Reial Decret llei 13/2020
De 7 d'abril, pel qual s'adopten determinades mesures urgents en matèria de treball agrari

Publicat el: 08/04/2020

Aquest Reial Decret llei té per objecte principal afavorir la contractació de mà d'obra per al sector primari, per bé que es tenen en compte altres mesures que afecten a les prestacions i en especial al cessament d'activitat del col·lectiu de treballadors autònoms.

Del mateix destaquen les següents mesures:

Contractació temporal per al sector agrari (Arts. 1 a 5 i Disposició Addicional segona)

Possibilitat de compatibilitzar la prestació per desocupació o altres prestacions de caràcter social o laboral, amb l'acompliment de tasques agràries, per tal d'aconseguir suficient mà d'obra en l'actual conjuntura per part de la població pròxima als llocs de cultiu que pugui atendre les necessitats laborals sense generar desplaçaments excessius i en plena conformitat amb les normes de salut pública. Aquesta mesura serà aplicable temporal fins al 30 de juny de 2020.

Els beneficiaris de les mesures són:

a) Persones en situació d'atur o cessament d'activitat.

b) Treballadors dels quals contractes s'hagin vist temporalment suspesos com a conseqüència del tancament temporal de l'activitat.

c) Treballadors migrants del qual permís de treball conclogui durant el període comprès entre el 14 de març de 2020 i el 30 de juny de 2020.

d) Així mateix podran acollir-se els joves nacionals de tercers països, que es trobin en situació regular d'entre els 18 i els 21 anys.

Compatibilitat de prestacions laborals amb:

a) Amb el subsidi per desocupació a favor dels treballadors eventuals inclosos en el Règim Especial Agrari de la Seguretat Social, o amb la renda agrària per als treballadors eventuals inclosos en el Règim Especial Agrari de la Seguretat Social residents en les Comunitats Autònomes d'Andalusia i Extremadura.

b) Amb les prestacions per desocupació derivades de la suspensió per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, conforme al que preveu l'article 47 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, a exclusió d'aquelles que tinguin el seu origen en les mesures previstes en els articles 22, 23 i 25 el Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19.

c) Amb qualssevol altres prestacions per desocupació regulades en el títol III del text refós de la Llei General de la Seguretat Social relativa a la protecció per desocupació.

d) Amb les prestacions per cessament d'activitat motivades per les causes previstes en l'article 331 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat per Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, a exclusió d'aquelles que tinguin el seu origen en la mesura prevista en l'article 17 del Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19 (Activitats que quedin suspeses, en virtut del que preveu el Reial Decret llei 8/2020, o, en un altre cas, quan la seva facturació el mes anterior a què se sol·licita la prestació es vegi reduïda, almenys, en un 75 per cent en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior).

e) Amb qualsevol altra prestació de caràcter econòmic o qualsevol altre benefici o ajuda social, atorgada per qualsevol Administració que sigui incompatible amb el treball, o que, sense ser-ho, com a conseqüència de la percepció d'ingressos per l'activitat laboral s'excedirien els límits de renda assenyalats a la normativa corresponent al tipus de prestació.


Mesures de simplificació per a la tramitació dels procediments de les entitats gestores de la Seguretat Social com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma. (Disposició Addicional tercera)

  1. En cas que la persona interessada faltés de certificat electrònic o clau permanent, el canal de comunicació a través del qual podrà exercir els seus drets, presentar documents o fer qualssevol tràmits o sol·licitar serveis, es troba ubicat en la Seu electrònica de la Seguretat Social sede.seg-social.gob.es mitjançant l'«accés directe a tràmits sense certificat» accessible des del web de la Seguretat Social www.seg-social.es; i, en funció de l’entitat gestora competent per gestionar les prestacions, a través dels enllaços establerts a aquest efecte.
  2. En cas que la persona interessada falti de certificat electrònic o clau permanent, provisionalment s'admetrà la identitat declarada per l'interessat, sense perjudici de les comprovacions que pugui fer l'entitat gestora, a través dels mitjans ja establerts per verificar la identitat mitjançant l'accés al Sistema SVDIR, que implementa la Verificació i la Consulta de les Dades d'identitat, així com la Consulta de Dades Padronals (SECOPA) utilitzant el marc Pros@ de les aplicacions corporatives de la Seguretat Social i altres mitjans similars.

Mesures de simplificació per a la tramitació dels procediments del Servei Públic d'Ocupació Estatal i l'Institut Social de la Marina com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma. (Disposició Addicional quarta)

S'adopten mesures extraordinàries de simplificació per a la tramitació dels procediments que permetin al Servei Públic d'Ocupació Estatal i a l'Institut Social de la Marina resoldre de forma provisional les sol·licituds de prestacions per desocupació presentades pels ciutadans.


Compatibilitat de la pensió de jubilació amb el nomenament com personal estatutari dels professionals sanitaris (Disposició final tercera)

S'amplia la cobertura de la protecció de Seguretat Social a totes les contingències, tant per malaltia comuna com per malaltia professional i per accident sigui o no de treball, inclòs l'accident in itínere, no sent aplicable a aquests professionals, durant el temps que romangui en aquest règim de compatibilitat, els límits de protecció que les normes de Seguretat Social preveuen per a la jubilació activa.

Als indicats efectes es modifica l'apartat 4 i s'incorpora un apartat nou 5 a la disposició addicional quinzena del Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març, amb el següent redactat:

Disposició addicional quinzena. Efectes de la compatibilitat de la pensió de jubilació amb el nomenament com personal estatutari dels professionals sanitaris realitzats a l'empara de l'Ordre SND/232/2020, de 15 de març, per la qual s'adopten mesures en matèria de recursos humans i mitjans per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

  1. Durant la realització d'aquest treball per compte d'altri compatible amb la pensió de jubilació, les comunitats autònomes o, si escau, l'Institut Nacional de Gestió Sanitària (INGESA), i els treballadors estan subjectes a l'obligació d'afiliació, alta, baixa, variació de dades prevista en l'article 16 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social i a l'obligació de cotitzar en els termes dels articles 18 i 19 del mateix text legal, no sent aplicable el que disposa l'article 153 del mateix.
  2. Durant la realització d'aquest treball estaran protegits davant totes les contingències comunes i professionals, sempre que reuneixin els requisits necessaris per causar-les, sent aplicable el règim de limitació de les pensions, incompatibilitats i l'exercici del dret d'opció, previstos en el text refós de la Llei General de la Seguretat Social.”

Fabricació de productes sanitaris (Disposició Addicional sisena)

Durant la situació d'emergència de salut pública provocada per la COVID-19, s'estableix la no-aplicació de les taxes previstes en els procediments d'autorització d'assajos clínics per a la investigació de medicaments relacionats amb la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, en els procediments de llicència prèvia de funcionament, en relació amb llicències excepcionals per a la fabricació dels productes sanitaris necessaris per a la protecció de la salut pública i per garantir el proveïment en la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, així com en els procediments d'autorització d'investigacions clíniques amb productes sanitaris, realitzades en relació amb la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.


Derogació normativa de la disposició addicional vigesimoprimera del Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19 (Disp. Derogatòria única)

Concretament es deroga:

Disposició addicional vigesimoprimera. Incapacitat temporal en situació excepcional de confinament total.

Amb caràcter excepcional, i amb efectes des de l'inici de la situació de confinament, i mitjançant el corresponent comunicat de baixa, s'estendrà aquesta protecció a aquells treballadors obligats a desplaçar-se de localitat i que tinguin l'obligació de prestar els serveis essencials als quals es refereix el Reial decret llei 10/2020, sempre que s'hagi acordat el confinament de la població on tingui el seu domicili i li hagi estat denegada de manera expressa la possibilitat de desplaçar-se per l'autoritat competent, no pugui fer el seu treball de forma telemàtica per causes no imputables a l'empresa per a la qual presta els seus serveis o al propi treballador i no tingui dret a percebre cap altra prestació pública.

L'acreditació de l'acord de confinament de la població on té el domicili i la denegació de la possibilitat de desplaçament es farà mitjançant certificació expedida per l'ajuntament del domicili davant el corresponent òrgan del servei públic de salut. De la mateixa manera, la impossibilitat de realització del treball de forma telemàtica s'acreditarà mitjançant una certificació de l'empresa o una declaració responsable en el cas dels treballadors per compte propi davant el mateix òrgan del servei públic de salut.”


Modificació de l'article cinquè del Reial Decret llei 6/2020, de 10 de març, pel qual s'adopten determinades mesures urgents en l'àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública (Disposició Final primera)

Article cinquè. Consideració excepcional com situació assimilada a accident de treball dels períodes d'aïllament, contagi o restricció en les sortides del municipi on tinguin el domicili de les persones treballadores com a conseqüència del virus COVID-19.

1. Amb l'objecte de protegir la salut pública, es consideraran, amb caràcter excepcional, situació assimilada a accident de treball, exclusivament per a la prestació econòmica d'incapacitat temporal del sistema de Seguretat Social, aquells períodes d'aïllament o contagi de les persones treballadores provocades pel virus COVID-19, llevat que es provi que el contagi de la malaltia s'ha contret amb causa exclusiva en la realització del treball en els termes que assenyala l'article 156 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, en aquest cas serà qualificada d'accident de treball

Amb el mateix caràcter excepcional, amb efectes des de l'inici de la situació de restricció de la sortida del municipi on tinguin el domicili, i mitjançant el corresponent comunicat de baixa, s'estendrà aquesta protecció a aquells treballadors que es vegin obligats a desplaçar-se de localitat per prestar serveis en les activitats no afectades pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, sempre que per l'autoritat competent se n'hagi recordat restringir la sortida de persones del municipi on aquests treballadors tinguin el seu domicili i els hagi estat denegada de manera expressa la possibilitat de desplaçar-se per l'autoritat competent, no puguin fer el seu treball de forma telemàtica per causes no imputables a l'empresa per a què presten els seus serveis o al propi treballador i no tinguin dret a percebre cap altra prestació pública.

L’acreditació de l’acord de restricció de la població on es té el domicili i la denegació de la possibilitat de desplaçament s’ha d’efectuar mitjançant una certificació expedida per l’ajuntament del domicili davant l’òrgan corresponent del servei públic de salut. De la mateixa manera, la impossibilitat de realització del treball de forma telemàtica s'acreditarà mitjançant una certificació de l'empresa o una declaració responsable en el cas dels treballadors per compte propi davant el mateix òrgan del servei públic de salut.

2. La durada d'aquesta prestació excepcional ve determinada pel comunicat de baixa i l'alta corresponent.

En els casos de restricció en les sortides del municipi on tinguin el domicili, de tractar-se de les persones treballadores per compte d'altri a què es refereix l'article 1 del Reial Decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d'altri que no prestin serveis essencials, per tal de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra la COVID-19, s'expedirà un comunicat de baixa amb efectes des de la data d'inici de la restricció i una part d'alta amb efectes de 29 de març de 2020. Si es tracta de treballadors per compte propi o autònoms, el dret a la prestació comença amb el comunicat de baixa des de la data d’inici de la restricció i dura fins a la data de finalització de la restricció. Aquest subsidi per incapacitat temporal és incompatible amb el dret a una prestació de la Seguretat Social, inclosa la incapacitat temporal per contingències comunes o professionals.

3. Pot causar dret a aquesta prestació la persona treballadora per compte propi o aliè que en la data del fet causant estigui en situació d'alta en qualsevol dels règims de Seguretat Social.

4. La data del fet causant serà la data en què se'n recordi l'aïllament, restricció o malaltia del treballador, sense perjudici que el comunicat de baixa s'expedeixi amb posterioritat a aquesta data.”


Modificació de l'article 17 del Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19. (Disposició Final segona)

Article 17. Prestació extraordinària per cessament d'activitat per als afectats per declaració de l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

1. Amb caràcter excepcional i vigència limitada fins a l'últim dia del mes en què finalitzi l'estat d'alarma declarat per Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel covinya-19, tindran dret a una prestació extraordinària per cessament d'activitat:

a) Els treballadors autònoms inclosos en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, els treballadors autònoms agraris inclosos en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Pròpia Agràries i els treballadors autònoms inclosos en el Règim Especial de Treballadors del Mar de les quals activitats quedin suspeses, en virtut del que preveu l'esmentat Reial decret.

b) Els treballadors autònoms inclosos en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, els treballadors autònoms agraris inclosos en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Pròpia Agràries i els treballadors autònoms inclosos en el Règim Especial de Treballadors del Mar que, no cessant en la seva activitat, la seva facturació el mes natural anterior a què se sol·licita la prestació es vegi reduïda, almenys, en un 75 per cent en relació amb la mitjana de facturació del semestre natural anterior, sempre que no es trobin en alguns dels supòsits recollits en les lletres c) i d) següents.

c) Els treballadors autònoms agraris de produccions de caràcter estacional inclosos en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Pròpia Agrària, així com els treballadors de produccions pesqueres, marisqueres o de productes específics de caràcter estacional inclosos en el Règim Especial de Treballadors del Mar, quan la seva facturació mitjana durant els mesos de campanya de producció anteriors a què se sol·licita la prestació es vegi reduïda, almenys, en un 75 per cent en relació amb els mateixos mesos de la campanya de l'any anterior.

d) Els treballadors autònoms que desenvolupin activitats en algun dels següents codis de la CNAE 2009: 5912, 5915, 5916, 5920 i entre el 9001 i el 9004 tots dos inclosos, sempre que, no cessant la seva activitat, la seva facturació el mes natural anterior al mes en què se sol·licita la prestació es vegi reduïda, almenys, en un 75 per cent en relació amb l’efectuada els 12 mesos anteriors.

2. Són requisits per causar dret a aquesta prestació:

a) Estar afiliats i en alta, en la data de la declaració de l'estat d'alarma, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Pròpia o Autònoms o, si escau, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar.

b) En cas que la seva activitat no es vegi directament suspesa en virtut del que preveu el Reial decret 463/2020, de 14 de març, acreditar la reducció dels seus ingressos en, almenys, un 75 per cent, durant els períodes recollits en les lletres b), c) i d) de l'apartat anterior.

c) Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant això, si en la data de la suspensió de l’activitat o de la reducció de la facturació, com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma, no es compleix aquest requisit, l’òrgan gestor ha de convidar al pagament el treballador autònom perquè en el termini improrrogable de trenta dies naturals ingressi les quotes degudes. La regularització del descobert produeix plens efectes per a l'adquisició del dret a la protecció.

d) No serà necessari per causar dret a aquesta prestació tramitar la baixa en el règim de Seguretat Social corresponent.

3. La quantia de la prestació regulada en aquest article es determinarà aplicant el 70 per cent a la base reguladora, calculada de conformitat amb el que preveu l'article 339 de la Llei General de la Seguretat Social, aprovada mitjançant Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre. Quan no s’acrediti el període mínim de cotització per tenir dret a la prestació, la quantia de la prestació és equivalent al 70 per cent de la base mínima de cotització en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms o, si s’escau, en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors del mar, que els correspongui per l’activitat.

4. La prestació extraordinària per cessament d'activitat regulada en aquest article tindrà una durada d'un mes, ampliant-se, si escau, fins a l'últim dia del mes en què finalitzi l'estat d'alarma, en cas que aquest es prorrogui i teniu una durada superior al mes. El temps de la seva percepció s’entén cotitzat, no hi ha l’obligació de cotitzar i no redueix els períodes de prestació per cessament d’activitat als quals el beneficiari pugui tenir dret en el futur.

5. Aquesta prestació serà compatible amb qualsevol altra prestació de seguretat social que el beneficiari vingués percebent i fora compatible amb l'acompliment de l'activitat que desenvolupava.

Pel que fa als treballadors per compte propi inclosos en el Règim Especial dels Treballadors del Mar, la prestació per cessament d'activitat serà incompatible amb la percepció de les ajudes per paralització de la flota.

6. Els socis treballadors de les cooperatives de treball associat que hagin optat pel seu enquadrament com a treballadors per compte propi en el règim especial que correspongui tindran dret igualment a aquesta prestació extraordinària, sempre que reuneixin els requisits establerts en aquest article.

7. La gestió d'aquesta prestació correspondrà a les entitats a què es refereix l'article 346 del Text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

8. En el supòsit de suspensió de l'activitat, la cotització corresponent als dies d'activitat el mes de març de 2020 no coberts per la prestació regulada en aquest article, que no fos abonada dins el termini reglamentari d'ingrés, no serà objecte del recàrrec previst en l'article 30 del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social.

9. El reconeixement de la prestació que regula aquest article es pot sol·licitar fins a l'últim dia del mes següent a aquell en què va finalitzar l'estat d'alarma. Les entitats gestores, d'acord amb la sol·licitud presentada i els documents si s'escau aportats, han de dictar la resolució provisional que sigui procedent, amb l'estimació o la desestimació del dret. Finalitzat l’estat d’alarma, s’ha de procedir a revisar totes les resolucions provisionals adoptades. En el supòsit que es desprengui que l’interessat no té dret a la prestació, s’han d’iniciar els tràmits de reclamació de les quantitats percebudes indegudament.

10. L'acreditació de la reducció de la facturació es farà mitjançant l'aportació de l'informació comptable que el justifiqui, podent fer-se a través de la còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes; del llibre diari d'ingressos i despeses; del llibre registre de vendes i ingressos; o del llibre de compres i despeses.

Aquells treballadors autònoms que no estiguin obligats a portar els llibres que acrediten el volum d'activitat, hauran d'acreditar la reducció almenys del 75% exigida per qualsevol mitjà de prova admès en dret.

Qualsevol sol·licitud haurà d'anar acompanyada d'una declaració jurada en què es faci constar que es compleixen tots els requisits exigits per causar dret a aquesta prestació.”


Modificació de l'apartat 1 de l'article 34 del Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19 (Disposició final tercera)

S'habilita a la Tresoreria General de la Seguretat Social a atorgar moratòries de sis mesos, sense interès, a les empreses i els treballadors per compte propi inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social, que el sol·licitin i compleixin els requisits i condicions que s'establiran mitjançant Ordre del Ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, previ acord de la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics. La moratòria, en els casos que sigui concedida, afectarà al pagament de les aportacions empresarials a la cotització a la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta i a les quotes dels treballadors per compte propi o autònoms, del qual període de meritació, en el cas de les empreses estigui comprès entre els mesos d'abril i juny de 2020 i, en el cas dels treballadors per compte propi entre maig i juliol de 2020, sempre que les activitats que facin no es trobin suspeses amb motiu de l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març.

 

Vigor: 9 d'abril de 2020.

Vigència:

  1. Amb caràcter general fins al 30 de juny de 2020.
  2. Les mesures previstes en la disposició addicional tercera relatives a la simplificació per a la tramitació dels procediments de les entitats gestores de la Seguretat Social com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma mantindran la seva eficàcia fins que, després de la finalització de la vigència de l'estat d'alarma, es normalitzi el funcionament de les oficines d'atenció i informació al ciutadà de les diferents entitats gestores de la Seguretat Social, cosa que es determinarà mitjançant resolució del secretari de l'Estat de Seguretat Social i Pensions, que es publicarà en el Butlletí Oficial de l'Estat.
  3. De la mateixa manera, les mesures previstes en l'apartat 1 de la disposició addicional quarta relatives a la simplificació per a la tramitació dels procediments del Servei Públic d'Ocupació Estatal i l'Institut Social de la Marina com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma, mantindran la seva eficàcia fins que, després de la finalització de la vigència de l'estat d'alarma, es normalitzi el funcionament de les oficines d'atenció i informació al ciutadà de les oficines de prestacions del Servei Públic d'Ocupació Estatal, mitjançant resolució de la persona titular de la Direcció General d'aquest organisme, que es publicarà en el Butlletí Oficial de l'Estat.

Descàrrega el Reial Decret llei 13/2020