A nosa propia saúde empresarial

Publicado o: 28/12/2015
Publicado o: 19/02/2016

Bo goberno corporativo

En Mutua Universal fomentamos accións e proxectos que fomenten o comportamento ético e responsable da Entidade, o bo goberno corporativo e a transparencia.

Por iso, dispomos dun sistema de xestión de prevención de delitos, un de xestión de riscos corporativos e outro de cumprimento normativo que permitirá lograr os obxectivos e executar con éxito as estratexias da entidade, baseados nas seguintes políticas:

O Código de Conduta de Mutua Universal recolle os valores e principios éticos cos que nos comprometemos cos diferentes grupos de interese e, en xeral, coa sociedade, como empresa responsable, comprometida coa prestación de servizos de calidade e socialmente sostibles.

A Entidade dispón dunha Canle de Integridade onde os empregados poden comunicar calquera actuación que poida supor un incumprimento do Código de Conduta.

O Protocolo de Conflito de Intereses establece as bases dos procedementos de actuación que deberán seguirse para previr ou, no seu defecto, tratar os conflitos.

Mutua Universal pon a disposición dos grupos de interese o seguinte formulario de contacto para comunicar calquera feito relacionado con estes apartados.


Transparencia

As accións a nivel económico, ambiental e social que se realizan en Mutua Universal, fanse públicas mediante Memorias de Sostibilidade anual, seguindo as orientacións e principios dos Estándares da Global Reporting Initiative (GRI Standards), de conformidade coa opción «Exhaustiva».

Descarga a última Memoria