Incapacidade temporal

Publicado o: 14/03/2022

Real decreto lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral da Seguridade Social.


Artigo 169. Concepto.

1) Terán a consideración de situacións determinantes de incapacidade temporal: 

a) As debidas a enfermidade común ou profesional e a accidente, sexa ou non de traballo, mentres o traballador reciba asistencia sanitaria da Seguridade Social e estea impedido para o traballo, cunha duración máxima de trescentos sesenta e cinco días, prorrogables por outros cento oitenta días cando se presuma que durante eles pode o traballador ser dado de alta médica por curación.

b) Os períodos de observación por enfermidade profesional nos que se prescriba a baixa no traballo durante estes, cunha duración máxima de seis meses, prorrogables por outros seis cando se estime necesario para o estudo e diagnóstico da enfermidade.

2) Para os efectos do período máximo de duración da situación de incapacidade temporal que se sinala na letra a) do apartado anterior, e da súa posible prórroga, computaranse os períodos de recaída e de observación. Considerarase que existe recaída nun mesmo proceso cando se produza unha nova baixa médica pola mesma ou similar patoloxía dentro dos cento oitenta días naturais seguintes á data de efectos da alta médica anterior


Artigo 170. Competencias sobre os procesos de incapacidade temporal.

1. Ata o cumprimento do prazo de duración de trescentos sesenta e cinco días dos procesos de incapacidade temporal, o Instituto Nacional da Seguridade Social exercerá, a través dos inspectores médicos adscritos á devandita entidade, as mesmas competencias que a Inspección de Servizos Sanitarios da Seguridade Social ou órgano equivalente do respectivo servizo público de saúde, para emitir unha alta médica a todos os efectos. Cando a alta fose expedida polo Instituto Nacional da Seguridade Social, este será o único competente, a través dos seus propios inspectores médicos, para emitir unha nova baixa médica producida pola mesma ou similar patoloxía nos cento oitenta días seguintes á citada alta médica.

2. Esgotado o prazo de duración de trescentos sesenta e cinco días indicados no apartado anterior, o Instituto Nacional da Seguridade Social, a través dos órganos competentes para avaliar, cualificar e revisar a incapacidade permanente do traballador, será o único competente para recoñecer a situación de prórroga expresa cun límite de cento oitenta días máis, ou ben para determinar a iniciación dun expediente de incapacidade permanente, ou ben para emitir a alta médica, por curación ou por incomparecencia inxustificada aos recoñecementos médicos convocados polo Instituto Nacional da Seguridade Social. De igual xeito, o Instituto Nacional da Seguridade Social será o único competente para emitir unha nova baixa médica na situación de incapacidade temporal producida, pola mesma ou similar patoloxía, nos cento oitenta días naturais posteriores á citada alta médica. Fronte á resolución pola que o Instituto Nacional da Seguridade Social acorde a alta médica conforme ao indicado no parágrafo anterior, o interesado poderá manifestar, no prazo máximo de catro días naturais, a súa desconformidade ante a inspección médica do servizo público de saúde. Se esta discrepara do criterio da entidade xestora terá a facultade de proporlle, no prazo máximo de sete días naturais, a reconsideración da súa decisión, especificando as razóns e fundamento da súa discrepancia. Se a inspección médica se pronunciase confirmando a decisión da entidade xestora ou se non se producise pronunciamento algún nos once días naturais seguintes á data da resolución, a mencionada alta médica adquirirá plenos efectos. Durante o período de tempo transcorrido entre a data da alta médica e aquela en que a mesma adquira plenos efectos considerarase prorrogada a situación de incapacidade temporal. Se, no aludido prazo máximo de sete días naturais, a inspección médica manifestase a súa discrepancia coa resolución da entidade xestora, esta pronunciarase expresamente nos sete días naturais seguintes, notificando ao interesado a correspondente resolución, que será tamén comunicada á inspección médica. Se a entidade xestora, en función da proposta formulada, reconsiderase a alta médica, recoñecerase ao interesado a prórroga da súa situación de incapacidade temporal a todos os efectos. Se, pola contra, a entidade xestora reafirmásese na súa decisión, para o cal achegará as probas complementarias que a fundamenten, só prorrogarase a situación de incapacidade temporal ata agora da última resolución.

3. No desenvolvemento regulamentario deste artigo, regularase a forma de efectuar as comunicacións previstas no mesmo, así como a obriga de poñer en coñecemento das empresas as decisións que se adopten e que lles afecten.

4. Así mesmo, regulamentariamente regularase o procedemento administrativo de revisión, polo Instituto Nacional da Seguridade Social e a instancia do interesado, das altas que expidan as entidades colaboradoras nos procesos de incapacidade temporal.

5. Os procesos de impugnación dos altas médicas emitidos polo Instituto Nacional da Seguridade Social rexeranse polo que se establece nos artigos 71 e 140 da Lei 36/2011, do 10 de outubro, reguladora da xurisdición social.