Real decreto-lei 13/2020
Do 7 de abril, polo que se adoptan determinadas medidas urxentes en materia de emprego agrario

Publicado o: 08/04/2020

Este Real decreto-lei ten por obxecto principal favorecer a contratación de man de obra para o sector primario, aínda que se contemplan outras medidas que afectan ás prestacións e en especial ao cesamento de actividade do colectivo de traballadores autónomos.

Do mesmo destacan as seguintes medidas:

Contratación temporal para o sector agrario (Arts. 1 a 5 e Disposición Adicional segunda)

Posibilidade de compatibilizar a prestación por desemprego ou demais prestacións de carácter social ou laboral, co desempeño de tarefas agrarias, co obxecto de lograr suficiente man de obra na actual conxuntura por parte da poboación próxima aos lugares de cultivo que poida atender as necesidades laborais sen xerar desprazamentos excesivos e en plena conformidade coas normas de saúde pública. Esta medida será de aplicación temporal ata o 30 de xuño de 2020.

Os beneficiarios das medidas son:

a) Persoas en situación de desemprego ou cesamento de actividade.

b) Traballadores cuxos contratos se visen temporalmente suspendidos como consecuencia do peche temporal da actividade.

c) Traballadores migrantes cuxo permiso de traballo conclúa no período comprendido entre o 14 de marzo de 2020 e o 30 de xuño de 2020.

d) Así mesmo poderán acollerse os mozos nacionais de terceiros países, que se encontren en situación regular de entre os 18 e os 21 anos.

Compatibilidade de prestacións laborais con:

a) Co subsidio por desemprego en favor dos traballadores eventuais incluídos no Réxime Especial Agrario da Seguridade Social, ou coa renda agraria para os traballadores eventuais incluídos no Réxime Especial Agrario da Seguridade Social residentes nas Comunidades Autónomas de Andalucía e Estremadura.

b) Coas prestacións por desemprego derivado da suspensión por causas económicas, técnicas, organizativas ou de produción, de acordo co previsto no artigo 47 do texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, aprobado polo Real decreto Lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, con exclusión daquelas que teñan a súa orixe nas medidas previstas nos artigos 22, 23 e 25 o Real decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19.

c) Con calquera outras prestacións por desemprego regulado no título III do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social relativo á protección por desemprego.

d) Coas prestacións por cesamento de actividade motivada polas causas previstas no artigo 331 do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, aprobado por Real decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, con exclusión daquelas que teñan a súa orixe na medida prevista no artigo 17 do Real decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19 (Actividades que queden suspendidas, en virtude do previsto no Real decreto-lei 8/2020, ou, noutro caso, cando a súa facturación no mes anterior ao que se solicita a prestación véxase reducida, polo menos, nun 75 por cento en relación co termo medio de facturación do semestre anterior).

e) Con calquera outra prestación de carácter económico ou calquera outro beneficio ou axuda social, outorgada por calquera Administración que sexa incompatible co traballo, ou que, sen sero, como consecuencia da percepción de ingresos pola actividade laboral excederíanse os límites de renda sinalados na normativa correspondente ao tipo de prestación.


Medidas de simplificación para a tramitación dos procedementos das entidades xestoras da Seguridade Social como consecuencia da declaración do estado de alarma. (Disposición Adicional terceira)

  1. No suposto de que a persoa interesada carecese de certificado electrónico ou clave permanente, a canle de comunicación a través do que poderá exercer os seus dereitos, presentar documentos ou realizar calquera trámites ou solicitar servizos, encóntrase situado na Sede electrónica da Seguridade Social sede.seg-social.gob.es mediante o «acceso directo a trámites sen certificado» accesible desde a web da Seguridade Social www.seg-social.es; e en función da entidade xestora competente para xestionar as prestacións, a través das ligazóns establecidas para ese fin.
  2. No suposto de que a persoa interesada careza de certificado electrónico ou clave permanente, provisionalmente admitirase a identidade declarada polo interesado, sen prexuízo das comprobacións que poida facer a entidade xestora, a través dos medios xa establecidos para verificar a identidade mediante o acceso ao Sistema SVDIR, que implementa a Verificación e a Consulta dos Datos de Identidade, así como a Consulta de Datos Padronales (SECOPA) utilizando o marco Pros@ das aplicacións corporativas da Seguridade Social e outros medios similares.

Medidas de simplificación para a tramitación dos procedementos do Servizo Público de Emprego Estatal e o Instituto Social da Mariña como consecuencia da declaración do estado de alarma. (Disposición Adicional cuarta)

Adóptanse medidas extraordinarias de simplificación para a tramitación dos procedementos que permitan ao Servizo Público de Emprego Estatal e ao Instituto Social da Mariña resolver de forma provisional as solicitudes de prestacións por desemprego presentado polos cidadáns.


Compatibilidade da pensión de xubilación co nomeamento como persoal estatutario dos profesionais sanitarios (Disposición final terceira)

Amplíase a cobertura da protección de Seguridade Social a todas as continxencias, tanto por enfermidade común como por enfermidade profesional e por accidente sexa ou non de traballo, incluído o accidente in itínere, non sendo de aplicación a estes profesionais, durante o tempo que permaneza neste réxime de compatibilidade, os límites de protección que as normas de Seguridade Social prevén para a xubilación activa.

Aos indicados efectos modifícase o apartado 4 e incorpórase un apartado novo 5 á disposición adicional décimo quinta do Real decreto-lei 11/2020, do 31 de marzo, co seguinte redactado:

Disposición adicional décimo quinta. Efectos da compatibilidade da pensión de xubilación co nomeamento como persoal estatutario dos profesionais sanitarios realizados ao abeiro da Orde SND/232/2020, do 15 de marzo, pola que se adoptan medidas en materia de recursos humanos e medios para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

  1. Durante a realización deste traballo por conta allea compatible coa pensión de xubilación, as comunidades autónomas ou, se é o caso, o Instituto Nacional de Xestión Sanitaria (INGESA), e os traballadores están suxeitos á obriga de afiliación, alta, baixa, variación de datos previstos no artigo 16 do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social e á obriga de cotizar nos termos dos artigos 18 e 19 do mesmo texto legal, non sendo de aplicación o que se dispón no artigo 153 do mesmo.
  2. Durante a realización deste traballo estarán protexidos fronte a todas as continxencias comúns e profesionais, sempre que reúnen os requisitos necesarios para causaras, sendo de aplicación o réxime de limitación das pensións, incompatibilidades e o exercicio do dereito de opción, previstos no texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social.”

Fabricación de produtos sanitarios (Disposición Adicional sexta)

Durante a situación de emerxencia de saúde pública provocada polo COVID-19, establécese a non aplicación das taxas previstas nos procedementos de autorización de ensaios clínicos para a investigación de medicamentos relacionados coa crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, nos procedementos de licenza previa de funcionamento, en relación con licenzas excepcionais para a fabricación dos produtos sanitarios necesarios para a protección da saúde pública e para garantir o abastecemento na situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, así como nos procedementos de autorización de investigacións clínicas con produtos sanitarios, realizadas en relación coa crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.


Derrogación normativa da disposición adicional vigesimoprimera do Real decreto-lei 11/2020, do 31 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes complementarias no ámbito social e económico para facer fronte ao COVID-19 (Disp. Derrogatoria única)

Concretamente derrógase:

Disposición adicional vigesimoprimera. Incapacidade temporal en situación excepcional de confinamento total.

Con carácter excepcional, e con efectos desde o inicio da situación de confinamento, e mediante o correspondente parte de baixa, estenderase esta protección a aqueles traballadores obrigados a desprazarse de localidade e teñan obriga de prestar os servizos esenciais aos que se refire o Real decreto-lei 10/2020, sempre que se acordase o confinamento da poboación onde teña o seu domicilio e fóselle denegada de forma expresa a posibilidade de desprazarse pola autoridade competente, non poida realizar o seu traballo de forma telemática por causas non imputables á empresa para a que prestas os seus servizos ou ao propio traballador e non teña dereito a percibir ningunha outra prestación pública.

A acreditación do acordo de confinamento da poboación onde ten o domicilio e a denegación da posibilidade de desprazamento realizarase mediante certificación expedida polo concello do domicilio ante o correspondente órgano do servizo público de saúde. De igual forma, a imposibilidade de realización do traballo de forma telemática acreditarase mediante unha certificación da empresa ou unha declaración responsable no caso dos traballadores por conta propia ante o mesmo órgano do servizo público de saúde.”


Modificación do artigo quinto do Real decreto-lei 6/2020, do 10 de marzo, polo que se adoptan determinadas medidas urxentes no ámbito económico e para a protección da saúde pública (Disposición Final primeira)

Artigo quinto. Consideración excepcional como situación asimilada a accidente de traballo dos períodos de illamento, contaxio ou restrición nas saídas do municipio onde teñan o domicilio das persoas traballadoras como consecuencia do virus COVID-19.

1. Ao obxecto de protexer a saúde pública, consideraranse, con carácter excepcional, situación asimilada a accidente de traballo, exclusivamente para a prestación económica de incapacidade temporal do sistema de Seguridade Social, aqueles períodos de illamento ou contaxio das persoas traballadoras provocadas polo virus COVID-19, non sendo que se probe que o contaxio da enfermidade contraeuse con causa exclusiva na realización do traballo nos termos que sinala o artigo 156 do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, aprobado polo Real decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, en cuxo caso será cualificada como accidente de traballo

Co mesmo carácter excepcional, con efectos desde o inicio da situación de restrición da saída do municipio onde teñan o domicilio, e mediante o correspondente parte de baixa, estenderase esta protección a aqueles traballadores que se vexan obrigados a desprazarse de localidade para prestar servizos nas actividades non afectadas polo Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, sempre que pola autoridade competente acordásese restrinxir a saída de persoas do municipio onde o devandito traballadores teñan o seu domicilio e fóselles denegada de forma expresa a posibilidade de desprazarse pola autoridade competente, non poidan realizar o seu traballo de forma telemática por causas non imputables á empresa para a que prestan os seus servizos ou ao propio traballador e non teñan dereito a percibir ningunha outra prestación pública.

A acreditación do acordo de restrición da poboación onde se ten o domicilio e a denegación da posibilidade de desprazamento realizarase mediante certificación expedida polo concello do domicilio ante o correspondente órgano do servizo público de saúde. De igual forma, a imposibilidade de realización do traballo de forma telemática acreditarase mediante unha certificación da empresa ou unha declaración responsable no caso dos traballadores por conta propia ante o mesmo órgano do servizo público de saúde.

2. A duración desta prestación excepcional virá determinada polo parte de baixa e a correspondente alta.

Nos casos de restrición nas saídas do municipio onde teñan o domicilio, de tratarse das persoas traballadoras por conta allea ás que se refire o artigo 1 do Real decreto-lei 10/2020, do 29 de marzo, polo que se regula un permiso retribuído recuperable para as persoas traballadoras por conta allea que non presten servizos esenciais, co fin de reducir a mobilidade da poboación no contexto da loita contra o COVID-19, expedirase un parte de baixa con efectos desde a data de inicio da restrición e un parte de alta con efectos do 29 de marzo de 2020. De tratarse de traballadores por conta propia ou autónomos o dereito á prestación comezará co parte de baixa desde a data de inicio da restrición e durará ata agora de finalización da restrición. Este subsidio por incapacidade temporal é incompatible co dereito a unha prestación da Seguridade Social, incluída a incapacidade temporal por continxencias comúns ou profesionais.

3. Poderá causar dereito a esta prestación a persoa traballadora por conta propia ou allea que se encontre na data do feito causante en situación de alta en calquera dos réximes de Seguridade Social.

4. A data do feito causante será a data en que se acorde o illamento, restrición ou enfermidade do traballador, sen prexuízo de que o parte de baixa se expida con posterioridade a esa data.”


Modificación do artigo 17 do Real decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19. (Disposición Final segunda)

Artigo 17. Prestación extraordinaria por cesamento de actividade para os afectados por declaración do estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

1. Con carácter excepcional e vixencia limitada ata o último día do mes en que finalice o estado de alarma declarado por Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, terán dereito a unha prestación extraordinaria por cesamento de actividade:

a) Os traballadores autónomos incluídos no Réxime Especial de Traballadores Autónomos, os traballadores autónomos agrarios incluídos no Sistema Especial para Traballadores por Conta Propia Agrarios e os traballadores autónomos incluídos no Réxime Especial de Traballadores do Mar cuxas actividades queden suspendidas, en virtude do previsto no mencionado Real decreto.

b) Os traballadores autónomos incluídos no Réxime Especial de Traballadores Autónomos, os traballadores autónomos agrarios incluídos no Sistema Especial para Traballadores por Conta Propia Agrarios e os traballadores autónomos incluídos no Réxime Especial de Traballadores do Mar que, non cesando na súa actividade, a súa facturación no mes natural anterior ao que se solicita a prestación véxase reducida, polo menos, nun 75 por cento en relación co termo medio de facturación do semestre natural anterior, sempre que non se encontren nalgúns dos supostos recollidos nas letras c) e d) seguintes.

c) Os traballadores autónomos agrarios de producións de carácter estacional incluídos no Sistema Especial para Traballadores por Conta Propia Agrario, así como os traballadores de producións pesqueiras, marisqueiras ou de produtos específicos de carácter estacional incluídos no Réxime Especial de Traballadores do Mar, cando a súa facturación termo medio nos meses de campaña de produción anterior ao que se solicita a prestación véxase reducida, polo menos, nun 75 por cento en relación cos mesmos meses da campaña do ano anterior.

d) Os traballadores autónomos que desenvolvan actividades nalgún dos seguintes códigos do CNAE 2009: 5912, 5915, 5916, 5920 e entre o 9001 e o 9004 ambos os dous incluídos, sempre que, non cesando na súa actividade, a súa facturación no mes natural anterior ao que se solicita a prestación véxase reducida en polo menos un 75 por cento en relación coa efectuada nos 12 meses anteriores.

2. Son requisitos para causar dereito a esta prestación:

a) Estar afiliados e en alta, na data da declaración do estado de alarma, no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónoma ou, se é o caso, no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar.

b) No suposto de que a súa actividade non se vexa directamente suspendida en virtude do previsto no Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, acreditar a redución dos seus ingresos en, polo menos, un 75 por cento, nos períodos recollidos nas letras b), c) e d) do apartado anterior.

c) Acharse ao corrente no pagamento das cotas á Seguridade Social. Non obstante, se na data da suspensión da actividade ou da redución da facturación, como consecuencia da declaración do estado de alarma, non se cumprise este requisito, o órgano xestor convidará ao pagamento ao traballador autónomo para que no prazo improrrogable de trinta días naturais ingrese as cotas debidas. A regularización do descuberto producirá plenos efectos para a adquisición do dereito á protección.

d) Non cumprirá para causar dereito a esta prestación tramitar baíxaa no réxime de Seguridade Social correspondente.

3. A contía da prestación regulada neste artigo determinarase aplicando o 70 por cento á base reguladora, calculada de conformidade co previsto no artigo 339 da Lei Xeral da Seguridade Social, aprobada mediante Real decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro. Cando non se acredite o período mínimo de cotización para ter dereito á prestación, a contía da prestación será equivalente ao 70 por cento da base mínima de cotización no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónoma ou, se é o caso, no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar, que lles corresponda por actividade.

4. A prestación extraordinaria por cesamento de actividade regulada neste artigo terá unha duración dun mes, ampliandose, se é o caso, ata o último día do mes en que finalice o estado de alarma, no suposto de que este prorróguese e teña unha duración superior ao mes. O tempo da súa percepción entenderase como cotizado, non existirá obriga de cotizar e non reducirá os períodos de prestación por cesamento de actividade aos que o beneficiario poida ter dereito no futuro.

5. Esta prestación será compatible con calquera outra prestación de seguridade social que o beneficiario viñese percibindo e fóra compatible co desempeño da actividade que desenvolvía.

Polo que se refire aos traballadores por conta propia incluídos no Réxime Especial dos Traballadores do Mar, a prestación por cesamento de actividade será incompatible coa percepción das axudas por paralización da frota.

6. Os socios traballadores das cooperativas de traballo asociado que optasen polo seu encadramento como traballadores por conta propia no réxime especial que corresponda terán dereito igualmente a esta prestación extraordinaria, sempre que reúnen os requisitos establecidos neste artigo.

7. A xestión desta prestación corresponderá ás entidades ás que se refire o artigo 346 do Texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social.

8. No suposto de suspensión da actividade, a cotización correspondente aos días de actividade no mes de marzo de 2020 non cubertos pola prestación regulada neste artigo, que non fóra aboada dentro do prazo regulamentario de ingreso, non será obxecto da recarga previsto no artigo 30 do Texto Refundido da Lei Xeral da Seguridade Social.

9. O recoñecemento da prestación regulada neste artigo poderá solicitarse ata o último día do mes seguinte ao que se produciu a finalización do estado de alarma. As entidades xestoras, de acordo coa solicitude presentada e os documentos se é o caso achegados, ditará a resolución provisional que sexa procedente, estimando ou desestimando o dereito. Finalizado o estado de alarma procederase a revisar todas as resolucións provisionais adoptadas. No suposto de que se desprenda que o interesado non ten dereito á prestación, iniciaranse os trámites de reclamación das cantidades indebidamente percibidas.

10. A acreditación da redución da facturación realizarase mediante a achega da información contable que o xustifique, podendo facerse a través da copia do libro de rexistro de facturas emitidas e recibidas; do libro diario de ingresos e gastos; do libro rexistro de vendas e ingresos; ou do libro de compras e gastos.

Aqueles traballadores autónomos que non estean obrigados a levar os libros que acreditan o volume de actividade, deberán acreditar a redución polo menos do 75 %esixida por calquera medio de proba admitida en dereito.

Toda solicitude deberá ir acompañada dunha declaración xurada en que se faga constar que se cumpren todos os requisitos esixidos para causar dereito a esta prestación.”


Modificación do apartado 1 do artigo 34 do Real decreto-lei 11/2020, do 31 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes complementarias no ámbito social e económico para facer fronte ao COVID-19 (Disposición final terceira)

Habilítase á Tesourería Xeral da Seguridade Social a outorgar moratorias de seis meses, sen interese, ás empresas e os traballadores por conta propia incluídos en calquera réxime da Seguridade Social, que o soliciten e cumpran os requisitos e condicións que se establecerán mediante Orde do ministro de Inclusión, Seguridade Social e Migracións, previo acordo da Comisión delegada do Goberno para Asuntos Económicos. A moratoria, nos casos que sexa concedida, afectará ao pagamento das achegas empresariais á cotización á Seguridade Social e por conceptos de recadación conxunta e ás cotas dos traballadores por conta propia ou autónomos, cuxo período de devindicación, no caso das empresas estea comprendido entre os meses de abril e xuño de 2020 e, no caso dos traballadores por conta propia entre maio e xullo de 2020, sempre que as actividades que realicen non se encontren suspendidas con ocasión do estado de alarma declarada polo Real decreto 463/2020, do 14 de marzo.

 

Vigor: 9 de abril de 2020.

Vixencia:

  1. Con carácter xeral ata o 30 de xuño de 2020.
  2. As medidas previstas na disposición adicional terceira relativa á simplificación para a tramitación dos procedementos das entidades xestoras da Seguridade Social como consecuencia da declaración do estado de alarma manterán a súa eficacia ata que, tras a finalización da vixencia do estado de alarma, normalícese o funcionamento das oficinas de atención e información ao cidadán das distintas entidades xestoras da Seguridade Social, o que se determinará mediante resolución do secretario de Estado de Seguridade Social e Pensións, que se publicará no Boletín Oficial do Estado.
  3. Do mesmo xeito, as medidas previstas no apartado 1 da disposición adicional cuarta relativa á simplificación para a tramitación dos procedementos do Servizo Público de Emprego Estatal e o Instituto Social da Mariña como consecuencia da declaración do estado de alarma, manterán a súa eficacia ata que, tras a finalización da vixencia do estado de alarma, normalícese o funcionamento das oficinas de atención e información ao cidadán das oficinas de prestacións do Servizo Público de Emprego Estatal, mediante resolución da persoa titular da Dirección Xeral do devandito organismo, que se publicará no Boletín Oficial do Estado.

Descarga o Real decreto-lei 13/2020