Des de quan se'm reconeix la prestació?

Règim General: l'inici del pagament de la prestació és responsabilitat de l'entitat gestora, amb la mateixa data en què l'empresa comuniqui l'inici de la reducció a la Tresoreria General de la Seguretat Social, sempre que la sol·licitud es faci en el termini de tres mesos des de la data en què s'hagi produït aquesta reducció. Transcorregut aquest termini, els efectes econòmics del subsidi tindran una retroactivitat màxima de tres mesos. 

Règim Especial de Treballadors Autònoms: l'inici del pagament de la prestació és responsabilitat de l'entitat gestora, amb la mateixa data en què el treballador/a hagi iniciat la reducció de jornada declarada en la seva sol·licitud de prestació, sempre que la sol·licitud es faci en el termini de tres mesos des de la data en què s'hagi produït aquesta reducció.


Vols tornar a cercar respostes sobre algun tema?