del mes següent de la presentació de la sol·licitud i la seva durada no pot excedir el 28 de febrer de 2022. 

5. Durant la percepció de la prestació no existirà obligació de cotitzar, romanent el treballador en situació d'alta o assimilada a l'alta en el règim de Seguretat Social corresponent.

6. Les cotitzacions per les quals no existeixi obligació de cotitzar seran assumides per les entitats amb càrrec a dels quals pressuposats es cobreixi la corresponent prestació.

7. Aquesta prestació serà incompatible amb el treball per compte d'altri i amb qualsevol prestació de Seguretat Social que el beneficiari vingués percebent llevat que fora compatible amb l'acompliment de l'activitat com treballador per compte propi. Així mateix, serà incompatible amb el treball per compte propi i amb la percepció de rendiments procedents de la societat l'activitat de la qual s'hagi vist afectada pel tancament, quan els ingressos que es percebin en el tercer i quart trimestres de l'any 2021 superin els 6.725 euros. Pel que fa als treballadors per compte propi inclosos en el Règim Especial dels Treballadors del Mar, la prestació per cessament d'activitat serà, també, incompatible amb la percepció de les ajudes per paralització de la flota.

8. Els socis treballadors de les cooperatives de treball associat que hagin optat pel seu enquadrament com a treballadors per compte propi en el règim especial que correspongui tindran dret, en les mateixes condicions, a aquesta prestació extraordinària, sempre que reuneixin els requisits establerts en aquest article.

9. La gestió d'aquesta prestació correspondrà a les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social o a l'Institut Social de la Marina. Per poder admetre a tràmit la sol·licitud, s'autoritzarà a l'Administració de la Seguretat Social i a les mútues col·laboradores encarregades de la gestió de la prestació per a la recollida de l'administració tributària corresponent les dades tributàries necessàries per a la revisió dels requisits d'accés a la prestació.

10. El reconeixement de la prestació regulada en aquest article podrà sol·licitar-se en qualsevol moment durant el període comprès entre l'entrada en vigor de la norma i el mes de gener de 2022. Els efectes de la sol·licitud són els determinats en l'apartat 4. Les entitats gestores, d'acord amb la sol·licitud presentada i els documents si escau aportats, dictarà la resolució provisional que sigui procedent, estimant o desestimant el dret.

11. A partir de l'1 de maig de 2022 es procedirà a revisar totes les resolucions provisionals adoptades.

12. El treballador autònom de temporada que hagi sol·licitat el pagament de la prestació regulada en aquest article podrà:

a) Renunciar-hi en qualsevol moment abans del 31 de gener de 2022 tenint efecte la renúncia el mes següent a la seva comunicació.
b) Tornar per iniciativa pròpia la prestació per cessament d'activitat, sense necessitat d'esperar a la reclamació de la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social o de l'entitat gestora, quan consideri que els ingressos que pot percebre per l'exercici de l'activitat durant el temps que pot tenir-hi dret superaran els llindars establerts a l'apartat 2.c) amb la corresponent pèrdua del dret a la prestació.

Formulari en línia

Publicat el: 28/10/2021

 

 

Publicat el: 04/06/2021

El RD-llei 21/2021 modifica la disposició addicional sisena del Reial Decret llei 18/2021, de 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció del treball, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball

Publicat el: 01/10/2021

Disposició addicional sisena. Mesures extraordinàries de la Seguretat Social per als treballadors autònoms afectats per l'erupció volcànica registrada a la zona de Cumbre Vieja a La Palma.

Quadre resum de les prestacions incloses a la Disposició addicional sisena.

Publicat el: 27/10/2021
Publicat el: 04/06/2021
Publicat el: 04/06/2021
Publicat el: 02/02/2021
Publicat el: 02/02/2021
Publicat el: 06/07/2020

   

 

Publicat el: 03/02/2021

Aclariment IRPF, tributació ingressos percebuts per prestacions de cessament d'activitat vinculades a la COVID-19

La prestació ordinària per cessament d'activitat sobre la qual indirectament aclareix la DGT a través de la consulta V0637-17, qualifica aquests rendiments a l'efecte de l'IRPF com a rendiments del treball i no de l'activitat, tal com estableix l'article 17.1b) de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni; no obstant això, respecte a la decisió del Ministeri d'Hisenda que les prestacions per cessament d'activitat vinculades a la COVID-19 tributin per rendiments del treball en el model 100 de la renda anual de manera progressiva segons el tram, queden exempts els primers 2.000 euros percebuts.


Tributació de les quotes exonerades

Davant la consulta vinculant, la Direcció General de Tributs V3130-20 respon el següent:

“L'exclusió total o parcial del pagament de les quotes del RETA, com a derivada d'una inexistència d'obligació o exempció, determina la seva falta d'incidència en l'Impost sobre la renda de les persones físiques, en no correspondre a cap dels supòsits d'obtenció de renda establerts a l'article 6 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda dels no residents i sobre el patrimoni (BOE de 29 de novembre), i, per tant, no té la naturalesa de rendiment íntegre ni correlativament la de despesa deduïble per a la determinació dels rendiments, sense que es pugui considerar al seu torn l'existència d'un rendiment de treball en cas que s'hagués acordat el pagament de les quotes del RETA per la societat en la qual el consultant presta els seus serveis, en no existir l'obligació d'aquest pagament durant el període al qual es refereix l'exempció.