Cesamento de actividade a partir do 01 de xaneiro de 2023

Publicado o: 28/12/2022

O Real decreto Lei 13/2022, do 26 de xullo, establece melloras na protección por cesamento de actividade de leste colectivo. Por iso, en función da data en que cesase na súa actividade será de aplicación ou non os cambios lexislativos introducidos por esta norma cuxa entrada en vigor é a partir do 1 de xaneiro de 2023.

 • Estar afiliado e en alta no Réxime Especial de Traballadores por Conta Propia ou Autónoma ou no Réxime Especial dos Traballadores do Mar.
 • Ter cuberto o período mínimo de cotización por cesamento de actividade (polo menos 12 meses cotizados nos 24 meses anteriores á situación de cesamento).
 • Encontrarse en situación legal de cesamento de actividade (baixa no Réxime Especial, agás para os motivos dos epígrafes 4º e 5º do artigo 331.1.a) e os motivos de forza maior temporal total e parcial).
 • En caso de cesamento definitivo, non cumprir a idade ordinaria para causar dereito á pensión contributiva de xubilación, non sendo que o traballador autónomo non tivese acreditado o período de cotización requirido para iso.
 • Acharse ao corrente de pagamento de cotas á Seguridade Social.
 • Estar de alta no Servizo Público de Emprego.
 • Para os supostos dos epígrafes 4º e 5º do 331.1.a) o autónomo non poderá exercer outra actividade non sendo que o traballador autónomo se encontre en situación de pluriactividade no momento do feito causante da prestación por cesamento de actividade, que será compatible coa percepción da remuneración polo traballo por conta allea que se viña desenvolvendo, desde que da suma da retribución mensual media dos últimos catro meses inmediatamente anteriores ao nacemento do dereito e a prestación por cesamento de actividade, resulte unha cantidade media mensual inferior ao importe do salario mínimo interprofesional vixente no momento do nacemento do dereito
 • Se ten traballadores ao seu cargo, deberá, previo ao cesamento, cumprir as garantías e obrigas e procedementos regulados na lexislación laboral.

O sistema de protección de cesamento de actividade comprende as prestacións seguintes:

 • A prestación económica por cesamento, temporal ou definitivo, da actividade.
 • O aboamento da cotización á Seguridade Social durante a percepción da prestación económica por cesamento de actividade.

Encontraranse en situación legal de cesamento de actividade todos aqueles traballadores autónomos que cesen no exercicio da súa actividade por algunha das causas seguintes:

 • Pola concorrencia de motivos económicos, técnicos, produtivos ou organizativos determinantes da inviabilidade de proseguir a actividade económica ou profesional (en caso de establecemento aberto ao público esixirase o peche do mesmo durante a percepción do subsidio ou ben a súa transmisión a terceiros), cando concorra algunha das circunstancias seguintes:

  • Causas económicas. Presúmese que existe inviabilidade para continuar coa actividade, cando haxa perdas superiores ao 10 %dos ingresos, obtidos nun ano completo, e excluído o primeiro ano de inicio da actividade.
  • Execucións administrativas ou xudiciais, que tenden ao cobramento de débedas, recoñecidas polos órganos executivos, que comporten, polo menos, o 30% dos ingresos da actividade do traballador autónomo, correspondente ao exercicio económico inmediatamente anterior.
  • Declaración xudicial de concurso, que impida continuar coa actividade, nos termos previstos na Lei 22/2003, do 9 de xullo.
  • A redución do 60 por cento da xornada da totalidade das persoas en situación de alta con obriga de cotizar da empresa ou suspensión temporal dos contratos de traballo de polo menos do 60 por cento do número de persoas en situación de alta con obriga de cotizar da empresa sempre que os dous trimestres fiscais previos á solicitude presentada ante a Administración tributaria, o nivel de ingresos ordinarios ou vendas experimentase unha redución do 75 por cento dos rexistrados nos mesmos períodos do exercicio ou exercicios anteriores e os rendementos netos mensuais do traballador autónomo durante eses trimestres, por todas as actividades económicas, empresariais ou profesionais, que desenvolva, non acaden a contía do salario mínimo interprofesional ou a da base pola que viñese cotizando, se esta fóra inferior. Nestes casos non cumprirá o peche do establecemento aberto ao público ou a súa transmisión a terceiros.
  • No suposto de traballadores autónomos que non teñan traballadores asalariados, o mantemento de débedas esixibles con acredores cuxo importe supere o 150 por cento dos ingresos ordinarios ou vendas durante os dous trimestres fiscais previos á solicitude, e que estes ingresos ou vendas supoñan pola súa parte unha redución do 75 por cento respecto do rexistrado nos mesmos períodos do exercicio ou exercicios anteriores. Para tal fin non se computarán as débedas que por incumprimento das súas obrigas coa Seguridade Social ou coa Administración tributaria manteña. Esixirase igualmente que os rendementos netos mensuais do traballador autónomo durante eses trimestres, por todas as actividades económicas ou profesionais que desenvolva, non acaden a contía do salario mínimo interprofesional ou a da base pola que viñese cotizando, se esta fóra inferior. Para tal fin non se computarán as débedas que por incumprimento das súas obrigas coa Seguridade Social ou coa Administración tributaria manteña. Nestes casos non cumprirá o peche do establecemento aberto ao público ou a súa transmisión a terceiros.

 • Forza maior, determinante do cesamento temporal ou definitivo da actividade. Entenderase que existen motivos de forza maior no cesamento temporal parcial cando a interrupción da actividade da empresa afecte un sector ou centro de traballo, exista unha declaración de emerxencia adoptada pola autoridade pública competente e prodúzase unha caída de ingresos do 75 por cento da actividade da empresa con relación ao mesmo período do ano anterior e os ingresos mensuais do traballador autónomo non acade o salario mínimo interprofesional ou o importe da base pola que viñese cotizando se esta fóra inferior.

 • Perda de licenza administrativa, sempre que constitúa un requisito para o exercicio da actividade económica ou profesional, e non veña motivada pola comisión de infraccións penais.

 • Violencia de xénero, determinante do cesamento temporal ou definitivo da actividade da traballadora autónoma.

 • Divorcio ou acordo de separación matrimonial, desde que se exerzan funcións de axuda familiar no negocio do ex cónxuxe.

 • Terminación do contrato.
 • Incumprimento grave por parte do/a cliente/a.
 • Rescisión xustificada ou inxustificada por parte do/a cliente/a.
 • Por morte, incapacidade ou xubilación do/a cliente/a.

 • Por expulsión improcedente da cooperativa.
 • Por causas económicas, técnicas, organizativas, produtivas ou de forza maior.
 • Por finalización do período ao que se limitou o vínculo societario de duración determinada.
 • Por causa de violencia de xénero ou violencia sexual, nas socias traballadoras.
 • Por perda de licenza administrativa da cooperativa.
 • Os aspirantes a socios en período de proba que cesasen na prestación de traballo durante o mesmo por decisión unilateral do Consello reitor ou órgano de administración correspondente da cooperativa.

Para acceder á prestación, debe cesar involuntariamente no cargo de conselleiro ou administrador da sociedade ou na prestación de servizos á mesma e que a sociedade incorrese en perdas nun ano completo superior ao 10 %dos ingresos ou ben diminuíse o seu patrimonio neto por debaixo das dúas terceiras partes da cifra do capital social.


O prazo da solicitude finaliza o último día do mes seguinte en que se produciu o cesamento de actividade.

Non obstante, nas solicitudes por motivos económicos, técnicos, produtivos ou organizativos, de forza maior, por violencia de xénero, violencia sexual, por vontade do cliente, fundada en causa xustificada e por morte, incapacidade e xubilación do cliente, o prazo comezará a partir da data que se fixer constar nos correspondentes documentos que acrediten a concorrencia de tales situacións.


Con carácter xeral os seguintes documentos:

 • Fotocopia do DNI, NIF, Pasaporte, NIE (a ambas as dúas caras) en vigor.
 • Modelo 145 IRPF Comunicación de datos ao pagador, cumprimentado, datado e asinado. Excepción: País Vasco, Navarra
 • Fotocopia xustificante de pagamento das súas cotizacións dos últimos 2 meses
 • Demanda de emprego ou compromiso de actividade subscrita ante o Servizo Público de Emprego
 • Documento acreditativo de solicitar baíxaa no Réxime Especial correspondente
 • Se existe adiamento de cotas pendentes de pagamento á TXSS: resolución da Tesourería Xeral da Seguridade Social, do adiamento das cotas pendente de pagamento, e xustificantes mensuais do pagamento e cubro dos prazos establecidos na mesma
 • Declaración censual de baixa do titular da actividade (Modelo 036 ou 037).
 • Formulario específico de solicitude da prestación de cesamento de actividade por autónomos segundo a prestación solicitada.
 • Declaración responsable e / ou declaración de cumprimento de garantías e obrigas segundo a prestación solicitada.
 • Documentación específica que acredite o dereito á prestación solicitada (ver detalle en cada formulario de solicitude).

En caso de presentación da solicitude unha vez transcorrido o prazo fixado no apartado anterior, e sempre que o traballador autónomo cumpra co resto dos requisitos legalmente previstos, descontaranse do período de percepción os días que medien entre a data en que debería presentar a solicitude e a data en que a presentou.


O dereito ao percibo da prestación, pola concorrencia de motivos económicos, técnicos, produtivos ou organizativos, nacerá ao día seguinte a aquel en que teña efectos baíxaa no Réxime Especial ao que estivesen adscritos, coas seguintes excepcións do artigo 331 da Lei Xeral da Seguridade Social:

 • Nos supostos de cesamento de actividade prevista no artigo 331.1.a). 4.º, xa que non procede baíxaa no réxime de Seguridade Social correspondente, o dereito ao percibo nacerá o primeiro día do mes seguinte á comunicación á autoridade laboral da decisión empresarial de redución do 60 por cento da xornada laboral de todos os traballadores da empresa, ou á suspensión temporal dos contratos de traballo do 60 por cento do cadro de persoal da empresa.
 • Nos supostos a que se refire o artigo 331.1.a). 5.º, ao non proceder tampouco baíxaa no réxime especial correspondente, o dereito ao percibo nacerá o primeiro día do mes seguinte ao da solicitude.

Na suposta forza maior, o nacemento do dereito producirase o día en que quede acreditada a concorrencia da forza maior a través dos documentos oportunos.

O dereito ao percibo da prestación polo resto de supostos regulados (perda de licenza administrativa, violencia de xénero e sexual, por divorcio ou separación matrimonial), o primeiro día do mes seguinte ao que teñan efectos baíxaa como consecuencia do cesamento de actividade.


A base reguladora da prestación determinarase como o termo medio das bases de cotización dos 12 meses continuados e inmediatamente anteriores á situación legal de cesamento de actividade.

No Réxime Especial dos Traballadores do Mar a base reguladora calcularase sobre a totalidade da base de cotización por esta continxencia, sen aplicación dos coeficientes correctores de cotización, e ademais, os períodos de veda obrigatoria aprobados pola autoridade competente non se terán en conta para o cómputo do período de 12 meses continuados e inmediatamente anteriores á situación legal de cesamento de actividade, desde que neses períodos de veda non se percibise a prestación por cesamento de actividade.

A contía da prestación, durante todo o seu período de gozo, determinarase aplicando á base reguladora o 70 por cento, agás nos supostos previstos nos epígrafes 4.º e 5.º do artigo 331.1.a) e nos supostos de suspensión temporal parcial debida a forza maior, onde a contía da prestación será do 50 por cento.

Estas prestacións, agás para os supostos dos epígrafes 4º e 5º e a suspensión temporal parcial, están suxeitas aos límites do Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples (IPREM).


A duración da prestación por cesamento de actividade estará en función dos períodos de cotización efectuada dentro dos corenta e oito meses anteriores á situación legal de cesamento de actividade de que, polo menos, doce meses deben estar comprendidos nos vinte e catro meses inmediatamente anteriores á devandita situación de cesamento de acordo coa seguinte escala:

O traballador autónomo ao que se lle recoñecer o dereito á protección económica por cesamento de actividade poderá volver solicitar un novo recoñecemento, sempre que concorran os requisitos legais e transcorreren dezaoito meses desde o recoñecemento do último dereito á prestación.


O órgano xestor farase responsable do 100 %da cotización dos traballadores autónomos mentres dure a situación de cesamento de actividade, coa excepción dos supostos previstos nos epígrafes 4.º e 5.º do apartado 1.a) do artigo 331, onde o órgano xestor aboará, canda a prestación, o 50% da cota, sendo a persoa traballadora autónoma a responsable do ingreso da totalidade das cotizacións á Seguridade Social.

Esta base de cotización corresponderase coa base reguladora da prestación sen que, en ningún caso, a base de cotización poida ser inferior ao importe da base mínima ou base única de cotización prevista no correspondente réxime.

Nos supostos de violencia de xénero ou a violencia sexual determinante do cesamento temporal ou definitivo da actividade da traballadora autónoma ou existirá a obriga de cotizar á Seguridade Social.

O órgano xestor farase cargo da cota de Seguridade Social que lle corresponda durante o período de percepción da prestación, sempre que se solicitar no prazo legal previsto para cada situación. Noutro caso, o órgano xestor farase cargo a partir do día primeiro do mes seguinte ao da solicitude.


Poderase suspender polos seguintes motivos:

 • Durante o período que corresponda por imposición de sanción por infracción leve ou grave, nos termos establecidos no texto refundido da Lei sobre Infraccións e Sancións na Orde Social.
 • Durante o cumprimento de condena que implique privación de liberdade.
 • Durante o período de realización dun traballo por conta propia ou por conta allea, agás nos supostos de cesamento de actividade prevista nos epígrafes 4.º e 5.º do artigo 331.1.a), ou de cesamento temporal parcial da actividade derivada de forza maior, que serán compatible coa actividade que causa o cesamento, nos termos previstos no artigo 342.1 sen prexuízo da extinción do dereito á protección por cesamento de actividade no suposto establecido no artigo 341.1.c).

No suposto de suspensión, o autónomo estará obrigado a solicitar a continuación unha vez finalizada a causa que motivou a suspensión.


Extinguirase polas seguintes causas:

 • Por esgotamento do prazo de duración da prestación.
 • Por imposición das sancións nos termos establecidos no texto refundido da Lei sobre Infraccións e Sancións na Orde Social.
 • Por realización dun traballo por conta allea ou propia durante un tempo igual ou superior a doce meses, neste último caso sempre que xere dereito á protección por cesamento de actividade como traballador autónomo.
 • Por cumprimento da idade de xubilación ordinaria ou, no caso dos traballadores por conta propia encadrados no Réxime Especial dos Traballadores do Mar, idade de xubilación teórica, agás cando non se reúnan os requisitos para acceder á pensión de xubilación contributiva. Neste suposto a prestación por cesamento de actividade extinguirase cando o traballador autónomo cumpra co resto de requisitos para acceder á devandita pensión ou ben se esgote o prazo de duración da protección.
 • Por recoñecemento de pensión de xubilación ou de incapacidade permanente, sen prexuízo do que se establece no artigo 342.1.
 • Por traslado de residencia ao estranxeiro, agás nos casos que regulamentariamente se determinen.
 • Por renuncia voluntaria ao dereito.
 • Por falecemento do traballador autónomo.

A percepción da prestación económica por cesamento de actividade nos traballadores autónomos é incompatibles con:

 • O traballo por conta propia, aínda que a súa realización non implique a inclusión obrigatoria no Réxime Especial por Conta Propia ou Autónoma ou Réxime Especial de Traballadores do Mar, así como co traballo por conta allea.
 • A obtención de pensións ou prestacións económicas da Seguridade Social, non sendo que fosen compatibles co traballo que ocasionou a prestación por paro, así como coas medidas de fomento do cesamento regulado por normativa sectorial para diferentes colectivos, ou as que poidan regularse nun futuro con carácter estatal.
 • A percepción de axudas para a paralización da frota con respecto aos traballadores por conta propia incluídos no Réxime Especial dos Traballadores do Mar.
 • O traballo por conta allea, non sendo que a percepción de prestación por cesamento de actividade veña determina polo que se dispón nos epígrafes 4.º e 5.º do artigo 331.1.a), ou por cesamento temporal parcial da actividade derivada de forza maior, que serán compatibles coa actividade que cause o cesamento, sempre que os rendementos netos mensuais obtidos durante a percepción da prestación non sexan superiores á contía do salario mínimo interprofesional ou ao importe da base pola que viñese cotizando, se esta fóra inferior.

No caso de que inicies unha baixa por incapacidade temporal (IT), a prestación que percibirás será a mesma que estabas recibindo por cesamento de actividade. Non obstante, o tempo que esteas de baixa por IT se che descontará do período de percepción da prestación por cesamento de actividade.

No caso de baixa por nacemento e coidado de menor, a prestación que percibirás será a que corresponda pola devandita continxencia e non se che descontará do período de percepción da prestación por cesamento de actividade.

Accede aos formularios de solicitude da prestación