Prestacións para autónomos afectados pola crise ocasionada pola COVID-19

Publicado o: 06/04/2020

 

Prestacións incluídas no RDL 24/2020

Publicado o: 01/07/2020
Publicado o: 01/07/2020

Esta nova prestación é incompatible coa exención de cotizacións que se regula no artigo 8 desta mesma norma.

Para poder acceder a ela, o traballador autónomo debe cumprir os seguintes requisitos:

 • Vir percibindo a prestación extraordinaria por cesamento de actividade correspondente a 30 de xuño de 2020.
 • Estar de alta no Réxime Especial o 1 de xullo de 2020 e manterse de alta no mesmo durante a percepción da prestación.
 • Contar coa cobertura da prestación ordinaria por cesamento de actividade.
 • Ter cotizados coa devandita cobertura, como mínimo, desde o 1 de xullo de 2019 a 30 de xuño de 2020, de maneira continuada.
 • Non cumprir a idade ordinaria para causar dereito á pensión contributiva de xubilación, non sendo que o autónomo non tivese acreditado o período de cotización requirido para iso, debendoo de acreditar.
 • Acharse ao corrente no pagamento das cotas á Seguridade Social o 1 de xullo de 2020. Non obstante, se na devandita data non se cumprise este requisito, se lle convidará ao pagamento para que no prazo improrrogable de 30 días naturais ingrese as cotas debidas. A regularización do descuberto producirá plenos efectos para a adquisición do dereito á protección.
 • No caso de que o traballador autónomo teña un ou máis traballadores ao seu cargo, deberá acreditarse ao tempo de solicitar a prestación o cumprimento de todas as obrigas laborais e de Seguridade Social que teña asumidas. Para iso subscribirá unha declaración responsable, podendo ser requirido por Mutua Universal para que achega os documentos precisos que acrediten este extremo.

Deberase acreditar con posterioridade ao recoñecemento provisional do dereito:

 • Unha redución na facturación durante o terceiro trimestre do ano 2020 de polo menos o 75% en relación co mesmo período do ano 2019.
 • Non obter durante o terceiro trimestre de 2020 uns rendementos netos superiores a 5.818,75 euros.
 • No caso de cesar durante este período computarase desde a data do cesamento o último día do mes do cesamento e para determinar o dereito á prestación ratearanse os rendementos netos do trimestre polos meses transcorridos de alta, non podendo exceder de 1.939,58 euros mensuais.

Inicio e duración da prestación.

Esta prestación poderá percibirse como máximo ata o 30 de setembro de 2020. A partir desta data, podería continuarse a percepción da prestación ordinaria por cesamento de actividade, sempre que se producise baíxaa no Réxime Especial e cumprísense os requisitos previstos para a devandita prestación ordinaria, previstos no artigo 330 e seguintes da Lei Xeral da Seguridade Social, deducindose da duración desta prestación á que se tivese dereito o período percibido desde o 1 de xullo de 2020.

O recoñecemento da prestación levarase a cabo con carácter provisional con efectos do 1 de xullo de sempre que a solicitude se presente antes do día 15 de xullo. En caso contrario os efectos quedan fixados ao día seguinte da presentación da solicitude, debendo ser regularizada a partir do 31 de xaneiro de 2021.

Contía da prestación.

A base reguladora da prestación económica por cesamento de actividade será o termo medio das bases polas que se cotizar durante os doce meses continuados e inmediatamente anteriores ao mes de xullo de 2020.

A contía da prestación, durante todo o seu período de gozo, determinarase aplicando á base reguladora o 70%.

A contía máxima da prestación por cesamento de actividade será do 175 %do indicador público de rendas de efectos múltiples, agás cando o traballador autónomo teña un ou máis fillos ao seu cargo, en cuxo caso a contía será, respectivamente, do 200 %ou do 225 %do devandito indicador.

A contía mínima da prestación por cesamento de actividade será do 107% do IPREM en caso de ter fillos ao seu cargo.

Para as bases reguladoras reducidas e menores á base mínima, nos casos que así se estime o importe mínimo garantido será do 80 %do indicador público de rendas de efectos múltiples, no caso que o traballador autónomo non teña fillos ao seu cargo.

Naqueles colectivos que, conforme ás disposicións que desenvolven as normas de cotización á Seguridade Social, o autónomo elixise unha base mínima de cotización inferior á base mínima ordinaria de cotización para os traballadores por conta propia ou autónomos, non lle resultará de aplicación a contía mínima.

Entenderase que se teñen fillos a cargo, cando estes sexan menores de vinte e seis anos, ou maiores cunha discapacidade en grao igual ou superior ao 33 por cento, carezan de rendas de calquera natureza igual ou superiores ao salario mínimo interprofesional excluído a parte proporcional das pagas extraordinarias, e convivan co beneficiario.

O traballador autónomo, durante o tempo que estea percibindo a prestación, deberá ingresar na Tesouraría Xeral da Seguridade Social a totalidade das cotizacións, aplicando os tipos vixentes á base de cotización correspondente. Mutua Universal aboará ao traballador, canda a prestación por cesamento na actividade, o importe das cotizacións exclusivamente por continxencias comúns.

Revisión da prestación.

A partir do 21 de outubro de 2020 e do 1 de febreiro de 2021, Mutua Universal conseguise do Ministerio de Facenda os datos tributarios do solicitante, dos exercicios 2019 e 2020, necesarios para o seguimento e control das prestacións recoñecidas. En defecto do acceso a esta información, o autónomo deberá achegar a Mutua Universal, nos dez días seguintes ao seu requirimento:

 • Copia do modelo 303 de autoliquidación do IVE, correspondente ás declaracións do segundo e terceiro trimestre dos anos 2019 e 2020.
 • Copia do modelo 130 correspondente á autoliquidación en pagamento fraccionado do IRPF do segundo e terceiro trimestre dos anos 2019 e 2020.

Se o autónomo tributa no IRPF por estimación obxectiva (modelo 131) deberá achegar a documentación necesaria ou calquera outro medio de proba que sirva para acreditar os ingresos de referencia.

Renuncia á prestación.

O traballador autónomo que solicitase o pagamento desta prestación poderá renunciar a ela en calquera momento antes do 31 de agosto de 2020, provendo efectos a renuncia o mes seguinte á súa comunicación, podendo devolver por iniciativa propia a prestación percibida sen necesidade de esperar á reclamación correspondente por parte desta entidade cando considere que os ingresos percibidos durante o terceiro trimestre de 2020 ou a caída da facturación nese mesmo período superarán os limiares esixidos para acceder á prestación.

 

Para realizar a solicitude deberás acceder á plataforma en liña:

Publicado o: 06/07/2020

Esta nova prestación é incompatible coa exención de cotizacións que se regula no artigo 8 desta mesma norma.

Para poder acceder a ela, o traballador autónomo debe cumprir os seguintes requisitos:

  • Estar afiliado e de alta no RETA ou RETA-Mar durante polo menos 5 meses entre o período comprendido entre marzo e outubro para cada un dos anos 2018 e 2019.
  • Non estar de alta ou asimilado á alta durante o período comprendido entre o 01.03.2018 e o 01.03.2020 no Réxime Xeral máis de 120 días.
  • Non desenvolver actividade nin estar de alta ou asimilado de alta durante os meses de marzo a xuño de 2020.
  • Non percibir ningunha prestación do Sistema da Seguridade Social durante os meses de xaneiro a xuño de 2020, non sendo que esta fose compatible co exercicio dunha actividade como traballador autónomo.
  • Non obter durante o ano 2020 uns ingresos que superen os 23.275 euros.
  • Estar ao corrente de pagamento das cotizacións. Se non cumprise este requisito, se lle convidará ao pagamento para que no prazo improrrogable de trinta días naturais ingrese as cotas debidas. 

Inicio e duración da prestación.

O recoñecemento provisional da prestación poderá solicitarse ata o mes de outubro de 2020. Poderá comezar a devengarse con efectos do 1 de xuño de 2020 e terá unha duración máxima de catro meses, sempre que a solicitude se presente dentro dos primeiros quince días naturais de xullo. En caso contrario os efectos quedan fixados ao día seguinte da presentación da solicitude.

Contía da prestación.

Aboarase o 70% da base mínima de cotización que corresponda pola actividade desempeñada no Réxime Especial. Non serán de aplicación topes máximo nin mínimo en función das circunstancias familiares do autónomo.

Durante a percepción da prestación non existirá obriga de cotizar, permanecendo o traballador en situación de alta ou asimilada á alta no réxime de Seguridade Social correspondente. As cotizacións polas que non exista obriga de cotizar serán asumidas por Mutua Universal.

Incompatibilidades.

Esta prestación é incompatible co traballo por conta allea e con calquera prestación de Seguridade Social que o beneficiario viñese percibindo non sendo que fóra compatible co desempeño da actividade como traballador por conta propia, sempre que os ingresos por esta actividade non superen os 23.275 euros.

Para os traballadores por conta propia incluídos no Réxime Especial dos Traballadores do Mar, esta prestación é, ademais, incompatible coa percepción de axudas por paralización da frota.

Revisión da prestación.

A partir do 31 de xaneiro de 2021, procederase a revisar todas as resolucións provisionais adoptadas. Para iso conseguirase do Ministerio de Facenda os datos tributarios correspondentes do autónomo ao segundo semestre do ano 2020. En caso de non poder ter acceso aos datos que constan nas administracións tributarias, o autónomo deberá achegar a Mutua Universal:

 • Copia do modelo 390 de declaración resumo anual IVE do ano 2020.
 • Copia do modelo 130 correspondente á autoliquidación en pagamento fraccionado do IRPF do cuarto trimestre do ano 2020.

Os autónomos que tributen no IRPF por estimación obxectiva (modelo 131) deberán achegar a documentación necesaria para acreditar os ingresos de referencia.

Renuncia á prestación.

O traballador autónomo que solicitase o pagamento desta prestación poderá renunciar a ela en calquera momento antes do 31 de agosto de 2020, provendo efectos a renuncia o mes seguinte á súa comunicación, podendo devolver por iniciativa propia a prestación percibida sen necesidade de esperar á reclamación correspondente por parte desta entidade.

 

Para realizar a solicitude debes cubrir o formulario de solicitude e remitiro ao caixa de correo administrativa do teu centro máis próximo.

Publicado o: 06/07/2020

Esta exención é incompatible coa prestación do artigo 9 descrita arriba e a prestación por cesamento de actividade (RDL 8/2015)

Os requisitos que hai que cumprir son:

 • Estar afiliado e de alta no RETA ou RETA-Mar.
 • Vir percibindo a prestación extraordinaria para autónomos afectados pola crise ocasionada polo COVID-19 a 30 de xuño de 2020.

Todos aqueles traballadores autónomos que non vaian solicitar a Prestación ordinaria de cesamento de actividade compatible co traballo por conta propia (Artigo 9 do Real decreto-lei 24/2020) e que percibisen a Prestación extraordinaria por cesamento de actividade para traballadores autónomos afectados pola crise ocasionada polo COVID-19 (RD Lei 8/2020), terán acceso a esta exención.

Mutua Universal non é competente para recoñecer esta exoneración, polo que deberá dirixirse á Tesouraría Xeral da Seguridade Social para solicitar a información pertinente.

A Tesouraría Xeral da Seguridade Social informou que efectuará de oficio a exención a todos os autónomos e autónomas que deixen de percibir a prestación extraordinaria, manteñan a alta no réxime correspondente e non soliciten a prestación ordinaria (tanto a compatible coa actividade como a de cesamento de actividade ordinaria).

En todo caso, se vostede está en alta e percibiu a prestación extraordinaria por cesamento de actividade ata final do mes de xuño, ten dereito a unha exención das súas cotizacións de acordo coas seguintes contías (art. 8 RDL 24/2020):

 1.  100% das cotizacións correspondentes ao mes de xullo.
 2.  50% das cotizacións correspondentes ao mes de agosto.
 3.  25% das cotizacións correspondentes ao mes de setembro.

Esta exención manterase en caso de percibir prestacións por Incapacidade Temporal ou outros subsidios sempre que se manteña a obriga de cotizar.

 

Publicado o: 06/07/2020

En que situación estás?

Se percibiches a prestación extraordinaria por cesamento de actividade durante o estado de alarma ata o 30 de xuño de 2020.

Non percibiches a prestación extraordinaria por cesamento de actividade durante o estado de alarma ata o 30 de xuño de 2020. 

Publicado o: 06/07/2020

   

 

Prestación extraordinaria para autónomos afectados pola crise ocasionada polo COVID-19

Publicado o: 01/07/2020
Publicado o: 19/05/2020

De acordo coas disposicións adicionais Décima e Undécima do Real decreto-lei 15/2020, do 21 de abril, de medidas urxentes complementarias para apoiar a economía e o emprego, os Traballadores por Conta Propia ou Autónoma que non optaron por algunha Mutua Colaboradora para a xestión de determinadas prestacións de Seguridade Social, no prazo establecido (ata xuño 2019), deberán optar, para causar dereito a esta prestación, a adherirse a unha Mutua. 

Para iso, pomos á súa disposición un formulario en liña que lle permitirá realizar nun só trámite a adhesión a Mutua Universal e a solicitude da prestación extraordinaria por cesamento de actividade para traballadores autónomos afectados pola crise ocasionada polo COVID-19.

Finalizou o prazo para solicitar esta prestación.