Artigo 13.2 Nova prestación extraordinaria de cesamento de actividade para autónomos que non sendo afectados polo peche da súa actividade ven reducidos os seus ingresos

Publicado o: 06/07/2020

Artigo 13.2 Nova prestación extraordinaria de cesamento de actividade para traballadores autónomos que non sendo afectados polo peche da súa actividade ven reducidos os seus ingresos e non teñen acceso á prestación de cesamento de actividade ordinaria (POCATA) ou a prestación ordinaria de cesamento de actividade prevista na disposición adicional IV deste real decreto-lei.

Finalizou o prazo para solicitar esta prestación.

Requisitos

 • Estar afiliados e en alta no RETA/RETA-mar desde antes do 1 de abril de 2020.
 • Acharse ao corrente de pagamento das cotas da Seguridade Social.
 • Se na data de suspensión da actividade non cumpren o requisito, cursarase invitación ao pagamento para que no prazo de 30 días naturais ingrese as cotas debidas. A regularización do descuberto producirá plenos efectos para a adquisición do dereito á prestación.
 • Non ter dereito á prestación por cesamento de actividade ordinaria (POCATA) ou a prestación ordinaria de cesamento de actividade prevista na disposición adicional IV deste real Decreto-lei.
 • Non ter ingresos procedentes da actividade por conta propia no último trimestre do exercicio 2020 superiores ao salario mínimo interprofesional.
 • Sufrir no cuarto trimestre de 2020 unha redución nos ingresos da actividade por conta propia de polo menos o 50% en relación aos ingresos habidos no primeiro trimestre de 2020.
  • Para o cálculo da redución de ingresos tera en contase o período en alta no primeiro trimestre de 2020 e compararase coa parte proporcional dos ingresos habidos no cuarto trimestre polo mesmo tempo.

Contía 

 • Un 50% da base mínima de cotización que corresponda á actividade desenvolvida.
 • Cando convivan nun mesmo domicilio dous ou máis membros, unidos por vínculo familiar ou unidade análoga de convivencia, con dereito a esta prestación, a contía de cada unha das prestacións será do 40 %.

Duración e prazos da solicitude

 • Para as solicitudes presentadas nos primeiros 15 días naturais de outubro, a duración será de máximo 4 meses, devindicandose entre o 1 de outubro e o 31 de xaneiro de 2021.
 • Para as solicitudes presentadas con posterioridade, os efectos quedan fixados no primeiro día do mes seguinte á presentación da solicitude, devindicandose entre a devandita data e o 31 de xaneiro de 2021.

Incompatibilidades 

 • Coa percepción dunha retribución polo desenvolvemento dun traballo por conta allea, non sendo que os ingresos do traballo por conta allea sexan inferiores a 1,25 veces o importe do salario mínimo interprofesional.
 • Co desempeño doutra actividade por conta propia.
 • Coa percepción de rendementos procedentes dunha sociedade.
 • Coa percepción dunha prestación de Seguridade Social incompatible co desempeño da actividade que desenvolvía (IT, SREL, CUME).
 • Coas axudas por paralización da frota.

Cotización 

 • Deben manterse de alta no RETA/RETA-mar mentres permaneza a actividade suspendida.
 • Estarán exonerados da obriga de cotizar.
 • Este período de exoneración comprende desde o primeiro día do mes en que se adopta a medida de peche de actividade ata o último día do mes seguinte en que se ergue a medida.
 • Este período considerarase como cotizado e as cotizacións serán asumidas polas entidades que cubran a prestación.
 • A base de cotización será a establecida no momento de inicio da prestación e manterase durante todo o período de percepción.
 • Teñen a obriga de cotizar por cesamento de actividade a partir do mes seguinte a que finalice a percepción desta prestación se non estaban cotizando por este concepto con anterioridade a percibir esta prestación.

Socios Traballadores de Cooperativas de Traballo

 • Poden acceder a esta prestación se cumpren os requisitos establecidos na devandita prestación e optaron polo encadramento como traballadores por conta propia no réxime especial que corresponda.

Compatibilidade co Cesamento de Actividade Ordinario 

 • Extinguirase o dereito a esta prestación se durante a percepción da mesma concorren os requisitos para causar dereito á prestación por cesamento de actividade contemplada na disposición adicional IV desta norma ou coa prestación por cesamento de actividade ordinaria (POCATA), sen prexuízo do dereito que asiste o interesado a solicitar a prestación correspondente.

Resolución da solicitude 

 • As entidades que cubran as devanditas prestacións ditarán resolución provisional que sexa procedente, estimando ou desestimando o dereito.

Documentación a presentar 

 • Declaración xurada dos ingresos que perciben como consecuencia do traballo por conta allea.
 • O perceptor da prestación ten a obriga de presentar un certificado de empresa e a declaración da renda á entidade xestora da prestación cando así se lle requira.
 • Comunicación informando do nº de membros que integran a unidade familiar e se algún deles é ou pode ser perceptor da mesma prestación de cesamento de actividade ou se conta con algún outro tipo de ingresos.

Revisión das Resolucións provisionais 

 • A partir do 1 de marzo de 2021 procederanse a revisar todas as resolucións provisionais aceptadas.
 • Se se dispón de consentimento do interesado, as Mutuas conseguisen do Ministerio de Facenda os datos tributarios correspondentes a 2020.
 • Se non se dispón do devandito consentimento os traballadores autónomos deberán achegar á mutua colaboradora:
  • Copia do modelo 390 de declaración resumo anual IVE do ano 2020.
  • Copia do modelo 130 correspondente á autoliquidación en pagamento fraccionado do IRPF do ano 2020.
  • Declaración da renda das persoas físicas ou certificado de empresas onde consten as retribucións percibidas por conta allea.
  • Os traballadores autónomos que tributen no IRPF por estimación obxectiva (modelo 131) deberán achegar a documentación necesaria para acreditar os ingresos esixidos neste precepto.
 • Se o interesado non ten dereito á prestación:
  • iniciaranse os trámites de reclamación das cantidades indebidamente percibidas ditando resolución fixando o importe da cantidade a reintegrar.

Renuncia á prestación 

 • O traballador que solicitou o pagamento da prestación regulada no artigo 13.2 pode:
  • renunciar á prestación en calquera momento antes do 31 de xaneiro de 2021 provendo efectos a renuncia o mes seguinte á súa comunicación.
  • Devolver por iniciativa propia a prestación por cesamento de actividade sen necesidade de esperar á reclamación da mutua colaboradora, cando considere que os ingresos percibidos durante o cuarto trimestre de 2020 ou a caída de facturación neses mesmo período superarán os limiares establecidos no apartado 2 coa correspondente perda do dereito á prestación.

Se queres presentar a renuncia á prestación:

Emenda de solicitudes xa cursadas