Desde cando se me recoñece a prestación?

O inicio do pagamento da prestación será responsabilidade da entidade xestora, coa mesma data en que a empresa (en réxime xeral) comunique o inicio da redución na Tesourería Xeral da Seguridade Social ou mediante unha declaración expresa do traballador (nos traballadores por conta propia).


Queres volver buscar respostas sobre algún tema?