Prestacions per a autònoms afectats per la crisi ocasionada per la COVID-19

Publicat el: 06/04/2020

 

Prestacions vigents

Publicat el: 15/10/2020
Publicat el: 04/06/2021

Reial Decret llei 11/2021

Publicat el: 04/06/2021

S'aplicarà d'ofici per part de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

 

A partir d'1 de juny de 2021, tindran dret a l'exempció de les seves cotitzacions els treballadors autònoms d'alta al RETA o en el Règim Especial de la Seguretat Social de Treballadors del Mar, que vinguessin rebent alguna de les prestacions per cessament d'activitat previstes en l'art. 6 i 7 del Reial Decret llei 2/2021, de 26 de gener. (art. 6. Prestació extraordinària de suspensió d'activitat per als treballadors autònoms que no puguin causar dret a la prestació ordinària de suspensió d'activitat prevista a l'article 7 d'aquest reial decret-llei o a la prestació de suspensió d'activitat que es regula als articles 327 i següents del TRLGSS i a l'article 7 per suspensió d'activitat compatible amb el treball per compte propi).

Les disposicions en aquest precepte s'aplicaran als treballadors autònoms que esgotin les prestacions a les quals es fa referència a l'article 6 d'aquest reial decret-llei (prestacions per una suspensió temporal de l'activitat com a conseqüència d'una resolució de l'autoritat competent), a partir de la finalització de les exempcions a les quals es fa referència a l'apartat 4 de l'article esmentat i fins al 30 de setembre de 2021.

Quanties de l'exempció:

 1. 90% de les cotitzacions corresponents al mes de juny.
 2. 75% de les cotitzacions corresponents al mes de juliol.
 3. 50% de les cotitzacions corresponents al mes d'agost.
 4. 25% de les cotitzacions corresponents al mes de setembre.

La base de cotització per determinar l'exempció serà la base amb la qual cotitzava el treballador autònom abans d'accedir a la prestació per suspensió d'activitat. 

Requisits: 

Perquè siguin aplicables els beneficis de la cotització, hauran de mantenir l'alta fins al 30 de setembre de 2021. 

Incompatibilitats:  

La percepció de la prestació per suspensió d'activitat en qualsevol de les seves modalitats serà incompatible amb l'exempció en la cotització que s'estableix en aquest precepte. 

Exempcions indegudes: 

L'obtenció de les exempcions que s'estableixen en aquest precepte que siguin indegudes com a conseqüència de la pèrdua del dret a les prestacions de suspensió d'activitat segons els articles 6 i 7 del reial decret-llei 2/2021, del 26 de gener, donarà lloc a la revisió d'ofici per part de l'entitat o organisme competent.

Publicat el: 04/06/2021
Publicat el: 04/06/2021
Publicat el: 04/06/2021

Es manté la prestació extraordinària per a tots els treballadors autònoms que mantinguin la suspensió temporal de la seva activitat com a conseqüència d'una resolució de l'autoritat competent i es reconeix la mateixa prestació als treballadors que, a partir de l'1 de juny, es vegin afectats per una suspensió temporal de tota l'activitat pels mateixos motius..

La durada serà d'un màxim de quatre mesos, i el dret a la prestació finalitzarà l'últim dia del mes en què s'acordi l'aixecament de les mesures o el 30 de setembre de 2021, si aquesta última data és anterior. El temps de percepció de la prestació no reduirà els períodes de prestació per cessament d'activitat als quals el beneficiari pugui tenir dret en el futur.

Naixement del dret:

El dret a la prestació naixerà per als treballadors autònoms que la mantinguin a partir de l'1 de juny i per a la resta d'afectats per una mesura posterior a aquesta data, a partir de l'endemà a l'adopció de la mesura de tancament de l'activitat que estableixi l'autoritat competent.

Requisits:

Per beneficiar-se de la prestació, caldrà reunir els requisits següents:

 1. Afiliació i alta al RETA o al Règim Especial de la Seguretat Social de Treballadors de la Mar, almenys 30 dies naturals abans de la resolució que acordi la suspensió de l'activitat i, en tot cas, abans de la data d'inici de l'activitat quan s'hagi decretat abans de l'1 de juny de 2021.
 2. Trobar-se al corrent de pagament de les quotes de la Seguretat Social. Encara que no es compleixi aquest requisit, es podrà requerir la regularització per part de l'ens gestor, en un termini improrrogable de 30 dies naturals i el descobert produirà plens efectes un cop estigui regularitzat.

Quantia:

La quantia de la prestació serà del 70% de la base mínima de cotització que correspongui a l'activitat desenvolupada. Si conviuen al mateix domicili persones unides per vincle familiar o unitat anàloga de convivència fins al primer grau de parentiu per consanguinitat o afinitat, i dos o més membres tinguin dret a aquesta prestació extraordinària de suspensió d'activitat, la quantia de cadascuna de les prestacions serà del 40%.

Efectes i durada:

Durant el temps que romangui l'activitat suspesa, es mantindrà l'alta en el règim especial corresponent i el treballador quedarà exonerat de l'obligació de cotitzar.. L'exoneració de l'ingrés de les quotes s'estendrà des del primer dia del mes en què s'adopta la mesura de tancament d'activitat, o bé des de l'1 de juny de 2021 quan es mantingui la suspensió d'activitat iniciada amb anterioritat a aquesta data, fins a l'últim dia del mes següent al qual s'aixequi aquesta mesura, o bé fins al 30 de setembre de 2021 si aquesta última data és anterior.

El període durant el qual el treballador autònom està exempt de l'obligació de cotitzar s'entendrà com a cotitzat i les cotitzacions que corresponguin al període les assumiran les entitats amb càrrec als pressupostos de les quals es cobreixi la prestació corresponent. La base de cotització aplicable durant tot el període de percepció d'aquesta prestació extraordinària, en qualsevol cas, serà l'establerta en el moment d'inici d'aquesta prestació.

La durada màxima i resta de condicions d'aplicació de les deduccions en la cotització a les quals pugui tenir dret el treballador beneficiari d'aquesta prestació extraordinària per cessament en l'activitat no es modificarà per la percepció d'aquesta última.

Les mútues col·laboradores i l'Institut Social de la Marina proporcionaran a la Tresoreria General de la Seguretat Social la informació necessària, a través dels procediments que estableixi la tresoreria, per a l'aplicació d'allò que s'estableix en aquest apartat, tant en el moment del reconeixement provisional de la prestació com a la revisió posterior, de conformitat amb allò que s'estableix a l'apartat 9.

Incompatibilitats per percebre la prestació:

 • Desenvolupament d'un treball per compte d'altri, excepte quan l'ingrés sigui inferior a 1,25 vegades l'import del salari mínim interprofessional.
 • L'acompliment d'una altra activitat per compte propi.
 • Percepció de rendiments procedents de la societat afectada pel tancament.
 • Percepció d'una prestació de la Seguretat Social, excepte en el cas que s'hagi percebut i sigui compatible amb l'activitat que desenvolupa.
 • En el cas dels treballadors de la mar, que hagin percebut ajudes per paralització de la flota. 

Els socis treballadors de cooperatives de treball associat enquadrats dins del RETA tindran dret també a aquesta prestació extraordinària, sempre que reuneixin els requisits.

Gestió de la prestació:

La gestió de la prestació correspon a les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social i a l'Institut Social de la Marina.

Sol·licitud: dins els primers vint-i-un dies naturals següents a l'entrada en vigor de l'acord o resolució de tancament d'activitat, o abans del 21 de juny quan la suspensió d'activitat se n'hagués recordat amb anterioritat a l'1 de juny de 2021 i no s'estigués percebent la prestació extraordinària establerta en l'article 5 del Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener.

En el cas que la sol·licitud es presenti fora del termini establert, el dret a la prestació s'iniciarà el primer dia del mes següent al de la sol·licitud. En aquests casos, el treballador autònom quedarà exempt de l'obligació de cotitzar des del dia que tingui dret a percebre la prestació.

Les entitats encarregades de la gestió d'aquesta prestació, d'acord amb la sol·licitud presentada i els documents aportats, si escau, dictaran la resolució provisional que sigui procedent, estimant o desestimant el dret. A la sol·licitud de la prestació, la persona interessada haurà d'aportar les dades següents:

Finalitzada la mesura de tancament d'activitat, es procedirà a revisar totes les resolucions provisionals adoptades. En cas que es desprengui que l'interessat no té dret a la prestació, s'iniciaran els tràmits de reclamació de les quantitats indegudament percebudes, havent d'ingressar, a més, en aquests casos les cotitzacions corresponents a tot el període de percepció indeguda de la prestació, aplicant-se el procediment de gestió recaptatòria del sistema de la Seguretat Social en tots els seus termes.

A la sol·licitud de la prestació, la persona interessada haurà d'aportar les dades següents:

 • Comunicar a la mútua o a l'entitat gestora de la prestació els membres que integren la unitat familiar i si n'hi ha algun que sigui o pugui ser perceptor de la prestació de suspensió d'activitat o si tenen algun altre tipus d'ingressos.
 • Aportar el consentiment de tots els membres de la unitat familiar per a l'accés a la informació tributària.
 • Una declaració jurada dels ingressos que es perceben, si escau, com a conseqüència del treball per compte d'altri.
 • Una autorització a l'Administració de la Seguretat Social i a les mútues col·laboradores que s'encarreguen de la gestió de la prestació per recopilar de l'administració tributària corresponent les dades tributàries necessàries per a la revisió dels requisits d'accés a la prestació.
 • Un certificat d'empresa i la declaració de la renda a l'entitat gestora de la prestació.

Formulari en línia

Publicat el: 04/06/2021
Publicat el: 04/06/2021
Publicat el: 04/06/2021
Publicat el: 04/06/2021
Publicat el: 04/06/2021
Publicat el: 09/02/2021

Nou Reial Decret llei 11/2021, de 27 de maig, sobre mesures urgents per a la defensa del treball, la reactivació econòmica i la protecció dels treballadors autònoms.

Resum del RD-llei 11/2021

Publicat el: 02/02/2021
Publicat el: 02/02/2021

Esmenes

Publicat el: 02/02/2021
Publicat el: 04/06/2021

Es prorroga la prestació fins al 30 de setembre de 2021per als treballadors que l'hagin estat percebent (article 7 del reial decret-llei 2/2021, del 26 de gener), sempre que no hagin esgotat els períodes de prestació que s'estableixen a l'article 338.1 del TRLGSS i que durant el segon i el tercer trimestre de 2021 compleixen amb els requisits que s'indiquen en aquest article.

Així mateix, Podran sol·licitar la prestació per suspensió d'activitat que s'estableix a l'article 327 del TRLGSS, els treballadors autònoms que compleixin els requisits que s'indiquen als apartats a), b), d) i e) de l'article 330.1[1] del TRLGSS i compleixin els requisits que es consideren en aquest article. El dret a la percepció d'aquesta prestació finalitzarà el 30 de setembre de 2021.

[1] Estar afiliats i en alta al RETA o al Règim Especial de Treballadors de la Mar. Tenir cobert el període mínim de cotització segons l'article 338 (12 mesos), no haver superat l'edat per causar dret a pensió contributiva de jubilació —llevat que no tingui acreditat el període requerit—, trobar-se al corrent de pagament de les quotes, tot i que es podrà incitar al pagament en un termini de 30 dies i la regularització produirà efectes plens.

Acreditació:

 • Segon i tercer trimestre de 2021: reducció d'ingressos comptables fiscalment de l'activitat per compte propi de més del 50% del mateix període del 2019.
 • No haver obtingut al mateix període rendiments nets computables fiscalment superiors als 7.980 euros.

Per al càlcul de la reducció d'ingressos, es considera el període en alta durant el segon i tercer trimestre de 2019 i es compara amb el segon i tercer trimestre del 2021.

En el cas dels treballadors a càrrec, s'acreditarà, en sol·licitar la prestació, el compliment de les obligacions laborals i de Seguretat Social que tinguin assumides. Es farà mitjançant declaració responsable i les mútues o entitats gestores podran requerir els documents que ho acreditin.

Reconeixement de la prestació:

Per les mútues col·laboradores o l'Institut Social de la Marina (d’ara endavant, ISM) provisionalment amb efectes l'1 de juny de 2021 si se sol·licita durant els primers 21 dies de juny o amb efectes des del dia primer del mes següent a la sol·licitud en un altre cas, amb regularització obligatòria a partir de l'1 d'abril de 2022. Data a partir de la qual podran recollir dades tributàries de l'exercici 2021.

Per admetre-la a tràmit, s'autoritzarà a l'Administració de la Seguretat Social i a les mútues col·laboradores gestores de la prestació per a la recollida de l'administració tributària corresponent les dades tributàries necessàries per a la revisió dels requisits d'accés a la prestació.

Si no tenen accés a les dades tributàries, els treballadors autònoms hauran d'aportar durant els deu dies següents al requeriment de les dades el següent:

 1. Còpia del model 303 d'autoliquidació de l'IVA corresponent al segon i tercer trimestre de 2019 i 2021.
 2. Els treballadors autònoms que tributin en l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) per estimació objectiva (model 131) hauran d'aportar la documentació necessària o qualsevol altra prova que serveixi per a acreditar els ingressos exigits.

No obstant això, s'entendrà que els treballadors autònoms que tributin per estimació objectiva han experimentat la reducció d'ingressos del 50% exigida, sempre que el nombre mitjà diari de persones treballadores afiliades i en alta al sistema de la Seguretat Social en l'activitat econòmica corresponent, que s'expressa amb quatre dígits (CNAE), durant el període a què correspongui la prestació, sigui inferior en més d'un 7,5% al nombre mitjà diari corresponent al segon i tercer trimestre de 2019.

Si no es compleixen els requisits, es reclamaran les prestacions percebudes, tot fixant la data d'ingrés sense interessos ni recàrrec. Un cop hagi transcorregut el termini fixat a la resolució, la TGSS reclamarà el deute pendent amb els recàrrecs i interessos que esdevinguin. En el cas de suspensió definitiva de l'activitat abans del 30/09/2021, es prendran de manera proporcional al temps de durada de l'activitat els límits dels requisits que es fixen en aquest article. Es prendrà íntegrament el mes en què es produeixi la baixa al règim de la Seguretat Social. 

Durant el temps que percebi la prestació, el treballador autònom haurà d'ingressar al TGSS la totalitat de les cotitzacions, a les quals caldrà aplicar els tipus vigents que corresponguin. La mútua o l'ISM abonarà al treballador, juntament amb la prestació per suspensió d'activitat, l'import de les cotitzacions per contingències comunes que hauria d'haver ingressat de trobar-se el treballador sense desenvolupar cap activitat d'acord amb l'article 329 del TRLGSS.

En el cas de suspensió definitiva de l'activitat abans del 30/09/2021, es prendran de manera proporcional al temps de durada de l'activitat els límits dels requisits que es fixen en aquest article. Es prendrà íntegrament el mes en què es produeixi la baixa al règim de la Seguretat Social.

El treballador autònom que hagi sol·licitat la prestació podrà dur a terme les següents accions: renunciar a la prestació en qualsevol moment abans del 31/08/2021; en aquest cas, la renúncia esdevindrà efectiva el mes següent a la comunicació, o bé tornar la prestació sense esperar a la reclamació quan consideri que superarà els ingressos que s'estableixen com a llindar, amb la consegüent pèrdua del dret a la prestació.

Compatibilitat amb el treball per compte d'altri: 

 • Els ingressos nets computables físicament pel treball per compte d'altri i per compte propi no superaran la quantitat equivalent a 2,2 vegades l'import de l'SMI. Els ingressos per compte d'altri no superaran la quantitat equivalent a 1,25 vegades l'import de l'SMI.
 • La quantia de la prestació serà el 50% de la base de cotització mínima que li correspongui.
 • Haurà d'aportar juntament amb la sol·licitud una declaració jurada dels ingressos que percep per compte d'altri, sens perjudici de l'obligació que assisteix de presentar un certificat d'empresa i la declaració de la renda a l'entitat gestora.
 • S'aplicaran les disposicions en apartats anteriors que no contradiguin allò que s'indica en aquest apartat.

Esmena de sol·licituds ja cursades

Publicat el: 04/06/2021

Es podrà accedir, a partir de l'1 de juny de 2021, a la prestació de suspensió d'activitat extraordinària que s'indica en aquest article.

Requisits:

 • Estar donat d'alta i al corrent en el pagament de les cotitzacions en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors de la Mar com a treballador per compte propi des d'abans de l'1 d'abril de 2020 (si en data de la presentació de la sol·licitud no es compleix el requisit d'estar al corrent en el pagament de les cotitzacions, l'òrgan gestor convidarà al pagament).
 • No tenir rendiments nets computables fiscalment procedents de l'activitat per compte propi en el segon i tercer trimestre de 2021 superiors als 6.650 euros.
 • Acreditar en el segon i tercer trimestre del 2021 ingressos comptables fiscalment de l'activitat per compte propi inferiors als del primer trimestre del 2020 (es considerarà el període en alta durant el primer trimestre de 2020 i es compararà amb la part proporcional dels ingressos que s'han obtingut durant el segon i tercer trimestre de 2021 en la mateixa proporció). 

Quantia: 

50% de la base mínima de cotització que correspongui per l'activitat desenvolupada. Si conviuen en un mateix domicili persones unides per vincle familiar o unitat anàloga de convivència fins al primer grau de parentesc per consanguinitat o afinitat, i dos o més membres tenen dret a aquesta prestació de suspensió d'activitat o una altra equivalent, la quantia d'aquesta prestació serà del 40%. 

En el cas dels treballadors autònoms que tinguin un o més treballadors a càrrec seu, caldrà acreditar, en el moment de sol·licitar la prestació, el compliment de totes les obligacions laborals i de Seguretat Social que tinguin assumides. S'emetrà amb aquest efecte una declaració responsable i les mútues col·laboradores de la Seguretat Social o l'entitat gestora podran requerir els treballadors autònoms que aportin els documents precisos que acreditin aquest extrem. 

Meritació i durada: 

Es podrà començar a meritar amb data 1 de juny de 2021 i tindrà una durada màxima de quatre mesos, sempre que la sol·licitud es presenti dins dels primers vint-i-un dies naturals de juny. En cas contrari, els efectes queden fixats al primer dia del mes següent al de la presentació de la sol·licitud. La durada d'aquesta prestació no podrà excedir el 30 de setembre de 2021. 

Incompatibilitats: 

El cobrament de la prestació serà incompatible amb el cobrament d'una retribució pel desenvolupament d'un treball per compte d'altri, amb l'acompliment d'una altra activitat per compte d'altri, amb el cobrament de rendiments provinents d'una societat i amb el cobrament d'una prestació de la Seguretat Social, exceptuant les prestacions que el beneficiari estigués percebent per ser compatibles amb l'acompliment de l'activitat que desenvolupava. Per als treballadors per compte propi que estiguin inclosos en el Règim Especial dels Treballadors de la Mar, la prestació serà, a més, incompatible amb les ajudes per paralització de la flota. 

Alta i cotitzacions: 

El treballador autònom, durant el temps que estigui percebent la prestació, haurà de romandre en alta en el règim corresponent de la Seguretat Social i ingressar a la Tresoreria General de la Seguretat Social la totalitat de les cotitzacions, a les quals s'aplicaran els tipus vigent a la base de cotització corresponent. 

La mútua col·laboradora o, si escau, l'Institut Social de la Marina, abonarà al treballador autònom, juntament amb la prestació per suspensió d''activitat, l'import de les cotitzacions per contingències comunes que el treballador autònom hauria d'haver ingressat si es trobés sense desenvolupar cap activitat, en aplicació de les disposicions de l'article 329 del text refós de la llei general de la seguretat social. 

La base de cotització aplicable durant tot el període de cobrament d'aquesta prestació extraordinària serà, en qualsevol cas, la que s'estableix en el moment d'inici d'aquesta prestació. 

Les mútues col·laboradores i l'Institut Social de la Marina proporcionaran a la Tresoreria General de la Seguretat Social la informació necessària, a través dels procediments que estableixi aquesta última, tant en el moment del reconeixement provisional de la prestació com en la revisió posterior. 

Extinció:

S'extingirà el dret a la prestació si durant el seu cobrament concorren els requisits per causar dret a la prestació de suspensió d'activitat de l'article 7 d'aquesta norma o a la prestació de suspensió d'activitat de l'article 327 i següents del text refós de la llei general de la seguretat social. 

Socis treballadors de cooperatives de treball associat: 

Si han optat per l'enquadrament com a treballadors per compte propi en el règim especial corresponent, tindran dret igualment a aquesta prestació extraordinària sempre que reuneixin els requisits. 

Gestió de la prestació: 

La gestió d'aquesta prestació correspondrà a les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social o a l'Institut Social de la Marina, que dictaran la resolució provisional procedent, i n'estimaran o desestimaran el dret a percebre. 

Per poder admetre a tràmit la sol·licitud, caldrà aportar una declaració jurada dels ingressos que es perceben, si escau, com a conseqüència del treball per compte d'altri i una autorització a l'Administració de la Seguretat Social i a les mútues col·laboradores que s'encarreguen de la gestió de la prestació per recopilar de l'administració tributària corresponent les dades tributàries necessàries per a la revisió dels requisits d'accés a la prestació. Tot això es farà sens perjudici de l'obligació que assisteix al perceptor de la prestació de presentar un certificat d'empresa i la declaració de la renda a l'entitat gestora de la prestació. 

Revisió a partir del 2022:

A partir de l'1 de gener de 2022, es procedirà a revisar totes les resolucions provisionals adoptades. 

Amb aquest fi, les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social obtindran de l'administració tributària corresponent les dades tributàries relatives al primer trimestre del 2020 i els tres primers trimestres del 2021. 

Si les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social o l'Institut Social de la Marina no poguessin tenir accés a les dades que consten en les administracions tributàries, els treballadors autònoms hauran d'aportar a la mútua col·laboradora durant els deu dies següents al seu requeriment:

1r. Còpia del model 390 de declaració resum anual de l'IVA de l'any 2020 i liquidacions trimestrals (models 303), així com les liquidacions del segon i tercer trimestre de l'any 2021 (models 303). 

Còpia del model 130 corresponent a l'autoliquidació de cada trimestre a compte de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) de l'any 2020, així com les autoliquidacions del primer, segon i tercer trimestre de l'any 2021. Declaració de la renda de les persones físiques o certificat d'empreses on constin les retribucions percebudes per compte d'altri. 

2n. Els treballadors autònoms que tributin en l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) per estimació objectiva (model 131) han d'aportar la documentació necessària per acreditar els ingressos exigits en aquest precepte. 

No obstant això, a l'efecte d'acreditació de la reducció dels ingressos comptables fiscalment de l'activitat per compte propi, així com el límit de rendiments nets, s'entendrà que els treballadors autònoms que tributin per estimació objectiva han experimentat aquestes circumstàncies sempre que el nombre mitjà diari de persones treballadores afiliades i en alta al sistema de la Seguretat Social en l'activitat econòmica corresponent, que s'expressa amb quatre dígits (CNAE), durant el període a què correspongui la prestació, sigui inferior en més d'un 7,5% al nombre mitjà diari corresponent al segon i tercer trimestre de 2019. 

En cas que es desprengui que l'interessat no té dret a la prestació, s'iniciaran els tràmits de reclamació de les quantitats indegudament percebudes. 

Amb aquest fi, l'entitat competent per al reconeixement de la prestació dictarà resolució i fixarà l'import de la quantitat per reintegrar, que caldrà fer sense interessos ni recàrrecs en el termini que es fixi a la resolució. 

Un cop hagi transcorregut el termini fixat a la resolució que es dicti amb aquest efecte, la Tresoreria General de la Seguretat Social procedirà a reclamar el deute pendent, amb els recàrrecs i interessos que s'escaiguin de conformitat amb el procediment administratiu de recaptació que s'estableix al reglament general de recaptació de la Seguretat Social. 

Sol·licitud de la prestació: 

 En el moment de sol·licitar la prestació, l'interessat ha de comunicar a la mútua o a l'entitat gestora de la prestació els membres que integren la unitat familiar i si algun d'ells és o pot ser perceptor de la prestació de cessament d'activitat o si compten amb algun altre tipus d'ingressos.

El treballador autònom que hagi sol·licitat el pagament de la prestació regulada en aquest article podrà:

 1. Renunciar-hi en qualsevol moment abans del 31 d'agost de 2021; en aquest cas, la renúncia tindrà efecte el mes següent a la seva comunicació.
 2. Tornar per iniciativa pròpia la prestació per suspensió d'activitat, sense necessitat d'esperar a la reclamació de la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social o de l'entitat gestora, quan consideri que els ingressos percebuts durant el primer i segon trimestre de 2021 o la caiguda de la facturació en aquest mateix període superaran els llindars establerts amb la corresponent pèrdua del dret a la prestació.

Esmena de sol·licituds ja cursades

Publicat el: 04/06/2021

Definició:

Es consideren treballadors de temporada els treballadors autònoms l'únic treball dels quals durant els anys 2018 i 2019 s'hagi desenvolupat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors de la Mar durant un mínim de quatre mesos i un màxim de set a cadascun dels anys referits. 

Requisits: 

 • Haver estat d'alta i cotitzat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors de la Mar com a treballador per compte propi durant un mínim de quatre mesos i un màxim de set a cadascun dels anys 2018 i 2019, sempre que aquest marc temporal comprengui un mínim de dos mesos entre els mesos de juny i setembre d'aquests anys. 
 • No haver estat d'alta o assimilat a l'alta com a treballador per compte d'altri al règim corresponent de la Seguretat Social més de seixanta dies durant el segon i tercer trimestre de l'any 2021. 
 • No obtenir durant el segon i tercer trimestre del 2021 ingressos nets computables fiscalment que superin els 6.650 euros.
 • Trobar-se al corrent de pagament de les quotes a la Seguretat Social (si no es compleix aquest requisit, l'òrgan gestor convidarà el treballador autònom al pagament perquè, en el termini improrrogable de trenta dies naturals, ingressi les quotes degudes). 

Quantia:  

El 70% de la base mínima de cotització que correspongui per l'activitat desenvolupada en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o, si escau, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar.

Meritació i durada:  

Es podrà començar a meritar amb data 1 de juny de 2021 i tindrà una durada màxima de quatre mesos, sempre que la sol·licitud es presenti dins dels primers vint-i-un dies naturals de juny. En cas contrari, els efectes queden fixats al primer dia del mes següent al de la presentació de la sol·licitud i la seva durada no pot excedir el 30 de setembre de 2021.

Alta i cotitzacions:  

Durant la percepció de la prestació no existirà obligació de cotitzar, romanent el treballador en situació d'alta o assimilada a l'alta en el règim de Seguretat Social corresponent. 

Les cotitzacions per les quals no existeixi obligació de cotitzar seran assumides per les entitats amb càrrec a dels quals pressuposats es cobreixi la corresponent prestació.

Incompatibilitats:  

Aquesta prestació serà incompatible amb el treball per compte d'altri i amb qualsevol prestació de Seguretat Social que el beneficiari vingués percebent llevat que fora compatible amb l'acompliment de l'activitat com treballador per compte propi. Així mateix, serà incompatible amb el treball per compte propi i amb el cobrament de rendiments provinents de la societat l'activitat de la qual s'hagi vist afectada pel tancament, quan els ingressos que es percebin durant el segon i tercer trimestre de l'any 2021 superin els 6.650 euros. Per als treballadors per compte propi que estiguin inclosos en el Règim Especial dels Treballadors de la Mar, serà incompatible amb la percepció de les ajudes per paralització de la flota. 

Socis treballadors de cooperatives de treball associat: 

Si han optat per l'enquadrament com a treballadors per compte propi al règim especial corresponent, tindran dret a aquesta prestació extraordinària sempre que reuneixin els requisits establerts. 

Gestió de la prestació: 

La gestió d'aquesta prestació correspondrà a les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social o a l'Institut Social de la Marina, que dictaran la resolució provisional procedent, i n'estimaran o desestimaran el dret a percebre.

Per poder admetre a tràmit la sol·licitud, s'autoritzarà a l'Administració de la Seguretat Social i a les mútues col·laboradores encarregades de la gestió de la prestació per a la recollida de l'administració tributària corresponent les dades tributàries necessàries per a la revisió dels requisits d'accés a la prestació. 

El reconeixement de la prestació podrà sol·licitar-se en qualsevol moment durant el període comprès entre l'entrada en vigor de la norma i el mes d'agost de 2021. 

Revisió a partir del 2022,

A partir de l'1 de gener de 2022, es procedirà a revisar totes les resolucions provisionals adoptades. 

Amb aquest fi, les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social o l'Institut Social de la Marina obtindran de l'administració tributària corresponent les dades tributàries relatives al segon i tercer trimestre de l'any 2021. 

Si les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social o l'Institut Social de la Marina no poguessin tenir accés a les dades que consten en les administracions tributàries, els treballadors autònoms hauran d'aportar a la mútua col·laboradora durant els deu dies següents al seu requeriment:

 1. Còpia del model 303 de declaració del segon i tercer trimestre de l'any 2021. Còpia del model 130 corresponent a l'autoliquidació en pagament fraccionat de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) del primer, segon i tercer trimestre de l'any 2021. 
 2. Els treballadors autònoms que tributin en l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) per estimació objectiva (model 131) han d'aportar la documentació necessària per acreditar els ingressos exigits en aquest precepte. 

En cas que es desprengui que l'interessat no té dret a la prestació, s'iniciaran els tràmits de reclamació de les quantitats indegudament percebudes. 

Amb aquest fi, l'entitat competent per al reconeixement de la prestació dictarà resolució i fixarà l'import de la quantitat per reintegrar, que caldrà fer sense interessos ni recàrrecs en el termini que es fixi a la resolució. 

Un cop hagi transcorregut el termini fixat a la resolució que es dicti amb aquest efecte, la Tresoreria General de la Seguretat Social procedirà a reclamar el deute pendent, amb els recàrrecs i interessos que s'escaiguin de conformitat amb el procediment administratiu de recaptació que s'estableix al reglament general de recaptació de la Seguretat Social. 

Sol·licitud de la prestació: 

El treballador autònom de temporada que hagi sol·licitat el pagament de la prestació podrà dur a terme les següents accions: 

 1. Renunciar-hi en qualsevol moment abans del 30 d'agost de 2021; en aquest cas, la renúncia tindrà efecte el mes següent a la seva comunicació.
 2. Tornar per iniciativa pròpia la prestació per suspensió d'activitat, sense necessitat d'esperar a la reclamació de la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social o de l'entitat gestora, quan consideri que els ingressos que pot percebre de l'activitat durant el temps que pot causar-hi dret superaran els llindars establerts amb la corresponent pèrdua del dret a la prestació.

Esmena de sol·licituds ja cursades

Publicat el: 07/10/2020

Ha finalitzat el termini per sol·licitar aquesta prestació.

A partir del 1 de febrer de 2021, els treballadors autònoms que es vegin obligats a suspendre totes les activitats com a conseqüència d'una resolució adoptada per l'autoritat competent com a mesura de contenció en la propagació del virus COVID-19, tindran dret a una prestació econòmica de cessament d'activitat de naturalesa extraordinària: 

a. Estar afiliats i en alta en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o, si escau, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar, abans de l'1 de gener de 2021. 

b. Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant això, si a la data de la suspensió de l'activitat no es complís aquest requisit, l'òrgan gestor convidarà el treballador autònom al pagament perquè, en el termini improrrogable de trenta dies naturals, ingressi les quotes degudes. La regularització del descobert produeix plens efectes per a l'adquisició del dret a la protecció. 

Quantia de la prestació, 50% de la base mínima de cotització que correspongui per l'activitat desenvolupada.

Aquesta quantitat s'incrementarà en un 20% si el treballador autònom té reconeguda la condició de membre d'una família nombrosa i els únics ingressos de la unitat familiar o anàloga durant aquest període procedeixen de la seva activitat suspesa.

Naixement del dret a la prestació, Des de l'endemà de l'adopció de la mesura de tancament de l'activitat adoptada per l'autoritat competent. 

Durant el temps que romangui l'activitat suspesa es mantindrà l'alta en el règim especial corresponent, quedant el treballador autònom exonerat de l'obligació de cotitzar. L'exoneració de l'ingrés de les quotes s'estendrà des del primer dia del mes en què s'adopta la mesura de tancament d'activitat fins a l'últim dia del mes següent al qual s'aixequi aquesta mesura o fins al 31 de maig de 2021, si aquesta última data és anterior 

Durada: La percepció de la prestació tindrà una durada màxima de quatre mesos, i finalitzarà el dret a aquesta l'últim dia del mes en què s'acordi l'aixecament de les mesures o el 31 de maig de 2021 si aquesta última data és anterior.

 

RDL 3/2021, de 2 de febrer, novetats i modificacions importants en la regulació de la prestació de cessament d'activitat

S'introdueix una modificació respecte a l'exempció de l'obligació de cotitzar; ara aquesta obligació al PECANE suspensió es vincula a quan es faci la sol·licitud i no a quan es determini la prohibició de l'activitat per part de la resolució administrativa de l'autoritat competent, s'adjunta quadre comparatiu.  

Esmena de sol·licituds ja cursades

Publicat el: 07/10/2020

 Ha finalitzat el termini per sol·licitar aquesta prestació.

1) A partir de l'1 de febrer de 2021, els treballadors autònoms podran sol·licitar la prestació per cessament d'activitat prevista a l'article 327 del text refós de la LGSS sempre que concorrin els requisits establerts en aquest precepte i en els apartats a), b), d) i e) de l'article 330.1 del text refós de la LGSS. 

2) L'accés a la prestació exigirà acreditar, durant el primer semestre de 2021, una reducció dels ingressos comptables fiscalment de l'activitat per compte propi de més del 50% dels que hi va haver durant el segon semestre de 2019; així com no haver obtingut, durant el semestre indicat de 2021, uns rendiments nets computables fiscalment superiors a 7.980 euros. 

Per al càlcul de la reducció d'ingressos es tindrà en compte el període en alta durant el segon semestre de 2019 i es compararà amb la part proporcional dels ingressos existents durant el primer semestre de 2021 en la mateixa proporció.

En el cas dels treballadors autònoms que tinguin un o més treballadors a càrrec seu, s'haurà d'acreditar, en el moment de sol·licitar la prestació, el compliment de totes les obligacions laborals i de la Seguretat Social que tinguin assumides. Per a això emetran una declaració responsable, podent ser requerits per les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social o per l'entitat gestora perquè aportin els documents precisos que acreditin aquest extrem.

3) Aquesta prestació es podrà percebre com a màxim fins al 31 de maig de 2021, sempre que el treballador hi tingui dret en els termes fixats a l'article 338 del text refós de la LGSS.

Així mateix, percebran aquesta prestació fins al 31 de maig de 2021 aquells treballadors autònoms que hi tinguin dret l'1 de febrer de 2021 i vegin esgotat el seu dret al cessament previst en l'esmentat precepte abans del 31 de maig de 2021, sempre que reuneixin els requisits exigits a aquest efecte.

Quantia:

 • 70% de la mitjana de la suma de la base de cotització dels últims 12 mesos.
 • Si el treballador està en situació de pluriactivitat i compleix amb els requisits per accedir a aquesta prestació, percebrà el 50%.

S'estableix un procediment de reconeixement provisional i una posterior revisió de les prestacions. 

RDL 3/2021, de 2 de febrer, novetats i modificacions importants en la regulació de la prestació de cessament d'activitat

Es facilita l'accés a aquesta prestació als treballadors que tributin per estimació objectiva (model 131) a través d'una presumpció a l'efecte i no d'una acreditació pròpiament, és a dir, sempre que el nombre diari de les persones treballadores afiliades i en alta en el sistema de la Seguretat Social en l'activitat econòmica corresponent (CNAE), durant el període al qual correspongui la prestació, sigui inferior a un 7,5% al nombre mitjà diari corresponent al segon semestre del 2019 es presumeix la caiguda dels ingressos de més del 50% dels que hi va haver durant el segon semestre del 2019.

Renúncia a la prestació:

 • El treballador autònom que hagi sol·licitat el pagament de la prestació regulada en aquest article podrà:
  • Renunciar a ella en qualsevol moment abans del 30 d'abril de 2021, assortint efectes la renúncia el mes següent a la seva comunicació.
  • Tornar per iniciativa pròpia la prestació per cessament d'activitat, sense necessitat d'esperar a la reclamació de la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social o de l'entitat gestora, quan consideri que els ingressos percebuts durant el primer semestre de l'any 2021 o la caiguda de la facturació en aquest mateix període superaran els llindars establerts en l'apartat 2 amb la corresponent pèrdua del dret a la prestació.

Si vols presentar la renúncia a la prestació:

Esmena de sol·licituds ja cursades

Publicat el: 07/10/2020

 Ha finalitzat el termini per sol·licitar aquesta prestació.

L'article 8 estableix una prestació extraordinària de cessament d'activitat per als treballadors de temporada que desenvolupin la seva activitat almenys durant tres mesos a la primera meitat de l'any. 

Es consideren treballadors de temporada aquells treballadors autònoms l'únic treball dels quals durant els anys 2018 i 2019 s'hagi desenvolupat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors del Mar durant un mínim de quatre mesos i un màxim de sis a cadascun dels anys. 

Es considerarà que el treballador autònom ha desenvolupat un únic treball el 2018 i 2019 sempre que, si ha estat d'alta en un règim de la Seguretat Social com a treballador per compte d'altri, aquesta alta no superi els 120 dies durant aquests anys. 

Requisits per causar dret a la prestació: 

 1. a) Haver estat d'alta i cotitzat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors del Mar com a treballador per compte propi durant un mínim de quatre mesos i un màxim de sis mesos de cadascun dels anys 2018 i 2019, sempre que aquest marc temporal comprengui un mínim de dos mesos a la primera meitat de l'any. 
 2. b) No haver estat en alta o assimilat a l'alta com a treballador per compte d'altri en el règim de la Seguretat Social corresponent més de 60 dies durant el primer semestre de l'any 2021. 
 3. c) No obtenir durant la primera meitat de l'any 2021 uns ingressos nets computables fiscalment que superin els 6.650 euros. 
 4. d) Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant això, si no es complís aquest requisit, l'òrgan gestor convidarà al pagament al treballador autònom perquè en el termini improrrogable de trenta dies naturals ingressi les quotes degudes. La regularització del descobert produeix plens efectes per a l'adquisició del dret a la protecció. 

Quantia de la prestació: serà l'equivalent al 70% de la base mínima de cotització que correspongui per l'activitat desenvolupada en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o, si escau, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar. 

Gestió: La gestió d'aquesta prestació correspondrà a les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social o a l'Institut Social de la Marina. 

S'estableix un procediment de reconeixement provisional i una posterior revisió de les prestacions. 

Renúncia a la prestació:

 • El treballador autònom que hagi sol·licitat el pagament de la prestació regulada en aquest article podrà:
  • Renunciar a ella en qualsevol moment abans del 30 d'abril de 2021 assortint efectes la renúncia el mes següent a la seva comunicació.
  • Tornar per iniciativa pròpia la prestació per cessament d'activitat, sense necessitat d'esperar a la reclamació de la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social o de l'entitat gestora, quan consideri que els ingressos que pot percebre per l'exercici de l'activitat durant el temps que pot causar dret a ella superaran els llindars establerts en l'apartat 2.c) amb la corresponent pèrdua del dret a la prestació.

Si vols presentar la renúncia a la prestació:

Esmena de sol·licituds ja cursades

Publicat el: 07/10/2020

 Ha finalitzat el termini per sol·licitar aquesta prestació.

L'article 6 introdueix la possibilitat d'accedir a una prestació extraordinària de cessament d'activitat a aquells treballadors autònoms que sense estar afectats pel tancament de la seva activitat veuen reduïts els seus ingressos i no tenen accés a la prestació de cessament d'activitat regulada a l'article 7 o als articles 327 i següents del text refós de la LGSS ni a la prestació de cessament d'activitat prevista a l'article 7. 

 • No hauran de tenir rendiments nets computables fiscalment procedents de l'activitat per compte propi durant el primer semestre de 2021 superiors a 6.650 euros. 
 • Acreditaran, durant el primer semestre del 2021, uns ingressos comptables fiscalment de l'activitat per compte propi inferiors als que van tenir durant el primer trimestre de 2020.

Quantia: 50% de la base mínima de cotització que correspongui per l'activitat desenvolupada. 

Meritació: Aquesta prestació extraordinària per cessament d'activitat es podrà començar a meritar amb efectes de l'1 de febrer de 2021 i tindrà una durada màxima de 4 mesos, sempre que la sol·licitud es presenti dins els primers vint-i-un dies naturals de febrer. En cas contrari, els efectes queden fixats durant el primer dia del mes següent al de la presentació de la sol·licitud i la seva durada no podrà excedir el 31 de maig de 2021.

Incompatibilitat: Serà incompatible amb la percepció d'una retribució pel desenvolupament d' una feina per compte d'altri, llevat que els ingressos de la feina per compte d'altri siguin inferiors a 1,25 vegades l'import de l'SMI, amb l' acompliment d'una altra activitat per compte propi; amb la percepció de rendiments procedents d'una societat; amb la percepció d'una prestació de la Seguretat Social llevat d'aquella que el beneficiari estigués percebent per ser compatible amb l'acompliment de l'activitat que desenvolupava.

Pel que fa als treballadors per compte propi inclosos en el Règim Especial dels Treballadors del Mar, la prestació per cessament d'activitat serà, a més, incompatible amb les ajudes per paralització de la flota

S'estableix un procediment de reconeixement provisional i una posterior revisió de les prestacions.  

Les mútues col·laboradores i l'Institut Social de la Marina proporcionaran a la Tresoreria General de la Seguretat Social la informació necessària, a través dels procediments que estableixi aquesta última, per a l'aplicació del que estableix aquest apartat, tant en el moment del reconeixement provisional de la prestació com en la revisió posterior. 

A partir de l'1 de setembre de 2021, es procedirà a revisar totes les resolucions provisionals adoptades.  

Renúncia a la prestació:

 • El treballador autònom que hagi sol·licitat el pagament de la prestació regulada en aquest apartat podrà:
  • Renunciar a ella en qualsevol moment abans del 30 d'abril de 2021, assortint efectes la renúncia el mes següent a la seva comunicació.
  • Tornar per iniciativa pròpia la prestació per cessament d'activitat, sense necessitat d'esperar a la reclamació de la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social o de l'entitat gestora, quan consideri que els ingressos percebuts durant el primer semestre de 2021 o la caiguda de la facturació en aquest mateix període superaran els llindars establerts en l'apartat 2 amb la corresponent pèrdua del dret a la prestació.

Si vols presentar la renúncia a la prestació:

Esmena de sol·licituds ja cursades

Publicat el: 06/07/2020

 Ha finalitzat el termini per sol·licitar aquesta prestació.

Requisits 

 • Estar afiliats i en alta a RETA/RETA-mar almenys 30 dies naturals abans de la data de resolució que acordi el cessament d'activitat.
 • Trobar-se al corrent de pagament de les quotes de la Seguretat Social.
 • Si en la data de suspensió de l'activitat no compleixen el requisit, es cursarà invitació al pagament perquè en el termini de 30 dies naturals ingressi les quotes degudes. La regularització del descobert produirà plens efectes per a l'adquisició del dret a la prestació.

Quantia 

 • Un 50% de la base mínima de cotització que correspongui a l'activitat desenvolupada.
 • Un 20% més si és membre d'una família nombrosa i els únics ingressos de la unitat familiar o anàloga durant aquest període procedeixen de la seva activitat suspesa.
 • Quan convisquin en un mateix domicili dos o més membres, units per vincle familiar o unitat anàloga de convivència, amb dret a aquesta prestació, la quantia de cadascuna de les prestacions serà del 40% no sent aplicable l'increment del 20% establert en l'apartat anterior.

Durada 

 • Des de l'endemà a l'adopció de la mesura de tancament d'activitat adoptada per l'autoritat competent i finalitzarà l'últim dia del mes que se'n recordi l'aixecament de la mateixa.

Cotització

 • Han de mantenir-se d'alta al RETA/RETA-mar mentre romangui l'activitat suspesa.
 • Estaran exonerats de l'obligació de cotitzar.
 • Aquest període d'exoneració comprèn des del primer dia del mes en què s'adopta la mesura de tancament d'activitat fins a l'últim dia del mes següent en què s'aixeca la mesura.
 • Aquest període es considerarà com a cotitzat i les cotitzacions seran assumides per les entitats que cobreixin la prestació.
 • La base de cotització serà l'establerta en el moment d'inici de la prestació i es mantindrà durant tot el període de percepció.

Incompatibilitats 

 • Amb la percepció d'una retribució pel desenvolupament d'un treball per compte d'altri, llevat que els ingressos del treball per compte d'altri siguin inferiors a 1,25 vegades l'import del salari mínim interprofessional.
 • Amb l'acompliment d'una altra activitat per compte propi.
 • Amb la percepció de rendiments procedents de la societat l'activitat de la qual s'hagi vist afectada pel tancament.
 • Amb la percepció d'una prestació de Seguretat Social incompatible amb l'acompliment de l'activitat que desenvolupava (IT, SREL, CUME).
 • Amb les ajudes per paralització de la flota.

Socis Treballadors de Cooperatives de Treball 

 • Poden accedir a aquesta prestació si compleixen els requisits establerts en aquesta prestació i han optat per l'enquadrament com treballadors per compte propi en el règim especial que correspongui.

Compatibilitat amb el Cessament d'Activitat Ordinari 

El temps de percepció de la prestació no redueix els períodes de prestació per cessament d'activitat ordinari (POCATA).

Terminis de sol·licitud

 • En els primers 15 dies següents a l'entrada en vigor de l'acord o resolució per tancament d'activitat.
 • Si la sol·licitud es presenta fora del termini establert, el dret a la prestació s'iniciarà el mateix dia de la sol·licitud.
 • Encara que la sol·licitud es presenti fora del termini establert, l'exempció de l'obligació de cotitzar compte des del primer dia del mes en què l'autoritat governativa hagi determinat la prohibició de l'activitat, per bé que el període comprès entre aquest primer dia i la data de la sol·licitud no s'entendrà com a cotitzat, no assumint la cotització les entitats que cobreixin aquestes prestacions.

Resolució de la sol·licitud 

 • Les entitats que cobreixin aquestes prestacions dictaran resolució provisional que sigui procedent, estimant o desestimant el dret.

Revisió de la Resolucions provisionals 

 • Donarà inici una vegada finalitzada la mesura de tancament d'activitat.
 • Si l'interessat no té dret a la prestació:
  • s'iniciaran els tràmits de reclamació de les quantitats indegudament percebudes.
  • A més, el treballador haurà d'ingressar les cotitzacions corresponents a tot el període de percepció indeguda de la prestació.

Documentació que cal presentar

 • Comunicació informant del núm. de membres que integren la unitat familiar i si algun d'ells és o pot ser perceptor de la mateixa prestació de cessament d'activitat o si compta amb algun altre tipus d'ingressos.
 • Declaració jurada dels ingressos que perceben com a conseqüència del treball per compte d'altri.
 • El perceptor de la prestació té l'obligació de presentar un certificat d'empresa i la declaració de la renda a l'entitat gestora de la prestació quan així se li requereixi.

Nou criteri sobre el dret a prestació extraordinària de cessament de l'activitat per a autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l'activitat com a conseqüència de la resolució de l'autoritat competent.


 

Esmena de sol·licituds ja cursades

Publicat el: 06/07/2020

Article 13.2 Nova prestació extraordinària de cessament d'activitat per a treballadors autònoms que no sent afectats pel tancament de la seva activitat veuen reduïts els seus ingressos i no tenen accés a la prestació de cessament d'activitat ordinària (POCATA) o la prestació ordinària de cessament d'activitat prevista en la disposició addicional IV d'aquest reial decret llei.

Ha finalitzat el termini per sol·licitar aquesta prestació.

Requisits

 • Estar afiliats i en alta a RETA/RETA-mar des d'abans de l'1 d'abril de 2020.
 • Trobar-se al corrent de pagament de les quotes de la Seguretat Social.
 • Si en la data de suspensió de l'activitat no compleixen el requisit, es cursarà invitació al pagament perquè en el termini de 30 dies naturals ingressi les quotes degudes. La regularització del descobert produirà plens efectes per a l'adquisició del dret a la prestació.
 • No tenir dret a la prestació per cessament d'activitat ordinari (POCATA) o la prestació ordinària de cessament d'activitat prevista en la disposició addicional IV d'aquest real Decret-llei.
 • No tenir ingressos procedents de l'activitat per compte propi durant l'últim trimestre de l'exercici 2020 superiors al salari mínims interprofessional.
 • Patir durant el quart trimestre de 2020 una reducció en els ingressos de l'activitat per compte propi d'almenys el 50% amb relació als ingressos haguts durant el primer trimestre de 2020.
  • Per al càlcul de la reducció d'ingressos es tindrà en compte el període en alta durant el primer trimestre de 2020 i es compararà amb la part proporcional dels ingressos haguts durant el quart trimestre pel mateix temps.

Quantia 

 • Un 50% de la base mínima de cotització que correspongui a l'activitat desenvolupada.
 • Quan convisquin en un mateix domicili dos o més membres, units per vincle familiar o unitat anàloga de convivència, amb dret a aquesta prestació, la quantia de cadascuna de les prestacions serà del 40%.

Durada i terminis de la sol·licitud

 • Per a les sol·licituds presentades en els primers 15 dies naturals d'octubre, la durada serà de màxim 4 mesos, meritant-se entre l'1 d'octubre i el 31 de gener de 2021.
 • Per a les sol·licituds presentades amb posterioritat, els efectes queden fixats durant el primer dia del mes següent a la presentació de la sol·licitud, meritant-se entre aquesta data i el 31 de gener de 2021.

Incompatibilitats 

 • Amb la percepció d'una retribució pel desenvolupament d'un treball per compte d'altri, llevat que els ingressos del treball per compte d'altri siguin inferiors a 1,25 vegades l'import del salari mínim interprofessional.
 • Amb l'acompliment d'una altra activitat per compte propi.
 • Amb la percepció de rendiments procedents d'una societat.
 • Amb la percepció d'una prestació de Seguretat Social incompatible amb l'acompliment de l'activitat que desenvolupava (IT, SREL, CUME).
 • Amb les ajudes per paralització de la flota.

Cotització 

 • Han de mantenir-se d'alta al RETA/RETA-mar mentre romangui l'activitat suspesa.
 • Estaran exonerats de l'obligació de cotitzar.
 • Aquest període d'exoneració comprèn des del primer dia del mes en què s'adopta la mesura de tancament d'activitat fins a l'últim dia del mes següent en què s'aixeca la mesura.
 • Aquest període es considerarà com a cotitzat i les cotitzacions seran assumides per les entitats que cobreixin la prestació.
 • La base de cotització serà l'establerta en el moment d'inici de la prestació i es mantindrà durant tot el període de percepció.
 • Tenen l'obligació de cotitzar per cessament d'activitat a partir del mes següent a què finalitzi la percepció d'aquesta prestació si no estaven cotitzant per aquest concepte amb anterioritat a percebre aquesta prestació.

Socis Treballadors de Cooperatives de Treball

 • Poden accedir a aquesta prestació si compleixen els requisits establerts en aquesta prestació i han optat per l'enquadrament com treballadors per compte propi en el règim especial que correspongui.

Compatibilitat amb el Cessament d'Activitat Ordinari 

 • S'extingirà el dret a aquesta prestació si durant la percepció de la mateixa concorren els requisits per causar dret a la prestació per cessament d'activitat establerta en la disposició addicional IV d'aquesta norma o amb la prestació per cessament d'activitat ordinària (POCATA), sense perjudici del dret que assisteix a l'interessat a sol·licitar la prestació corresponent.

Resolució de la sol·licitud 

 • Les entitats que cobreixin aquestes prestacions dictaran resolució provisional que sigui procedent, estimant o desestimant el dret.

Documentació que cal presentar 

 • Declaració jurada dels ingressos que perceben com a conseqüència del treball per compte d'altri.
 • El perceptor de la prestació té l'obligació de presentar un certificat d'empresa i la declaració de la renda a l'entitat gestora de la prestació quan així se li requereixi.
 • Comunicació informant del núm. de membres que integren la unitat familiar i si algun d'ells és o pot ser perceptor de la mateixa prestació de cessament d'activitat o si compta amb algun altre tipus d'ingressos.

Revisió de la Resolucions provisionals 

 • A partir de l'1 de març de 2021 es procediran a revisar totes les resolucions provisionals acceptades.
 • Si es disposa de consentiment de l'interessat, les Mútues recollissin del Ministeri d'Hisenda les dades tributàries corresponents a 2020.
 • Si no es disposa d'aquest consentiment els treballadors autònoms hauran d'aportar a la mútua col·laboradora:
  • Còpia del model 390 de declaració resum anual IVA de l'any 2020.
  • Còpia del model 130 corresponent a l'autoliquidació en pagament fraccionat de l'IRPF de l'any 2020.
  • Declaració de la renda de les persones físiques o certificat d'empreses on constin les retribucions percebudes per compte d'altri.
  • Els treballadors autònoms que tributin en l'IRPF per estimació objectiva (model 131) hauran d'aportar la documentació necessària per acreditar els ingressos exigits en aquest precepte.
 • Si l'interessat no té dret a la prestació:
  • s'iniciaran els tràmits de reclamació de les quantitats indegudament percebudes dictant resolució fixant l'import de la quantitat a reintegrar.

Renúncia a la prestació 

 • El treballador que ha sol·licitat el pagament de la prestació regulada en l'article 13.2 pot:
  • renunciar a la prestació en qualsevol moment abans del 31 de gener de 2021 assortint efectes la renúncia el mes següent a la seva comunicació.
  • Tornar per iniciativa pròpia la prestació per cessament d'activitat sense necessitat d'esperar a la reclamació de la mútua col·laboradora, quan consideri que els ingressos percebuts durant el quart trimestre de 2020 o la caiguda de facturació en esses mateix període superaran els llindars establerts en l'apartat 2 amb la corresponent pèrdua del dret a la prestació.

Si vols presentar la renúncia a la prestació:

Esmena de sol·licituds ja cursades

Publicat el: 02/02/2021
Publicat el: 01/07/2020

Ha finalitzat el termini per sol·licitar aquesta prestació

 

Per poder accedir a la mateixa, el treballador autònom ha de complir els següents requisits:

 • Els treballadors autònoms que vinguessin percebent la prestació ordinària per cessament d'activitat compatible amb el treball per compte propi (POECATA) regulada en l'article 9 del Reial Decret llei 24/2020, sempre que durant el quart trimestre de l'any 2020 mantinguin els requisits que es van establir per a la seva concessió.
 • Els treballadors autònoms que no haguessin percebut aquesta prestació durant el tercer trimestre de 2020 però que haguessin percebut, fins al 30 de juny, la prestació extraordinària per cessament d'activitat (PECATA) prevista en l'article 17 del Reial Decret llei 8/2020 sempre que concorrin els requisits establerts en els apartats a), b) d) i e) de l'article 330.1 del TRLGSS.

Requisits

 • Haver percebut la prestació extraordinària per cessament d'activitat (PECATA) fins al 30 de juny.
 • Si ha percebut la prestació regulada en l'article 9 del Reial Decret llei 24/2020:
  • Acreditar una reducció en la facturació durant el quart trimestre de l'any 2020 d'almenys el 75% en relació amb el mateix període de l'any 2019.
  • No haver obtingut durant el quart trimestre de 2020 uns rendiments nets superiors a 5.818,75 €. Per determinar el dret a la prestació mensual es prorratejaran els rendiments nets del tercer trimestre, no podent excedir 1.939,58 € mensuals.
  • Complir amb els requisits establerts en els apartats a), b), d) i e) de l'article 330.1 del TRLGSS:
   • Estar afiliat i en alta al RETA/RETA-mar.
   • Tenir cobert el període mínim de cotització per cessament d'activitat a què es refereix l'article 338 (almenys dotze mesos de cotització per cessament d'activitat han de ser continuats i immediatament anteriors a aquesta situació de cessament).
   • No haver complert l'edat ordinària per causar dret a la pensió contributiva de jubilació, llevat que el treballador autònom no tingués acreditat el període de cotització requerit per a això.
   • Trobar-se al corrent de pagament de les quotes de la seguretat social. Si en la data de suspensió de l'activitat no compleixen el requisit, es cursarà invitació al pagament perquè en el termini de 30 dies naturals ingressi les quotes degudes. La regularització del descobert produirà plens efectes per a l'adquisició del dret a la prestació.
 • Acreditar una reducció en la facturació durant el quart trimestre de l'any 2020 d'almenys el 75% en relació amb el mateix període de l'any 2019.
 • No haver obtingut durant el quart trimestre de 2020 uns rendiments nets superiors a 5.818,75 €. Per determinar el dret a la prestació mensual es prorratejaran els rendiments nets del quart trimestre, no podent excedir 1.939,58 € mensuals.
 • Si tenen un o més treballadors a càrrec seu, haurà d'acreditar el compliment de totes les obligacions laborals i de Seguretat Social que tinguin assumides.

Durada i terminis de sol·licitud de la prestació.

 • Per a les sol·licituds presentades ABANS del 15 d'octubre, determinarà els efectes d'inici de la prestació en l'1 d'octubre de 2020.
 • Per a les sol·licituds presentades amb posterioritat, els efectes queden fixats en l'endemà a la presentació de la sol·licitud.
 • Es percebrà com a màxim fins al 31 de gener de 2021, sempre que el treballador tingui dret a ella en els termes fixats en l'article 338 del TRLGSS.
 • Aquells treballadors autònoms que a 31 d'octubre vinguessin percebent la prestació per cessament d'activitat compatible amb el treball per compte propi (POECATA) regulat en l'article 9 del Reial Decret llei 24/2020, i vegin esgotat el seu dret al cessament previst en esmentat precepte abans del desembre de 2020, percebran aquesta prestació fins al 31 de gener de 2021, sempre que reuneixin els requisits exigits a l'efecte.
 • A partir del 31 de gener de 2021 només es podrà continuar percebent aquesta prestació si concorren tots els requisits de l'article 330 del TRLGSS.

Quantia de la prestació.

 • El 70% de la base reguladora mitjana de la cotització dels últims 12 mesos.
 • Si el treballador és pluriactiu i compleix amb els requisits per accedir a aquesta prestació, percebrà el 50% de la base mínima de cotització en funció de la seva activitat.

Cotització.

 • Durant el temps que duri la percepció de la prestació, el treballador autònom haurà d'ingressar a TGSS la totalitat de les cotitzacions aplicant els tipus vigents a la base de cotització corresponent.
 • La mútua col·laboradora abonarà al treballador, juntament amb la prestació per cessament en l'activitat, l'import de les cotitzacions per contingències comunes que li hagués correspost ingressar de trobar-se el treballador autònom sense desenvolupar activitat alguna en aplicació de l'article 329 del TRLGSS.

Compatibilitat amb el treball per compte d'altri.

Aquesta prestació pot ser compatible amb el treball per compte d'altri sempre que:

 • Els ingressos nets procedents del treball per compte propi i els ingressos procedents del treball per compte d'altri no superin 2,2 vegades el salari mínim interprofessional.
 • En la determinació d'aquest còmput els ingressos procedents del treball per compte d'altri no superaran 1,25 vegades l'import del salari mínim interprofessional.

Documentació a presentar.

 • Formulari de sol·licitud de la prestació.
 • Declaració jurada dels ingressos que perceben com a conseqüència del treball per compte d'altri.
 • El perceptor de la prestació té l'obligació de presentar un certificat d'empresa i la declaració de la renda a l'entitat gestora de la prestació quan així se li requereixi.
 • Declaració responsable conforme compleixen amb totes les obligacions laborals i de Seguretat Social que tinguin assumides, podent ser requerits per la mútua col·laboradora perquè aportin els documents precisos que acreditin aquest extrem.

Revisió de les resolucions provisionals.

 • A partir de l'1 de març de 2021 es procediran a revisar totes les resolucions provisionals acceptades.
 • Si es disposa de consentiment de l'interessat, les Mútues recollissin del Ministeri d'Hisenda les dades tributàries dels exercicis 2019 i 2020 necessaris per al seguiment i control de les prestacions reconegudes.
 • Si no es disposa d'aquest consentiment els treballadors autònoms hauran d'aportar a la mútua col·laboradora els 10 dies següents al seu requeriment:
  • Còpia del model 303 d'autoliquidació de l'IVA corresponent a les declaracions del quart trimestre dels anys 2019 i 2020.
  • Còpia del model 130 corresponent a l'autoliquidació en pagament fraccionat de l'IRPF del segon i quart trimestre dels anys 2019 i 2020, als efectes de determinar el que correspon al quart trimestre d'aquests anys.
  • Els treballadors autònoms que tributin en l'IRPF per estimació objectiva (model 131) hauran d'aportar la documentació necessària per acreditar els ingressos exigits en aquest precepte.
 • Si l'interessat no té dret a la prestació:
  • s'iniciaran els tràmits de reclamació de les quantitats indegudament percebudes dictant resolució fixant l'import de la quantitat a reintegrar.

Renúncia a la prestació.

 • El treballador que ha sol·licitat el pagament de la prestació regulada en aquesta disposició pot:
  • Renunciar a la prestació en qualsevol moment abans del 31 de gener de 2021 assortint efectes la renúncia el mes següent a la seva comunicació.
  • Tornar per iniciativa pròpia la prestació per cessament d'activitat sense necessitat d'esperar a la reclamació de la mútua col·laboradora, quan consideri que els ingressos percebuts durant el quart trimestre de 2020 o la caiguda de la facturació en aquest mateix període superaran els llindars establerts en l'apartat 2 amb la corresponent pèrdua del dret a la prestació.

Si vols presentar la renúncia a la prestació:

Formulari en línia de sol·licitud

Accedeix

Esmena de sol·licituds ja cursades

Publicat el: 07/10/2020

Ha finalitzat el termini per sol·licitar aquesta prestació.

 

Consideració de treballador de temporada 

Es consideren treballadors de temporada aquells del qual ÚNIC treball durant els últims dos anys s'hagués desenvolupat al RETA/RETA-mar durant els mesos del juny al desembre i sempre que no hagi superat els 120 dies d'alta en Règim General durant aquests 2 anys.

Requisits 

 • Haver estat d'alta i cotitzat a RETA/RETA-mar durant almenys quatre mesos durant el període comprès entre els mesos del juny al desembre de cadascun dels anys 2018 i 2019.
 • No haver estat d'alta o assimilat a l'alta com treballador per compte d'altri més de 120 dies durant el període comprès entre l'1 de juny de 2018 i el 31 de juliol de 2020.
 • No haver desenvolupat activitat ni haver estat d'alta o assimilat a l'alta des de l'1 de març de 2020 al 31 de maig de 2020.
 • No haver percebut cap prestació del sistema de Seguretat Social durant els mesos de gener a juny de 2020, llevat que aquesta sigui compatible amb l'exercici d'una activitat com a treballador autònom.
 • No haver obtingut durant l'any 2020 uns ingressos que superin els 23.275 €.
 • Trobar-se al corrent de pagament de les quotes de la Seguretat Social.
 • Si en la data de suspensió de l'activitat no compleixen el requisit, es cursarà invitació al pagament perquè en el termini de 30 dies naturals ingressi les quotes degudes. La regularització del descobert produirà plens efectes per a l'adquisició del dret a la prestació.

Quantia 

El 70% de la base mínima de cotització que correspongui a l'activitat desenvolupada.

Durada i terminis de la sol·licitud 

 • Per a les sol·licituds presentades en els primers 15 dies naturals d'octubre, la durada serà de màxim 4 mesos, meritant-se entre l'1 d'octubre i el 31 de gener de 2021.
 • Per a les sol·licituds presentades amb posterioritat, els efectes queden fixats en l'endemà a la presentació de la sol·licitud, meritant-se entre aquesta data i el 31 de gener de 2021.
 • El termini per sol·licitar aquesta prestació finalitza el 30 de gener de 2021.

Cotització

 • Durant la percepció de la prestació no existirà obligació de cotitzar, romanent el treballador en situació d'alta o assimilada a l'alta en el règim de la Seguretat Social corresponent.
 • Les cotitzacions seran assumides per les entitats que cobreixin la prestació.

Incompatibilitats 

 • Amb el treball per compte d'altri.
 • Amb la percepció d'una prestació de Seguretat Social incompatible amb l'acompliment de l'activitat que desenvolupava (IT, SREL, CUME).
 • Amb el treball per compte propi.
 • Amb la percepció de rendiments procedents d'una societat de la qual activitat s'hagi vist afectada pel tancament, quan els ingressos que es percebin durant el 2020 superin els 23.275 euros.
 • Amb les ajudes per paralització de la flota.

Socis Treballadors de Cooperatives de Treball 

 • Poden accedir a aquesta prestació si compleixen els requisits establerts en aquesta prestació i han optat per l'enquadrament com treballadors per compte propi en el règim especial que correspongui.

Resolució de la sol·licitud 

 • Les entitats que cobreixin aquestes prestacions dictaran resolució provisional que sigui procedent, estimant o desestimant el dret.

Revisió de la Resolucions provisionals 

 • A partir de l'1 de març de 2021 es procediran a revisar totes les resolucions provisionals acceptades.
 • Si es disposa de consentiment de l'interessat, les Mútues recollissin del Ministeri d'Hisenda les dades tributàries corresponents al segon semestre de l'any 2020.
 • Si no es disposa d'aquest consentiment els treballadors autònoms hauran d'aportar a la mútua col·laboradora:
  • Còpia del model 390 de declaració resum anual IVA de l'any 2020.
  • Còpia del model 130 corresponent a l'autoliquidació en pagament fraccionat de l'IRPF de l'any 2020.
  • Els treballadors autònoms que tributin en l'IRPF per estimació objectiva (model 131) hauran d'aportar la documentació necessària per acreditar els ingressos exigits en aquest precepte.
 • Si l'interessat no té dret a la prestació:
  • s'iniciaran els tràmits de reclamació de les quantitats indegudament percebudes dictant resolució fixant l'import de la quantitat a reintegrar.

Renúncia a la prestació 

 • El treballador que ha sol·licitat el pagament de la prestació regulada en l'article 14 pot:
  • renunciar a la prestació en qualsevol moment abans del 31 de desembre de 2020 assortint efectes la renúncia el mes següent a la seva comunicació.
  • Tornar per iniciativa pròpia la prestació per cessament d'activitat sense necessitat d'esperar a la reclamació de la mútua col·laboradora, quan consideri que els ingressos que pot percebre per l'exercici dela activitat durant el temps que pot causar dret a ella superaran els 23.275 €, amb la corresponent pèrdua del dret a la prestació.

Si vols presentar la renúncia a la prestació:

Publicat el: 06/07/2020

   

 

Publicat el: 03/02/2021

Aclariment IRPF, tributació ingressos percebuts per prestacions de cessament d'activitat vinculades a la COVID-19

La prestació ordinària per cessament d'activitat sobre la qual indirectament aclareix la DGT a través de la consulta V0637-17, qualifica aquests rendiments a l'efecte de l'IRPF com a rendiments del treball i no de l'activitat, tal com estableix l'article 17.1b) de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni; no obstant això, respecte a la decisió del Ministeri d'Hisenda que les prestacions per cessament d'activitat vinculades a la COVID-19 tributin per rendiments del treball en el model 100 de la renda anual de manera progressiva segons el tram, queden exempts els primers 2.000 euros percebuts.


Tributació de les quotes exonerades

Davant la consulta vinculant, la Direcció General de Tributs V3130-20 respon el següent:

“L'exclusió total o parcial del pagament de les quotes del RETA, com a derivada d'una inexistència d'obligació o exempció, determina la seva falta d'incidència en l'Impost sobre la renda de les persones físiques, en no correspondre a cap dels supòsits d'obtenció de renda establerts a l'article 6 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda dels no residents i sobre el patrimoni (BOE de 29 de novembre), i, per tant, no té la naturalesa de rendiment íntegre ni correlativament la de despesa deduïble per a la determinació dels rendiments, sense que es pugui considerar al seu torn l'existència d'un rendiment de treball en cas que s'hagués acordat el pagament de les quotes del RETA per la societat en la qual el consultant presta els seus serveis, en no existir l'obligació d'aquest pagament durant el període al qual es refereix l'exempció.