COVID-19aren ondoriozko krisiak kaltetutako langile autonomoentzako prestazioak

-an argitaratutakoa: 2020/04/06

 

Indarreko prestazioak

-an argitaratutakoa: 2020/10/15
-an argitaratutakoa: 2021/06/04

11/2021 Errege Lege-dekretua

-an argitaratutakoa: 2021/06/04

Ofizioz aplikatuko da Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiaren aldetik.

 

2021eko ekainaren 1etik aurrera, haien kotizazioen salbuespenerako eskubidea izango dute LAABan edo Itsasoko langileen Gizarte Segurantzarako Araubide Berezian alta egoeran dauden langile autonomoek, urtarrilaren 26ko 2/2021 Errege Lege-dekretuaren 6. eta 7. artikuluan aurreikusitako jardunari uzteagatiko prestazioren bat jasotzen ari zirenek. (art. 6. Eskubidea prestazio arruntera ezin duten eragin langile autonomo haientzat jardunari uztearen ezohiko prestazioa 7. artikuluan aurreikusitako jardunari uztearen errege lege-dekretu honen edo araututako jardunari uztearen prestaziora 327. artikuluetan eta hurrengoak del TRLGSS eta 7. artikulua jardunari uzte bateragarriak prestazioa bere konturako lanarekin).

Agindu honetan xedatutakoa errege lege-dekretu honen 6. artikuluak erreferentzia egiten dien prestazioak agortzen dituzten langile autonomoei aplikatuko zaizkie (autoritate eskudun baten ebazpenaren ondorioz jardueraren aldi baterako etenaldi baten ondoriozko jardunari uzteagatiko prestazioak), aipatutako artikuluko 4. atalak erreferentzia egiten dien salbuespenak amaitzen direnetik 2021eko irailaren 30era arte.

Salbuespenaren kopuruak:

 1. Ekaineko kotizazioen % 90.
 2. Uztaileko kotizazioen % 75.
 3. abuztuaren hilabeteari dagozkion kotizazioen%50.
 4. irailaren hilabeteari dagozkion kotizazioen%25.

Salbuespena zehazteko kotizazio-oinarria oinarria, horren bidez izango da jardunari uzteak prestaziora sarbide izan baino lehen langile autonomoa kotizatzen zetorren. 

Baldintzak: 

Izan aplikagarriak onura hauek de kotizazioan 2021eko irailaren 30era arte alta mantendu behar izango dute. 

Bateraezintasunak:  

Prestazioaren pertzepzioa jardunari uzteak en edozein bere modalitateak salbuespenarekin bateraezina izango da agindu honetan ezarritako kotizazioan. 

Salbuespen okerrak: 

Izan prestazioetara eskubidearen galeraren ondorioz okerrak agindu honetan aztertutako salbuespenen lorpena 6. artikuluetan aztertutako jardunari uztearen eta 7 urtarrilaren 26ko 2/2021 Errege Lege-dekretuko, erakundearen aldetik ofiziozko berrikusketa eragingo du edo erakunde eskuduna.

-an argitaratutakoa: 2021/06/04
-an argitaratutakoa: 2021/06/04
-an argitaratutakoa: 2021/06/04

Langile autonomo haiek guztientzat ezohiko prestazioa mantentzen da agintari eskudunaren ebazpen baten ondorioz bere jardueraren aldi baterako etendura manten dezaten eta prestazio bera eta haiei ekainaren 1etik aurrera onartzen du ikusi jarduera guztiaren aldi baterako etendura batek eragina izanda arrazoi beraiek.

Iraupena izango da de gehienez lau hilabete, eskubidea amaitzen berari neurrien jaikialdia gogoratzen den hilabetearen azken eguna edo 2021eko irailaren 30ean, azken data hau izango balitz aurrekoa. Prestazioaren pertzepzioaren denborak prestazioaren aldiak ez gutxituko du jardunari uzteak eta haiei onuradunak eskubidea etorkizunean. izan ahal du

Eskubidearen Nacimiento:

Eskubidea prestaziora eta haientzat jaioko da mantentzen dute ekainaren 1etik aurrera eta data honetara ondorengo neurri batek eragina izanda gainerako langile autonomoentzat, hurrengo egunetik aurrera neurriaren adopziora jarduera adoptatuaren itxieraren agintari eskudunak.

Baldintzak:

Behar izango dute bildu mesede egiteko hurrengo baldintzak prestazioaren:

 1. Afiliazioa eta alta RETAn edo Itsasoko langileen Gizarte Segurantzaren Erregimen Berezia, behintzat erabakien jardueraren etendura ebazpena baino lehen 30 egun natural eta data baino lehen dena den beraren hasieraren aldez aurretik 2021eko ekainaren 1a arte dekretatu zedinean.
 2. Gizarte Segurantzaren kuoten ordainketaren jakinaren gainean aurkitzea. Nahiz eta baldintza hau ez betetzean ahal izango dion behar izan organo kudeatzailearen aldetik erregularizazioa, 30 egun naturaletako epe luzaezin batean, eta agerikoa erregularizatu ondoren efektuen udalbatzak produzituko ditu.

Kopurua:

Prestazioaren kopurua izango da del %70 dagokion kotizazioaren oinarri minimoaren garatutako jarduerara. Antzeko familiako lotura edo unitateagatik lotutako pertsonak bizileku berean elkarrekin bizitzen badira lehen ahaidetasun-mailaraino bizikidetzaren odolkidetasun edo afinitateagatik, eta bi edo kideak gehiago izan eskubidea ezohiko prestazio honi jardunari uzteak, kopurua prestazio bakoitzaren izango da del %40.

Efektuak eta iraupena:

Jarraitu etendako jarduera denboran zehar alta dagokion erregimen berezian mantenduko da kargugabetutako langile autonomoa geratzen de kotizatzeko beharra. Kuoten diru-sarreraren exonerazioa. Honen hilabetearen lehen egunetik hedatuko da jardueraren itxieraren neurria adoptatu da, edo 2021eko ekainaren 1etik data hau baino lehen hasitako jardueraren etendura mantendu denean, hurrengo hilabetearen azken eguneraino a neurri hau jaso da, edo 2021eko irailaren 30era arte azken data hau izango balitz aurrekoa.

Aldia. Orduan langile autonomoa librea egon dadin de kotizatzeko beharra ulertuko du bezala kotizatutakoa eta berari dagozkion kotizazioak erakundeek hartuak izango dira eta bere aurrekontuen kontura estali dagokion prestazioa. Ezohiko prestazio honen pertzepzioaren aldi guztian zehar kotizazio-oinarri aplikagarria dena den izango da prestazio honen hasierako unean ezarritakoa.

Iraupen maximoa eta ondorioen aplikazioaren baldintzen gainerakoa kotizazioan eta haiei ezohiko prestazio honen onuradun langilea eskubidea izan ahal du gelditzeak jardueran ez da aldatuko por jasotzen dut azken honen.

Mutua kolaboratzaileak eta Itsasoko Gizarte Institutuak Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrera beharrezko informazioa emango dute, ezarri azken hau prozeduren bidez, aplikaziorako atal honetan ezarritakoaren, bai prestazioaren behin-behineko onespeneko unean bezala ondorengo berrikusketan, 9. atalean ezarritakoaren arabera.

Bateraezintasunak jasotzeko prestazioa:

 • Besteren kontura lan baten garapena izan ezik diru-sarrera izan 1,25 aldiz baino gutxiago soldata minimoaren zenbatekoa interpofesional.
 • Beste jarduera baten jarduera bere konturakoa.
 • Itxierak erasandako sozietatetik datozen etekinen pertzepzioa.
 • Gizarte Segurantzaren prestazio baten pertzepzioa izan ezik etorriko jasotzen prestazio hau eta kanpoan bateragarria garatzen duen jarduerarekin.
 • Itsasoko langileen kasuan, etorri jasotzen flotaren geldierak laguntzak. 

Izango diete RETAn kokatutako lan lagunaren kooperatiben eskubidea ezohiko prestazio honi ere bazkide langileek baldintzak biltzen badituzte.

Ezaugarriaren kudeaketa:

Ezaugarriaren kudeaketa Gizarte Segurantzarekin mutua kolaboratzaileak da eta Itsasoko Gizarte Institutura.

Eskaera: jarduera ixteko akordioa edo ebazpena indarrean sartu eta ondorengo lehenengo hogeita bat egun naturalen barruan, edo ekainaren 21a baino lehen, jardueraren etenaldia 2021eko ekainaren 1a baino lehenago adostu zen kasuetan, eta ez denean jasotzen urtarrilaren 26ko 2/2021 Errege Lege-dekretuko 5. artikuluan gordetako aparteko prestazioa.

Kasuan eskaera ezarritako epeaz kanpo orainaldia, eskubidea prestaziora hurrengo hilabetearen lehen eguna hasiko zaio eskaerari. Kasu hauetan, langile autonomoa librea geratuko da de izan eskubidea hartzeko egunetik kotizatzeko beharra prestazioa.

Prestazio honen kudeaketaren erakunde arduradunak, aurkeztutako eskaeraren arabera eta dokumentuak bere kasuan izan bidezkoa behin-behineko ebazpena diktatuko du emandakoek,, estimatzen edo eskubidea gutxiesten. Prestazioaren eskaeran interesduna hurrengo datuak eman behar izango ditu:

Itxieraren neurria amaituta jardueraren behin-behineko erabaki guztiak gainbegiratu burutuko da adoptatuak. Gertatzekotan askatu dena interesdunak ez daukana eskubidea prestaziora, kopuruen erreklamazioaren izapideak hasiko dira bidegabe jasotak, behar gainera kasu hauetan guztiaren dagozkionean kotizazioak sartu prestazioaren pertzepzio okerraren aldia, kudeaketaren prozedura ezartzen recaudatoria Gizarte Segurantzaren sistemaren bere hitz guztietan.

Prestazioaren eskaeran interesduna hurrengo datuak eman behar izango ditu:

 • Mutuari komunikatzea edo familia-unitatea integratzen duten prestazioaren erakunde kudeatzailera kideak eta haietako bat bada edo jardunari uztearen prestazioaren jasotzailea izan ahal da edo bestearen bat badute diru-sarrera mota,
 • Familia-unitatearen kide guztien adostasuna ematea sarbiderako informazio zergadunera.
 • Jasotzen duten diru-sarreren zinpeko aitorpen bat, bere kasuan, besteren kontura lanaren ondorioz.
 • Gizarte Segurantzaren Administraziora baimen bat eta mutua kolaboratzaileei ezaugarriaren kudeaketaren arduradunak biltzeko dagokion zerga-administrazioaren sarbiderako baldintzen berrikusketarako beharrezko datu zergadunak prestaziora.
 • Enpresa-ziurtagiri bat eta prestazioaren erakunde kudeatzailera Errenta-Aitorpena.

Inprimakia online

-an argitaratutakoa: 2021/06/04
-an argitaratutakoa: 2021/06/04
-an argitaratutakoa: 2021/06/04
-an argitaratutakoa: 2021/06/04
-an argitaratutakoa: 2021/06/04
-an argitaratutakoa: 2021/02/09

Maiatzaren 27ko 11/2021 Errege Lege-dekretu berria, enpleguaren defentsa, suspertze ekonomiko eta langile autonomoen babeserako premiazko neurriei buruzkoa.

11/2021 Erregge Lege-dekretuaren laburpena

-an argitaratutakoa: 2021/02/02
-an argitaratutakoa: 2021/02/02

Zuzenketak

-an argitaratutakoa: 2021/02/02
-an argitaratutakoa: 2021/06/04

Prestazioa luzatzen da ere el 2021eko irailaren 30a, jasotzen ari ziren langileentzat (urtarrilaren 26ko 2/2021 Errege Lege-dekretuaren 7. artikulua), betiere ez direnean agortu Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren Testu Bateginaren 338.1. artikuluan aurreikusitako prestazio-epealdiak, eta 2021eko bigarren eta hirugarren hiruhilekoetan zehar artikulu horretan aurreikusitako baldintzak betetzen dituztenean.

Halaber, aurreikusitako jardunari uzteak prestazioa eskatu ahal izango dute 327. artikuluan del TRLGSS, langile autonomoak bete dezaten aurreikusitako baldintzekin ataletan a), b), d) eta eta) 330.1. artikuluaren[1 ] del TRLGSS eta artikulu honetan. aztertzen diren bete baldintzak Prestazio honen pertzepziora eskubidea 2021eko irailaren 30ean amaituko du.

[1 ] Kide eginda egon eta altan RETAn edo Itsasoko langileen Erregimen Berezia. Estalitakoa izatea artikulu kotizazioaren aldi minimoa 338 (12 hilabete), ez egon eskubidea kotizaziopeko pentsiora eragiteko betetako adinak erretiroaren, izan ezik ez izango zezan egiaztatutakoa eskatutako aldia, kuoten ordainketaren jakinaren gainean aurkitu ahal izango azalatzen badu gonbidatu 30 eguneko epean ordainketara eta erregularizazioak efektuen udalbatzak produzituko ditu.

Egiaztapena:

 • Bigarrena eta 2021eko hirugarren hiruhilekoa: 2019ko aldi beraren%50a baino gehiagoko bere konturako jardueraren fiskalki diru-sarrera konputagarrien murriztapena.
 • Epealdi berean fiskalki konputagarriak diren etekin garbietan 7.980 euro baino gehiago eskuratu ez izana.

Diru-sarreren murriztapenaren kalkulurako bigarrenean altan aldia eta 2019ko hirugarren hiruhilekoa kontuan izaten da eta bigarrenarekin alderatzen da eta 2021eko hirugarren hiruhilekoa.

Ardurapeko langileak gertatzekotan prestazioa eskatzean egiaztatuko da, laneko betebeharren eta Gizarte Segurantzaren betetzea hartutakoak eduki ditzaten. Ardurapeko adierazpenaren bidez egingo da, behar izandakoak izan ahal izanez mutuek edo erakunde kudeatzailea dokumentuak lo egiaztatu.

Prestazioaren onespena:

Mutua kolaboratzaileek edo Itsasoko Gizarte Institutua (aurrerantzean IGI) 2021eko ekainaren 1a efektuekin aldi baterako ekainaren lehen 21 egunak eskatzen bada edo efektuekin eskaerara hurrengo hilabetearen lehen egunetik beste kasu batean, erregularizatu behar 2022ko apirilaren 1etik aurrera. Data aurrera eta honek 2021. ariketaren datu zergadunak. bildu ahal izango dituzte

Izapidera onartzeko Gizarte Segurantzaren Administraziora baimena emango du eta prestazioaren mutua kolaboratzaile kudeatzaileei biltzeko dagokion zerga-administrazioaren sarbiderako baldintzen berrikusketarako beharrezko datu zergadunak prestaziora.

Datu zergadunetara sarbidea ez izatean langile autonomoek emango dute en hamar biharamunak bere eskakizunera:

 1. Dagokion bigarrenari BEZaren autolikidazioaren 303. ereduaren kopia eta 2019ko hirugarren hiruhilekoa eta 2021.
 2. Langile autonomoak zergak ordain dezaten Pertsona Fisikoen Errentaren Gaineko Zergan (IRPFa) kalkulu objetiboak (131. eredua) beharrezko dokumentazioa eman behar izango dute edo balio izan exijitutako diru-sarrerak egiaztatzeko beste frogabide bat.

Dena den, ulertuko du langile autonomoak zergak ordain dezaten kalkulu objetiboak diru-sarreren murriztapena esperimentatu dute exijitutako% 50eko el de, pertsona langileen eguneroko batazbesteko kopurua kide egindakoak eta Gizarte Segurantzaren sistemara altan dagokion ekonomia-jardueran, 4 digituri adierazitakoa (CNAE), aldian zehar a egokitu prestazioa, izan behekoa baino gehiagotan%7,5a eguneroko batazbesteko kopurura dagokion bigarrenari eta 2019ko hirugarren hiruhilekoa.

Bestela baldintzak beteko zitezen jasotako prestazioak erreklamazioa egingo dira, interesik gabe sarrera-data ezartzen edo gainordaina. Pasatuta ebazpenean ezarritako epea GSDOk gainordainekin belarritako zorra eta interesak erreklamazioa egingo du etorri. 30a baino lehen jardueraren behin betiko gelditzea gertatzekotan/09/21, iraupeneko unerako era proportzionalaren hartuko dira jardueraren artikulu honetan ezarritako baldintzen mugak. Hilabetea bere osotasunean hartzen Gizarte Segurantzaren erregimenean baja gertatzen dena. 

Jason prestazioa denboran zehar langile autonomoak GSDOn kotizazio guztiak sartu behar izango du indarreko dagozkion motak ezartzen. Mutua edo IGIk langilea abonatuko dio prestazioarekin batera jardunari uzteak, zenbatekoa gertakizun arruntei dagokien kotizazioen berari egokitu sartu 329. artikuluaren arabera jarduera bat garatu gabe langilea aurkitzeko del TRLGSS.

30a baino lehen jardueraren behin betiko gelditzea gertatzekotan/09/21, iraupeneko unerako era proportzionalaren hartuko dira jardueraren artikulu honetan ezarritako baldintzen mugak. Hilabetea bere osotasunean hartzen Gizarte Segurantzaren erregimenean baja gertatzen dena.

Prestazioa eskatu duen langile autonomoa ahal izango du: renunciar a ella en cualquier momento antes del 31/08/21, surtiendo efectos la renuncia al mes siguiente de su comunicación o bien devolver la prestación sin esperar a la reclamación cuando considere que superará los ingresos establecidos como umbral con la consecuente pérdida del derecho a la prestación.

Lanarekin bateragarritasuna besteren kontura: 

 • Diru-sarrera garbi konputagarriak fisikoki por berari lana besteren kontura eta bere konturakoa ez gainditu LAGSen zenbatekoa 2,2 aldiz. Diru-sarrerek besteren kontura LAGSen zenbatekoa 1,25 aldiz ez dituzte gaindituko.
 • Prestazioaren kopurua dagokion kotizazio-oinarri minimoaren%50. izango da
 • Zinpeko aitorpen bat eskaerarekin eman behar izango du d haiek jasotzen duen diru-sarrerak besteren kontura lanaren, erakunde kudeatzailera enpresa-ziurtagiri eta Errenta-Aitorpenaren kalterik gabe.
 • Aurreko ataletan prestatutakoa ezarriko da ez kontraesan atal honetan adierazitakoa.

Dagoeneko bideratutako eskaeren zuzenketak

-an argitaratutakoa: 2021/06/04

Sarbide izan ahal izango da aurrera 2021eko ekainaren 1a prestaziora artikulu honetan aurreikusita ezohiko jardunari uztearen.

Baldintzak:

 • Alta emanda egon eta kotizazioen ordainketan jakinaren gainean Langile Autonomoen erregimen Berezian edo Langileen Erregimen berezian Marren langile autonomo bezala desde 2020ko apirilaren 1a baino lehen (si eskaeraren aurkezpenaren datan baldintza ez zedin beteko egoteko kotizazioen ordainketan jakinaren gainean, organo kudeatzailea ordainketara gonbidatuko du).
 • Ez bigarrenean bere konturako jardueratik datozen fiskalki etekin garbi konputagarriak izan eta 2021eko hirugarren hiruhilekoa 6.650 eurotara nagusiak.
 • Bigarrenean egiaztatzea eta 2021eko hirugarren hiruhilekoa beheko bere konturako jardueraren fiskalki diru-sarrera konputagarri batzuk a lo habidos 2020ko lehen hiruhilekoan (lehen hiruhilekoan altan aldia kontuan izango da 2020ko eta diru-sarreren zati proportzionalarekin alderatuko da habidos bigarrenean eta proportzio berean 2021eko hirugarren hiruhilekoa). 

Kopurua: 

dagokion kotizazioaren oinarri minimoaren%50 garatutako jarduerak. Antzeko familiako lotura edo unitateagatik lotutako pertsonak bizileku bera batean elkarrekin bizi lehen ahaidetasun-mailaraino bizikidetzaren odolkidetasun edo afinitateagatik,, eta bi edo kideak gehiago izan eskubidea honi edo jardunari uztearen beste prestazio bat, kopurua prestazio honen%40tik izango da. 

Langile autonomoen kasuan bat eduki dezaten edo langileak gehiago bere kontura, egiaztatu behar izango du, prestazioa eskatzeko unerako, laneko betebehar guztien eta Gizarte Segurantzaren betetzea hartutakoak eduki ditzaten, ardurapeko adierazpen bat horretarako igortzen, behar izandakoak izan ahal izanez mutua kolaboratzaileek Gizarte Segurantzarekin edo erakunde kudeatzaileak eman dokumentu zehatzak muturreko hau egiazta dezaten. 

Sortzen dut eta iraupena: 

2021eko ekainaren 1eko efektuekin sortzera hasi ahal izango du eta lau hilabetetako iraupen maximo bat, izango du eskaera lehenen barruan orainaldia ekainaren hogeita bat egun natural. Aurkako kasuan, efektuak hurrengo hilabetearen lehen egunean ezarritakoak geratzen dira eskaeraren aurkezpenari. Prestazio honen iraupenak 2021eko irailaren 30ean. ezin izango du pasatu 

Bateraezintasunak: 

Jasotzen dut prestazioaren ordainketa baten pertzepzioarekin bateraezina izango da lan baten garapenak besteren kontura, bere konturakoa beste jarduera baten jarduerarekin, sozietate batetik datozen etekinen pertzepzioarekin eta Gizarte Segurantzaren prestazio baten pertzepzioarekin, izan ezik hura onuraduna etorriko jasotzen bateragarria izateagatik garatzen zuen jardueraren jarduerarekin. Itsasoko langileen Berezia Erregimenean barne langile autonomoentzat gainera bateraezina izango da laguntzekin flotaren geldierak. 

Alta eta kotizazioak: 

Egon dadin denboran zehar langile autonomoa jasotzen prestazioak dagokion Gizarte Segurantzaren erregimenean altan jarraitu behar izango du eta kotizazio guztiak Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrean sartu dagokion kotizazio-oinarrira indarreko motak ezartzen. 

Mutua kolaboratzailea edo, bere kasuan, Itsasoko Gizarte Institutua, langile autonomoari abonatuko dio prestazioarekin batera gelditzeak jardueran, gertakizun arruntei dagokien kotizazioen zenbatekoa berari egokitu sartu jarduera bat garatu gabe langile autonomoa aurkitzeko, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 329. artikuluan prestatutakoa ezarriaz. 

Ezohiko prestazio honen pertzepzioaren aldi guztian zehar kotizazio-oinarri aplikagarria izango da, dena den, prestazio honen hasierako unean ezarritakoa. 

Mutua kolaboratzaileak eta Itsasoko Gizarte Institutuak Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrera beharrezko informazioa emango dute, ezarri azken hau prozeduren bidez, bai prestazioaren behin-behineko onespeneko unean bezala ondorengo berrikusketan. 

Suntsipena:

Eskubidea prestaziora iraungiko da si beraren pertzepzioan zehar baldintzak eskubidea jardunari uztearen prestaziora eragiteko biltzen dira arau honen 7. artikuluaren edo 327. artikuluaren jardunari uztearen prestaziora eta Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren hurrengoak. 

Lan lagunaren kooperatiben bazkide langileak: 

Bere enkoadraketa dagokion erregimen berezian langile autonomoek bezala erabaki badute eskubidea ezohiko prestazio honi era berean izango dute baldintzak biltzen dituztenean. 

Ezaugarriaren kudeaketa: 

Prestazio honen kudeaketa Gizarte Segurantzarekin mutua kolaboratzaileei egokituko zaie edo behin-behineko bidezko ebazpena diktatuko duten Itsasoko Gizarte Institutura,, estimatzen edo eskubidea gutxiesten. 

Eskaera izapidera onartu ahal izateko jasotzen duten diru-sarreren zinpeko aitorpen bat eman behar izango da, bere kasuan, besteren kontura lanaren ondorioz, eta Gizarte Segurantzaren Administraziora baimena eta mutua kolaboratzaileei ezaugarriaren kudeaketaren arduradunak biltzeko dagokion zerga-administrazioaren sarbiderako baldintzen berrikusketarako beharrezko datu zergadunak prestaziora. Prestazioaren jasotzaileari doen betebeharraren kalterik gabe hau enpresa-ziurtagiri bat eta Errenta-Aitorpena aurkezteko prestazioaren erakunde kudeatzailera. 

2022tik aurrera berrikusketa:

2022ko urtarrilaren 1etik aurrera behin-behineko erabaki guztiak gainbegiratu burutuko da adoptatuak. 

Halako objektura, Gizarte Segurantzarekin mutua kolaboratzaileek dagokion zerga-administrazioaren bilduko dute 2020ko lehen hiruhilekoari buruzko datu zergadunak eta 2021eko lehen hiru hiruhilekoak. 

Si Gizarte Segurantzarekin mutua kolaboratzaileak edo Itsasoko Gizarte Institutua ezin izango zezaten izan sarbidea datuetara obrantes zerga-administrazioetan, langile autonomoek mutua kolaboratzailea eman behar izango diote en hamar biharamunak bere eskakizunera:

1.º Deklarazioaren 390. ereduaren kopiak 2020. urtearen urteko BEZa eta bere hiru hileko likidazioak laburtzen dute (303. ereduak) eta halaber bigarrenaren likidazioak eta 2021. urtearen hirugarren hiruhilekoa (303. ereduak). 

Pertsona Fisikoen Errentaren Gaineko Zergaren, kontura hiruhileko bakoitzeko autolikidazioari dagokion 130. ereduaren kopia (IRPFa) 2020. urtearen eta halaber lehenaren autolikidazioak, bigarrena eta 2020. urtearen hirugarren hiruhilekoa. Pertsona fisikoen Errenta-Aitorpena edo eta han enpresen ziurtatutakoa idatziz jasota geratu besteren kontura jasotako ordainketak. 

2.º Langile autonomoak zergak ordain dezaten Pertsona Fisikoen Errentaren Gaineko Zergan (IRPFa) kalkulu objetiboak (131. eredua) egiaztatzeko beharrezko dokumentazioa eman behar izango dute agindu honetan exijitutako diru-sarrerak. 

Dena den, eta diru-sarrera konputagarrien murriztapenaren egiaztapenari dagokionez bere konturako jardueraren fiskalki eta halaber etekin garbien mugak, ulertuko du langile autonomoak zergak ordain dezaten kalkulu objetiboak zirkunstantzia hauek esperimentatu dituzte pertsona langileen eguneroko batazbesteko kopurua kide egindakoak eta Gizarte Segurantzaren sistemara altan dagokion ekonomia-jardueran, lau digituri adierazitakoa (CNAE), aldian zehar a egokitu prestazioa, izan behekoa baino gehiagotan%7,5a eguneroko batazbesteko kopurura dagokion bigarrenari eta 2019ko hirugarren hiruhilekoa. 

Gertatzekotan askatu dena interesdunak ez daukana eskubidea prestaziora, kopuruen erreklamazioaren izapideak hasiko dira bidegabe jasotak. 

Halako objektura, prestazioaren onespenerako erakunde trebeak kopuruaren zenbatekoa ezartzen ebazpena diktatuko du egin behar izango duela berriz integratzera interesik gabe edo ebazpenean. zehaztu den gainordaina epean 

Pasatuta ebazpenean ezarritako epea xede horretarako diktatu da, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrak belarritako zorra erreklamazioa egitea burutuko du, gainordainekin eta etorri administrazio-prozeduraren arabera interesak Bilketarako Araudi Orokorrean ezarritako bilketaren Gizarte Segurantzaren. 

Prestazioaren eskaera: 

 Prestazioa eskatzeko unerako, interesdunak mutua komunikatu behar izango dio edo familia-unitatea integratzen duten prestazioaren erakunde kudeatzailera kideak eta haietako bat bada edo jardunari uztearen prestazioaren jasotzailea izan ahal da edo algúna badute beste mota bat diru-sarrerak.

Artikulu honetan araututako prestazioaren ordainketa eskatu duen langile autonomoa ahal izango du:

 1. Renunciar a ella en cualquier momento antes del 31 de agosto de 2021, surtiendo efectos la renuncia el mes siguiente a su comunicación.
 2. Prestazioa norberaren ekimenez itzuli jardunari uzteak, espero izateko beharrik gabe mutua kolaboratzailearen erreklamaziora Gizarte Segurantzarekin edo erakunde kudeatzailearen, cuando gogoan hartu zehar lehenean jasotako diru-sarrerak eta 2021eko bigarren hiruhilekoa edo aldi horretan fakturazioaren erorketak eskubidearen dagokion galerarekin ezarritako atariak gaindituko dituzte prestaziora.

Dagoeneko bideratutako eskaeren zuzenketak

-an argitaratutakoa: 2021/06/04

Definizioa:

Dira sasoiko langileak haiek langile autonomo eta bere bakarra lan zehar urteetan 2018. eta 2019 garatu zedin Langile Autonomoen erregimen Berezian edo Langileen Erregimen berezian Marren zehar lauetako hilabete eta zazpietako hilabete bakoitzean urteetako aipatutakoak. 

Baldintzak: 

 • Egon estatua altaren eta kotizatutakoa Langile Autonomoen erregimen Berezian edo Langileen Erregimen berezian Marren bezala langile autonomo zehar lauetako hilabete eta zazpietako hilabete bakoitzaren urte 2018 eta 2019, hori eremu aldi baterako barne hartu bietako hilabete artean hilabeteen ekainaren eta iraila horien urte. 
 • Ez egon estatua altan edo altara onartutakoa erregimenean besteren konturako langilea bezala dagokion Gizarte Segurantzaren baino gehiago zehar bigarrenean hirurogei egun eta 2021. urtearen hirugarren hiruhilekoa. 
 • Ez lortu zehar bigarrenean eta 2021. urtearen hirugarren hiruhilekoa gainditu 6.650 euroak diru-sarrera garbi konputagarri batzuk fiskalki.
 • Jakinaren gainean aurkitzea kuoten ordainketan Gizarte Segurantzari (bestela baldintza hau, organo kudeatzailea beteko zedin ordainketara langile autonomoa gonbidatuko du para hogeita hamar egun naturaletako epe luzaezinean sartu kuota bidezkoak). 

Kopurua:  

dagokion kotizazioaren oinarri minimoaren%70 egindako jarduerak Bere Konturako Edo Langile Autonomoen Gizarte Segurantzaren Erregimen Berezian edo, bere kasuan, Itsasoko langileen Gizarte Segurantzaren Erregimen Berezian.

Sortzen dut eta iraupena:  

2021eko ekainaren 1eko efektuekin sortzera hasi ahal izango du eta lau hilabetetako iraupen maximo bat, izango du eskaera lehenen barruan orainaldia ekainaren hogeita bat egun natural. Aurkako kasuan, efektuak aurkezpenaren hurrengo hilabetearen lehen egunera ezarritakoak geratuko dira eskaeraren eta bere iraupenak 2021eko irailaren 30ean. ezin izango du pasatu

Alta eta kotizazioak:  

Prestazioaren pertzepzioan zehar kotizatzeko betebeharra ez da egongo, alta egoeran langilea jarraitzen edo altara dagokion Gizarte Segurantzaren erregimenean onartutakoak. 

Kotizazioak, hauen bidez ez egon kotizatzeko betebeharra hartuak izango dira erakundeek eta bere aurrekontuen kontura estali dagokion prestazioa.

Bateraezintasunak:  

Prestazio hau lanarekin bateraezina izango da besteren kontura eta Gizarte Segurantzaren edozein prestaziorekin onuraduna etorriko jasotzen izan ezik kanpoan bateragarria jardueraren jarduerarekin langile autonomo bezala. Halaber, bere konturako lanarekin eta pertzepzioarekin bateraezina izango da sozietatetik datozen etekinen eta bere jarduerak ikusi du itxierak erasanda, diru-sarrerak jaso bigarrenean eta 2021. urtearen hirugarren hiruhilekoa gainditu 6.650 euroak. Itsasoko langileen Berezia Erregimenean barne langile autonomoentzat laguntzen pertzepzioarekin bateraezina izango da flotaren geldierak. 

Lan lagunaren kooperatiben bazkide langileak: 

Bere enkoadraketa dagokion erregimen berezian langile autonomoek bezala erabaki badute ezohiko prestazio honi eskubidea izango diote ezarritako baldintzak biltzen dutenean. 

Ezaugarriaren kudeaketa: 

Prestazio honen kudeaketa Gizarte Segurantzarekin mutua kolaboratzaileei egokituko zaie edo behin-behineko bidezko ebazpena diktatuko duten Itsasoko Gizarte Institutura,, estimatzen edo eskubidea gutxiesten.

Eskaera izapidera onartu ahal izateko Gizarte Segurantzaren Administraziora baimena emango du eta mutua kolaboratzaileei ezaugarriaren kudeaketaren arduradunak biltzeko dagokion zerga-administrazioaren sarbiderako baldintzen berrikusketarako beharrezko datu zergadunak prestaziora. 

Prestazioaren onespenak noiznahi eskatu ahal izango du ulertutako aldian zehar 2021eko abuztuko arauaren eta hilabetearen indarrean sartzearen artean. 

2022tik aurrera berrikusketa:

2022ko urtarrilaren 1etik aurrera behin-behineko erabaki guztiak gainbegiratu burutuko da adoptatuak. 

Halako objektura, Gizarte Segurantzarekin mutua kolaboratzaileak edo Itsasoko Gizarte Institutuak dagokion zerga-administrazioaren bilduko dute dagozkion bigarrenari datu zergadunak eta 2021. urtearen hirugarren hiruhilekoa. 

Si Gizarte Segurantzarekin mutua kolaboratzaileak edo Itsasoko Gizarte Institutua ezin izango zezaten izan sarbidea datuetara obrantes zerga-administrazioetan, langile autonomoek mutua kolaboratzailea eman behar izango diote en hamar biharamunak bere eskakizunera:

 1. Bigarrenaren deklarazioaren 303. ereduaren kopia eta autolikidazioari dagokion 130. ereduaren urtearen 2021.Copia hirugarren hiruhilekoa Pertsona Fisikoen Errentaren Gaineko Zergaren ordainketa zatikatuan (IRPFa) lehenaren, bigarrena eta 2021. urtearen hirugarren hiruhilekoa. 
 2. Langile autonomoak zergak ordain dezaten Pertsona Fisikoen Errentaren Gaineko Zergan (IRPFa) kalkulu objetiboak (131. eredua) egiaztatzeko beharrezko dokumentazioa eman behar izango dute agindu honetan exijitutako diru-sarrerak. 

Gertatzekotan askatu dena interesdunak ez daukana eskubidea prestaziora, kopuruen erreklamazioaren izapideak hasiko dira bidegabe jasotak. 

Halako objektura, prestazioaren onespenerako erakunde trebeak kopuruaren zenbatekoa ezartzen ebazpena diktatuko du egin behar izango duela berriz integratzera interesik gabe edo ebazpenean. zehaztu den gainordaina epean 

Pasatuta ebazpenean ezarritako epea xede horretarako diktatu da, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrak belarritako zorra erreklamazioa egitea burutuko du, gainordainekin eta etorri administrazio-prozeduraren arabera interesak Bilketarako Araudi Orokorrean ezarritako bilketaren Gizarte Segurantzaren. 

Prestazioaren eskaera: 

Prestazioaren ordainketa eskatu duen langile autonomoa sasoiko ahal izango du: 

 1. Berari uko egitea 2021eko abuztuaren 30a baino lehen noiznahi efektuek uko egitea hornitzen hurrengo hilabetea bere komunikaziora.
 2. Prestazioa norberaren ekimenez itzuli jardunari uzteak, espero izateko beharrik gabe mutua kolaboratzailearen erreklamaziora Gizarte Segurantzarekin edo erakunde kudeatzailearen, cuando gogoan hartu ahal duen diru-sarrerak jaso jardueraren ariketak berari eskubidea eragin ahal dien denboran zehar eskubidearen dagokion galerarekin ezarritako atariak gaindituko dute prestaziora.

Dagoeneko bideratutako eskaeren zuzenketak

-an argitaratutakoa: 2020/07/10

Prestazio hori eskatzeko epea amaitu da.

Aurretik 2021eko otsailaren 1a, langile autonomoak ikusi bere jarduera guztiak ebazpen baten ondorioz etetera derrigortutakoak agintari eskudunak adoptatua eustearen neurri bezala birusaren zabaltzean COVID-19 ezohiko izaeraren jardunari uztearen prestazio ekonomiko batera eskubidea izango dutenez: 

a. kide eginda Egon eta altan Bere Konturako Edo Langile Autonomoen Gizarte Segurantzaren Erregimen Berezian edo, bere kasuan, Itsasoko langileen Gizarte Segurantzaren Erregimen Berezian, 2021eko urtarrilaren 1a baino lehen. 

b. Jakinaren gainean aurkitzea kuoten ordainketan Gizarte Segurantzari. Dena den, si jardueraren etenduraren datan baldintza hau, organo kudeatzailea ez zedin beteko ordainketara langile autonomoa gonbidatuko du para hogeita hamar egun naturaletako epe luzaezinean sartu kuota bidezkoak. Agerikoaren erregularizazioak eskubidearen erosketarako efektuen udalbatzak produzituko ditu babesera. 

Prestazioaren zenbatekoa: ehuneko 50 dagokion kotizazioaren oinarri minimoaren garatutako jarduerak.

Kopuru hori ehuneko 20 handiagotuko da langile autonomoari familia ugariko kide izatea aitortzen bazaio eta bere familia-unitate edo horren berdintsuaren diru-sarrera bakarrak epealdi horretan etendako jardueran badute jatorria.

Prestaziorako eskubidearen sorrera: Hurrengo egunetik itxieraren neurriaren adopziora jarduera adoptatuaren agintari eskudunak. 

Jarraitu etendako jarduera denboran zehar alta dagokion erregimen berezian mantenduko da kargugabetutako langile autonomoa geratzen de kotizatzeko beharra. Kuoten diru-sarreraren exonerazioa. Honen hilabetearen lehen egunetik hedatuko da jardueraren itxieraren neurria adoptatzen da hurrengo hilabetearen azken eguneraino a neurri hau jaso da edo maiatzaren 31ra arte 2021eko, azken data hau aurrekoa bada 

Iraupena: Prestazioaren pertzepzioak bat izango du lau hilabetetako iraupen maximoa, eskubidea amaitzen berari neurrien jaikialdia gogoratzen den hilabetearen azken eguna edo 2021eko maiatzaren 31n azken data hau aurrekoa bada.

 

Otsailaren 2ko 3/2021 ELD, berrikuntzak eta aldaketa garrantzitsuak jardunari uzteagatiko prestazioen arauketa

Aldaketa bat egin da kotizatzeko betebeharraren salbuespenari dagokionez; orain betebehar hori PECANE etenaldian eskaera egiten den uneari lotzen zaio eta ez autoritate eskudunaren administrazio-ebazpenak jardueraren debekua zehazten duen uneari, konparaketa koadroa erantsiko da.  

Dagoeneko bideratutako eskaeren zuzenketak

-an argitaratutakoa: 2020/07/10

 Prestazio hori eskatzeko epea amaitu da.

1) 2021eko otsailaren 1etik aurrera, langile autonomoek aurreikusitako jardunari uzteak prestazioa eskatu ahal izango dute GSLOren testu bateginaren 327. artikuluan bilduenean ataletan eta agindu honetan ezarritako baldintzak a), b), d) eta eta) GSLOren testu bateginaren 330.1. artikuluaren. 

2) Sarbideak prestaziora 2021eko lehen seihilekoan murriztapen bat egiaztatzea exijituko du fiskalki diru-sarrera konputagarrien%50a baino gehiagoko bere konturako jardueraren de lo habidos 2019ko bigarren seihilekoan; halaber ez egon lortutakoa 2021eko adierazitako seihilekoan zehar etekin garbi konputagarri batzuk fiskalki 7.980 eurotara nagusiak. 

Diru-sarreren murriztapenaren kalkulurako bigarren seihilekoan altan aldia kontuan izango da 2019ko eta diru-sarreren zati proportzionalarekin alderatuko da habidos proportzio berean 2021eko lehen seihilekoan.

Langile autonomoen kasuan bat eduki dezaten edo langileak gehiago bere kontura, egiaztatu behar izango du, prestazioa eskatzeko unerako, laneko betebehar guztien eta Gizarte Segurantzaren betetzea hartutakoak eduki ditzaten. Horretarako ardurapeko adierazpen bat igorriko dute, behar izandakoak izan ahal izanez mutua kolaboratzaileek Gizarte Segurantzarekin edo erakunde kudeatzaileak eman dokumentu zehatzak muturreko hau egiazta dezaten.

3) prestazio Hau ahal izango du jaso gehienez 2021eko maiatzaren 31ra arte, langilea izan eskubidea ezarritako hitzetan GSLOren testu bateginaren 338. artikuluan berari.

Asimismo, percibirán esta prestación hasta el 31 de mayo de 2021 aquellos trabajadores autónomos que causen derecho a ella el 1 de febrero de 2021 y vean agotado su derecho al cese previsto en el citado precepto antes del 31 de mayo de 2021, siempre que reúnan los requisitos exigidos al efecto.

Kopurua:

 • azken 12 hilabeteen kotizazio-oinarriaren baturaren batezbestekoaren%70.
 • Langilea bada pluriactivo eta baldintzekin betetzen du prestazio honetara sarbide izateko,%50 jasoko du.

Behin-behineko onespenaren prozedura bat eta prestazioen ondorengo berrikusketa bat ezartzen da. 

Otsailaren 2ko 3/2021 ELD, berrikuntzak eta aldaketa garrantzitsuak jardunari uzteagatiko prestazioen arauketa

Prestazio hori eskura dezakete zenbatespen objektiboarengatik (131. eredua) zergak ordaintzen dituzten langileek, ondoriorako presuntzioaren bidez, eta ez akreditazioaren bidez zehazki; hau da, Gizarte Segurantzaren sisteman dagokion jarduera ekonomikoan (EJSN) afiliatuta eta alta eginda dauden pertsona langileen kopurua prestazioari dagokion epealdian zehar, 2019ko bigarren seihilekoari dagokion eguneko batez besteko kopurua baino % 7,5 baxuagoa bada, 2019ko bigarren seihilean izandako diru-sarreren % 50eko beherakada izan dela sumatuko da.

Uko egin prestazioari:

 • Artikulu honetan araututako prestazioaren ordainketa eskatu duen langile autonomoa ahal izango du:
  • 2021eko apirilaren 30a baino lehen edozein unetan horri uko egiteak, eragina hori jakinarazi eta hurrengo hilabetean izango du.
  • Jardunari uzteagatiko prestazioa berezko ekimenarengatik itzultzea, Gizarte Segurantzarekin kolaboratzen duen mutuaren edo erakunde kudeatzailearen erreklamazioa itxaron beharrik gabe, uste denean 2021. urteko lehen seihilekoan zehar jasotako diru-sarrerek edo epealdi horretan izandako fakturazioaren beherakadak gainditu egingo dituztela 2. atalean ezarritako atalaseak. Ondorioz, prestaziorako eskubidea galduko da.

Uko egitea prestaziora aurkeztu nahi baduzu:

Dagoeneko bideratutako eskaeren zuzenketak

-an argitaratutakoa: 2020/07/10

 Prestazio hori eskatzeko epea amaitu da.

8. artikuluak sasoiko langileentzat jardunari uztearen ezohiko prestazio bat ezartzen du bere jarduera gara dezaten behintzat hiru hilabeteetan zehar urtearen lehen erdian. 

Dira sasoiko langileak haiek langile autonomo eta bere bakarra lan zehar urteetan 2018. eta 2019 garatu zedin Langile Autonomoen erregimen Berezian edo Langileen Erregimen berezian Marren zehar lauetako hilabete eta gehienez sei bakoitzean urteetako. 

Gogoan hartuko da langile autonomoak lan bakar bat 2018an eta 2019 garatu duela cuando, altaren estatua ondasunaren gizarte segurantzaren erregimen batean besteren konturako langile bezala, alta hau ez gainditu urte horietan zehar 120 egunak. 

Prestaziora eskubidea eragiteko baldintzak: 

 1. a) Egon estatua altaren eta kotizatutakoa Langile Autonomoen erregimen Berezian edo Langileen Erregimen berezian Marren bezala langile autonomo zehar lauetako hilabete eta seietako hilabete bakoitzaren urte 2018 eta 2019, hori eremu aldi baterako barne hartu bietako hilabete lehen erdian urtearen. 
 2. b) Ez egon estatua altan edo altara onartutakoa erregimenean besteren konturako langilea bezala dagokion Gizarte Segurantzaren 2021. urtearen lehen seihilekoan zehar 60 egun baino gehiago. 
 3. c) Ez lortu 2021. urtearen lehen erdian zehar gainditu 6.650 euroak diru-sarrera garbi konputagarri batzuk fiskalki. 
 4. d) jakinaren gainean Aurkitu kuoten ordainketan Gizarte Segurantzari. Dena den, bestela baldintza hau, organo kudeatzailea beteko zedin ordainketara langile autonomoa gonbidatuko du para hogeita hamar egun naturaletako epe luzaezinean sartu kuota bidezkoak. Agerikoaren erregularizazioak eskubidearen erosketarako efektuen udalbatzak produzituko ditu babesera. 

Prestazioaren kopurua: 70era baliokidea izango zaie dagokion kotizazioaren oinarri minimoaren ehunekoa egindako jarduerak Bere Konturako Edo Langile Autonomoen Gizarte Segurantzaren Erregimen Berezian edo, bere kasuan, Itsasoko langileen Gizarte Segurantzaren Erregimen Berezian. 

Kudeaketa: Prestazio honen kudeaketa egokituko da a las Gizarte Segurantzarekin mutua kolaboratzaileak edo Itsasoko Gizarte Institutura. 

Behin-behineko onespenaren prozedura bat eta prestazioen ondorengo berrikusketa bat ezartzen da. 

Uko egin prestazioari:

 • Artikulu honetan araututako prestazioaren ordainketa eskatu duen langile autonomoa ahal izango du:
  • 2021eko apirilaren 30a baino lehen edozein unetan horri uko egiteak, eragina hori jakinarazi eta hurrengo hilabetean izango du.
  • Jardunari uzteagatiko prestazioa berezko ekimenarengatik itzultzea, Gizarte Segurantzarekin kolaboratzen duen mutuaren edo erakunde kudeatzailearen erreklamazioa itxaron beharrik gabe, uste duzunean prestazioa jasotzeko eskubidea eragin dezakeen denboran zehar jardueraren ariketarengatik jaso ditzakezun diru-sarrerek gainditu egingo dituztela 2.c) atalean ezarritako atalaseak. Ondorioz, prestaziorako eskubidea galduko da.

Uko egitea prestaziora aurkeztu nahi baduzu:

Dagoeneko bideratutako eskaeren zuzenketak

-an argitaratutakoa: 2020/07/10

 Prestazio hori eskatzeko epea amaitu da.

6. artikuluak sarbide izateko aukera sartzen du a ez eragina izana izanezen bere jardueraren itxierak langile autonomo haiei jardunari uztearen ezohiko prestazio bat bere diru-sarrerak gutxituta begiratzen dute eta ez dute sarbidea prestaziora 7. artikuluan araututako jardunari uztearen edo 327. artikuluetan eta testu bateginaren hurrengoak de la LGSSni aurreikusitako jardunari uztearen prestaziora 7. artikuluan. 

 • Behar izango dute ez bere konturako jardueratik datozen 2021eko lehen seihilekoan fiskalki etekin garbi konputagarriak izan 6.650 eurotara nagusiak. 
 • 2021eko lehen seihilekoan diru-sarrera konputagarri batzuk egiaztatuko dute beheko bere konturako jardueraren fiskalki a lo habidos 2020ko lehen hiruhilekoan.

Kopurua: dagokion kotizazioaren oinarri minimoaren ehuneko 50 garatutako jarduerak. 

Sortzen dut: Jardunari uzteak ezohiko prestazio honek hasi ahal izango du sortzera 2021eko otsailaren 1eko efektuekin eta 4 hilabeteko iraupen maximo bat, izango du eskaera lehenen barruan orainaldia otsailaren hogeita bat egun natural. Aurkako kasuan, efektuak hurrengo hilabetearen lehen egunean ezarritakoak geratzen dira eskaeraren aurkezpenari eta bere iraupenak 2021eko maiatzaren 31n. ezin izango du pasatu

Bateraezintasuna: Ordainketa baten pertzepzioarekin bateraezina izango da garapenak de lan bat besteren kontura, izan ezik besteren kontura lanaren diru-sarrerak izan behekoak 1,25 aldizi LAGSen zenbatekoa, con el beste jarduera baten jarduera bere konturakoa; pertzepzioarekin de sozietate batetik datozen etekinak; pertzepzioarekin de bat Gizarte Segurantzaren prestazioa izan ezik hura onuraduna etorriko jasotzen bateragarria izateagatik garatzen zuen jardueraren jarduerarekin.

Eta horregatik langile autonomoei aipatzen zaie Erregimenean barne Itsasoko langileen Berezia, prestazioa jardunari uzteak gainera bateraezina izango da con las flotaren geldierak laguntzak

Behin-behineko onespenaren prozedura bat eta prestazioen ondorengo berrikusketa bat ezartzen da.  

Mutua kolaboratzaileak eta Itsasoko Gizarte Institutuak Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrera beharrezko informazioa emango dute, ezarri azken hau prozeduren bidez, aplikaziorako atal honetan ezarritakoaren, bai prestazioaren behin-behineko onespeneko unean bezala ondorengo berrikusketan. 

2021eko irailaren 1etik aurrera behin-behineko erabaki guztiak gainbegiratu burutuko da adoptatuak.  

Uko egin prestazioari:

 • Atal honetan araututako prestazioaren ordainketa eskatu duen langile autonomoa ahal izango du:
  • 2021eko apirilaren 30a baino lehen edozein unetan horri uko egiteak, eragina hori jakinarazi eta hurrengo hilabetean izango du.
  • Jardunari uzteagatiko prestazioa berezko ekimenarengatik itzultzea, Gizarte Segurantzarekin kolaboratzen duen mutuaren edo erakunde kudeatzailearen erreklamazioa itxaron beharrik gabe, uste denean 2021eko lehen seihilekoan zehar jasotako diru-sarrerek edo epealdi horretan izandako fakturazioaren beherakadak gainditu egingo dituztela 2. atalean ezarritako atalaseak. Ondorioz, prestaziorako eskubidea galduko da.

Uko egitea prestaziora aurkeztu nahi baduzu:

Dagoeneko bideratutako eskaeren zuzenketak

-an argitaratutakoa: 2020/07/06

 Prestazio hori eskatzeko epea amaitu da.

Baldintzak 

 • Kide eginda egon eta altan RETAn/RETA-Mar behintzat erabakien jardunari uztea ebazpen data baino lehen 30 egun natural.
 • Gizarte Segurantzaren kuoten ordainketaren jakinaren gainean aurkitzea.
 • Jardueraren etenduraren datan baldintza ez betetzen badute, gonbidapena ordainketara ikasiko da para 30 egun natural buruan sartu kuota bidezkoak. Agerikoaren erregularizazioak eskubidearen erosketarako efektuen udalbatzak produzituko ditu prestaziora.

Zenbatekoa 

 • Dagokion kotizazioaren oinarri minimoaren%50a garatutako jarduerara.
 • %20a gehiago familia ugari baten kidea eta familia-unitatearen diru-sarrera bakarrak bada edo aldi horretan zehar antzekoa datoz bere etendako jardueraren.
 • Elkarrekin bizi bizileku bera batean bi edo bizikidetzaren antzeko familiako lotura edo unitateagatik lotutakoak kideak gehiago eskubidearekin prestazio hau, kopurua prestazio bakoitzaren%40tik izango da ez izanez aplikazioaren aurreko atalean aztertutako% 20ko el de gehikuntza.

Iraupena 

 • Hurrengo egunetik itxieraren neurriaren adopziora jarduera adoptatuaren agintari eskudunak eta beraren jaikialdia. gogoratzen den hilabetearen azken eguna amaituko du

Kotizazioa

 • Mantendu behar dute RETAn altaren/RETA-Mar jarraitu etendako jarduera bitartean.
 • Kargugabetutakoak egongo dira de kotizatzeko beharra.
 • Jardueraren itxieraren neurria adoptatzen den exonerazioaren aldi honek hilabetearen lehen egunetik ulertzen du neurria jasotzen den hurrengo hilabetearen azken eguneraino.
 • Aldi hau gogoan hartuko da bezala kotizatutakoa eta estali prestazioa kotizazioak erakundeek hartuak izango dira.
 • Kotizazio-oinarria prestazioaren hasierako unean ezarritakoa izango da eta pertzepzioaren aldi guztian zehar mantenduko da.

Bateraezintasunak 

 • Ordainketa baten pertzepzioarekin lan baten garapenak besteren kontura, izan ezik besteren kontura lanaren diru-sarrerak izan behekoak 1,25 aldizi lanbide arteko soldata minimoaren zenbatekoa.
 • Bere konturakoa beste jarduera baten jarduerarekin.
 • Sozietatetik datozen etekinen pertzepzioarekin eta bere jarduerak ikusi du itxierak erasanda.
 • Gizarte Segurantza bateraezinaren prestazio baten pertzepzioarekin garatzen zuen jardueraren jarduerarekin (ITa, SREL, CUME).
 • Laguntzekin flotaren geldierak.

Lanaren Kooperatiben bazkide Langileak 

 • Prestazio honetara sarbide izan ahal dute prestazio honetan ezarritako baldintzak betetzen badituzte eta enkoadraketa dagokion erregimen berezian langile autonomoek bezala erabaki dituzte.

Jardunari uzte Arruntarekin bateragarritasuna 

Prestazioaren pertzepzioaren denborak prestazioaren aldiak ez gutxitzen du jardunari uzte arruntak (POCATA).

Eskaera epeak

 • Hitzarmenaren indarrean sartzera lehen 15 biharamunetan edo jardueraren itxierak ebazpena.
 • Eskaera ezarritako epeaz kanpo aurkezten bada, eskubidea prestaziora eskaeraren egun bera. hasiko da
 • Ere eskaera ezarritako epeaz kanpo orainaldia, salbuespena de gobernuko agintariak jardueraren debekua, zehaztu duen hilabetearen lehen egunetik kontua kotizatzeko beharra nahiz eta ulertutako aldia sartu lehen egun hori eta eskaeraren datak ez du ulertuko bezala kotizatutakoa, ez estali prestazio hauek kotizazioak erakundeak hartuz.

Eskaeraren ebazpena 

 • Estali prestazio hauek erakundeak behin-behineko ebazpena diktatuko dute izana bidezkoa, estimatzen edo eskubidea gutxiesten.

Behin-behineko Erabakien berrikusketa 

 • Jardueraren itxieraren neurria amaitu ondoren hasiera emango du.
 • Interesdunak ez badauka eskubidea prestaziora:
  • kopuruen erreklamazioaren izapideak hasiko dira bidegabe jasotak.
  • Gainera, langileak guztiaren dagozkionean kotizazioak sartu behar izango ditu prestazioaren pertzepzio okerraren aldia.

Aurkeztera dokumentazioa

 • Komunikazioa informatzen kideen zenbakiaren familia-unitatea integratzen dutena eta haietako bat bada edo jardunari uztearen prestazio beraren jasotzailea izan ahal da edo algúna badu beste mota bat diru-sarrerak.
 • Jasotzen duten diru-sarreren zinpeko aitorpena besteren kontura lanaren ondorioz.
 • Prestazioaren jasotzaileak enpresa-ziurtagiri bat eta Errenta-Aitorpena aurkezteko beharra dauka prestazioaren erakunde kudeatzailera cuando horrela berari eskatu.

Irizpide berria jardunari uztearen ezohiko prestaziora eskubidearen inguruko erasandako autonomoentzat jarduera guztiaren aldi baterako etendura batek agintari eskudunaren ebazpenaren ondorioz.


 

Dagoeneko bideratutako eskaeren zuzenketak

-an argitaratutakoa: 2020/07/06

Ez kaltetuak izanezen bere jardueraren itxierak langile autonomoentzako jardunari uztearen ezohiko prestazio Berria 13.2. artikulua bere diru-sarrerak gutxituta begiratzen dituzte eta ez dute jardunari uzte arruntaren prestaziora sarbidea (POCATA) edo errege lege-dekretu honen IV. xedapen gehigarrian aurreikusitako jardunari uztearen prestazio arrunta.

Prestazio hori eskatzeko epea amaitu da.

Baldintzak

 • Kide eginda egon eta altan RETAn/RETA-Mar desde 2020ko apirilaren 1a baino lehen.
 • Gizarte Segurantzaren kuoten ordainketaren jakinaren gainean aurkitzea.
 • Jardueraren etenduraren datan baldintza ez betetzen badute, gonbidapena ordainketara ikasiko da para 30 egun natural buruan sartu kuota bidezkoak. Agerikoaren erregularizazioak eskubidearen erosketarako efektuen udalbatzak produzituko ditu prestaziora.
 • Ez prestaziora eskubidea izan jardunari uzte arruntak (POCATA) edo benetako honen IV. xedapen gehigarrian aurreikusitako jardunari uztearen prestazio arrunta Dekretu-lege.
 • Ez bere konturako jardueratik datozen diru-sarrerak izan lanbide arteko soldata minimoei 2020. ariketaren azken hiruhilekoan nagusiak.
 • 2020ko laugarren hiruhilekoan pairatzea bere konturako jardueraren diru-sarreretan murriztapen bat de behintzat diru-sarrerei dagokionez%50 habidos 2020ko lehen hiruhilekoan.
  • Diru-sarreren murriztapenaren kalkulurako lehen hiruhilekoan altan aldia kontuan izango da 2020ko eta diru-sarreren zati proportzionalarekin alderatuko da habidos laugarren hiruhilekoan denbora berak.

Zenbatekoa 

 • Dagokion kotizazioaren oinarri minimoaren%50a garatutako jarduerara.
 • Elkarrekin bizi bizileku bera batean bi edo bizikidetzaren antzeko familiako lotura edo unitateagatik lotutakoak kideak gehiago eskubidearekin prestazio hau, kopurua prestazio bakoitzaren%40tik izango da.

Eskaeraren iraupena eta epeak

 • Aurkeztutako eskaeretarako urriaren lehen 15 egun naturaletan, iraupena maximoaren izango da 4 hilabete, sortzen sartu urriaren 1ean eta 2021eko urtarrilaren 31n.
 • Aurkeztutako eskaeretarako ondoren, efektuak eskaeraren aurkezpenera, hurrengo hilabetearen lehen egunean ezarrita geratzen dira sortzen sartu data hau eta 2021eko urtarrilaren 31n.

Bateraezintasunak 

 • Ordainketa baten pertzepzioarekin lan baten garapenak besteren kontura, izan ezik besteren kontura lanaren diru-sarrerak izan behekoak 1,25 aldizi lanbide arteko soldata minimoaren zenbatekoa.
 • Bere konturakoa beste jarduera baten jarduerarekin.
 • Sozietate batetik datozen etekinen pertzepzioarekin.
 • Gizarte Segurantza bateraezinaren prestazio baten pertzepzioarekin garatzen zuen jardueraren jarduerarekin (ITa, SREL, CUME).
 • Laguntzekin flotaren geldierak.

Kotizazioa 

 • Mantendu behar dute RETAn altaren/RETA-Mar jarraitu etendako jarduera bitartean.
 • Kargugabetutakoak egongo dira de kotizatzeko beharra.
 • Jardueraren itxieraren neurria adoptatzen den exonerazioaren aldi honek hilabetearen lehen egunetik ulertzen du neurria jasotzen den hurrengo hilabetearen azken eguneraino.
 • Aldi hau gogoan hartuko da bezala kotizatutakoa eta estali prestazioa kotizazioak erakundeek hartuak izango dira.
 • Kotizazio-oinarria prestazioaren hasierako unean ezarritakoa izango da eta pertzepzioaren aldi guztian zehar mantenduko da.
 • Dute kotizatzeko beharra jardunari uzteak hurrengo hilabetetik aurrera a amaitu prestazio honen pertzepzioa bestela kotizatzen ari ziren kontzeptu honek jaso baino lehen prestazio hau.

Lanaren Kooperatiben bazkide Langileak

 • Prestazio honetara sarbide izan ahal dute prestazio honetan ezarritako baldintzak betetzen badituzte eta enkoadraketa dagokion erregimen berezian langile autonomoek bezala erabaki dituzte.

Jardunari uzte Arruntarekin bateragarritasuna 

 • Eskubidea prestazio honetara iraungiko da si beraren pertzepzioan zehar prestaziora eskubidea eragiteko baldintzak biltzen dira aztertutako jardunari uzteak arau honen IV. xedapen gehigarrian edo prestazioarekin jardunari uzte arruntak (POCATA), interesdunari doen eskubidearen kalterik gabe dagokion prestazioa eskatzera.

Eskaeraren ebazpena 

 • Estali prestazio hauek erakundeak behin-behineko ebazpena diktatuko dute izana bidezkoa, estimatzen edo eskubidea gutxiesten.

Aurkeztera dokumentazioa 

 • Jasotzen duten diru-sarreren zinpeko aitorpena besteren kontura lanaren ondorioz.
 • Prestazioaren jasotzaileak enpresa-ziurtagiri bat eta Errenta-Aitorpena aurkezteko beharra dauka prestazioaren erakunde kudeatzailera cuando horrela berari eskatu.
 • Komunikazioa informatzen kideen zenbakiaren familia-unitatea integratzen dutena eta haietako bat bada edo jardunari uztearen prestazio beraren jasotzailea izan ahal da edo algúna badu beste mota bat diru-sarrerak.

Behin-behineko Erabakien berrikusketa 

 • 2021eko martxoaren 1etik aurrera behin-behineko erabaki guztiak gainbegiratu burutuko dira onartutakoak.
 • Interesdunaren, adostasuna, Mutuak badu bilduko zezaten Ogasun Ministerioaren datu zergadunak dagozkion 2020.
 • Bestela langile autonomoak esandako adostasuna du mutua kolaboratzaileari eman behar izango diote:
  • 2020ko BEZaren urteko laburpen aitorpenaren 390 ereduaren kopia.
  • Autolikidazioari dagokion 130. ereduaren kopia 2020. urtearen IRPFaren ordainketa zatikatuan.
  • Pertsona fisikoen Errenta-Aitorpena edo enpresen ziurtatutakoa non idatziz jasota geratu besteren kontura jasotako ordainketak.
  • Langile autonomoak zergak ordain dezaten IRPFean kalkulu objetiboak (131. eredua) egiaztatzeko beharrezko dokumentazioa eman behar izango dute agindu honetan exijitutako diru-sarrerak.
 • Interesdunak ez badauka eskubidea prestaziora:
  • kopuruen erreklamazioaren izapideak hasiko dira zenbatekoa ezartzen ebazpena diktatzen bidegabe jasotak kopuruaren berriz integratzera.

Uko egin prestaziora 

 • 13.2. artikuluan araututako prestazioaren ordainketa eskatu duen langilea ahal du:
  • renunciar a la prestación en cualquier momento antes del 31 de enero de 2021 surtiendo efectos la renuncia el mes siguiente a su comunicación.
  • Prestazioa norberaren ekimenez itzuli jardunari uzteak espero izateko beharrik gabe mutua kolaboratzailearen erreklamaziora, cuando gogoan hartu 2020ko laugarren hiruhilekoan zehar jasotako diru-sarrerak edo fakturazioaren erorketa en eses aldi berak eskubidearen dagokion galerarekin 2. atalean ezarritako atariak gaindituko dituzte prestaziora.

Uko egitea prestaziora aurkeztu nahi baduzu:

Dagoeneko bideratutako eskaeren zuzenketak

-an argitaratutakoa: 2021/02/02
-an argitaratutakoa: 2020/07/01

Prestazio hori eskatzeko epea amaitu da

 

Bertara sartu ahal izateko, langile autonomoak baldintza hauek bete behar ditu:

 • Langile autonomoak etorriko jasotzen jardunari uzte bateragarriak prestazio arrunta bere konturako lanarekin (POECATA) 24/2020 Errege Lege-dekretuko 9. artikuluan araututakoa, cuando 2020. urtearen laugarren hiruhilekoan zehar ezarri ziren mantendu baldintzak bere ematerako.
 • Langile autonomoak ez jaso 2020ko hirugarren hiruhilekoan zehar prestazio hau baina jaso, ekainaren 30era arte, jardunari uzteak ezohiko prestazioa (PECATA) 8/2020 Errege Lege-dekretuko 17. artikuluan aurreikusitakoa bilduenean ataletan ezarritako baldintzak a), b) d) eta eta) 330.1. artikuluaren del TRLGSS.

Baldintzak

 • Ezohiko prestazioa jasota egon jardunari uzteak (PECATA) ekainaren 30era arte.
 • 24/2020 Errege Lege-dekretuko 9. artikuluan araututako prestazioa jaso badu:
  • 2020. urtearen laugarren hiruhilekoan zehar fakturazioan murriztapen bat egiaztatzea de behintzat 2019. urtearen aldi berari dagokionez%75.
  • Ez egon 2020ko laugarren hiruhilekoan zehar lortutakoa 5.818,75 €etara etekin garbi nagusi batzuk. Hileko prestaziora eskubidea zehazteko prorratearán hirugarren hiruhilekoaren etekin garbiak, ez 1.939,58 hileko € pasatu ahal izanez.
  • Bete ezarritako baldintzekin ataletan a), b), d) eta eta) 330.1. artikuluaren del TRLGSS:
   • Kide eginda egon eta altan RETAn/RETA-Mar.
   • Estalitakoa izatea kotizazioaren aldi minimoa jardunari uzteak a 338. artikulua aipatzen dena (behintzat kotizazioaren hamabi hilabete jardunari uzteak jarraituak izan behar dira eta berehala aurrekoak gelditzearen egoera honetara).
   • Ez egon adin arrunta beteta erretiroaren kotizaziopeko pentsiora eskubidea eragiteko, izan ezik langile autonomoa ez izango zezan horretarako eskatutako kotizazioaren aldia egiaztatutakoa.
   • Gizarte segurantzaren kuoten ordainketaren jakinaren gainean aurkitzea. Jardueraren etenduraren datan baldintza ez betetzen badute, gonbidapena ordainketara ikasiko da para 30 egun natural buruan sartu kuota bidezkoak. Agerikoaren erregularizazioak eskubidearen erosketarako efektuen udalbatzak produzituko ditu prestaziora.
 • 2020. urtearen laugarren hiruhilekoan zehar fakturazioan murriztapen bat egiaztatzea de behintzat 2019. urtearen aldi berari dagokionez%75.
 • Ez egon 2020ko laugarren hiruhilekoan zehar lortutakoa 5.818,75 €etara etekin garbi nagusi batzuk. Hileko prestaziora eskubidea zehazteko prorratearán laugarren hiruhilekoaren etekin garbiak, ez 1.939,58 hileko € pasatu ahal izanez.
 • Bat badute edo langileak gehiago bere kontura, laneko betebehar guztien eta Gizarte Segurantzaren betetzea egiaztatu behar izango du hartutakoak eduki ditzaten.

Prestazioaren iraupena eta eskaera epeak.

 • Aurkeztutako eskaeretarako zehaztuko du urriaren 15a BAINO lehen, prestazioaren hasieraren efektuak 2020ko urriko 1ean.
 • Aurkeztutako eskaeretarako ondoren, efektuak hurrengo egunean eskaeraren aurkezpenera ezarritakoek geratzen dira.
 • Jasoko du gehienez urtarrilaren 31ra arte 2021eko, langilea izan eskubidea 338. artikuluan ezarritako hitzetan berari del TRLGSS.
 • Langile autonomo haiek urriaren 31n etorriko jasotzen jardunari uzte bateragarriak prestazioa bere konturako lanarekin (POECATA) 24/2020 Errege Lege-dekretuko 9. artikuluan araututakoa, eta ikusi bere eskubide gelditzea ahituta aurreikusitakoa deitutako aginduan baino lehen 2020ko abenduan, 2021eko urtarrilaren 31ra arte prestazio hau jasoko dute, xede horretarako exijitutako baldintzak biltzen dutenean.
 • 2021eko urtarrilaren 31tik aurrera bakarrik jarraitu ahal izango da jasotzen prestazio hau 330. artikuluaren baldintza guztiak biltzen badira del TRLGSS.

Prestazioaren kopurua.

 • Azken 12 hilabeteen kotizazioaren batezbesteko oinarri arautzailearen%70.
 • Langilea bada pluriactivo eta baldintzekin betetzen du prestazio honetara sarbide izateko, bere jardueraren arabera kotizazioaren oinarri minimoaren%50 jasoko du.

Kotizazioa.

 • Iraun prestazioaren pertzepzioa,, langile autonomoa denboran zehar GSDOn kotizazio guztiak dagokion kotizazio-oinarrira indarreko motak ezartzen sartu behar izango du.
 • Mutua kolaboratzaileak langilea abonatuko dio, prestazioarekin batera gelditzeak jardueran, gertakizun arruntei dagokien kotizazioen zenbatekoa berari egokitu sartu artikulua ezarriaz jarduera bat garatu gabe langile autonomoa aurkitzeko 329 del TRLGSS.

Lanarekin bateragarritasuna besteren kontura.

Prestazio hau lanarekin bateragarria izan ahal da besteren kontura cuando:

 • Bere konturako lanetik datozen diru-sarrera garbiak eta besteren kontura lanetik datozen diru-sarrerak ez gainditu 2,2 aldiz lanbide arteko soldata minimoa.
 • Besteren kontura lanetik datozen zenbaketa honen erabakian diru-sarrerak ez lanbide arteko soldata minimoaren zenbatekoa 1,25 aldiz gaindituko dituzte.

Aurkeztera dokumentazioa.

 • Prestazioaren eskaeraren inprimakia.
 • Jasotzen duten diru-sarreren zinpeko aitorpena besteren kontura lanaren ondorioz.
 • Prestazioaren jasotzaileak enpresa-ziurtagiri bat eta Errenta-Aitorpena aurkezteko beharra dauka prestazioaren erakunde kudeatzailera cuando horrela berari eskatu.
 • Ardurapeko adierazpen adosak laneko betebehar guztiekin betetzen dute eta Gizarte Segurantzaren hartutakoak eduki ditzaten, behar izandakoak izan ahal izanez mutua kolaboratzaileak eman dokumentu zehatzak muturreko hau egiazta dezaten.

Behin-behineko erabakien berrikusketa.

 • 2021eko martxoaren 1etik aurrera behin-behineko erabaki guztiak gainbegiratu burutuko dira onartutakoak.
 • Interesdunaren, adostasuna, Mutuak badu bilduko zezaten 2019. ariketen datu zergadunak Ogasun Ministerioaren eta jarraipen eta kontrolerako beharrezko 2020 onartutako prestazioen.
 • Bestela langile autonomoak esandako adostasuna du mutua kolaboratzaileari 10ean biharamunak eman behar izango diote bere eskakizunera:
  • Deklarazioei dagokion BEZaren autolikidazioaren 303. ereduaren kopia 2019. urteen laugarren hiruhilekoaren eta 2020.
  • Autolikidazioari dagokion 130. ereduaren kopia bigarrenaren IRPFaren ordainketa zatikatuan eta 2019. urteen laugarren hiruhilekoa eta 2020, efektuetara zehazteko urte horien laugarren hiruhilekoa. da
  • Langile autonomoak zergak ordain dezaten IRPFean kalkulu objetiboak (131. eredua) egiaztatzeko beharrezko dokumentazioa eman behar izango dute agindu honetan exijitutako diru-sarrerak.
 • Interesdunak ez badauka eskubidea prestaziora:
  • kopuruen erreklamazioaren izapideak hasiko dira zenbatekoa ezartzen ebazpena diktatzen bidegabe jasotak kopuruaren berriz integratzera.

Uko egin prestaziora.

 • Xedapen honetan araututako prestazioaren ordainketa eskatu duen langilea ahal du:
  • Renunciar a la prestación en cualquier momento antes del 31 de enero de 2021 surtiendo efectos la renuncia el mes siguiente a su comunicación.
  • Prestazioa norberaren ekimenez itzuli jardunari uzteak espero izateko beharrik gabe mutua kolaboratzailearen erreklamaziora, cuando gogoan hartu 2020ko laugarren hiruhilekoan zehar jasotako diru-sarrerak edo aldi horretan fakturazioaren erorketak eskubidearen dagokion galerarekin 2. atalean ezarritako atariak gaindituko dituzte prestaziora.

Uko egitea prestaziora aurkeztu nahi baduzu:

Eskaeraren online inprimakia

Sartu

Dagoeneko bideratutako eskaeren zuzenketak

-an argitaratutakoa: 2020/07/10

Prestazio hori eskatzeko epea amaitu da.

 

Sasoiko langilearen kontsiderazioa 

Haiek sasoiko langileak dira eta bere UNICO azken bi urteetan zehar lana RETAn garatu zedin/RETA-Mar ekainean zehar abendura eta cuando ez Erregimen Orokorrean altaren 120 egunak gainditu ditu zehar 2 urte hauek.

Baldintzak 

 • RETAn kotizatutakoa eta altaren estatua egon/RETA-Mar zehar behintzat hilabeteen artean urte bakoitzaren ekainetik abendura ulertutako aldian lau hilabete 2018 eta 2019.
 • Ez egon altaren estatua edo altara onartutakoa besteren konturako langile bezala ulertutako aldian zehar 120 egun baino gehiago sartu 2018ko ekainaren 1ean eta 2020ko uztailaren 31n.
 • No haber desarrollado actividad ni haber estado de alta o asimilado al alta desde el 1 de marzo de 2020 al 31 de mayo de 2020.
 • Ez egon urtarrilean zehar Gizarte Segurantzaren sistemetako bat jasotako prestazioa 2020ko ekainera, izan ezik bera kanpoan jarduera baten ariketarekin bateragarria langile autonomo bezala.
 • Ez egon 2020. urtean zehar lortutakoa gainditu 23.275 €a diru-sarrera batzuk.
 • Gizarte Segurantzaren kuoten ordainketaren jakinaren gainean aurkitzea.
 • Jardueraren etenduraren datan baldintza ez betetzen badute, gonbidapena ordainketara ikasiko da para 30 egun natural buruan sartu kuota bidezkoak. Agerikoaren erregularizazioak eskubidearen erosketarako efektuen udalbatzak produzituko ditu prestaziora.

Zenbatekoa 

Dagokion kotizazioaren oinarri minimoaren%70 garatutako jarduerara.

Eskaeraren iraupena eta epeak 

 • Aurkeztutako eskaeretarako urriaren lehen 15 egun naturaletan, iraupena maximoaren izango da 4 hilabete, sortzen sartu urriaren 1ean eta 2021eko urtarrilaren 31n.
 • Aurkeztutako eskaeretarako ondoren, efektuak hurrengo egunean eskaeraren aurkezpenera ezarritakoek geratzen dira, sortzen sartu data hau eta 2021eko urtarrilaren 31n.
 • Prestazio hau eskatzeko epeak 2021eko urtarrilaren 30ean. amaitzen du

Kotizazioa

 • Prestazioaren pertzepzioan zehar kotizatzeko betebeharra ez da egongo, alta egoeran langilea jarraitzen edo altara dagokion Gizarte Segurantzaren erregimenean onartutakoak.
 • Estali prestazioa kotizazioak erakundeek hartuak izango dira.

Bateraezintasunak 

 • Lanarekin besteren kontura.
 • Gizarte Segurantza bateraezinaren prestazio baten pertzepzioarekin garatzen zuen jardueraren jarduerarekin (ITa, SREL, CUME).
 • Bere konturako lanarekin.
 • Sozietate batetik datozen etekinen pertzepzioarekin eta bere jarduerak ikusi du itxierak erasanda, diru-sarrerak jaso zehar el 2020 gainditu 23.275 euroak.
 • Laguntzekin flotaren geldierak.

Lanaren Kooperatiben bazkide Langileak 

 • Prestazio honetara sarbide izan ahal dute prestazio honetan ezarritako baldintzak betetzen badituzte eta enkoadraketa dagokion erregimen berezian langile autonomoek bezala erabaki dituzte.

Eskaeraren ebazpena 

 • Estali prestazio hauek erakundeak behin-behineko ebazpena diktatuko dute izana bidezkoa, estimatzen edo eskubidea gutxiesten.

Behin-behineko Erabakien berrikusketa 

 • 2021eko martxoaren 1etik aurrera behin-behineko erabaki guztiak gainbegiratu burutuko dira onartutakoak.
 • Interesdunaren, adostasuna, Mutuak badu bilduko zezaten Ogasun Ministerioaren 2020. urtearen bigarren seihilekoari dagozkion datu zergadunak.
 • Bestela langile autonomoak esandako adostasuna du mutua kolaboratzaileari eman behar izango diote:
  • 2020ko BEZaren urteko laburpen aitorpenaren 390 ereduaren kopia.
  • Autolikidazioari dagokion 130. ereduaren kopia 2020. urtearen IRPFaren ordainketa zatikatuan.
  • Langile autonomoak zergak ordain dezaten IRPFean kalkulu objetiboak (131. eredua) egiaztatzeko beharrezko dokumentazioa eman behar izango dute agindu honetan exijitutako diru-sarrerak.
 • Interesdunak ez badauka eskubidea prestaziora:
  • kopuruen erreklamazioaren izapideak hasiko dira zenbatekoa ezartzen ebazpena diktatzen bidegabe jasotak kopuruaren berriz integratzera.

Uko egin prestaziora 

 • 14. artikuluan araututako prestazioaren ordainketa eskatu duen langilea ahal du:
  • renunciar a la prestación en cualquier momento antes del 31 de diciembre de 2020 surtiendo efectos la renuncia el mes siguiente a su comunicación.
  • Prestazioa norberaren ekimenez itzuli jardunari uzteak espero izateko beharrik gabe mutua kolaboratzailearen erreklamaziora, cuando gogoan hartu ahal duen diru-sarrerak jaso ariketak dela berari eskubidea eragin ahal dien denboran zehar jarduera 23.275 €a gaindituko dute, prestaziora eskubidearen dagokion galerarekin.

Uko egitea prestaziora aurkeztu nahi baduzu:

-an argitaratutakoa: 2020/07/06

   

 

-an argitaratutakoa: 2021/02/03

IRPFaren argibidea, diru-sarreren zerga-ordainketa prestazioek jasota lotutako jardunari uztearen al COVID-19

Jardunari uzte Arruntak prestazioa inguru eta hau zeharbidez argitzen du la DGT kontsultaren bidez V0637-17, IRPFari dagokionez etekin hauek laneko errendimendu bezala kalifikatzen du eta ez jardueraren 17.1b. artikuluak ezartzen du) azaroaren 28ko 35/2006 Legeko, Pertsona Fisikoen Errentaren Gaineko Zergaren eta aldaketa partzialaren Sozietate-zergen legeen, Errentaren inguruan de ez Biztanleak eta Ondarearen inguruan; dena den Ogasun Ministerioaren erabakiari dagokionez da lotutako jardunari uzteak prestazioak al COVID 19 zergak ordaindu laneko errendimenduek geratzen tartearen arabera era progresiboaren urteko errentaren 100. ereduan libreak lehen 2000 euroak jasotakoak.


Kargugabetutako kuoten zerga-ordainketa

Kontsultaren aurrean Zergen Zuzendaritza Nagusia loteslea V3130-20 erantzun hurrengoa:

“Guztizko baztertzea edo RETAren kuoten ordainketaren partziala inexistentzia baten deribatu bezala salbuespen edo betebeharraren, Pertsona Fisikoen Errentaren Gaineko Zergan intzidentziaren bere falta zehazten du, al ez egokitu lorpenaren egoeren inorrari 6. artikuluan ezarritako errentaren azaroaren 28ko 35/2006 Legeko, Pertsona Fisikoen Errentaren Gaineko Zergaren eta aldaketa partzialaren Sozietate-zergen legeen, Errentaren inguruan de lo ez Biztanleak eta Ondarearen inguruan (azaroaren 29ko BOE), ez izaten hortaz etekin osoaren izaera edo correlativamente erabakirako kengarria gastua etekinen, gabe aldi berean lanaren etekin baten existentzia gogoan hartu ahal duena gogoratu balitz RETAren kuoten ordainketa sozietateak . Honen el consultante bere zerbitzuak uzten ditu, al ez egon esandako ordainketako beharra aldian zehar a salbuespena aipatzen da.