Principais fitos

Publicado o: 21/09/2015
1900
Primeira lei que obriga as empresas a indemnizar ás súas persoas traballadoras en caso de accidente laboral. Nacen as primeiras mutuas.
1907
Fúndase Mutua Xeral de Seguros – Ramo de Accidentes de Traballo, orixe de Mutua Universal.
1932
Os seguros de accidentes de traballo pasan a ser obrigatorios. Son xestionados conxuntamente polas mutuas e polas compañías privadas de seguros.
1939
Mutua Universal é pioneira na creación dun departamento para a prevención de accidentes.
1961
O seguro de accidentes de traballo inclúe a cobertura de enfermidade profesional.
1967
A Lei de bases da Seguridade Social abre unha nova etapa das mutuas como entidades colaboradoras da Seguridade Social.
1972
Mutua Universal crea o Servizo de Prevención de Riscos Laborais.
1990
A Lei do PXC dá ao sector público e ás empresas liberdade para concertar o risco de accidente de traballo e enfermidade profesional. As mutuas pasan a denominarse “Mutuas de Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais da Seguridade Social”.
1993
Mutua General cambia a súa denominación por Mutua Universal.
1993
As persoas traballadoras por conta propia poden concertar opcionalmente cunha mutua a prestación económica da incapacidade temporal.
1994
As mutuas asumen por lei a prestación económica derivada da incapacidade temporal por continxencias comúns.
1996
Mutua Universal inicia o desenvolvemento da historia clínica electrónica para a xestión do historial dos seus pacientes.
1998
Obrígase as persoas traballadoras autónomas a formalizar cunha mutua a opción de prestación económica de incapacidade temporal.
2002
Mutua Universal inaugura o Laboratorio de Ergonomía e Biomecánica, pioneiro en España e o primeiro dunha mutua de Accidentes de Traballo.
2004
As mutuas amplían as súas competencias para cubrir as continxencias de accidente de traballo e enfermidade profesional das persoas autónomas.
2006
Recoñecemento ao labor preventivo de Mutua Universal no centenario da Inspección de Traballo e Seguridade Social.
2011
Mutua Universal pon en funcionamento a Clínica en liña.
2011
As mutuas asumen a xestión da cobertura por Cesamento de actividade de persoa traballadora autónomas.
2015
Entra en vigor a chamada “Lei de Mutuas”, con obxecto de modernizar a súa xestión e funcionamento. Pasan a denominarse “mutuas colaboradoras coa Seguridade Social”.
2017
Lanzamento da Clínica Online Empresa.
2019
Incorporación da biomecánica á Clínica Online.
2021
Xestión das prestacións extraordinarias para persoas traballadoras autónomas afectadas por COVID-19.
2022
Clínica Online en mobilidade.