Article 13.2 Nova prestació extraordinària de cessament d'activitat per a autònoms que no sent afectats pel tancament de la seva activitat veuen reduïts els seus ingressos

Publicat el: 06/07/2020

Article 13.2 Nova prestació extraordinària de cessament d'activitat per a treballadors autònoms que no sent afectats pel tancament de la seva activitat veuen reduïts els seus ingressos i no tenen accés a la prestació de cessament d'activitat ordinària (POCATA) o la prestació ordinària de cessament d'activitat prevista en la disposició addicional IV d'aquest reial decret llei.

Ha finalitzat el termini per sol·licitar aquesta prestació.

Requisits

 • Estar afiliats i en alta a RETA/RETA-mar des d'abans de l'1 d'abril de 2020.
 • Trobar-se al corrent de pagament de les quotes de la Seguretat Social.
 • Si en la data de suspensió de l'activitat no compleixen el requisit, es cursarà invitació al pagament perquè en el termini de 30 dies naturals ingressi les quotes degudes. La regularització del descobert produirà plens efectes per a l'adquisició del dret a la prestació.
 • No tenir dret a la prestació per cessament d'activitat ordinari (POCATA) o la prestació ordinària de cessament d'activitat prevista en la disposició addicional IV d'aquest real Decret-llei.
 • No tenir ingressos procedents de l'activitat per compte propi durant l'últim trimestre de l'exercici 2020 superiors al salari mínims interprofessional.
 • Patir durant el quart trimestre de 2020 una reducció en els ingressos de l'activitat per compte propi d'almenys el 50% amb relació als ingressos haguts durant el primer trimestre de 2020.
  • Per al càlcul de la reducció d'ingressos es tindrà en compte el període en alta durant el primer trimestre de 2020 i es compararà amb la part proporcional dels ingressos haguts durant el quart trimestre pel mateix temps.

Quantia 

 • Un 50% de la base mínima de cotització que correspongui a l'activitat desenvolupada.
 • Quan convisquin en un mateix domicili dos o més membres, units per vincle familiar o unitat anàloga de convivència, amb dret a aquesta prestació, la quantia de cadascuna de les prestacions serà del 40%.

Durada i terminis de la sol·licitud

 • Per a les sol·licituds presentades en els primers 15 dies naturals d'octubre, la durada serà de màxim 4 mesos, meritant-se entre l'1 d'octubre i el 31 de gener de 2021.
 • Per a les sol·licituds presentades amb posterioritat, els efectes queden fixats durant el primer dia del mes següent a la presentació de la sol·licitud, meritant-se entre aquesta data i el 31 de gener de 2021.

Incompatibilitats 

 • Amb la percepció d'una retribució pel desenvolupament d'un treball per compte d'altri, llevat que els ingressos del treball per compte d'altri siguin inferiors a 1,25 vegades l'import del salari mínim interprofessional.
 • Amb l'acompliment d'una altra activitat per compte propi.
 • Amb la percepció de rendiments procedents d'una societat.
 • Amb la percepció d'una prestació de Seguretat Social incompatible amb l'acompliment de l'activitat que desenvolupava (IT, SREL, CUME).
 • Amb les ajudes per paralització de la flota.

Cotització 

 • Han de mantenir-se d'alta al RETA/RETA-mar mentre romangui l'activitat suspesa.
 • Estaran exonerats de l'obligació de cotitzar.
 • Aquest període d'exoneració comprèn des del primer dia del mes en què s'adopta la mesura de tancament d'activitat fins a l'últim dia del mes següent en què s'aixeca la mesura.
 • Aquest període es considerarà com a cotitzat i les cotitzacions seran assumides per les entitats que cobreixin la prestació.
 • La base de cotització serà l'establerta en el moment d'inici de la prestació i es mantindrà durant tot el període de percepció.
 • Tenen l'obligació de cotitzar per cessament d'activitat a partir del mes següent a què finalitzi la percepció d'aquesta prestació si no estaven cotitzant per aquest concepte amb anterioritat a percebre aquesta prestació.

Socis Treballadors de Cooperatives de Treball

 • Poden accedir a aquesta prestació si compleixen els requisits establerts en aquesta prestació i han optat per l'enquadrament com treballadors per compte propi en el règim especial que correspongui.

Compatibilitat amb el Cessament d'Activitat Ordinari 

 • S'extingirà el dret a aquesta prestació si durant la percepció de la mateixa concorren els requisits per causar dret a la prestació per cessament d'activitat establerta en la disposició addicional IV d'aquesta norma o amb la prestació per cessament d'activitat ordinària (POCATA), sense perjudici del dret que assisteix a l'interessat a sol·licitar la prestació corresponent.

Resolució de la sol·licitud 

 • Les entitats que cobreixin aquestes prestacions dictaran resolució provisional que sigui procedent, estimant o desestimant el dret.

Documentació que cal presentar 

 • Declaració jurada dels ingressos que perceben com a conseqüència del treball per compte d'altri.
 • El perceptor de la prestació té l'obligació de presentar un certificat d'empresa i la declaració de la renda a l'entitat gestora de la prestació quan així se li requereixi.
 • Comunicació informant del núm. de membres que integren la unitat familiar i si algun d'ells és o pot ser perceptor de la mateixa prestació de cessament d'activitat o si compta amb algun altre tipus d'ingressos.

Revisió de la Resolucions provisionals 

 • A partir de l'1 de març de 2021 es procediran a revisar totes les resolucions provisionals acceptades.
 • Si es disposa de consentiment de l'interessat, les Mútues reclamessin del Ministeri d'Hisenda les dades tributàries corresponents a 2020.
 • Si no es disposa d'aquest consentiment els treballadors autònoms hauran d'aportar a la mútua col·laboradora:
  • Còpia del model 390 de declaració resum anual IVA de l'any 2020.
  • Còpia del model 130 corresponent a l'autoliquidació en pagament fraccionat de l'IRPF de l'any 2020.
  • Declaració de la renda de les persones físiques o certificat d'empreses on constin les retribucions percebudes per compte d'altri.
  • Els treballadors autònoms que tributin en l'IRPF per estimació objectiva (model 131) hauran d'aportar la documentació necessària per acreditar els ingressos exigits en aquest precepte.
 • Si l'interessat no té dret a la prestació:
  • s'iniciaran els tràmits de reclamació de les quantitats indegudament percebudes dictant resolució fixant l'import de la quantitat a reintegrar.

Renúncia a la prestació 

 • El treballador que ha sol·licitat el pagament de la prestació regulada en l'article 13.2 pot:
  • renunciar a la prestació en qualsevol moment abans del 31 de gener de 2021 assortint efectes la renúncia el mes següent a la seva comunicació.
  • Tornar per iniciativa pròpia la prestació per cessament d'activitat sense necessitat d'esperar a la reclamació de la mútua col·laboradora, quan consideri que els ingressos percebuts durant el quart trimestre de 2020 o la caiguda de facturació en esses mateix període superaran els llindars establerts en l'apartat 2 amb la corresponent pèrdua del dret a la prestació.

Si vols presentar la renúncia a la prestació:

Esmena de sol·licituds ja cursades