La nostra pròpia salut empresarial

Publicat el: 28/12/2015
Publicat el: 19/02/2016

Bon govern corporatiu

A Mutua Universal fomentem accions i projectes que fomentin el comportament ètic i responsable de l'entitat, el bon govern corporatiu i la transparència.

Per això tenim un sistema de gestió de prevenció de delictes, un de gestió de riscos corporatius i un altre de compliment normatiu que permetran aconseguir els objectius i executar amb èxit les estratègies de l'entitat, basats en les polítiques següents:

El Codi de Conducta de Mutua Universal recull els valors i principis ètics amb què ens comprometem amb els diferents grups d'interès i, en general, amb la societat, com a empresa responsable, compromesa amb la prestació de serveis de qualitat i socialment sostenibles.

L'Entitat disposa d'un Canal d'Integritat on els empleats poden comunicar qualsevol actuació que pugui suposar un incompliment del Codi de Conducta.

El Protocol de Conflicte d'Interessos estableix les bases dels procediments d'actuació que hauran de seguir-se per prevenir o, si no, tractar els conflictes.

Mutua Universal posa a disposició dels grups d'interès el següent formulari de contacte per comunicar qualsevol fet relacionat amb aquests apartats.


Transparència

Les accions a nivell econòmic, ambiental i social que es fan a Mutua Universal, es fan públiques mitjançant memòries de sostenibilitat anuals, segons les orientacions i principis de les normes de Global Reporting Initiative (GRI Standards), de conformitat amb l'opció «Exhaustiva».

Baixa l'última memòria